Referat af bestyrelsesmøde 12. oktober 2015

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.12. oktober 2015 kl. 18.30 i Bøgelunden 7. 

 

Afbud:

Kaffe/Te: Carsten

 

Mødet d. 9.11. skal afholdes

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder
  • Juni og august og september ej færdige.

 

 1. Siden sidst på mail/telefon.
  • Gård xx – legepladsstrid, ikke fået brev endnu..

 

 • Gård x – fortsat vedr. strid

Bjarne og Pernille har holdt et møde med lokalbetjenten Jonas og de grundejere, der kunne komme til mødet.

Grundejeren, som sagen drejer sig om, er efterfølgende indkaldt til møde og han har meddelt, at han har meget travlt i øjeblikket. Derfor vil lokalbetjenten komme på uanmeldt besøg hos grundejer. Det er meningen, at Pernille skal med til besøget. Desværre har lokalbetjenten haft meget travlt med andet arbejde.

 

 • Rækkehuse ved AAB, Ishøj Boulevard- se lokalplan 1.73 i høring på kommunens hjemmeside.

Der er ikke noget ved bebyggelsen, der gør, at vi har brug for at gøre indsigelser. Husene bliver kun i ét plan og højest 5 meter høje. De beholder også de indkørsler til P-pladserne, som eksisterer nu, så det vil heller ikke generere. Den grønne linje flyttes, så den fortsat ligger mellem os og de nye huse.

 

 • Grundejer-rod i gården

Grundejer har klaget over, at der står nogle bordebænke på en parkeringsplads, og at anden grundejer har ting liggende på parkeringspladsen/skurgang/fortov. Pernille taler med grundejer og hvor hun vil fortælle, at det ikke er en god ide at gå videre med sagen. Borde bænke sættet har stået på den plads i mange år, og grundejeren holder nærmest hele gården og legepladsen pæn, så han bidrager med rigtig meget til gården.

 

 1. Fordeling af kommende arbejdsopgaver.

3.1. Om og renskrivning af flg:

Besigtigelsesskema, samt brev til ejendomsmæglere, sat i bero.

 

3.2. Oplæg til flg:

       Funktionsbeskrivelser, Pernille laver dem færdigt, på et tidspunkt.

       Mail etik og regler, internt og eksternt. Oplæg v. Jette + Pernille, ikke lavet færdigt.

 

 1. Generalforsamlingen
  • Indkomne forslag, Grundejer vedr. varmemålere-orientering

Bjarne og Pernille har holdt et møde med grundejer om sagen. Han fik at vide, at vi har problemer med Brunata. Selv om vi har penge på varmeregnskabet, kan vi ikke bruge dem på at sætte varmemålere på det varme vand, fordi vi skal have penge i reserve til uventede udgifter.

 

Vi har tjent udgiften til varmemålerne ind, vi fik fra Brunata i sin tid, men vi har endnu ikke noget overskud.

Grundejer har bedt om endnu et møde, så der er måske mere i den sag.

 

 • Er alt på plads?

Dirigent og referent er på plads. Bjarne ordner det praktiske og Poul Erik sørger for drikkevarer.

 

 • Vi skal spørge de forskellige udvalg.

Carsten tager legepladsudvalget, Jette spørger fastelavnsudvalget og Pernille taler med bestyrelsessuppleanterne.

 

 1. Gårdprisen. Jette sørger for et skilt og en buket. Vi udvælger gårdprisen på mødet i 9.11.

 

 1. Belægningsarbejdet.
  • – Arbejdet er afsluttet.

Der har været nogle små gennemgange. Grontmij, der nu hedder Sweco Danmark, har gennemgået stederne. Der er desværre ret mange lunker. Det er ikke på plads, hvordan det kommer til at foregå. Skal der bare lappes, eller skal der lægges nye baner?

 

Vi er hele tiden blevet godt informeret af Lemminkäinen, men vi har hørt meget lidt fra Grontmij.- Der er ret mange asfaltklatter på stamvejene, og de kan blive glatte, så de skal fjernes.

 

Kommunen har fået lagt nyt asfalt på parkeringspladsen ved daginstitutionerne. Kommunen mente, at underlaget var i orden, og at der sagtens kunne lægges asfalt på den eksisterende asfalt. Det mente Lemminkäinen ikke, men de lavede det. Nu er der allerede begyndt at ske nogle sammenfald.

 

Vi har fået én klage over, at der er malet gule streger ved stamvejene Poppellunden, Tjørnelunden og Elmelunden. De gule streger er malet et sted på stamvejene, der er indkørsel, og hvor man ikke må holde.

 

 

 1. Legeplads-puljen.
  • Orientering

Gård xx er blevet rigtig flot, men gård xx har ikke gjort noget. Vi må bare give gård xx de lovede ting, men det er mere problematisk med gård xx, de skal simpelthen lave noget, før de får deres ting.

 

 1. Interne meddelelser

 

 • Økonomi
  • Status

   Winnie har lavet september budgettet alene. Vi har haft store udgifter til personaletøj. Lønnen  

   er lidt højere end budgetteret.

 

 • Møde med Snoer og de interne revisorer.

    Poul Erik deltog i mødet. Grundejer havde flere spørgsmål til regnskabet, men Poul Erik    

    forklarede det hele, så hun var tilfreds.

 

 • Restancer

   Der er ret mange restancer i øjeblikket,

 

 • Personale – lukket punkt

 

 • Varme
  • Status vandtab, 5,5 M3, hvilket er lidt for højt.

 

 • Varmeopgørelser, udeståender hos Brunata.

    Winnie har brugt meget tid på Brunata, hvad hun ikke skulle have gjort, da det hører under    

    Bjarne, der så nu har fået hele stakken af papirer, regninger og fakturaer. De regninger,  

    Brunata sender ud er ret forvirrende. De er ikke udførlige og meget forskellige. Der er ikke

    noget system i regningerne. – Bjarne har kontaktet Steen, men han har ikke tid til et møde

    foreløbig.

  Brunata har bl.a. fået standard breve fra os, som de skal bruge, når de fx skal kontakte en   

  grundejer for at skifte en måler.

 

   Vi betaler ikke Brunatas regninger, før det hele er i orden.

 

 • Circon-ventiler, afventer.

 

 • Fyr xx – videre forløb, kan afsluttes.

    Pga. tvivl og langsommelig sagsbehandling fra Brunata betaler vi.

 

 • Besigtigelser/Ansøgninger
  • Seneste nyt vedr. lokalplan, intet nyt

    Vores nye kontaktperson skrev til Pernille, at lokalplanen skulle på som punkt i september,

    men nu bliver det i oktober i stedet for.

 

8.3.2. Er listen blevet checket?

          Poul Erik har i foråret afleveret en liste over uregelmæssigheder i husene til Winnie. Den liste  

          kender Winnie ikke noget til. Poul Erik taler med Winnie og om det.

        

 • Vedligeholdelse
  • Overdragelse af vand forsyningen/stophaner, intet nyt.

 

 • Handicap-pladser, vores procedurer

    Vi skal på et tidspunkt lave procedure ift. nye handicappladser

 

 • Bænke ved Lundestien, seneste nyt

    Kommunens personale har flere gange været på græsplænen ved Lundestien, hvor de har

    gravet nogle huller og dækket dem til igen. Det er sørme spændene, hvad det ender med.

  • IT og Kommunikation
   • Hjemmesiden-afventer

 

 1. Særlige opgaver
  • Sortering af arkiv, samt matrikelarkiv. Afventer

 

 1. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

 • Fastelavnsudvalg

 

 •  

 

 •  

 

 1. Grønt Forum

 

 1.  

 

 

Mødet sluttede 20.34

 

Referent Jette Malling

 

0

Din varekurv