Nyhedsbrev 2021-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

29. januar 2021

 Nyhedsbrev 2021 – 04

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 1. Lokalplan 1.90 i høring, del 4.

 

1. Lokalplan 1.90 i høring, del 4.

Vær opmærksom på at lokalplanen omhandler fremtidige tiltag – ikke det man har nu!

Lokalplanen kommer til at gælde mange, mange år frem – og behov og beboersammensætning kan ændre sig meget i de år.

Det skal imødekommes i en ny lokalplan.

 

I dette Nyhedsbrev gennemgår vi LP1.90 forslaget fra § 7 – slut!

 

 • 7.1. – 7.1.3. Uændret, bortset fra tilføjelsen om adgang til et evt. fælleshus.

 

 • 7.2.1. Præcisering af eksisterende sti-forhold.

 

 • 7.2.2. ”Brandstierne” er skrevet ind, for at sikre at ”alle” har adgang til deres ejendom på havesiden. Stierne har ikke status af brandstier længere, det har de ikke haft i mange år, det er blot et navn der er hængt ved.

 

 • 7.2.3. Præcisering af de ejendomme, som pga. terrænforskydninger ikke har mulighed for adgang på haveside. Det er nogle få ejendomme ved skråninger ved Tjørnestien, Lundestien og Lundeskoven.

 

 • 7.2.4. Vi ønsker større frihed mht. brug af Lundeskoven, således at det blot defineres at en evt. sti ikke må være med fast belægning.

Vi gør derfor indsigelse mod dette.

 

 • 7.3. Præcisering af, at ”Brandstierne” ikke må få fast belægning. Det er nødvendigt, at sikre at regnvand fortsat kan nedsives, så vi undgår lokale oversvømmelser ved skybrud.

 

 • 7.4.1. – 7.4.2. Kortbilaget er ændret, da stamvejene ikke længere er parkeringsareal, efter at Ishøj Kommune overtog stamvejene.

 

 • 7.4.3. Trailere er ændret til lukkede trailere, og følger parkeringsvedtægten for Ishøj Kommune.

Det er op til grundejerforeningen, selv at definere regler for parkering via generalforsamlingen.

Planloven kan ikke pålægge private, at etablere el-ladepladser osv. Det gælder kun for offentlige byggerier, og f.eks. erhvervsejendomme med mange medarbejdere.

 

 • 7.4.4. Krav til et bestemt antal p-pladser ved et evt. fælleshus. Vi forestiller os, at et evt. fælleshus kun skal bruges af herboende, og derfor ikke har behov for p-pladser til gæster, men blot til varelevering, og af/påsætning.

 

 • 8.1.1. Det tillades, at have hegn/hæk rundt om legepladserne.

 

 • 8.1.2. Vi ønsker fortsat en større frihed, hvad angår brugen af Lundeskoven, og ønsker at terrænregulering kan ske op til 2 m.

Vi gør derfor indsigelse mod dette.

 

 • 8.1.3. De eksisterende grønne fællesområder skal bevares som rekreative arealer. Det synes vi er fint, men vi betaler selv for driften af store områder, og ønsker selv at kunne råde over brugen af dem. F.eks. bør det i fremtiden være muligt, at udvide parkeringsforholdene, på yderområderne ud mod offentlig vej, hvis behovet opstår.

Vi gør derfor indsigelse mod dette.

 

 • 8.2. Hegn

Det er vigtigt her, at påpege, at der nu tillades hegn UDEN beplantning foran – det har nemlig ikke været tilladt hidtil. Vi har kæmpet hårdt for denne ændring, og det er meget stort at det er sket.

 

 • 8.2.2. Der defineres 3 hegnstyper, og det er vi tilfredse med. De er valgt ud fra, hvad der allerede eksisterer i bebyggelsen.

Vi er til gengæld ikke tilfredse med, at hegnsbrædderne kun må være vandrette, det øger muligheden for indbrud, da hegnene så er meget nemme at kravle over. Lodrette hegnsbrædder skal også tillades.

Vi ønsker også at hegn kan være op til 2,0 m høje, da mennesker generelt er blevet højere, og mange kan kigge ind over hegnene, hvilket er til gene for privatlivet.

Ydermere ønskes defineret, at hegn skal være af træ eller trælignende materiale.

Vi gør derfor indsigelse mod dette.

 

 • 8.2.3. Farver på hegn med beplantning foran, har hidtil været sort, svenskrød og trykimprægneringsgrøn. Som tidligere nævnt har kommunen ønsket, at trykimprægneringsgrøn udgår, og vi har foreslået Nøddebrun ud fra de eksisterende forhold.

 

 • 8.2.4. – 8.2.6. Eksisterende projekter indskrevet, og defineret ved maksimum højde/bredde.

 

 • 8.3.1. Vi ønsker udendørsoplag tilladt for Grundejerforeningen på delområde C.

Vi gør derfor indsigelse mod dette.

 

 • 8.3.2. Skurgangenes bevarelse sikres.

 

 • 8.4.1. Der skal, i haverne, sikres mulighed for naturlig nedsivning af regnvand. Gennem de seneste år, har flere og flere lagt fliser i hele haven, hvilket forhindrer regnvandet i at sive ned, og det giver så genboerne(og nogle gange også grundejeren selv) udfordringer med høj vandstand ved skybrud. Der kan ikke bare etableres brønde med tilslutning til ledningsnettet, da nettet ikke kan aflede større mængder vand til kommunens net, end vi allerede gør. Regnvand skal derfor afledes lokalt, og det kan man læse om i ”Regnvandsrapporten-LAR” som vi fik udarbejdet i 2014, den ligger på hjemmesiden.

Det vil stadig være muligt, at etablere trædesten eller f.eks. træfliser, som giver en gangbar belægning med mulighed for nedsivning af vand, på de resterende 70 %.

 

 • 9.1.1. Giver mulighed for at etablere over- eller underjordiske regnvandsbassiner på f.eks. arealerne ved Lundestien.

 

 • 9.3.1. Giver mulighed for at etablere solcelleanlæg på rejsningstage.

 

 • 10.2.2. Miljøkrav vedr. afledning af regnvand skal være indeholdt i nye lokalplaner.

 

– og så er der blot standard-paragraffer tilbage, som man ikke kan ændre på.

 

Vi håber I har fået svar på jeres spørgsmål – hvis ikke så skriv endelig til os, så prøver vi at besvare dem, enten direkte til dig eller via Nyhedsbrevene.

 

Vi har stadig en forhåbning om, at kunne afholde nogle temaaftener, for et begrænset antal deltagere. Som grundejerforening har vi denne mulighed, på samme vis som vi havde i efteråret ved den ekstra-ordinære generalforsamling. Det bliver dog ikke muligt at afholde en generalforsamling, men vi kan måske holde mindre møder for måske 20 pers. af gangen. Vi afventer tilbage melding fra Kulturministeriet.

 

I løbet af den kommende uge, vil vi udsende et indsigelsesskema, som man kan udfylde og returnere til grundejerforeningen – så sørger vi for at indgive en samlet indsigelse.

Det står naturligvis hver enkelt grundejer frit for, selv at indgive indsigelse via Plan-portalen på kommunens hjemmeside.

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv