Referat af ordinær generalforsamling d. 5. oktober 2021

Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

 

Referat af ordinær generalforsamling 2020 i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 5. oktober 2021, kl. 18.30 i festsalen på Vibeholmsskolen.

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent samt stemmetællere

 

Advokat Henrik Dreyer blev valgt som dirigent.

 

Henrik Dreyer erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet og indkaldt samt beslutningsdygtig.

 

Der var 113 stemmeberettigede, inkl. 24 fuldmagter.

 

Jette Jørgensen, Egelunden 9, og Anne Klitfod, Granlunden 115, blev valgt som stemmetællere og Sait Akyurek, Fyrrelunden 25, og Merete Møller, Fyrrelunden 105, blev valgt som mikrofonløbere.

 

2. Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden blev erklæret gyldig og godkendt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

3. Bestyrelsens beretning v/formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

Formandens skriftlige beretning var udsendt til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

Idet Jette Jørgensen, Egelunden 9, henviste til beretningens afsnit vedrørende nedbrud på varmeledninger, orienterede Pernille om, at det kun var ved akutte nedbrud, at servicetelefonen skulle anvendes. Ved alle andre fejl/mangler skal henvendelse ske ved brug af mail.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

For perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020

 

a) Godkendelse af driftsregnskab

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til det reviderede regnskab, som blev godkendt.

 

b) Godkendelse af varmeregnskab

Varmeregnskabet blev herefter godkendt.

 

5. Fastsættelse af kommende års kontingent (1. juli 2021– 30. juni 2022)

          Dette sammen med bidrag til terrænbelysning.

 

Forslaget, hvor kontingent er fastsat til kr. 580,00 pr. mdr., stigning på kr. 15,00, og terrænbelysning til kr. 30,00 pr. mdr., uændret, blev vedtaget.

 

6. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2021– 30. juni 2022)

 

Alf Christoffersen, Fyrrelunden 20, foreslog, at bidraget blev nedsat med kr. 100,00 pr.md., idet rigtig mange altid får penge tilbage. Hertil svarede Pernille, at beløbet bevidst var sat lidt højt, idet det er et stort arbejde at skulle opkræve efterbetalinger. På næste års budget er bidraget dog sat lidt ned, men ikke med kr. 100,00.

Et uændret varmebidrag blev herefter godkendt.

 

7. Fastsættelse af bidrag til containerplads (1. juli 2021-30. juni 2022)

 

Forslaget, hvor bidraget til Containerpladsen er nedsat til 65,00 kr. pr. md., blev godkendt.

 

8. Fastsættelse af rykkergebyr

 

Var foreslået uændret på 150 kr.

Forslaget blev godkendt.

 

Punkterne 5-8 blev behandlet som et punkt og ved godkendelsen af alle forslag, bliver den samlede opkrævning pr. måned kr. 1.835,00 – en stigning på kr. 10,00.

 

9. Indkomne forslag.

 

Der var ikke indkommet forslag til denne generalforsamling.

 

10. Valg af udvalg

 

10.1 Valg af Fastelavnsudvalg

               

Nuværende udvalgsmedlemmer:                                                          

 

 • Ramazan Ünsal, Granlunden 36, genopstiller ikke

                  

Da der først skal være fastelavnsfest i 2022, vælges udvalget på den ordinære

generalforsamling 2021, som afholdes den 18. november 2021.

 

10.2.  Valg af Loppemarkedsudvalg

         

Nuværende medlemmer:

 

 • Søren Gross, Bøgelunden 102 – genopstiller
 • Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14 – genopstiller

 

Da der først skal være loppemarked i 2022, vælges udvalget på den ordinære

generalforsamling 2021, som afholdes den 18. november 2021.

 

10.3 Valg til Parkeringsudvalg

 

Parkeringsudvalget er i løbet af 2020 genopstået efter initiativ fra flere af de tidligere

medlemmer. De nuværende medlemmer er:

 

 • Lars Kampmann, Bøgelunden 90, genopstiller
 • Michael Olsen, Elmelunden 22, genopstiller
 • Birger Verge Nielsen, Tjørnelunden 10, genopstiller
 • Amier Al-Amier, Bøgelunden 11, genopstiller
 • Sven Knoth-Nielsen, Granlunden 19, genopstiller.

               

Udvalget er ikke på valg før den ordinære generalforsamling 2021, som afholdes den 18.  

november 2021.        

 

11. Valg af formand for en 2-årig periode (pr.1.1.2021)

 

Nuværende formand:

 

 • Pernille Møller, Granlunden 101, genopstillede

        

Ny kandidat:

 

 • Abdul Rehman Khan, Granlunden 45, opstillede – kort præsentation var udsendt som bilag 1.

 

Pernille indledte punktet med at præcisere, hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen i Strandgårdsparken, og at hun, efter mange år i bestyrelsen, stadig brænder for sagen, og at hun genopstiller på opfordring fra en enig bestyrelse.

 

          Abdul var ikke til stede, og kunne derfor ikke procedere for sit kandidatur.

 

          På opfordring fra salen blev valget afgjort ved håndsoprækning, og der var et meget stort flertal for, at Pernille skulle fortsætte som formand og var dermed genvalgt.

 

12. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode (pr.1.1.2021)

 

 • Bjarne Børgesen, Poppellunden 13 – udtrådt af bestyrelsen – genopstillede ikke.
 • Erik Hansen, Elmelunden 21 – udtrådt af bestyrelsen – genopstillede ikke
 • Kenan Vural, Poppellunden 11 – genopstillede
 • Bilal Corap, Fyrrelunden 2 – suppleant indtrådt i bestyrelsen – opstillede
 • Lilian Medina Johansen, Bøgelunden 10 – suppleant indtrådt i bestyrelsen – opstillede

Alle tre opstillede blev valgt, også ved håndsoprækning.

 

13. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år (pr.1.1.2021)

 

 • Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 111, genopstillede.
 • Lilian Medina Johansen, Bøgelunden 10, indtrådt i bestyrelsen – genopstillede ikke
 • Bilal Corap, Fyrrelunden 2, indtrådt i bestyrelsen – genopstillede ikke.

 

Der manglede således 2 bestyrelsessuppleanter.

Benny Vahl-Møller blev genvalgt.

 

Svend Knoth-Nielsen, Granlunden 19 og Tara Lübecker Vestergård, Egelunden 16, blev valgt.

 

14. Valg af 2 interne revisorer for 1 år (pr.1.1.2021)

 

 • Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18 – genopstillede
 • Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95 – genopstillede

 

Begge blev genvalgt.

 

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år (pr.1.1.2021)

 

 • John Hübner Andersen, Elmelunden 10 – genopstillede
 • Engin Kaya, Granlunden 76 – genopstillede ikke

 

Jette Jørgensen, Egelunden 9, blev valgt som ny revisorsuppleant.

 

16. Eventuelt

 

Dirigenten spurgte om der ikke manglede et punkt, nemlig uddeling af gårdprisen.

Hertil svarede Pernille, at gårdprisen for 2020 på kr. 8.000,00, var uddelt i 2020 og at den gik til gård 29, fordi de havde gjort en stor indsats for at samle gården om fælles aktivitet og udvikling af legepladsen. Gård 8 var med i opløbet og skal have stor ros for deres fine indsats også.

På forespørgsel fra Jette Jørgensen, Egelunden 9, fortalte Pernille, at udgifterne til legepladserne er meget svingende. Det er dyrt at skifte faldunderlag, hvorfor de ikke alle bliver udskiftet samtidig. Dog er der udført renoveringer og fornyelser på nogle legepladser og at andre arbejder i foreningen også er igangsat før beregnet. Det skyldes bl.a., at foreningen skal betale negative renter og at man i forbindelse Corona, fra regeringens side, er blevet anbefalet at sætte arbejder i gang for at holde hjulene i gang i Danmark. Der er også udskiftet flere gyngestativer, da der grundet en meget våd periode var gået råd i dem.

Pernille fortalte også, at der er tendens til at større børn ikke længere bruger legepladserne, så fremtidigt vil man satse på de 4 – 5-årige og gradvist nedlægge legeredskaber for større børn.

Anne Klitfod, Granlunden 115, sagde at man jo selv vælger legeredskaber i forbindelse med ansøgning af midler fra legepladspuljen og det gav Pernille hende ret, men at den tendens hun havde nævnt netop kunne ses på baggrund af ansøgningerne.

Rita Jacobsen, Granlunden 54, spurgte om det var nødvendigt at udsende al materiale i papirform i stedet for pr. mail? Hertil svarede Pernille, at så længe foreningen ikke har mailadresse på alle grundejere, er det nødvendigt, men selvfølgelig arbejdes der på at kunne sende alt pr. mail alternativt via e-Boks.

Henriette Krestensen, Granlunden 103, efterspurgte skriftlige retningslinjer med hensyn til opsætning af julepynt i gårdene. Hertil svarede Pernille, at de flere gange har fået oplyst hvad der gælder for dette, men at der vil blive udarbejdet skriftlige retningslinjer i god tid inden det bliver tid for opsætning af julepynt.

Susanne Sørensen, Tjørnelunden 25, påpegede, at nogle gårde ikke taler så meget sammen, så det kan være problematisk, når der skal søges om midler fra legepladspuljen, og bad derfor bestyrelsen om at overveje om det er de rigtige regler, der gælder. Til dette svarede Pernille, at i henhold til reglerne skal der afholdes et gårdmøde, men det er ikke nødvendigt, at alle fra gården deltager. Det der bliver besluttet på gårdmødet er gældende uanset hvor mange der deltager. Alle deltager skal dog skrive under på beslutningen.

Samtidig oplystes det, at der var lempet på reglerne, bl.a. i forbindelse med vedligeholdelse.

Bent Hytholm Jensen, Poppellunden 16, spurgte til, hvor langt Parkeringsudvalget var i deres arbejde primært med el-ladestandere. Hertil svarede Pernille, at de var langt og at det forventedes, at der i deres forslag på næste generalforsamling vil indgå el-ladestandere.

 

 

Download referat som PDF (åbner i ny fane)

0

Din varekurv