Referat af Generalforsamlingen den 19. november 2012

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

20. november 2012

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

mandag den 19. november 2012, kl. 18.30

 

i Strandgårdsskolens kantine


 

Velkommen til generalforsamlingen – velkomst ved næstformand Bjarne Børgesen, da formand Pernille Møller måtte melde forfald pga. sygdom.

 


Dagsorden / referat:

 

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere.

Advokat Henrik Dreyer blev valgt som dirigent.

Der blev valgt to stemmetællere. 

 

2. Godkendelse af dagsorden.

 Dirigenten påpegede, at dagsorden var sendt ud med korrekt varsel og fulgte vedtægterne. Det var derfor en lovlig generalforsamling. Dagsordenen blev godkendt, uden bemærkninger.

Der var i alt 57 (1 ugyldig) stemmeberettigede til dette års generalforsamling.

 

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 Som traditionen byder det, er formandens beretning runddelt til alle grundejere inden generalforsamlingen.

 

Kommentar til beretningen fra John Christensen, Egelunden 27, som takkede for et godt år og bestyrelsens store arbejde. Johns kommentar til bestyrelsen, var et ønske om at bestyrelsen, kunne arbejde med Ishøj kommune, vedr. priserne og mulighed for mindre pakker vedr. tv og internet.

 

Der var ikke andre bemærkninger til beretningen.

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

 Regnskabet og budgettet blev præsenteret af Lauge Pedersen, der blev valgt som ny kasserer i juli måned.

 

Spørgsmål til regnskabet skulle skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 12. november 2012, hvis man ville være sikker på et uddybende svar. Bestyrelsen havde modtaget et spørgsmål, som blev drøftet under godkendelse af varmeregnskabet og blev besvaret af foreningens tidligere revisor Poul-Erik Snor.

 

Godkendelse af driftsregnskab – for perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012.

Regnskabet er omdelt med indkaldelsen til Generalforsamlingen.

Driftsregnskabet – forening og terrænbelysning – har haft indtægter på godt 3,4 mio.kr. og udgifter på ca. 3,2 mio.kr. og det gav et overskud på kr. 278.417,00.

Egenkapital og henlæggelser er på i alt kr. 6.650.516

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet for Grundejerforeningen og ingen bemærkninger.

Der ønskes ikke skriftlig afstemning.

Regnskabet godkendes.

 

Godkendelse af varmeregnskab – for perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012.

Regnskabet er omdelt med indkaldelsen til Generalforsamlingen.

Det har været et godt år med en mild vinter. Der er ikke brugt så mange penge på varme som beregnet og mindre end de foregående år. Det kan være svært at beregne, da man udarbejder beregningen ca. 1,5 år før.

Der henlægger hvert år godt kr. 500.000, så der er penge til imødegåelse af større reparationer, f.eks. hvis der sker brud på en varmestreng

Overskuddet er på lige godt 1,5 mio. Det er det der skal fordeles til grundejere der har betalt for meget i varmebidrag.

 

Poul-Erik Snoer svarede på spørgsmålet stillet til bestyrelsen. Spørgsmålet handlede om, hvorfor man ikke opkræver a conto varme, beregnet individuelt på det enkelte hus forbrug. Poul-Erik fortalte at det system de bruger nu, ikke vil kunne lave individuelle regninger og at det vil kræve alt for meget arbejde at sende opkrævninger ud individuelt ud til 515 husstande månedligt. Det er rigtigt at flere betaler for meget, men det kræver færre ressourcer, at betale tilbage end at opkræve.

Det er dog rigtigt, at der er tale om et særligt stort beløb i år, dette skyldes bl.a. den milde vinter, men også det, at prisen pr. GJ er blevet billigere, hvilket man ikke havde set komme.

 

Der var ingen bemærkninger til varmeregnskabet, der blev godkendt

 

5. Fastsættelse af kommende års kontingent, (Perioden den 1. juli 2013 – 30. juni 2014)

Dette sammen med bidrag til terrænbelysning. Se budget forslag.

Lauge Pedersen, kasserer, gennemgik og fortalte om forudsætningerne for fastsættelse af kontingentet. Forslaget kan ses i det omdelte budget.

Kommende års kontingent lydende på 490,00 kr. forbliver uændret.

 

Den foreslåede forhøjelse på 7,00 kr. pr. md. af terrænbelysningen blev godkendt

Beløbet for terrænbelysning udgør herefter 30,00 kr. pr. md.

 

Der er ingen bemærkninger og begge forslag blev godkendt.

 

6. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2013 – 30. juni 2014)

Se budget forslag.

Vedr. varmeregnskabet for det nye år, så bliver varmeprisen sat lidt ned, sammenlagt med at henlæggelser bliver øget lidt. Vi skal have penge til hvis der sker noget med varmestrengene.

Forslaget er, at varmeprisen fastholdes til kr. 1.175,00 pr. md.

 

Der er ingen bemærkninger og forslaget godkendes.

 

7. Fastsættelse af rykkergebyr.

 Forslag om uændret rykkergebyr på 150,- kr., blev vedtaget.

 

8. Indkomne forslag:

8.1. Dispensation til at opføre hegn uden beplantning foran, se bilag 1.

Dirigenten gennemgik bilag 1.

Vedr. beskrivelsen i bilag 1, bliver der spurgt ind til, hvor langt inden for skel at hegnet må sættes? Bjarne Børgesen, næstformand i bestyrelsen, svarede at det bare skal være inden for skelpælene, ingen grænse hvor meget.

 

John Christensen, Egelunden 27, tilføjede at det kunne være kønt, med f.eks. en efeu, så det ikke er helt bart.

Der var ikke andre bemærkninger.

Der stemmes ved håndsoprækning;

  • Der er 41 der stemmer for.
  • Der er 6 der stemmer imod.

Forslaget blev vedtaget.

 

8.2. Dispensation til standardprojekt vedr. montering af gavlvindue i enderækkehuse,

se bilag 2

Dirigenten gennemgik bilag 2.

 

Næstformand Bjarne Børgesen fortalte, at de i bestyrelsen har modtaget ønske/forslag om at få mere lys ind i huset. Bestyrelsen kunne godt se problemstillingen og mener det er et godt forslag, derfor dette forslag.

 

John Christensen, Egelunden 27, tror flere beboere vil være glade for dette forslag. Han havde dog et par kommentarer til forslaget. Bl.a. vedr. at der står, at glasset i vinduet skal være energiglas. John foreslog at man i stedet skriver, at bygningsreglementet skal overholdes, da loven ændre sig hele tiden. Vedr. vindueskarm og ramme, foreslår John kun træ og alu, ikke plastik. Til sidst vedr. indvendig vinduesplade, foreslog John, at det er op til den enkelte beboer.

 

Dirigenten tilføjede at der i forslaget står, at bestemmelser i byggelovgivningen og bygningsreglementet skal overholdes.

 

Jens Smith, Bøgelunden 80, fortalte at han er imod forslaget, også rent æstetisk.

 

Susan Marqvartsen, Poppellunden 9, bor i enderækkehus og kunne godt tænke sig et vindue, så hun kan få noget aftensol. Men ville gerne have et større, aflangt vindue, ikke det der foreslås. Det blev påpeget, at det i så fald, skal stilles som et nyt forslag.

 

Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95 er enig i, at vinduerne i bilaget er for små, også i forhold til at bruges som flugtvej. Svaret herpå er, at det ikke er planen at vinduet skal kunne bruges som flugtvej og derfor er størrelsen i orden efter loven.

Bestyrelsen kan efter forsamlingens afslutning, tilføje at vinduet i forslaget opfylder betingelserne for flugtvej.

 

John Christensen, Egelunden 27, spurgte bestyrelsen om forslaget er godkendt af teknisk forvaltning, Ishøj Kommune. Bjarne Børgesen svarede, at forslaget fremlægges for kommunen, hvis det vedtages af forsamlingen.

 

Susanne Sørensen Tjørnelunden 25, ville også vælge et højt vindue, og spurgte om, hvorfor der skal stå bestemt størrelse i forslaget?

Dirigenten påpegede igen, at det i så fald skal stilles som et nyt forslag, og at der skal stemmes om forslag som det er formuleret i bilag 2.

Der var ikke andre bemærkninger.

 

Der stemmes ved håndsoprækning;

  • Der er 25 der stemmer for.
  • Der er 9 der stemmer imod.
  • Der er 19 der stemmer hverken for, eller imod.

Forslaget blev vedtaget.

 

9. Valg af udvalg:

9.1. Valg af Legepladsudvalg:

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Asger Worm, Tjørnelunden 24,

Peter Larsen, Egelunden 74 og

Morten Sønderup, Fyrrelunden 33,

modtog alle genvalg og blev genvalgt.

 

9.2. Valg af Fastelavnsudvalg:

Udvalget ville meget gerne have mindst et par medlemmer mere og der mangler folk, som vil hjælpe på selve dagen.

Trods opfordring, ønskede ingen andre at stille op til fastelavnsudvalget.

 

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Rob Wiegmans, Elmelunden 1 og

Christian Irgang-Dahlin, Granlunden 127

modtog begge genvalg og blev genvalgt.

 

10. Valg af formand for en 2-årig periode:

 Nuværende formand Pernille Møller, Granlunden 101, modtog genvalg.

Ingen andre ønskede at stille op.

Pernille blev genvalgt.

 

 

11. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:

 Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

 

Bjarne Børgesen, Poppellunden 13,

Jette Malling, Egelunden 30 og

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14,

Alle tre modtog genvalg og alle blev genvalgt.

 

12. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter:

Nuværende bestyrelsessuppleanter:

Elsebeth Rasmussen, Elmelunden 12,

Tommy Vormslev Olsen, Elmelunden 14 og

Lone Qvistgaard, Tjørnelunden 12,

Alle tre modtog genvalg og alle blev genvalgt.

 

13. Valg af 2 revisorer: 

Nuværende revisorer:

Peer Larsen, Granlunden 119 og

Jens Smith, Bøgelunden 80,

Begge modtog genvalg og blev valgt.

 

14. Valg af 2 revisorsuppleanter:

Nuværende revisor suppleant:

John Hübner Andersen, Elmelunden 10,

modtog genvalg.

Endvidere modtog:

Poul Erik Hansen, Granlunden 117 valg,

Begge blev valgt.

 

15. Overrækkelse af gårdprisen

Næstformand Bjarne Børgesen overrakte priserne og takkede gårdenes beboere for deres store arbejde i de forskellige gårde. 

  • Initiativprisen blev vundet af gård 8 – Egelunden 1-31.
  • Prisen for den flotteste legeplads blev vundet af gård 29 – Fyrrelunden 2-20.
  • Prisen for den flotteste gård blev vundet af gård 14 – Elmelunden 2-40.

 Stort tillykke til alle tre gårde, som sammen med æren, vinder en præmie på 5.000 kr. til gårdens fælles bedste.


16. Eventuelt

Jens Pedersen, Elmelunden 38, spurgte ind til reglerne om parabol i haven, reglerne herfor. Bestyrelsen svarede at den må stå i haven, men ikke højere end 180 cm. Hvis der er problemer, kontakt kontoret herom.


Leif Jensen, Egelunden 17, spurgte ind til, om der er andre der er trætte af Brunata og deres mange besøg. Svaret var, at man ikke var tilfredse med det tidligere firma. Fik derfor lavet en aftale med Brunata, som oveni købet var billigere med kontrollen. Der har været en del start vanskeligheder og Brunata har først fået installeret nogle målere som gik i stykker. Brunata har herefter på egen regning, ændret dette og det har medført de mange besøg, hvilket er utilfredsstillende for alle parter. Der skulle dog være rettet op på de fejl og vi håber at tingene nu er kommet i orden.
 

 

Susanne Sørensen, Tjørnelunden 27, spurgte ind til om der er nogen der har erfaringer med hulmursisolering, gode som mindre gode? Der var drøftelser frem og tilbage om erfaringer, fordele og ulemper, fra forskellige beboere.
Det blev oplyst, at når den nye hjemmeside kommer i brug, er der et debat forum, hvor netop disse erfaringer kan deles og alle opfordres hertil.

 

Elimar Kristiansen, Elmelunden 4, efterlyste billederne på hjemmesiden fra søsterbebyggelsen i Næstved. En anden beboer oplyste at de er lagt tilbage på hjemmesiden igen. De har dog aldrig været fjernet.

 


Næstformand Bjarne Børgesen takkede for aftenen …

 

 

 

________________________­

Henrik Brunsgaard Dreyer

dirigent

 

 

________________________

Bjarne Børgesen

næstformand

 

 

________________________

Annette Wilhelmsen

referent

0

Din varekurv