Referat af Generalforsamlingen den 27. november 2007

Forhandlingsreferat

 

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken,

 

tirsdag d. 27. november 2007 kl. 18:30 festsalen på Strandgårdsskolen, Ishøj.

 

Før generalforsamlingen var følgende dagsorden udsendt til medlemmerne:

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

5. Valg af kasserer for en 2-årig periode.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.

8. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.

9. Valg af 2 revisorer.

10. Valg af 2 revisorsuppleanter.

11. Fastsættelse af kommende års kontingent.

12. Fastsættelse af kommende års varmebidrag.

13.1 Valg af Medieudvalg.

13.2 Valg af Legepladsudvalg.

13.3 Valg af Fastelavnsudvalg.

14. Indkomne forslag.

14.1 Haveskur, nyt standardprojekt.

15. Forslag til vedtægtsændringer.

16. Eventuelt.

 

 

 

 

Velkomst af foreningens formand Pernille Møller:

Formanden, Pernille Møller bød velkommen til de fremmødte, og udtrykte glæde over, at der var flere til stede i år end sidste år.

 

 

1. Valg af dirigent

Advokat Birgitte Harring-Lund blev valgt som dirigent, og takkede for valget.

Samtidig blev det oplyst, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt iht. vedtægterne.

Birgitte Harring-Lund nævnte også, at vi havde et stort program foran os. Derfor gik vi straks i gang med at vælge 2 stemmetællere.

2 frivillige stemmetællere vælges:

· Ulla Christensen, Egelunden 27

· Susanne Sørensen, Tjørnelunden 25

 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden:

Dirigenten oplyste, at der var fremlagt nye indkaldelser pga. ukorrekt nummerering, men indholdet var det samme.

Sommerfestudvalget ville komme på dagsordenen som punkt 13.4.

 

 

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Dirigenten spurgte om, der var nogle kommentarer til beretningen.

John Christensen, Egelunden 27 takkede for den udførlige beretning, og havde hæftet sig ved, at der skulle udskiftes fordampningsmålere inden for en kort årrække.

John Christensen undersøgte pt. markedet rent privat, i forbindelse med prisen. Når han havde fundet en god leverandør og fordelagtig pris, ville bestyrelsen høre nærmere.

Derefter blev beretning godkendt.

 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

Leon Axelsen, kasserer, henviste til side 4 i det udsendte regnskab.

På bundlinien var der brugt ca. 13.000,00 kr. mere end der var budgetteret, men forklaringen kunne aflæses på side 6, punkt 2, under “udhuse & skurgange”.

Bestyrelsen havde sat gang i renovering af 4 skurgange, så det var godt klaret med så lille en budgetoverskridelse.

Der var brugt mindre penge på lønninger end budgetteret, men det skyldtes en del sygefravær. Grundejerforeningen havde derfor fået sygedagpengerefusion fra kommunen. Derfor var lønudgiften ikke så stor som beregnet.

Jonna Sørensen, Fyrrelunden 63, rejste et spørgsmål omkring tennisbanenøglen, hvad skulle den bruges til? Vores tennislund eksisterer jo ikke mere.

Kassereren svarede, at man kunne aflevere sin nøgle på kontoret og få sit depositum retur.

Herefter blev det reviderede regnskab godkendt.

 

 

5. Valg af kasserer.

Leon Axelsen modtog genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte Leon Axelsen.

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Bent Jacobsen, Granlunden 54 modtog genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte Bent Jacobsen.

Da ingen af de tilstedeværende derefter meldte sig som det andet bestyrelsesmedlem, orienterede formanden om, at dem der udtrådte af bestyrelsen gjorde det pga. manglende tid.

Et bestyrelsesmedlem skulle kunne komme til møderne hver måned, men bestemte selv, hvor megen tid han/hun ville bruge derudover.

Johni Nielsen, Elmelunden 9 meldte sig som nyt bestyrelsesmedlem, og blev valgt af forsamlingen.

 

 

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.

Lars Jacobsen udtrådte af bestyrelsen.

Jan Krestensen, Granlunden 103 opstillede og blev valgt.

 

 

8. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.

Gitte Elgaard, Egelunden 89.

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14.

Elsebeth Rasmussen, Elmelunden 12.

Alle 3 blev valgt.

Ved indtrædelse i bestyrelsen vil der blive foretaget lodtrækning mellem suppleanterne, og ikke efter stemmetal, da det måtte betragtes som stemmelighed.

 

 

9. Valg af 2 revisorer:

Knud Jensen, Egelunden 25, modtog genvalg.

Arne Hansen, Bøgelunden 40, modtog genvalg

Generalforsamlingen genvalgte de 2 revisorer.

 

 

10. Valg af 2 revisorsuppleanter:

Jens Smith, Bøgelunden 80 modtog genvalg.

Morten Petersen, Egelunden 5 modtog genvalg.

Begge blev genvalgt af generalforsamlingen.

11. Fastsættelse af kommende års kontingent:

Leon Axelsen, kassereren, oplyste af generalforsamlingen skulle træffe beslutning om kontingentets størrelse for det kommende år.

Generalforsamlingen godkendte herefter fastsættelsen af:

kontingent til Grundejerforeningen 420,00 kr. pr. md.

Terrænbelysning 23,00 kr. pr. md.

 

 

12. Fastsættelse af kommende års varmebidrag:

à conto varmen var justeret, jf. stigningen fra Ishøj Varme i august 2007.

Varmen blev justeret fra budgetteret 1.066,-kr. pr. md til 1.141,-kr. pr. md med virkning fra 1.8.07. Denne betaling blev baseret på 11mdrs. Indbetaling, hvorfor kommende budget kunne nedskrives med 6,-kr. pr. md.

A conto varmen vil, i det kommende år, være 1.135,-kr. pr. md. da generalforsamlingen tiltrådte dette.

Lise Lotte Bregnager, Egelunden 65, spurgte om, hvordan tallet fremkom.

Leon Axelsen forklarede, at der ville være tale om en nedsættelse på 6,00 kr. pr. md. efter omfordeling af stigningen.

Rykkergebyret:

Foreningens revisor Poul Erik Snoer gjorde opmærksom på, at rykkergebyret størrelse skulle godkendes af generalforsamlingen.

Nuværende rykkergebyr var fastsat til 112,00 kr. og ønskes bevaret.

Begge fremsatte punkter blev godkendt af generalforsamlingen.

 

 

13.1. Valg af Medieudvalg.

Jacob Boring, Bøgelunden 46 modtog genvalg

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14 modtog genvalg.

Bestyrelsesmedlem Jette Malling, Egelunden 30 ønskede at flere meldte sig til udvalget, da det var for lidt med 2 deltagere.

Formålet med medieudvalget var, at få et debatforum op at stå på hjemmesiden, samt køb/salg m.m. Der kunne komme billeder samt nye ideer i et sådan forum.

Da der ikke var andre interesserede til udvalget, besluttede generalforsamlingen at nedlægge udvalget.

 

 

13.2 Valg af Legepladsudvalg:

Peter Larsen, Egelunden 74, modtog genvalg.

Asger Vorm, Tjørnelunden 24, modtog genvalg.

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14 medtog genvalg.

Bent Jacobsen, Granlunden 54 modtog ikke genvalg.

Da ingen af de tilstedeværende meldte sig til dette udvalg, fortsætter det med de 3 grundejere, som ønskede genvalg.

 

 

13.3 Valg af Fastelavnsudvalg:

Udvalget bestod af 5 medlemmer, men de 4 ønskede ikke genvalg.

Lars Larsen, Fyrrelunden 10, modtog genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte Lars Larsen.

Jesper Klitfod, Granlunden 115 opstillede sin hustru Anne Klitfod (efter forudgående aftale med hende) til udvalget, og hun blev valgt ind.

Lisbeth Hansen, Elmelunden 20, som udtrådte af udvalget oplyste, at det var trist, hvis ingen ville videreføre denne fest. Den tid der skulle afsættes en gang om året, drejede sig om 1 aften til planlægning og selve dagen, hvor fastelavnsfesten blev afholdt.

Der var behov for yderligere 2 medlemmer, så udvalget måtte headhunte de manglende personer i løbet af året.

 

 

13.4 Valg af Sommerfestudvalg:

Benny Petersen, Poppellunden 44, modtog genvalg.

Jimmy Olsen, Fyrrelunden 2, modtog genvalg.

Per Thuesen, Bøgelunden 66, modtog genvalg.

Lars Larsen, Fyrrelunden 10, modtog genvalg.

Hans Jensen, Bøgelunden 88, modtog genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte udvalget.

 

 

14. Indkomne forslag:

14.1 Haveskur, nyt standardprojekt.

Indsendt af Torben Lindegaard Andersen, Poppellunden 38.

Formanden oplyste, at haveskuret var større end standardprojektet, og at bestyrelsen ikke var stemt for dette nye standardprojekt, da det ikke var særligt rart, at være nabo til et 2,10 m højt skur.

Godkendte generalforsamlingen det nye standardprojekt, ville det blive videresendt til Ishøj Kommune, som så traf den endelige afgørelse.

Johni Nielsen, Elmelunden 9 spurgte om grundejeren havde opstillet dette haveskur, og i givet fald, om det så skulle pilles ned?

Formanden svarede ja til dette.

Forslaget gik til afstemning.

For forslaget o

Imod forslaget 39

Ikke afgivet stemme 2

 

15. Forslag til vedtægtsændringer:

Dirigenten oplyste, at når denne form for ændring skulle vedtages, skulle der være 2/3 af medlemmerne, som afgav stemme til fordel for forslaget. Da der kun var 41 til stede, ville der, i henhold til vedtægterne, blive indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling, som så foretog den endelige vedtagelse.

Vedtægtsændringen var en modernisering, i forhold til det rent sprogmæssige af de eksisterende vedtægter, opstillingen var mere overskuelig, og udtrykket Danske Fabrikshaller A/S var udeladt, da det ikke længere havde relevans til grundejerforeningen.

Den sproglige formulering ville dirigenten ikke gå ind i.

Dirigenten gennemgik vedtægtsændringerne i store træk, som nævnt i det følgende.

§ 2.1 Her er ikke længere nævnt tilkørselsveje.

§ 3.3 Ny formulering, men samme mening.

§4.2 Henvisninger på alle punkter.

Sidste afsnit i dette punkt. Her var der indsat ordet folkeregisteradresse, som noget nyt.

§4.3 Sidste sætning nyt initiativ.

§4.5 Her er sætningen “så ofte bestyrelsen finder det fornødent samt når mindst 10%…..” ændret til eller.

§4.10 Ordet referent er indsat i stedet for sekretær.

§5.6 I sidste sætning er anvendt udtrykket fast ansat. Udfører man et job i Grundejerforeningen som timelønnet, kan man godt være medlem af bestyrelsen.

§5.10 Erstatter tidligere vedtægter § 17.

§6.4 Betaling af kontingent rykkes frem til den 5. i måneden, mod før den 10. i måneden.

§6.13 Her er udeladt formuleringen negativ eller positiv saldo … jfr. § 21 i eksisterende vedtægter.

§6.14 Revisor Poul Erik Snoer oplyste, at han mente kautionsforpligtelsen på 10.600 kr. i vedtægterne stammede fra de pantebreve, der blev udstedt i de 25 ejendomme i Fyrrelunden, der blev bygget på et senere tidspunkt, og skulle betale tilslutningsafgift for at komme på foreningens varmeanlæg.

Det har dog efterfølgende vist sig, at denne tilslutningsafgift var på 6.000 kr., så kautionsforpligtelsen har ikke noget med disse pantebreve at gøre.

Dette punkt ville bestyrelsen se nærmere på, og vurdere om det var irrelevant.

Da det ikke har været muligt på den begrænsede tid, at afklare hvad paragraffen nærmere dækker over, bibeholdes denne.

Peter Larsen, Egelunden 74 ønskede at vide, hvem der havde renholdningspligt i bedene udenfor husene. Han henviste til §2.2 i vedtægtsforslaget, hvor der stod, at foreningen varetager vedligeholdelse og renholdelse af indre fællesarealer og fællesanlæg.

John Christensen, Egelunden 27, mindede om, at grundejerne havde pligt til at renholde fortove m.m. Ved fald ud for ens ejendom var grundejeren ansvarlig for snerydning og fejning.

Peter Larsen, Egelunden 74, spurgte om, i hvilket tidsrum der skulle være ryddet sne.

Pernille Møller henviste til Ishøj Kommunes tidspunkt for rydning Det er mellem kl.7:00 – 22:00.

Johni Nielsen, Elmelunden 9, ville gerne have en definition af fællesarealerne.

Pernille Møller, formanden, forklarede, at det drejer sig om arealerne mod de store veje, de store plæner, stier, genbrugspladsen m.m.

Peter Larsen, Egelunden 74 forstod ikke, hvorfor grundejerne selv skulle vedligeholde bedene udenfor husene, når de var Grundejerforeningens ejendom. I vedtægterne stodrenholdelse, så burde det slettes.

John Christensen, Egelunden 27, mente, at man skulle fastholde teksten i vedtægterne, men hvis foreningens ansatte skulle vedligeholde disse bede, så blev de ordnet 2 gange årligt med en le.

John Christensen, Egelunden 27, mente, at man skulle strege sidste sætning i §4.3, som lyder: Bestyrelsen udsender påmindelse herom senest samme års 15. september, da det gav yderligere arbejde til bestyrelsen.

Dirigenten satte forslag om udeladelse af nævnte sætning til afstemning.

For forslaget stemte 39.

Imod 2.

 

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, ønskede at vide, hvem der havde ansvaret for vedligeholdelse af legepladsernes restareal.

Pernille Møller oplyste, at restarealerne er Grundejerforeningens, men grundejerne vedligeholder selv disse områder.

Legeredskaberne vedligeholdes af foreningen. Skal vi vedligeholde restarealerne, skal der ansættes 2 mand mere, og så bliver det et økonomisk spørgsmål, og det kommer ikke ind under vedtægtsændringerne.

Afstemning om forslag til de samlede vedtægtsændringer:

For forslaget: 40

Imod 0

Ikke afgivet stemme 1

 

 

16. Eventuelt.

Susanne Sørensen, Tjørnelunden 25 takkede bestyrelsen for deres arbejde, og glædede sig til, at hvidbogen kom.

Susanne Sørensen, Tjørnelunden 25 stillede spørgsmål omkring hulmursisolering.

Gitte Elgaard, Egelunden 89, havde undersøgt dette spørgsmål, og isoleringen i husene var ok. Det ville ikke tjene noget formål at foretage yderligere isolering af hulmuren.

Susanne Sørensen, Tjørnelunden 25, oplyste, at de boede i et endehus, og ydervæggen var meget kold. Kunne man så ikke isolere indefra?

John Christensen, Egelunden 27 advarede mod dette, da man så ville få en kold flade. Der skulle være dampspærre, da vanddamp ellers ville blive inde bag isoleringen, og det giver skimmelsvamp m.m. hvilket er til stor gene for astma- og allergipatienter.

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69 mente ikke at standardprojektet til udestuer var fulgt med tiden.

Skydedøren har bl.a. ikke samme bredde som før. Dertil kom at bjælken fra grundpakken var for bred i forhold til soklen

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69 havde også en rettelse til proceduren ved nedtagen radiator. Iflg. foreningen skulle røret svejses under gulv, men der var nye regler på dette område. Man kunne bruge fitting af røret under gulvet. Denne nye måde at gøre det på, var fuldt lovlig, hvilket blikkenslagerne også hævdede.

John Christensen, Egelunden 27, sagde at der ikke var nogen ny lov, for han var med til at udarbejde disse love.

Næstformand, Tommy Olsen, gav Lauge Pedersen ret. Der er kommet nye regler, og han havde gennemlæst materialet omkring dette.

 

Gitte Ellegaard, Egelunden 89, mente at mange grundejere havde glemt, at de selv skulle holde legepladserne. Samtidig blev der spurgt om et tilskud til vedligeholdelse af legepladserne.

Leon Axelsen oplyste, at man hvert år kan få et tilskud på 1.500,00 kr. pr. gård mod regning.

Susanne Sørensen, Tjørnelunden 25 syntes, at deres gård manglede nogle legeredskaber. De havde kun en sandkasse, et legehus og nogle pinde. Gården ville gerne have en gynge.

Leon Axelsen forklarede, at man var i gang med at se på nogle af restarealerne, om der skulle flere legeredskaber her. Men der skulle være et samlet indkøb, så vi evt. havde mulighed for at opnå rabat. Samtidig blev der nævnt, at der ved opsætning af gynger skulle etableres faldunderlag, så det var en større og væsentligt dyrere, proces.

Pernille Møller supplerede med, at et gyngestativ med faldunderlag let kunne beløbe sig til 50-60.000.- kr.

Susanne Sørensen, Tjørnelunden 25 forklarede, at der ikke havde været nogle fra deres gård, som var med til at træffe bestemmelse over, hvilke legeredskaber deres legeplads skulle have, og i andre gårde var der mange flere legeredskaber.

Lars Nielsen, Bøgelunden 94, er medlem af legepladsudvalget, og oplyste, at alle gårdene var blevet tilskrevet i forbindelse med valg af redskaber til legepladsen, men der var ingen repræsentant fra den omtalte gård, så andre måtte derfor træffe beslutningen.

Jacob Boring, Bøgelunden 46 mente, at der var brugt nok penge på legepladserne. Nogle gange kan man bagefter se, at tingene skulle have været anderledes, men det måtte man lære at leve med. Der skulle ikke bruges flere penge på legepladserne.

Knud Jensen, Egelunden 25 forklarede, at de havde mange legeredskaber i deres gård, men meget få børn, så hvor stort var behovet for flere redskaber i bebyggelsen.

Gitte Ellegaard, Egelunden 89, syntes, at vi skulle tænke på de nye grundejere, som kom til bebyggelsen, de kunne jo have små børn.

Formanden sluttede generalforsamlingen med en tak til dirigenten Birgitte Harring-Lund for den hurtige behandling af de mange emner, og takkede samtidig de fremmødte grundejere, fordi de kom.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:10 og blev overværet af 41 medlemmer.

 

 

 

 

Referent: Dirigent:

 

 

——————————————– ———————————————–

Bente Bothmann Birgitte Harring-Lund

 

 

 

 

 

 

Formand:

 

 

——————————————–

Pernille Møller

0

Din varekurv