Formandens beretning 2012

Velkommen til formandens beretning 2012.

 

Mandag d. 19. november kl.18.30 afholdes dette års generalforsamling, ligesom de foregående år på Strandgårdsskolen, denne gang dog i den nye kantine, da Festsalen er revet ned.

 

Beretningen er formandens beskrivelse af årets forløb. Dvs. i forhold til bestyrelsens arbejde, den daglige drift og grundejerne. I år er beretningen skrevet i samarbejde med flere bestyrelsesmedlemmer, da jeg pt. er sygemeldt.

 

Beretningen er, som vanligt, opdelt i to dele; ”Virksomheden” og ”Foreningen”.

 

”Virksomheden” vil indeholde alt om den daglige drift og vedligeholdelse af foreningens bygninger og arealer, herunder hvad vi dog bruger alle de mange penge på.

 

”Foreningen” vil fortælle om vores fælles aktiviteter, samarbejdet med grundejerne, grundejernes ønsker, udvalgenes arbejde og bestyrelsens fremtidige mål.

 

Det kan ikke undgås, at der vil være gentagelser, men der er også sket mange nye ting i år.

 

God læselyst!

 

Pernille Møller

Formand

 

 

”Virksomheden”

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken er så stor, at den i det daglige fungerer som en virksomhed, med fastansat og timelønnet personale, samt eksterne samarbejdspartnere til varetagelse af de daglige opgaver.

 

Grundlaget for foreningens virke er vedtægterne. Sammen med Lokalplan 1.17, Deklarationen og bygningsreglementet danner de rammen for det meste af grundejerforeningens arbejde.

 

Foreningens interesser varetages, i det daglige, af bestyrelsen.

Der er i år 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Bjarne Børgesen, Jette Malling og Carsten Pålsson genopstiller alle. Formand Pernille Møller er også på valg, og genopstiller ligeledes.

 

Det har været et år med flere triste ”farveller”:

Poul-Erik Snoer, tidligere kasserer og ekstern revisor gennem mere end 30 år, valgte at gå på efterløn. Vi holdt en afskedsfrokost, hvor samarbejdspartnere gennem årene, mødte op og ønskede Poul-Erik et lykkeligt otium. Det var en dejlig dag, med masser af anekdoter og fortællinger om ”dengang”. Poul-Erik vil være til stede på generalforsamlingen, og følge sit sidste årsregnskab til døren. Vi får fremover vores revision udført af et revisionsinstitut.

Stella Hansen trak sig fra posten som kasserer, efter gensidig aftale med bestyrelsen. Lauge Pedersen blev valgt til kasserer på den ekstraordinære generalforsamling i juli måned. Lauge har kastet sig over arbejdet med krum hals, og bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde.

Leon Axelsen, tidligere kasserer og hidtidigt medlem af legeplads udvalget, tabte kampen  mod kræft d. 7. oktober. Leon var en stor kapacitet for foreningen, både da han medvirkede ved etableringen af de nye legepladser, og senere med udvikling og vedligeholdelse af disse.

Han var aktiv til det sidste, og ville på dagen for sin død, have været med på legepladsgennemgang. Det var med stor sorg, vi modtog meddelelsen om hans alt for tidlige død, og vores varmeste tanker går til hans efterladte.

 

Driftsbudgettet er på ca. 3.100.000,-kr. og I vil, i det efterfølgende bl.a. kunne se, hvordan disse penge bliver brugt, og hvorfor jeres grundejerforening er dyrere end mange andre, samt hvad bestyrelsesmedlemmerne bruger tid og energi på at føre ud i livet.

 

En stor udgiftspost er personale, i det forløbne regnskabsår knap 800.000,-kr.

Vi har en deltids kontorassistent, en driftsleder og en ejendomsservicetekniker. Hertil kommer 3 timelønsmedarbejdere på genbrugspladsen, 3 timelønsmedarbejdere til snerydning og forefaldende arbejde, en rengøringsassistent, samt en omdeler.

 

Driftsleder Bettina Panek og ejendomsservicetekniker Søren Nielsen har varetaget de daglige opgaver med stor omhu. Søren Nielsen blev ansat 1.1.12 og har været en enorm gevinst for foreningen. Han er vellidt blandt grundejerne, og udfører sit arbejde med omhu og høj faglighed.

 

For foreningen og bestyrelsen er det en gave, at have så engagerede og velfunderede medarbejdere, hvilket alle dagligt kan se på den flotte vedligeholdelse af vores områder.

 

Personalets arbejdsforhold lettes betydeligt og de kan arbejde mere effektivt, hvis grundejerne tager hensyn og holder fortove, stier, skurgange, p-pladser mm. fri for affald, byggemateriel, cykler, barnevogne osv.

Når man spørger grundejerne har de fleste valgt, at købe hus her fordi området er pænt og velholdt – det forbliver det dog ikke, hvis man ikke selv medvirker til det. Vi har alle et ansvar.

 

Vi har haft en mild vinter, og på varmeregnskabet skaber det glæde for mange. Det gjorde så også, at vores nye sneplov ikke blev taget i brug – men vi er beredte!

 

Renovering af skurgangene fortsætter. 21 skurgange har nu fået ordnet murene, og alle skurgange har fået efterset tage og nedløb.

Vi fortsætter renoveringen, nu kun med 8 skurgange tilbage.

Sidste år blev nedløbsrør gennemgået, efter flere vandskader i skurgangene. Fremover checkes de hvert 2. år, så vi ikke får flere overraskelser.

Bestyrelsen skal her understrege at foreningen ikke hæfter for skader på ejendele i skurene, der sker som følge af indtrængende vand.

 

Parkeringspladserne bliver løbende lappet, efter behov. Det er stadig et stort ønske, at kunne etablere nye slidbaner på pladserne, men økonomien skal være til det – og det er den desværre ikke endnu.

Stamvejene passes af Park og Vej, med de midler de nu har. De udfører et pænt arbejde, og indsatsen er bedret betydeligt i år.

I samarbejde med Park og Vej er der blevet reetableret beplantning mange steder, og det kommer sig rigtig pænt. Der mangler dog stadig nogle huller her og der, og det skyldes, at der skal flyttes udgange fra haver, som går igennem stamvejsbedene, samt lukkes af for gående trafik gennem flere bede. Dette vil ske i foråret 2013.

 

I løbet af 2012 har vi været i intens dialog med Plan-Byg-Miljø, specielt omkring vores standardprojekter, byggesagsbehandling osv.

Tiden løber fra formuleringerne i Lokalplan 1.17, og der har været behov for, at lette arbejdsgange og give større frihed til grundejerne.

Det har mundet ud i, at man ikke skal betale gebyrer for andet end udestue, men også at der stadig skal søges byggetilladelse til div. projekter, selvom vi meldte noget andet ud sidste år.

Altså: Alle byggeprojekter, hvad enten de er standardprojekter eller ej, skal søge om dispensation fra lokalplanen. Der er dog kun gebyr på opførelse af udestue, nuværende 2.500,-kr.

Ansøgning sker gennem grundejerforeningen, som forhåndsbehandler, og videresendes så til Ishøj Kommune.

 

Vores ønske om bedre, og kortere, adgangsveje til busstoppestederne ved Ishøj Parkvej/Søvej, kan ikke imødekommes, da det er i strid med kommunens strategi om at holde den bløde trafik afskærmet fra den tunge trafik. En politik, som gør at Ishøj har et meget lavt antal trafikofre blandt de bløde trafikanter. Til gengæld vil kommunen gerne gøre mere for, at de eksisterende adgangsveje bedres, specielt viadukterne og stien langs søen, som er plaget af høj vandstand og mørklægning. Viadukterne blev sidste år malet i en lys farve, og der er belysning tændt hele døgnet. Vandafledning ved høj vandstand er forbedret i viadukterne, og rundt om søen, til glæde for mange. Stor ros til kommunen for denne indsats.

 

Vores samarbejde med Ishøj Kommune omhandler dog ikke kun ovennævnte, men også et samarbejde med institutionen Bøgely, som ligger på vores matrikel.

Det har været en fornøjelse, at kunne skabe et samarbejde om omlægning af deres legepladser, og der med flytning af stien gennem institutionsområdet.

Det giver helt nye muligheder for de fem grundejere i Bøgelunden, som har haft haver op til legepladsen. De får nu mulighed for, at etablere udgang fra haverne og slipper for legetøj i haverne og smadrede ruder.

Foreningen har medvirket, med råd og vejledning og bidraget med terrænbelysning på den nye sti. En udgift på ca. 35.000-kr.

Fordelene for foreningen er, at der ikke længere er gennemkørsel ved vores bygninger og Bøgely, og dermed mindre risiko for ulykker og hærværk.

 

M. Larsen varetager vores dagrenovation og tømning af genbrugspladsen, og det fungerer upåklageligt, når de ikke som tidligere nævnt, bliver ramt af vejrlig.

Medarbejderne er meget fleksible, og det er derfor vigtigt at huske på, at det er grundejerens pligt, at sørge for, at affaldsstativ og rum er i en sådan stand, at det kan betjenes med én hånd. Dvs. at både låge, slå og udtræk skal være vel smurt, og ordentligt fastgjort.

 

Genbrugspladsen fik endelig taget den nye udvidelse i brug sidste år, og det har været en fornøjelse, at der blev god plads, både for brugerne og for renovationsarbejderne. Desværre ændres der hele tiden på kravene til sortering og opbevaring. Dette både fra Vestforbrænding og i lovgivningen. Vi har derfor haft adskillige, langvarige diskussioner med Vestforbrænding om ovenstående, og det er mundet ud i, at der nu er opsat et miljøskab til farligt affald.

Medarbejderne på pladsen vejleder i, hvad der skal i skabet.

 

Det går godt omkring avis/flaskecontainerne, dvs. at der ikke længere flyder med affald. Ser du nogen henstille affald, eller smide fx. pap i containeren, så gør dem opmærksom på, at dette hører til på genbrugspladsen. Der er dog stadig mange, som efterlader plasticposer ved containerne. Vær søde, at tage dem med hjem igen. Vi har kigget på muligheden for, at opsætte skraldespande ved containerne, men behovet er for lille, og kommunen vil ikke stå for tømning/vedligeholdelse. Skraldespandende ville formentlig også bare blive brugt til alt muligt andet affald, og det ønsker vi ikke. Er der problemer med overfyldte eller ødelagte containere, skal man kontakte Miljø afdelingen, Ishøj Kommune, ikke driftslederen eller kontoret, da det er Ishøj Kommune der har ansvaret for ren – og vedligeholdelse af stamvejene.

 

Graffitiværn er blevet etableret på mange gavle. De steder foreningen forestår dette, er det også foreningen som sørger for beskæring/vedligeholdelse. Som skrevet i et nyhedsbrev, kan alle blive skrevet op til at få en sådan beplantning på deres endegavl, men vi kan ikke lave alle på én gang, da det koster ca. 15.000,-kr pr. gavl.

Synes du, at dit eller et andet hus kunne have glæde af endegavlsbeplantning, så skriv til kontoret, så huset kan komme på ventelisten.

 

Skoven er atter blevet udtyndet, og der er lagt en 10 års plan for udskiftning af træerne. Dette fordi poplerne er alt for høje og tynde, og vi ønsker i fremtiden en lavere og mere vedligeholdelses venlig beplantning.

 

Terrænbelysningen er jo også et lille smertens barn. Anlægget er gammelt, og sætter ud ved megen fugt.

Skal hele belysningen udskiftes vil det koste i omegnen af 4-6 mil.

Dette fordi det halve af bebyggelsen skal graves op. Alternativt kan der tænkes i solcelle lamper, med brug af de eksisterende standere. Det er også dyrt, men så spares der jo fremadrettet strøm. Vi arbejder videre på, at finde en løsning, som både er forsvarlig sikkerhedsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt. Nuværende afventer vi ganske enkelt, at priserne på solcelle lamper falder tilstrækkeligt, så vi kan etablere ny, kabelfri, belysning på de eksisterende standere.

Granlunden og Fyrrelunden er mest udsat for nedbrud, og det er også derfor at I jævnligt ser terrænbelysningen tændt om dagen. Det er når der arbejdes på at udbedre en skade/finde en fejl. I det forgangne år har vi igen brugt næsten 100.000,-kr. på reparationer. Derfor stiger udgiften til terrænbelysning i næste budget med 7 kr. pr. husstand pr. mdr.

 

SF – sten (fortove mm) vil fremover kun blive sandet efter behov. Dvs. at driftslederen vurderer hvor der er behov for sanding. Grundejeren skal herefter sørge for, at sandet fejes ned i fugerne, dette gøres ved at feje på skrå af fugerne. Enkelte grundejere mener ikke, at vi skal svine deres fortov til med sand, men det er bestyrelsens afgørelse – og forpligtelse – at vedligeholde fortovene. Så vil ganske få jo mene, at foreningen også skal feje, og det kan vi da godt gøre. Man skal blot være opmærksom på, at ligesom med snerydning og saltning af p-pladser, så er det mandsskabstimer der bruges, og disse betales af grundejerne. Dvs. at foreningen vil være nødt til, at hæve kontingentet yderligere. Dette synes ikke fair, når kun en promille, ikke vil tage deres del af ansvaret. Sjovt nok er det ikke ældre, handicappede eller sygdomsramte, som beklager sig, men fuldt arbejdsdygtige grundejere.

Renholdelse af fortovet er grundejerens forpligtelse, og dette indebærer også at fjerne ukrudt. Fjernes ukrudtet ikke bliver stenene løse og det medfører skader på belægningen. Det skal derfor indskærpes, at man renholder sit fortov inkl. at fjerne ukrudt, og så bliver der også plads til sandet.

 

Den årlige oprensning af regnvandsbrønde sker, hvert 2. år, i november, og som tidligere nævnt medtages nu også afløb fra skurgangene.

Ved skybrud kommer enorme mængder vand ned på kort tid. Vores regnvandsafledning er veldimmensioneret, men Ishøj Forsynings net kan ikke aftage de store mængder.

Vi vil gerne være på forkant med fremtidige hændelser, og har derfor entreret med et ingeniørfirma, som vil beregne hvilke muligheder vi har for at ”skybrudssikre” området. Deres rapport kommer i slutningen af november.

Vi kan dog allerede nu sige, at det ikke er en god idé, at lægge fliser i hele haven, men at vi til gengæld er heldige at vi ikke har kældre J

 

Koldt vands ledningerne tilhører kommunens vandforsyning, og grundejerforeningen. Kommunens vandforsyning er nu udskilt som selvstændig virksomhed, og vi arbejder på en overdragelse af vores del af koldtvandsnettet. Der ligger ca. 5 km koldtvandsrør i bebyggelsen, og foreningen vil nødig fortsat være ansvarlig for vedligeholdelsen af disse. Ishøj Forsyning har interesse i, at overtage driften pga. udskiftning af vandmålere, lukning af vand under reparationsarbejde mm. Det giver ganske enkelt Ishøj Forsyning for meget bøvl, hvor grænserne går, ligesom de vil opleve tab, hvis vi ikke vedligeholder vores net og har lækager.

Vi har, som planlagt sidste år, etableret stophaner ved alle gårde – en udgift på knap 200.000,-kr(som tages af henlæggelserne). Forsyningen har lavet sektionsbrøndene, og vi er nu klar til sidste led i overdragelsen af ledningsnettet, nemlig at få gennemført ”natlytning” på alle rør.

Det er som tidligere nævnt i et Nyhedsbrev, nu forbudt at benytte stophanen uden for sit hus. De er i så dårlig stand, at de bliver ødelagt ved brug. Er der behov for at lukke for det kolde vand til huset, skal man kontakte kontoret.

 

Vi skal her opfordre alle grundejere til, forsigtigt, at åbne/lukke deres lukkehane(den der sidder inde i huset, lige før vandmåleren), da manglende brug af denne får den til at ruste fast, så den ødelægges når den hver 10. år skal bruges ifm. udskiftning af måler.

 

Legepladsernes årlige gennemgang viste ikke noget nyt. Der er i år blevet malet og olieret, så det hele ser bedre ud. Det har været rent kosmetisk, træværket har det godt og har ikke haft brug for behandling.

Da der nu er gået en årrække siden etableringen af de nye legepladser, valgte vi, i sidste års budgetforslag, at afsætte penge til udbedring, vedligeholdelse, samt nyetablering på legepladserne. Der har dog endnu ikke været nogen, der har søgt om disse midler, men husk at det kan gøres.

 

 

Foreningen er forpligtet til, at levere varme til grundejerne.

Varmeregnskabet er omdelt særskilt, og der henvises til dette.

 

Forbruget af varme er væsentlig lavere end sidste års forbrug.

Udviklingen i forbrug kan ses i nedenstående graf.

 

Varmegraf_2012 

 

Brunata har nu serviceret os i 3 år. Det har ikke været uden problemer, men Brunata har gjort alt hvad de kunne for, at i mødekomme vores krav og forventninger.

Gulvvarmer skal være påført GJ- målere, og det er ikke muligt at have gulvvarme med fast forbrug. Dette gælder også håndklædetørrere. Udformning af håndklædetørrere er afgørende for hvilken type måler der kan etableres, og hvor pænt det bliver, retningslinier for disse er ikke mulige at lave, idet de afhænger af håndklæddetørrerens udformning, og Brunatas udvalg af målere. Du skal derfor henvende dig til grundejerforeningen for, at høre nærmere.

Ikke-registrerede installationer betragtes som tyveri af varme, og kan få alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis man ikke meddeler ændringer af varmeinstallationerne til foreningen. Varmeforbrug bliver skønsmæssigt beregnet, 5 år tilbage.

 

Den samlede indsats omkring varmeforbrugets registrering, forventes at medføre en mere retfærdig fordeling af varmebetalingen, således at man i langt højere udstrækning kun betaler for sit reelle forbrug fremover.

 

Vores søsterbebyggelse Dyssegårdsparken i Næstved har målere på det varme vand, og det forventer vi at indføre indenfor et par år. Planen var at det skulle ske i 2010, men da det har været umådelig tidskrævende, at nå gennem første fase af overgangen til Brunata er dette sat lidt i bero. Bestyrelsen bliver nødt til at trække vejret ind i mellem. Vi er dog nu i gang med, at kigge på de forskellige løsningsmuligheder. Den dyreste løsning er også den mest retfærdige, men vi må kigge på gevinsten for den enkelte grundejer, idet udgiften til etablering af målere jo også betales af grundejerne via varmeregnskabet.

 

Varmenettet har været forskånet for de store udgifter i dette år. Et par pakninger, og tærrede rør i nogle brønde er hvad det har kunnet blive til, og det løb kun op i ca. 80.000,-kr.

 

Varmecentralen skal renoveres. Det er ift. udsugning, lys og øvrige arbejdsforhold. Centralen er blevet rengjort, hvilket medarbejderne er rigtig glade for, men resten mangler fortsat. Vi håber at finde tid til, at få dette gjort i det kommende år.

  

Vores deltidsansatte kontorassistent, Bente Bothmann, varetager mange opgaver. Udover den daglige kontakt med grundejerne, sørger hun for bogføring, arkivering, kontakt til samarbejdspartnere, tryk af nyhedsbreve mm. Hun er vores 25-armede blæksprutte, og ganske uundværlig. Kontoret medvirker til, at foreningen fungerer både internt og eksternt.

 

Al kontakt til driftslederen, bestyrelsen og selvfølgelig kontoret skal ske pr. telefon, mail, post eller ved personlig henvendelse i kontorets åbningstid. Det er ikke muligt at kontakte driftslederen eller bestyrelsen direkte, men henvendelser via kontoret vil blive ekspederet hurtigt.

 

 

”Foreningen”

Strandgårdsparkens 515 husstande har mange fællesskaber, at byde på. Det være sig familie-relaterede, relateret i forhold til børnenes skole/fritidsinteresser, miljøet i de enkelte gårde, godt og langvarigt naboskab, og meget andet.

 

De forskellige arrangementer, som afholdes i løbet af året, er en kærkommen lejlighed til, at møde andre grundejere, bestyrelsen og at drøfte stort og småt om vores liv i Strandgårdsparken.

 

En mangeårig tradition er Fastelavnsfesten, hvor et ihærdigt udvalg, år for år, har sørget for, at børn og voksne kan hygge sig, først med tøndeslagning, fastelavnsboller og meget mere ved varmecentralen, dernæst med leg og underholdning på Vibeholmskolen.

Fastelavnsfesten har altid været afholdt med tøndeslagning på Varmecentralen, og efterfølgende underholdning på Vibeholmsskolen. Dette havde sine ulemper, både ift. vejret hvor tøndeslagningen er udendørs, samt ift. plads for deltagerne til, at sidde ned mens arrangementet foregår. Ligeledes havde Vibeholmsskolen ikke så gode faciliteter, og Vængernes fastelavnsfest kolliderede som regel med vores.

Vi besluttede derfor, sidste år, at hele arrangementet skulle holdes på Strandgårdsskolen.

Det blev ganske enkelt en kæmpesucces: næsten 150 deltagere i alle aldre, deltog i de 4 timer arrangementet varede, og aldrig har vi set en Fastelavnsfest med så megen hygge.

Fastelavnsudvalget knoklede og det hele kørte på skinner.

Udvalget kan dog godt bruge flere medlemmer, så meld dig til generalforsamlingen, eller

du kan ringe til kontoret, hvis du gerne vil give en hånd med næste år – du bestemmer selv til hvad og i hvor mange timer.

 

Maj måneds Loppemarked på grusbanen er blevet en god tradition. Igen i år var der stor tilslutning, både med boder og af besøgende.

Vi nåede op på 32 boder, og vi vil gerne have boder med kaffe/te, kage, pølse salg osv. så længe overskuddet tilfalder gården. Der vil dog ikke blive givet tilladelse til mere end en bod af hver slags – så husk det er først til mølle..

 

3. søndag i november plejer vi, at afholde Julemarked.

Der har dog været faldende interesse, både fra besøgende og stadeholdere. Vi skrev derfor sidste år, at nu gav vi det en sidste chance. Det var ikke nogen succes, og vi har valgt at droppe julemarkedet fremover. Der skal ikke laves nogen sammenligning med Egedalsvænge her; det skyldes manglende tilslutning, og ikke bestyrelsens religiøse tilhørsforhold, eller mangel på samme J

Vi vil kigge på andre muligheder for samvær, måske en ”Åbent hus” dag eller lignende. Mere om dette i det nye år.

Legepladsudvalget har haft sin årlige gennemgang af pladserne, der som tidligere nævnt, stadig trængte til oprydning/vedligeholdelse, selvom mange har gjort en stor indsats for at få pladserne til at se godt ud. Udvalgets indsats er uvurderlig, idet de faktisk laver en komplet sikkerhedsmæssig gennemgang. De skal have stor tak for deres utrættelige arbejde.

 

Bestyrelsen har overtaget hvervet med, at dømme gårdprisen. Bestyrelsen har gjort dette på den måde, at medlemmerne ikke kunne stemme på eller udtale sig om egen gård, så bedømmelsen blev så uvildig som muligt. Det har været en meget interessant og givende proces, at gennemgå gårdene, og se de mange nye tiltag rundt om.

Projektet blev sat i gang i håb om at styrke fællesskabet, og dermed indsatsen i gårdene. Her var ikke blot tale om legepladserne, men om gårdens helhed; bede, vedligeholdelse af husene, oprydning osv.

Efter projektet blev søsat, fik kontoret mange henvendelser vedr. tilskudsordningen, maling til skurgange og spørgsmål om hvad man må og ikke må. Man kan fortsat henvende sig til kontoret, for at høre nærmere.

Det er nu 4. år prisen uddeles, og vi har gennem de to første år, justeret på kriterierne, således at det nu er prisen for flotteste gård, flotteste legeplads og flotteste initiativ som uddeles. Ligeledes kan en gård ikke vinde mere end én pris pr. år, og ikke vinde den samme pris to år i træk. Kom til generalforsamlingen, hvor dette års vindere offentliggøres og præmierne overrækkes.

 

Ét af bestyrelsens mål er, at skabe et fællesskab på tværs af gårdene, og vi er gerne behjælpelige hermed: F.eks. kan vi udsende invitationer, både på hjemmesiden, maillisten og i Nyhedsbrevet, hvis nogen ønsker at lave en petanque-turnering, en åben gårdfest, bytte-plante-dag eller andet, som kan appellere til andre i Strandgårdsparken. Ret blot henvendelse til kontoret.

Bestyrelsens holdning til arrangementer i Strandgårdsparken er, at hverken grundejerforeningen, privatpersoner eller foreninger uden direkte relation til Strandgårdsparken, skal drage profit heraf. Arrangementer skal være skabt til fælles glæde.

 

Hjemmesiden er vores bedste mulighed for kontakt og information til grundejerne.

Vi har arbejdet sammen med et firma, som har udviklet en ny hjemmeside til os. Det har taget længere end forventet, men vi har også været kræsne, både ift. hvad den skulle kunne, men også hvordan den var for vores brugere, som jo er en meget bred flok.

Den nye hjemmeside har debatforum, billedgalleri, kalender og meget mere. Planen var at den skulle lanceres i starten af 2011, men det skete desværre ikke. Vi er stadig i processen med den endelige klargøring, og jeg vil simpelthen ikke sætte en dato på hvornår det sker, for nu har det da bare trukket uendeligt ud. Det er meget irriterende, for hjemmesiden er vores bedste kontakt til grundejerne, og den nuværende side er ikke blevet opdateret, fordi vi hele tiden har været ” lige ved” at overgå til den nye side.

Når den nye side lanceres, skal alle grundejere tilmelde sig på ny. Dette fordi man nu får mulighed for at lægge indlæg på siden(i debatforum og billedgalleri), samt fordi vi ønsker at kunne begrænse nyhedsinformationer til de enkelte lunde det vedrører.

 

De fleste henvendelser fra grundejerne vedrører ansøgning om, og godkendelse af standard-projekter.

 

Ansøgningsudvalget (som er et internt udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer) behandler disse, og vælger man at opføre et standardprojekt, samt får det godkendt, er man sikret et afprøvet, håndværks- og forsikringsmæssigt holdbart projekt, ligesom man gør sit til at bevare bebyggelsen harmonisk, og til at overholde Bygningsreglementet.

 

I år er filsning af terrassemur, 2-delte vinduer på haveside og ovenlysvindue i rejsningstag kommet til listen over godkendte standardprojekter.

På dette års generalforsamling er der forslag til standardprojekt for vinduer i endegavlshuse, samt lempning af regler for opførelse af hegn.

 

Enkelte grundejere har henvendt sig med spørgsmål om etablering af solcelleanlæg. Bestyrelsen har arbejdet med dette siden vinteren, men det er desværre en meget kompliceret affære. Vi har derfor ikke noget forslag til standardprojekt endnu, men når det foreligger, vil det komme på generalforsamling, evt. en ekstraordinær én, så vi ikke skal vente helt til næste år.

 

Når man har købt sit eget hus, tænker mange, at nu har man frihed til at gøre hvad man vil Det er desværre ikke tilfældet. Der er regler for farver, højder, størrelser osv. Uanset om det er vinduer, skure, hegn eller andet. Spørgsmålet om farver fyldte meget på forrige års generalforsamling, men der var en klar stillingtagen fra forsamlingen, at man ikke ønskede at ændre på de gældende regler. Dvs. at eneste farve på træværk på gårdside fortsat er sort, og kun sort.

 

Friheden til, at gøre som man vil er meget lille, selvom man ejer sit hus. Indvendigt kan man gøre mange ting uden indblanding, men vil man lave brændeovn eller ændre på radiatorer, gulvvarme osv, så skal man lige pludselig have tilladelser og følge særlige regler. Det er ikke noget grundejerforeningen bestemmer, men følge af diverse lokalplaner, deklarationer, reglementer og lovgivninger.

Udendørs skal man tage hensyn til de samme regulativer, men også til sine naboer. For at ændre på noget i skel eller lige indenfor skel, f.eks. hækken, skal naboerne være enige. Er de ikke det, kan foreningen rådgive, men ellers kan det ende i en sag i Hegnssynet, eller en skelsforretning. Begge dele koster penge, og ofte også det gode naboskab. Så snak sammen, og bliv enige før i laver drastiske ændringer-det betaler sig.

 

Naboskabet betyder meget, når man bor i rækkehus. Vi bor tæt, og skal tage hensyn til hinanden. Det gælder i alle henseender; larm, husdyr, børn, parkering, renholdelse osv. Flere og flere efterspørger regler for dette, men vi må henvise til almindelig sund fornuft og respekt for hinanden.

Vi hører dog oftere og oftere, om problemer mellem grundejere, hvor man ganske enkelt ikke respekterer hinanden. Hvorfor køber man hus i en bebyggelse som vores, hvis man ikke vil tage hensyn til naboer, forpligtige sig til vedligeholdelse og overholde gældende regler? Så burde man købe en ødegård i Sverige i stedet.

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og ønsker man ændringer af foreningens forhold, hvad enten det er standardprojekter, økonomi, drift e.a. så kan man fremsætte forslag herom til forsamlingen. Forslag skal dog være indgivet skriftligt, senest ved september måneds udgang. Det er i demokratiets bedste ånd, at denne mulighed findes, og der er ikke nogen undskyldning for ikke at bruge den, hvis man ikke er tilfreds med forholdende.

 

Du sidder måske lige nu og tænker, hvad vedkommer det mig? Måske ingenting, men budgettet, størrelsen af kontingentet, hvilke prioriteringer vi gør med pengene i fremtiden og vores visioner, vil i høj grad have indflydelse på hvordan du vil opfatte dit lokalområde, og hvor attraktivt du og andre vil finde det at bo her.

Brug derfor din stemme, om du vil stille dig på talerstolen og sige din mening, blot møde op for at stemme, eller giver en nabo fuldmagt til at stemme for dig – så er det vigtigt.

For et par år siden blev det vedtaget på en generalforsamling, at opstille en mobilmast med det sølle stemmetal 13 mod 12.

Det er demokratiet i sit fulde flor, men der bør være langt flere der afgiver deres stemme, så ikke 13 mennesker afgør hvad 515 skal leve med.

 

Bestyrelsen sætter dialogen med grundejerne højt, og behandler henvendelser hurtigst muligt. Det vil sige, at vi satser på at besvare henvendelser inden for 14 dage, medmindre de skal på bestyrelsesmøde eller vendes andetsteds. Da vi er pressede kan behandlingstiden godt være længere, og vi håber på forståelse herfor.

 

Vi afholder gerne et møde med grundejeren, hvis det kan hjælpe på at finde en løsning på et problem.

 

Selvom bestyrelsen mange gange gerne vil hjælpe, er det ikke altid muligt. Bestyrelsen har ofte ikke beføjelser ud over almindelige grundejere, men det kan i nogen tilfælde være en hjælp, at bestyrelsen tilskriver fx politi eller kommune. I de tilfælde hvor vi vælger, at gøre dette, skal det understreges, at der er tale om generelle problemer, ikke enkeltstående tilfælde eller almindelige nabostridigheder.

 

Foreningens arkiv har været pakket ned i kasser og sække, og vi arbejder fortsat på at få det sat i kasser og ringbind. Det skrider støt frem, og er en stor hjælp, når vi skal finde informationer fra tidlige dage. Databasen er endelig færdig, og indtastningen af de mange, mange oplysninger er afsluttet. Det er et fantastisk arbejdsredskab, og en unik historik, som nu er let tilgængelig. Vi har besøgt Lokalhistorisk arkiv og fået materiale derfra, det glæde vi os til at kunne lægge på hjemmesiden.

I september blev vi kontaktet af Anders Keller, formand fra 1980-1989. Han havde en masse materiale liggende på sit loft, og det har vi modtaget, og samtidig haft en rigtig god snak om dengang. Bl.a. havde Anders et komplet sæt af Lundeposten fra første nummer, meget spændende.

Måske tænker du nu; og hvad så? MEN bebyggelsen fylder faktisk 40 år, og har en, endda meget, broget historie bag sig. Fra første spadestik på en pløjemark, uden S-togsforbindelse, og hvor end ikke Gadekæret var bygget endnu. Så selv om man bor i forstads-beton-byggeri, så får alting sin historie, som medvirker til at gøre os stolte af netop vores område.

 

Mange grundejere benytter sig af muligheden for leje af borde/stole og service.

Det har altid været meningen, at dette skulle være økonomisk bæredygtigt. Indtægterne for udlejning dækker indkøb til nyanskaffelser, men vi har en stor udgift på transport af udlejninger. Der er derfor blevet pålagt et gebyr for udbringning. Ønsker man ikke at betale dette kan man selv afhente tingene efter aftale med driftslederen.

Vi har nu nye borde og stole, professionelle pølsekar og brødrister og meget mere, samt selvfølgelig ens service til min. 50 personer.

 

I det kommende år ønsker den nuværende bestyrelse, at arbejde frem mod;

 

Udvikling af fællesskabet.

Tilpasning af lokalplan.

Renovering af terrænbelysning og p-pladser.

 

Følg bestyrelsens arbejde på hjemmesiden, under ”referater”(når ellers den nye hjemmeside bliver taget i brug) og i Nyhedsbrevene.

Kommentér bestyrelsens arbejde ved kontakt til kontoret pr. mail eller brev, og i debatforummet når den nye hjemmeside starter op.

 

Du er nu nået igennem beretningen, og jeg håber du læste det hele, det ville være stor respekt for vores arbejde,

 

tak fordi du fulgte med så langt…

 

Mvh.

Pernille Møller

Formand

0

Din varekurv