Referat af Generalforsamlingen den 28. november 2016

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

6. december 2016

Hermed referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Afholdt mandag den 28. november 2016, kl. 18.30

i Strandgårdsskolens Multisal

 

Velkomst ved formand Pernille Møller. Bestyrelsen var rigtig glade for det store fremmøde og påpegede det er dejligt med en forening hvor folk er så engagerede.

Dagsorden

1. Valg af dirigent samt stemmetællere

Advokat Henrik Dreyer blev valgt som dirigent.

Henrik Dreyer erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet og indkaldt.

Der var 177 stemmeberettigede, inkl. 21 fuldmagter til generalforsamlingen.

Stemmetællere var Ditte Deleurand, Bøgelunden 2 og Lisbeth Nielsen, Bøgelunden 8.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev erklæret gyldig og godkendt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

Formandens beretning var som traditionen tro omdelt til grundejerforeningens husstande.

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

– for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016

Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest d. 20. november, hvis man vil være sikker på et uddybende svar

a) Godkendelse af driftsregnskab

b) Godkendelse af varmeregnskab

 

Driftsregnskabet og varmeregnskabet blev gennemgået samtidig.

Der var ikke modtaget skriftlige bemærkninger til regnskabet. Men der blev åbnet op for korte spørgsmål til regnskabet. Det blev bemærket, at året er forløbet stort set som planlagt.

Niels Bargholz, Bøgelunden 96, orienterede om, at han ikke kan godkende regnskabet. Det kan han bl.a. ikke på grund af udgifterne til kontorhjælp, da de både er trukket fra i varmeregnskabet og driftsregnskabet. Niels mener ikke disse udgifter bør være en del af varmeregnskabet, men at udgifterne skal være hvor opgaven er.

Pernille svarede, at det bliver fordelt sådan, da der er administrations omkostninger begge steder og en del af kontorhjælpens arbejdskraft bliver brugt begge steder. En stor post er til Nets og hører under varmeregnskabet. Pernille tilføjede, at det ikke er noget nyt, men det har været sådan i mange år. Niels ville gerne påpege, at han stadig ikke er enig i fordelingen af ovennævnte udgifter.

Poul Erik Snoer, der rådgiver omkring regnskabet, tilføjede, at han synes fordelingen er fornuftig og relevant. Poul Erik fortalte, at honorar bl.a. består af fritagelse af kontingent for bestyrelsen, mindre honorarer til formanden og næstformanden. Bestyrelsen betaler naturligvis selv for deres varme. Udgifterne fordeles ligeligt. Løn til kontordamen er fuldtidsløn inkl. feriepenge/pension og udover denne løn har der tidligere være honorar til Poul Erik Snoer som konsulent, men dette er stoppet. Udgiften til edb, er flere former, bl.a. fysiske anskaffelser, abonnementer til bogføring, lønregnskab, opkrævning kontingent mfl. Den største andel har hele tiden været under varmeregnskabet. Der er enighed hos bestyrelsen, om at det er den rigtige fordeling.

Niels Bargholz, Bøgelunden 96, er stadig uenig og tilføjede han synes det er utroligt mange penge til kontordamen. Pernille svarede hertil at det er til løn, pension, ferie og feriegodtgørelse. Pernille tilføjede også, at der er mange administrative arbejdsopgaver vedr. varmen, derfor også denne fordeling.  Uanset om man er uenig i fordelingsnøglen eller ej, så skal pengene betales af grundejerforeningen.

Niels Bargholz, Bøgelunden 96 ville gerne påpege, at det er det samme, men at man på den måde fratager beboerne muligheden for at spare på varmen. Han ville foretrække, at betale et højere kontingent.

Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskaberne.

Afstemning om godkendelse af driftsregnskabet og varmeregnskabet;

Der var fire der ikke kunne godkende driftsregnskabet.

Der var to der ikke kunne godkende varmeregnskabet.

Både driftsregnskabet og varmeregnskabet blev godkendt.

5. Fastsættelse af kommende års kontingent (1. juli 2017– 30. juni 2018)

Dette sammen med bidrag til terrænbelysning

Se budget forslag

Blev sat til afstemning sammen med kommende års varmebidrag.

6. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2017– 30. juni 2018)

Se budget forslag

Forslag om fastsættelse af kommende års varmebidrag på 1.175 kr. blev vedtaget, det samme gjorde kommende års kontingent og terrænbelysning på 565 kr. 

7. Fastsættelse af rykkergebyr

Foreslås uændret på 150 kr.

Vedtaget.

8. Indkomne forslag

8.1. Der ønskes installeret målere på det varme vand – se bilag 1

John Christensen, Egeunden 27 har skrevet brev til beboerne, som blev delt ud til deltagerne ved ankomst til generalforsamlingen. John har arbejdet med varme og ved en masse herom. Han har i brevet skrevet hans bemærkninger til dette forslag. Han frarådede, at forslaget blev vedtaget. (Brevet er vedhæftet dette referat).

Niels Bargholz, Bøgelunden 96 ville gerne have samme punkt på dagsorden som han havde fremsat sidste år, men trak inden generalforsamlingens afholdelse, nemlig punktet om installering af målere på det varme vand. Efter han havde fremsat forslaget sidste år, blev han indkaldt til møde på varmecentralen, sammen med formanden og næstformanden. Han blev her orienteret om, at der var brug for arbejdsro i forhold til at arbejde videre med Brunata mm. Da Niels fandt ud af, at bestyrelsen ikke havde haft tid til at arbejde videre hermed, valgte han, at fremsætte forslaget igen i år. Niels tilføjede, at der er krav om målere med frist december 2016, så der skal målere på. Endvidere synes Niels ikke det er rimligt, at man betaler pr. husstand og ikke antal personer i husstanden, på den måde betaler nogen for andres forbrug.

Knud Jensen, Egelunden 25, fortalte at John Christensen, Egelunden 27 som er ingeniør med speciale i varme og vand, anbefaler man stemmer imod, også fordi en eventuel besparelse vil blive meget lille (se brev), derfor anbefaler Knud der stemmes imod. Selv om de hos Knud kun er to i husstanden, vil han stadig stemme imod.

Jytte Bøje, Bøgelunden 27 ønskede at høre hvad bestyrelsens holdning er hertil. Pernille orienterede om, at når de skriver de vil arbejde videre hermed, så vil de også det. Bestyrelsen mener stadig det er hensigtsmæssigt, at have målere og betale efter forbrug. Dog vil spild varme stadig skulle fordeles. Der vil være et ret stort arbejde og udgift i, at finde ud af hvilke målere og hvor de skal placeres mv. Pernille oplyste, at de stadig ikke har det bedste samarbejde med Brunata og synes derfor det skal vente til det er mere hensigtsmæssigt. Derfor ønsker bestyrelsen, at hvis dette forslag bliver vedtaget skal der nedsættes en arbejdsgruppe til det videre arbejde hermed.

Ghulam Mohiuddin, Egelunden 71 er enig med Niels i, at det er en god idé med individuelle målere, men synes at hvis det er så bekosteligt, at man må arbejde videre hermed og finde den bedste løsning. Men han udtrykker respekt for at Niels ikke vil betale mere end han bruger.

Niels ville gerne konstatere, at den nuværende bestyrelse ikke ønsker at overholde loven og udsætter sig for bødestraf. Niels fortæller, at hos en af deres søster bebyggelser, har de godt kunne få målere installeret. Endvidere synes han det er mærkeligt, at en på bestyrelsens side, kan aflevere brev samme dag, mens andre skal overholde fristerne…

Bestyrelsen svarede, at det er godkendt brevet fra John kom så sent, da det skyldes sygdom i den nærmeste familie, og John Christensen ville have været til stede. Det er desuden temmelig væsentlig information, da det dokumenterer, at foreningen ikke er forpligtiget til at opsætte målere.

Pernille svarede vedr. installering af målere i søsterbebyggelser, at der har været en masse udfordringer og udgifter i denne forbindelse, bl.a. er alle rør blevet ført op over gulvet i husene, hvilket næppe ville være populært. Bestyrelsen er jævnligt i dialog med søsterbebyggelserne, og bruger de erfaringer vi kan fra dem.

Afstemning for godkendelse af forslag 8.1;

Der var 4 stemmer for etablering af målere. Dermed er forslaget faldet.

 

8.2. Nedsættelse af en arbejdsgruppe vedr. etablering af varmtvandsmålere – se bilag 2

Pernille orienterede om, at dette forslag var en naturlig udløber af ovenstående punkt, med ønsket om hvis det blev vedtaget, så skulle der nedsættes en arbejdsgruppe.

Ingen yderligere bemærkninger.

Afstemning om godkendelse af forslag 8.2;

Der var 0 stemmer for. Dermed er forslaget faldet.

 

8.3. TV antenneforhold i Strandgårdsparken – se bilag 3

Niels Bargholz, Bøgelunden 96, ønskede dette punkt på dagsorden af to grunde. Den ene grund er den nuværende aftale med YouSee udløber marts 2017. Den anden grund er, at han ikke ønsker at være bundet af YouSees pakker.

Allan Ibsen, Granlunden 38, foreslog at Niels i stedet valgte boxer tv, som han selv har. Der vælger man de kanaler man vil have og betaler kun for dem. Ofte er installationen inkluderet i nyt abonnement.

Jan Krestensen, Granlunden 103, mente ikke der var nogen grund til at gå videre med dette, da der er fællesantenne i Ishøj og dette gælder for alle, så der er ikke mange andre muligheder.

Niels Bargholz, Bøgelunden 96, oplyste at man i “den gule by” har Brøndby net, så man kan godt vælge andet end YouSee nogle steder i kommunen. Der blev svaret at Brøndby net også får kanaler fra YouSee. Endvidere blev det oplyst at der er fibernet i Ishøj, men det ikke virker efter hensigten.

Robert Kauffmann, Bøgelunden 64 orienterede om, at der fremover kommer til at ske en masse, og der sikkert ikke vil være et fælles net. Der vil sikkert være mange firmaer der tilbyder individuelle løsninger, al la Netflix og Viaplay og det vil sikkert også blive billigere.

Der blev orienteret om, at der i august måned på byrådsmøde, som lukket punkt, blev besluttet at kommunen vil arbejde videre med et net der fungerer, også med forskellige udbydere. Aftalen med YouSee fortsætter indtil det nedsatte udvalg finder en anden løsning.

Pernille fortalte, at de i foreningen jævnligt modtager tilbud med billigere priser, dette gælder dog oftest kun hvis man binder alle grundejerne til aftalen, hvilket bestyrelsen ikke er interesseret i.

Ole Møller, Fyrrelunden 105 mente det var omsonst, at arbejde videre hermed, når byrådet også er i gang.

Afstemning om godkendelse af forslag 8.3;

Der var 3 stemmer for. Dermed er forslaget faldet.

8.4. Nedsættelse af en arbejdsgruppe vedr. udbuddet af TV kanaler på Ishøj Fællesantenne – se bilag 4

Hvis punkt 8.3 godkendes, eller der ønskes videre arbejde hermed, ønsker bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe til dette arbejde.

Erik Hansen, Elmelunden 21 synes det var en god idé med denne arbejdsgruppe, da han gerne vil kunne se de kanaler han betaler licens til, hvilket arbejdsgruppen kunne hjælpe til med.

John Pagh, Tjørnelunden 7, synes forslaget burde trækkes og afvente kommunens udmelding og evt. tage det op igen på næste generalforsamling.

Peer Larsen, Granlunden 119 spurgte indtil, om forslaget ikke kun var hvis punkt 8.3 blev vedtaget? Dirigent Henrik svarede, at det er aftalt med bestyrelsen de holder fast i punktet.

Afstemning om godkendelse af forslag 8.4;

Der var 1 stemme for. Dermed er forslaget faldet.

 

8.5. Ansøgning om dispensation (standardprojekt) for 3-fags skralderum – se bilag 5

Bestyrelsen ville gerne sørge for fortsat mulighed for opbevaring i ekstra rum, hvis den nye affaldsordning træder i kraft.

Susanne Sørensen, Tjørnelunden 25, ville gerne høre hvordan bestyrelsen havde tænkt sig de skulle have et 3-fags skralderum med det sikringsskab de har udenfor. Pernille svarede, at som sagt på den ekstraordinære generalforsamling vil de arbejde på at få dem fjernet eller flyttet. Der findes kun 3 af den slags skabe i hele bebyggelsen.

Solveig Skalander, Granlunden 64 ville gerne hører om alle huse fortsat vil være ens, på trods af dette vedtages? Pernille svarede, at der hidtil har været mulighed for to skralderum, nu hvor man skal have to, kunne der blive mulighed for tre, men stadig ens udført.

John Pagh, Tjørnelunden 7 undrede sig over hvorfor dette ikke blev bragt op på den ekstraordinære generalforsamling, da det havde været smartere at finde ud af det der. Pernille svarede, at det var planen at tage denne mulighed på.

Afstemning om forslag 8.5;

Der var 2 stemmer imod. Dermed blev forslaget vedtaget.

 

8.6. Brugsrettighed til parkeringsplads – se vedlagte oplæg (PowerPoint)

Bestyrelsen præsenterede deres forslag og gennemgik det vedlagte oplæg. Skitsen over fordeling af pladser, er et eksempel og kan ikke overføres til alle gårde, da gårdene ikke er ens.

Foreningen vil, hvis forslaget bliver vedtaget, afholde udgifter til opmåling, skiltning (ved indkørslen), opstribning og vedligeholdelse heraf. Det vil være sådan, at den enkelte husstand selv skal afholde udgiften til tinglysning, GML fil der er et krav mm. Tinglysning vil ca. koste 1.690 kr. pr. husstand, skiltning ca. 500 kr. og vedr. GML filen er prisen stadig uvis.

Derudover vil det være sådan, at bestyrelsen står for fordeling og placering af parkeringsplads. På oplægget skrives der den midterste plads, men det vil nødvendigvis ikke være den midterste man får tildelt hvis man har hus ud til parkeringspladsen.

Det vil være frit at tilgå denne ordning og man vil altid kunne tilgå den. Der vil være en plads til hver husstand, de vil bare være ledige og til fri parkering indtil den evt. tilgås.

Den primære årsag til dette forslag, er gentagne henvendelser om parkerings problematikken. Motivationen herfor, er at mindske evt. konflikter og problematikker herom. Tidligere har der ikke været de store problemer, men flere får bil og flere mere end en bil og dermed denne problematik. I foreningen er der i gennemsnit 1,5 parkeringsplads pr. husstand.

John Pagh, Tjørnelunden 7, sagde hvis dette forslag skulle løse parkeringsplads problematikken, er der skudt langt over mål. Det kan ikke løses med samme antal pladser. Måske man vil kunne tage stamvejene i brug og evt. kunne have to pladser pr. husstand.

Robert Kauffmann, Bøgelunden 64 er enig i, at dette forslag ikke løser ønsket om flere parkeringspladser og dermed den egentlige problematik.

Hans Jensen, Bøgelunden 88, fortalte at han hver dag på arbejdet bruger lang tid på at søge efter parkeringsplads og det ønsker han ikke når han er hjemme også. Han oplyste at de har plads i hans gård, men mener ikke denne løsning vil kunne afhjælpe på problematikken.

Maj-Britt Olsen, Bøgelunden 25, sagde at man skulle være opmærksom på de p-pladser der er tættest skurgangen, da der i tilfælde af sne ikke er til at holde der. Alt sne bliver skrabet sammen derhen.

Der var forslag om, at tage græsset rundt om bebyggelsen i brug til parkeringspladser.

Ditte Deleurand, Bøgelunden 2, gav udtryk for det vil være synd for de grønne arealer, hvis de bliver fjernet til fordel for nye og ekstra parkeringspladser.

Jette Campostrini, Bøgelunden 40, synes det er et godt forslag, som hun ønsker vedtaget. Jette vil gerne have muligheden for at parkere udenfor sit hus.

Preben Nielsen, Fyrrelunden 42, det er vigtigt man er opmærksom på det egentlige problem før man kan løse det. F.eks. kommer der i Fyrrelunden biler fra den Gadekæret / den gule by, samtidig med stigende antal af firmabiler.

Preben tilføjede, at man ikke kan stille noget op hvis der holdes ulovligt. Derfor foreslog han, man får et privat parkeringsselskab til at stå for parkeringspladserne.

Sani Kara, Fyrrelunden 27, spurgte om man ved hvor mange der oplever denne problematik? Umiddelbart ser han ikke forslaget som løsningen på problematikken. Bl.a. i Fyrrelunden lige numre, der er problemer, at der kommer folk fra Gadekæret og parkerer deres biler her.

Pernille tilføjede, at hvis der skal anlægges nye eller ekstra parkeringspladser vil det være meget bekosteligt. Det er ikke til afstemning her i aften, så derfor er det ikke en mulighed. Det der er til afstemning, er en mulighed for, at alle kan få én privat parkeringsplads.

Pernille orienterede om, at det vil være politiet man skal kontakte, hvis der er nogen der ulovligt bruger ens parkeringsplads, her kan man ikke gøre noget fra bestyrelsens side.

Vedr. muligheden for at sætte flere skilte op om, om at andre uvedkommende ikke må holde på vores område, kan desværre ikke lade sig gøre. De skilte der blev sat op under renovering af Vejleåparken er blevet underkendt, så der sættes ikke flere op af den slags.

Pernille fortalte, at man har ret til at holde med sin firmabil på vores parkeringspladser, såfremt den har en totalvægt under 3.500 kg.

Pernille tilføjede, at hvis man har et hus ud til parkeringspladsen, er det ikke lagt fast man får midterpladsen. Kortet på dette oplæg er ikke målfast og er bare et udkast/forslag for at vise man får en plads, men ikke nødvendigvis den tættest på sig selv.

Det er forskelligt fra gård til gård og til grundejer til grundejer hvordan man oplever problematikken fortalte Pernille og tilføjede, at det er godt man flere steder internt kan finde ud af at løse parkeringsproblematikken. Selvom man har interne regler i gården, vil evt. personlige parkeringspladser ikke blive fordelt herefter, men efter samme fordelingsprincip i hele foreningen fra bestyrelsens side.

Jette Jørgensen, Egelunden 9, mente ikke at alle grundejere skal pålægges at betale de udgifter som foreningen vil afholde. Jette mente, at dem der ønsker egen parkering, selv må afholde hele udgiften. Svaret fra bestyrelsen var, at det er en beslutning om at de ting betales overordnede og er udgifter der er disponeret med, da det er nødvendigt for, at kunne starte processen.

Kenan Vural, Poppellunden 11 er enig i, at det er forskellige problemer man som grundejer kan have ved parkeringen. Han ønsker dog bedre sanktionsmuligheder.

Gunnar Lund, Poppelunden 8, synes denne proces var løbet helt af sporet. Gunnar ville gerne tilbage til punkt fra sidste år, vedr. de pladser der er stribet op i gårdene. Bestyrelsen har fortalt at de har en talt med kommunen herom og fået lov hertil, men det mener han ikke kan være rigtigt. Gunnar mener det er en overtrædelse af færdselsloven. Endvidere mente han, at de ved denne fejl med striberne har reduceret parkeringsmulighederne på 20 procent. Gunnar vil gerne have svar på hvor bestyrelsen finder lovhjemmel til at give folk ret til en plads? Han mente desuden, at bestyrelsen risikerer at blive retsforfulgt.

Pernille svarede, at generalforsamlingen har ret til at vedtage dette og det vil så efterfølgende skulle godkendes af kommunen. Det der skulle stemmes om på generalforsamlingen er om vi ønsker denne mulighed eller ej. Vedr. afstribningen fortalte Pernille, at de har forespurgt kommunen herom. Gunnar konstaterede at han ikke synes det var godt nok. Gunnar tilføjede, at en vedtagelse af dette punkt vil kræve en ændring af deklarationen. Endvidere vil det kræve at forslaget vedtages med 3/4 del af stemmerne på generalforsamlingen. Pernille svarede at hun ikke er enig i, at det kræver en ændring af deklarationen, det er noget kommunen skal afgøre.

Ron Larsen, Fyrrelunden 73, hvad gør man hvis man kommer hjem og nogen holder på ens parkeringsplads? Svaret var at så kan man ringe til politiet. Flere mente ikke det vil hjælpe og så er pointen med egen parkering lige meget.

Preben Nielsen, Fyrrelunden 42 er enig med Gunnar.

Ghulam Mohiuddin, Egelunden 71 synes der er for lidt pladser, da de fleste har bil eller biler. Ghulam mente vi skal finde en måde at skaffe ekstra parkeringspladser.

Jørgen Larsen, Granlunden 74 ville høre om det er tilladt at montere en lås i asfalten på sin p-plads? Pernille svarede, at det desværre ikke praktisk kan lade sig gøre, så det er ikke en mulighed.

Pernille fortalte at der allerede i 2009 var forslag oppe om opstribning og låsebøjler. Dengang blev forslaget forkastet da bestyrelsen gjorde opmærksom på, at der snart skulle lægges ny asfalt, men der har siden været mange grundejere der har givet udtryk for de oplever problemer med at få parkeringsplads.

Pernille fortalte at Henrik Dreyer (advokaten) har arbejdet meget med de juridiske aspekter i forslaget i løbet af året. Hvis forslaget vedtages vil det skulle godkendes af kommunen. Pernille tænker de vil se positivt herpå. Særligt da området ejes af os selv og alt efter hvor mange stemmer der er for forslaget.

Vedr. udgifterne hertil fortalte Pernille, så er det ligesom så mange andre fælles udgifter. Her er det bedst, da der bl.a. vil skulle laves en egentlig landopmåling, før man kan få pladserne tinglyst. Det ville blive alt for besværligt at få fordelt disse udgifter også da det er individuelt hvornår man ønsker brugsretten til plads.

Gunnar Lund, Poppellunden 8 vil gerne protestere, Gunnar mente at bestyrelsen er helt galt afmarcheret.

Bjarne Sørensen, Fyrrelunden 63 foreslog at der nede ved genbrugspladsen, hvor der pt. er grus, kunne være mulighed for en parkeringsplads til firmabiler.

Pernille svarede at hendes erfaring siger, at man ønsker at holde så tæt på hjemmet som muligt om det er firmabil eller ej. Pernille tilføjede, at man på generalforsamlingen skal gøre op om man ønsker at vedtage forslaget. Pernille oplyste at hun ikke selv har interessen for egen parkeringsplads, da hun er cyklist, men forslaget er fremsat for, at til gode se de grundejere som oplever daglige problemer.

Afstemning om godkendelse af forslag 8.6;

Der var 61 stemmer for forslaget.

Der var 98 stemmer imod forslaget.

Dermed er forslaget faldet.

9.       Valg af udvalg

9.1.    Valg af Legepladsudvalg

Da der pt. kun er ét medlem, og opgaverne er omfordelt, er formålet med udvalget bortfaldet. Bestyrelsen foreslår derfor, at legepladsudvalget nedlægges.

Der var 0 stemmer imod.

Udvalget nedlægges.

9.2.    Valg af Fastelavnsudvalg

Nuværende udvalgsmedlemmer:

 • Rob Wiegmans, Elmelunden 1, modtager genvalg
 • Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 111, modtager genvalg

Da Rob Wiegmans har meddelt, at han ønsker at stoppe i udvalget efter fastelavnsfesten i 2017, er der stort behov for nyt/nye medlem(mer), så meld dig endelig – enten på generalforsamlingen eller ved henvendelse til kontoret.

Herudover opstillede Robert Kauffman, Bøgelunden 64.

Alle 3 blev valgt.

10.     Valg af formand for en 2-årig periode

Nuværende formand:

 • Pernille Møller, Granlunden 101, modtager genvalg

Nuværende formand Pernille Møller, Granlunden 101 blev genvalgt.

11.     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

 • Bjarne Børgesen, Poppellunden 13, modtager genvalg
 • Jette Malling, Egelunden 30, modtager genvalg
 • Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtager genvalg

Alle 3 blev valgt.

12.     Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode

Da Lone Qvistgaard har valgt at trække sig før tid, skal der vælges 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.

 • Ditte Deleurand, Bøgelunden 2, opstiller

Ditte Deleurand blev valgt.

13.     Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

Nuværende bestyrelsessuppleanter:

 • Asger Vorm, Tjørnelunden 24, modtager genvalg
 • Qamar Farooq, Bøgelunden 57, modtager ikke genvalg
 • Elsebeth Rasmussen er fraflyttet

Der mangler således 2 bestyrelsessuppleanter.

Asger Vorm, Tjørnelunden 24 genopstillede. Marianne Jensen, Granlunden 30 og Mogens Elbek, Egelunden 70 stillede begge op.

Asger Vorm, Marianne Jensen og Mogens Elbek blev alle tre valgt.

 

14.    Valg af 2 interne revisorer

Nuværende revisorer:

 • Peer Larsen, Granlunden 119, modtager genvalg
 • Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95, modtager ikke genvalg
 • Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18, opstiller

Peer Larsen og Bjarne Jensen blev begge valgt.

 

15.    Valg af 2 revisorsuppleanter

Nuværende revisorsuppleanter:

 • John Hübner Andersen, Elmelunden 10, modtager genvalg
 • Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18, modtager ikke genvalg, såfremt han vælges som intern revisor

Da Bjarne Jensen blev valgt som intern revisor, mangler der 1 revisorsuppleant.

John Hübner Andersen, Elmelunden 10 modtog genvalg. Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95 opstillede.

John Hübner Andersen og Ingelise Jensen blev begge valgt.

16.    Overrækkelse af gårdprisen 

Formand Pernille præsenterede vinderne af gårdsprisen. Hun forklarede at en af grundene til netop denne gård vinder gårdsprisen, er at det har lavet flere nye tiltag for at holde gården mm. Det var gård 14, Elmelunden lige numre der løb med dette års gårdspris.

17. Eventuelt

Maj-Britt Olsen, Bøgelunden 25 ville høre om der er kommet svar fra kommunen vedr. tilskuddet til genbrugspladsen? Pernille svarede der er ikke er kommet noget svar endnu, men hun satser på det går igennem.

Robert Kauffmann, Bøgelunden 64, synes ikke der skal bruges for meget krudt på om vi fortsat vil modtage tilskuddet fra kommunen, men vente og se. Han tilføjede det ikke ville betyde det store for den enkelte husejer, men kun ca. et par og tyve kr., som evt. ville kunne betales i kontingent.

Susanne Sørensen, Tjørnelunden 25 ville høre om der kunne være mulighed for at frigive nogle parkeringspladser på de grønne arealer ved højtiderne? Pernille svarede, at det vil der ikke være mulighed for, da der vil skulle søges tilladelser, sættes skilte op mm. først.

Pernille takkede for aftenen og det store fremmøde. Endvidere takkede Pernille Lars og Lisbeth i gård 5 for deres store arbejde med facebook gruppen Strandgårdsparken.

Link til indkaldelse med bilag

Download referat som pdf-fil

0

Din varekurv