Referat af ordinær generalforsamling d. 18. november 2021

Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

 

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken torsdag den 18. november 2021, kl. 18.30 i Multisalen på Strandgårdsskolen

 

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent samt stemmetællere

 

Advokat Henrik Dreyer blev valgt som dirigent

 

Henrik Dreyer erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet og indkaldt samt beslutningsdygtig.

 

Der var 156 stemmeberettigede, medbringende 36 fuldmagter.

 

Milan Mitic, Bøgelunden 62 og Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18 blev valgt som stemmetællere og Milan Mitic, Bøgelunden 62 og Adnan Shah, Egelunden 98, blev valgt som mikrofonløbere.

 

 

2. Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden blev erklæret gyldig og godkendt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

        

3. Bestyrelsens beretning v/formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

Bestyrelsens skriftlige beretning var udsendt til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

 

For perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021

 

a) Godkendelse af driftsregnskab

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til det reviderede regnskab, som blev godkendt.

 

b) Godkendelse af varmeregnskab

Varmeregnskabet blev godkendt.

 

5. Fastsættelse af kommende års kontingent (1. juli 2022– 30. juni 2023)

 

Dette sammen med bidrag til terrænbelysning. Forslaget, hvor kontingent er fastsat til kr. 595,00 pr. mdr. og terrænbelysning til kr. 15,00 pr. mdr., blev godkendt.

 

6. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2022– 30. juni 2023)

 

Budgettet der indebar et fald pr. 30,00 pr. md. til kr. 1.130,00 blev godkendt.

         

7. Fastsættelse af bidrag til containerplads (1. juli 2022-30. juni 2023)

 

Forslaget, hvor bidraget til Containerpladsen er fastsat til 65,00 kr. pr. md., blev godkendt.

 

8. Fastsættelse af rykkergebyr

 

Forslaget på et uændret gebyr på 150 kr blev godkendt.      

 

9. Indkomne forslag.

 

9.1. Forslag om nyt afregningssystem for varme og varmt vand

Forslagsstiller uddybede forslaget, og fortalte at han over de seneste 20 år har betalt ca. kr.

60.000,00 for meget, idet han bor alene. Derfor ville han have sat til afstemning om afregningsformen skulle ændres.

Hertil svarede dirigenten, at han kun kunne sætte til afstemning, at bestyrelsen pålægges at indhente tilbud, ikke at ændre formen.

 

Forslaget har i øvrigt været oppe tidligere hvor det er blevet nedstemt.

 

Bjarne Børgesen, Poppellunden 3, oplyste at han har arbejdet længe med dette, og at målerne skulle udskiftes hver 6-7 år, og det vil koste en del mere en de kr. 2.000,00 der er nævnt i forslaget. Det er ikke så simpelt, at installere målere.

 

Pernille – Forstår godt forslaget, da det jo vil betyde en mere retfærdig fordeling, men det er for dyrt. Da varmeregningen er fordelt med 30% på vandtab og 70% energimålere, vil besparelsen ligge på ca. kr. 300,00 om året. Målerne er dyrere og inkl. installation med en max levetid på 10 år, vil det koste kr. 500,00 op i mod en besparelse på kr. 300,00, og det giver ikke mening.

Forslagsstiller er ikke enig i, at det bliver dyrere end det fremgår af forslaget.

 

Kresten Runsten Helgesen, Bøgelunden 47 – Spørger om bøgelunden så skal betale mindre end Granlunden, da afstanden til varmecentralen er kortere? Giver ikke mening

 

Georg Lyderik, Bøgelunden 92 – Idet han henviste til tidligere forslag om ændring af beregning, efterlyste han en beregning, som endnu ikke er fremkommet. Mener at det er teknisk muligt og rentabelt.

 

Svend E. Nielsen, Tjørnelunden 6 – Emnet har været oppe mange gange, og alle har lidt ret, men da vi ikke kan blive enige, foreslår han at Brunata inviteres til næste møde for at forsamlingen kan få rådgivning fra en ekspert.

 

John Christensen, Egelunden 27 – Det blev jo nedstemt for 4 år siden, da det var for dyrt.

Pernille – Hvis Brunata skal rådgive, så skal vi være opmærksomme på, at de ”kun” er ude på at tjene penge.

 

Svend E. Nielsen, Tjørnelunden 6 – Hvis der er andre end Brunata der kan rådgive, så er jo også i orden.

 

Pernille – Forslagsstilleren glemmer, at der var indhentet tilbud. Det var dog så dyrt, at kun meget få ville få en gevinst og den ville være meget lille.

Der kunne laves en ingeniørundersøgelse, men det vil koste 50. – 100.000 at gennemføre.

Forslagsstilleren er stadig ikke tilfreds med de forklaringer der er kommet, men dirigenten afslutter debatten og indstillede til afstemning.

    

Afstemningen skete ved håndsoprækning, og der var et klart flertal imod.

 

9.2 Forslag om fremtidig brug af Lundeskoven

 

    Liva Nielsen, Fyrrelunden 41 – Vil meget gerne have en hundeskov, da hun så kunne henvise hundeejerne til denne, hvilket hun mente, at der var et stort behov for.

 

Henrik Byron Guldhammer, Egelunden 90 – Spurgte om man kunne stille andre forslag til anvendelse af Lundeskoven. Hertil svarede dirigenten, at der ikke kunne behandles andre forslag på denne generalforsamling, men at man altid var velkommen til at stille forslag til den næste generalforsamling.

 

Lars Nielsen, Bøgelunden 94 – Spurgte til om terrænbelysning ikke var et 4. forslag? Hertil svarede Pernille, at det var det ikke, idet det var besluttet for et par år siden, af hensyn til trygheden i området.

 

Christian Irgang-Dahlin, Granlunden 127 – Spurgte om man kunne skærme af på en anden måde, idet han er generet af folk der kan kigge ind til ham fra volden. Pernille svarede, at hun ikke havde hørt om denne problematik før, men de ville være opmærksomme på om der var områder der manglede beplantning.

 

Henrik Byron Guldhammer, Egelunden 90 – Spurgte om der kunne bygge et fælleshus på området. Pernille orienterede om, at området var udlagt som rekreativt område, så derfor kan det ikke lade sig gøre.

 

Herefter blev forslaget sat til afstemning.

 

Resultatet af denne afstemning var at der var afgivet 177 stemmer, heraf 4 blanke. For forslag 1 var der 27, forslag 2 37 stemmer og for forslag 3 109 stemmer. Skoven forbliver altså uændret.

 

 

9.3 Forslag om fejring af Strandgårdsparkens 50-års jubilæum

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der er kr. 70.000,00 til rådighed og ikke kr. 60.000,00 som der stod i bilag 3, som var udsendt med dagsordenen.

               

Ved håndsoprækning viste der sig et stort flertal for forslaget.

 

Pernille orienterede om, at der skulle nedsættes et udvalg, og at hvis der var nogen, der ønskede at deltage i dette, så kunne de enten melde sig ved indskrivningsbordene efter mødet, eller kontakte kontoret.

 

9.4. Forslag om brugsret og el-ladestandere

 

På forespørgsel fra salen, om forslaget ikke var i strid med lokalplanen, oplyste dirigenten, at han havde undersøgt sagen og ikke fundet hindringer, så forslaget ville blive sat til afstemning.

 

Herefter fik Amier fra parkeringsudvalget ordet.

 

Han indledte med at takke udvalget for et godt og konstruktivt samarbejde.

 

Amier fortalte, at der er 515 grundejere og 756 P-pladser, det betyder at der er 1,4 p-plads pr. grund.

Alle i forsamlingen, om de har 0 eller 4 biler, er påvirket af parkeringssituationen. Der er harmoni i mange gårde med hensyn til benyttelse af p-pladser, men der skal ikke meget til for at ændre dette.

 

Forslaget går ud på, at grundejerne får mulighed for at erhverve en tidsbegrænset (30 år) brugsret til en specifik p-plads. Det blev understreget, at der kun gives tilladelse/mulighed for ladestander, hvis der er købt en brugsret. Det skal dog understreges, at det er frivilligt om man vil købe en brugsret, og at eksisterende handicappladser ikke bliver berørt.

 

Udvalget har set på andre parkeringsforhold i området og alle boligområder omkring Strandgårdsparken har parkeringsrestriktioner. Konklusionen er, at det virker præventivt i forhold til fremmede anvendelse af p-pladserne. Samtidig vil der ske en værdiforøgelse, hvis der følger en brugsret og mulig ladestander til boligen.

 

Der er set på forskellige former for skiltning, men udvalget er ikke kommet så langt med denne del planen.

 

Forsamlingen blev i forhold til afstemningen rådet til at være solidariske, selvom man ikke vil købe en brugsret.

 

Fordelingen af p-pladser vil ske, så alle kan få en plads så tæt som muligt på eget hus og der vil blive taget hensyn til dem, der har langt fra eget hus til p-pladsen, grundet f.eks. legeplads.

 

Ordningen vil ikke skabe færre p-pladser, men naturligvis færre fælles p-pladser.

 

Her sluttede fremlæggelsen af forslaget og forsamlingen roste denne med store klapsalver.

 

Herefter gik man over til debat og spørgsmål.

 

Milan Mitic, Bøgelunden 94 – Spurgte til om den investering der skal til for at gennemføre projektet ville få indflydelse på regnskabet, da han ikke ville være med til at betale.

Hertil svarede Amier, at grundejerforeningens investering var et udlæg, der tilbagebetales løbende, i takt med at grundejerne køber adgang til tomrørene.

 

Henriette Krestensen, Granlunden 103 – Spurgte om der var tænkt på P-vagt ordning.

Hertil svarede Amier, at udvalget naturligvis har drøftet P-vagt som en mulighed, men der er endnu ikke nogen afklaring i forhold til konsekvens af ulovlig parkering. Hvis der er mange der kommer til at opleve problemer, så kan P-vagt komme på tale.

 

Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18 – Spurgte hvor man skulle henvende hvis der skete ulovlig parkering.

Hertil blev der svaret, at man kan anmelde sådanne sager digitalt til politiet.

 

Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95 – Spurgte om, hvor personalet i børneinstitutionerne så skulle parkere. Men var ikke i tvivl om, at projektet var fremtiden.

Amier svarede, at P-pladsen ved børneinstitutionerne/varmecentralen ikke indgår i antallet af p-pladser og ikke vil blive berørt af projektet.

 

Jørgen Poulsen, Granlunden 11 – Vil de nye parkeringsforhold også gælde handicapbiler. Hertil var svaret ja, og som tidligere nævnt berøreres nuværende handicappladser ikke af projektet. Og på spørgsmål fra samme svarede udvalget, at de eksisterende parallel-parkeringspladser ikke er talt med i opgørelsen af antal parkeringspladser.

 

Jørgen Larsen, Granlunden 79 – Vil der kunne etableres standere med lås på de købte p-pladser? Hertil var svaret, at det ikke er med i projektet, og det vil være meget dyrt, da der så skal graves huller i asfalten, og ikke hensigtsmæssigt pga. underminering.

 

John Christensen, Egelunden 27 – Takkede for den fine fremlæggelse og spurgte om det var overvejet at etablere ladestander til 2 huse, da det jo vil halvere antallet. Svaret var at fællesstandere havde været debatteret, men løser ikke problematikken omkring fremmed parkering og skaber også spørgsmålet om, hvem og hvornår der er adgang til standeren.

 

Gunnar Lund, Poppellunden 8 – Har forslaget bestyrelsens tilslutning og er det måske i strid med deklarationer? Hertil var svaret, at bestyrelsen bakker op om forslaget og at det ikke er i strid med deklarationer.

 

Jette Jørgensen, Egelunden 9 – Hvad hvis man på et senere tidspunkt får brug for en handicapplads? Svaret var, at det overvejes, at der gives mulighed for at ændre fordelingen af pladser, hvis der opstår behov for dette.

 

Asif Mahmood Granlunden 25 – Spurgte om der kunne gives bøder til udefrakommende? Svaret var, at udvalget ikke umiddelbart ser dette som en mulighed.

Der blev her gjort opmærksom på, at det er parkeringsudvalget, bestyrelsen og driften der fordeler pladserne ud fra nærhedsprincippet.

 

Kresten Runsten, Bøgelunden 47 – Jeg har boet på Vesterbro i 15-20 år, og hvis vi tror at vi har problemer nu, så skal vi bare se om 5 år. Kom nu ind i kampen, og sig ja tak før det er for sent, i stedet for at diskutere petitesser.

 

Christoffer Damgaard, Egelunden 24 – Er der taget højde for presset på strømmen? Svaret var, at kapaciteten er til stede.

 

Peder Michael Vitting, Fyrrelunden 71 – Foreslog, at man i gårdene kunne lave en aftale om at markere, hvis man er bortrejst i længere tid så andre i denne tid kunne benytte pladsen. Det syntes alle var en god ide.

 

Simon Enig, Fyrrelunden 21 – Dette er fremtiden. Man mister jo ikke retten til køb af brugsret, hvis man ikke køber den nu. Og man kan også købe brugsret, selvom man ikke har p.t. har bil.

 

Herefter satte dirigenten forslaget til afstemning, der skete ved håndsoprækning. Der var overvældende flertal for forslaget, så udvalget arbejder videre med dette.

 

10. Valg af udvalg

 

10.1 Valg af Fastelavnsudvalg

               

Nuværende udvalgsmedlemmer:                                                          

 

 • Ramazan Ünsal, Granlunden 36, genopstillede ikke.

                  

Morten Juhl Thagaard, Bøgelunden 35, blev valgt.

 

Der skal dog være mindst to medlemmer, for at der kan afholdes Fastelavnsfest i 2022, så forsamlingen blev bedt om at overveje at stille op, og det kan gøres ved henvendelse til kontoret.

                  

          10.2.  Valg af Loppemarkedsudvalg

         

                 Nuværende medlemmer:

 

 • Søren Gross, Bøgelunden 102 – genopstillede
 • Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14 – genopstillede

 

Begge genopstillede blev valgt.

 

Der var ingen andre, der meldte sig, og da der skulle vælges mindst 4 medlemmer, for at der kan afholdes loppemarked i 2022, blev forsamlingen igen opfordret til at overveje deltagelse i udvalget og rette henvendelse til enten kontoret eller til et af de nuværende medlemmer af udvalget.

 

10.3 Valg til Parkeringsudvalg

 

Parkeringsudvalget er i løbet af 2020 genopstået efter initiativ fra flere af de tidligere medlemmer.

 

De nuværende medlemmer er:

 

 • Lars Kampmann, Bøgelunden 90, genopstillede
 • Michael Olsen, Elmelunden 22, genopstillede
 • Birger Verge Nielsen, Tjørnelunden 10, genopstillede
 • Amier Al-Amier, Bøgelunden 11, genopstillede
 • Sven Knoth-Nielsen, Granlunden 19, genopstillede.

 

Alle de genopstillede blev genvalgt.

 

11. Valg af kasserer for en 2-årig periode

 

Nuværende kasserer:

 

 • Birthe Vangsgaard, Elmelunden 43, genopstillede

 

Birthe Vangsgaard blev valgt.

 

12. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

 

 • Mogens Elbek, Egelunden 70, genopstillede
 • Marianne Jensen, Granlunden 30, genopstillede

 

Begge de genopstillede blev valgt.

 

13. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

 

 • Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 101 – genopstillede
 • Svend Knoth-Nielsen, Granlunden 19 – genopstillede
 • Tara Lübecker Vestergård, Egelunden 16 – genopstillede ikke

 

Søren Gylling Jørgensen, Bøgelunden 80 blev valgt.

Begge de genopstillede blev valgt.

 

14. Valg af 2 interne revisorer

 

 • Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18 – genopstillede
 • Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95 – genopstillede ikke

 

Trina Peetz, Poppellunden 3, blev valgt.

Bjarne Jensen blev genvalgt.

 

15. Valg af 2 revisorsuppleanter

 

 • John Hübner Andersen, Elmelunden 10 – genopstillede
 • Jette Jørgensen – Egelunden 9 – genopstillede ikke

 

Erik Hansen, Elmelunden 21, blev valgt.

John Hübner Andersen blev genvalgt.

 

16. Overrækkelse af gårdprisen

         

         Årets pris gik til gård 8 (Egelunden 1-31)

 

17. Eventuelt

 

Rita Købsted, Egelunden 11 – Spurgte om hvad man skulle gøre ved lugtgener fra kloak –  hertil svarede Pernille, at man i første omgang skal rette henvendelse til kontoret.

 

Kenan sluttede af med at orientere om, at der stod coronaposer fra  Corona-ambassadørerne som forsamlingen var meget velkomne til at tage, og mindede samtidig om, at forsamlingen hjalp til med at samle stolene sammen.

 

Herefter takkede Pernille forsamlingen for et godt og konstruktivt møde.

 

 

Download referat som PDF (åbner i ny fane)

0

Din varekurv