Referat af Generalforsamlingen den 28. november 2006

Forhandlingsreferat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken,


tirsdag, d. 28. november 2006 kl. 18:30,

festsalen på Strandgårdsskolen, Ishøj


Før generalforsamlingen var følgende dagsorden udsendt til medlemmerne:

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere.

2.        Godkendelse af dagsorden.

3.        Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

4.        Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

5.        Valg af formand for en 2-årig periode.

6.        Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

7.        Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.

8.        Valg af 2 revisorer.

9.        Valg af 2 revisorsuppleanter.

10.       Fastsættelse af kommende års kontingent.

11.       Fastsættelse af kommende års varmebidrag.

12.1      Valg af Hvidbogsudvalg.

12.2      Valg af Medieudvalg.

12.3      Valg af Legepladsudvalg.

12.4      Valg af Fastelavnsudvalg.

13.       Indkomne forslag.

14.       Vedtægtsændringer.

15.       Skiltning i Strandgårdsparken.

16.       Lundeskoven.

17.       Eventuelt.

Velkomst af foreningens formand Pernille Møller:

Formanden håbede på en god debat over de nævnte emner og beklagede samtidig sin formulering i forbindelse med et af forslagene ved sidste generalforsamling, hvor en forslagsstiller følte sig latterliggjort.

 

 

1. Valg af dirigent

Advokat Birgitte Harring-Lund vælges som dirigent.

 

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Dirigenten konstaterer, at den skriftlige indkaldelse er udsendt rettidigt, og at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.

 

To frivillige stemmetællere vælges:

 

 • Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18
 • Peter Larsen, Egelunden 74

 

 

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formanden, Pernille Møller, præsenterer kort sin beretning med henvisning til den nye opdeling i henholdsvis ”virksomheden” og ”foreningen”.

 

Da dirigenten herefter spurgte om evt. spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, var der ingen kommentarer fra de fremmødte.

 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Leon Axelsen, kasserer, fremlagde regnskabet som var udsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen.

På driften er der brugt 13.000 kr. mere end budgetteret, samt indkøb af kopimaskine til 62.000 kr. Dette har givet et merforbrug på ca. 75.000,00 kr.

 

Regnskabet sættes til afstemning og vedtages enstemmigt.

Fremlæggelse af varmeregnskabet.

Kassereren oplyste, at der var et overskud på 535.000 kr. som var for meget opkrævet varmebidrag.

Dette bliver tilbagebetalt eller opkrævet direkte hos brugerne i januar 2007, og loven omkring varmebidrag er dermed respekteret.

 

Regnskabet sættes til afstemning og vedtages enstemmigt.

 

5. Valg af formand:

Pernille Møller kom med en kort præsentation af sig selv før afstemning.Hun oplyste, at for 2 år siden var hun for første gang til Grundejerforeningens generalforsamling.

Hun ville gerne i Medieudvalget, samt tilkendegive sin mening i spørgsmålet om opsætning af flagstang. Inden det nåede så vidt opstillede hun til bestyrelsen, og blev valgt ind.

 

Det efterfølgende år trådte daværende formand, Birger Verge Nielsen, ud af bestyrelsen, og Pernille Møller blev valgt til formandsposten.

Pernille har stadig lyst til at påtage sig de opgaver, som dette indebærer. Hun synes det er sjovt og udfordrende, at være med, synes hun har nået meget i det forløbne år, og vil derfor gerne genvælges.

 

Generalforsamlingen genvalgte Pernille Møller.

 

 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:

 

 • Jette Malling modtager genvalg, og oplyser, at hun for 4 år siden blev indkaldt som suppleant i bestyrelsen. Hun virker som sekretær i bestyrelsen, og er formand for medieudvalget, hvorigennem hun har arbejdet for at bruge hjemmesiden mere. Bl.a. til at offentliggøre referater mm.

 

 • Lars Jacobsen modtager genvalg, og fortæller, at han har været i bestyrelsen i 10 år, har haft forskellige arbejdsområder og er i øjeblikket i ansøgningsudvalget.

 

 • Bjarne Børgesen blev valgt til bestyrelsen sidste år. Han kan lide at arbejde med opgaver, som har relation til det område, han bor i. Er blevet overrasket over de mange opgaver, som bestyrelsen har, og er lige ved at komme ind i sagerne nu. Modtager genvalg.

 

Generalforsamlingen genvalgte de 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

 

7. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter:

 • Torben Keimling, Tjørnelunden 27 modtager genvalg (var ikke til stede).
 • Bent Jacobsen, Granlunden 54 modtager genvalg (var ikke til stede).

 

 • Susanne Sørensen, Tjørnelunden 25 stiller op.

 

Alle 3 suppleanter blev valgt.

 

Ved evt. indkaldelse til bestyrelsen, foretages der lodtrækning mellem disse 3 suppleanter, grundet stemmelighed.

 

 

8. Valg af 2 revisorer:

 • Knud Jensen, Egelunden 25, modtager genvalg.
 • Arne Hansen, Bøgelunden 40, modtager genvalg (var ikke til stede).

 

Generalforsamlingen genvalgte de 2 revisorer.

 

 

9. Valg af 2 revisorsuppleanter:

 • Jens Smith, Bøgelunden 80, modtager genvalg (var ikke til stede).

 • Morten Petersen, Egelunden 5, stiller op.

 

Generalforsamlingen genvalgte de 2 revisorsuppleanter.

 

 

10. Fastsættelse af kommende års kontingent:

Leon Axelsen fremlægger budgettet, og henviser til den foreslåede forhøjelse. Kontingentet til Grundejerforeningen har været det samme i flere år

Den foreslåede fordeling ser således ud:

 

Kontingent til Grundejerforeningen        420,-kr.

Terrænbelysning                                      23,-kr.

I alt                                                         443,-kr.

 

Forslaget sættes til afstemning og vedtages enstemmigt.

11. Fastsættelse af kommende års varmebidrag:

Varmebidraget vil pr. 1. juli 2007 udgør 1.066,00 kr. pr. md.

 

Forslaget sættes til afstemning og vedtages enstemmigt.

Grundejerforeningens eksterne revisor Poul Erik Snoer gjorde opmærksom på, at det fastsatte rykkergebyr ved for sen indbetaling af kontingent udgør 112,00 kr.

Forsamlingen skulle tage stilling til om dette beløb skulle fastholdes.

 

Enstemmig tilslutning til gebyrets størrelse.

 

 

12.1 Valg af Hvidbogsudvalg.

Bestyrelsen havde i indkaldelsen foreslået dette udvalg nedlagt, da det resterende arbejde består i renskrivning af materialet.

 

Jonna Sørensen, Fyrrelunden 63, gjorde opmærksom på, at hun havde meldt sig til dette udvalg sidste år. Hun havde rykket for info, men ikke hørt noget, og var derfor skuffet over at læse i indkaldelsen, at udvalget blev foreslået nedlagt.

 

Næstformanden, Tommy Olsen, fortalte, at han havde sendt mail til Jonna Sørensen omkring indholdsfortegnelsen til hvidbogen, men ikke modtaget noget svar fra Jonna Sørensen.

 

Jonna Sørensen synes, at det var en ”øffet håndtering.”

 

Udvalget nedlægges, og bestyrelsen færdiggør arbejdet med renskrivning, hvorefter Hvidbogen vil blive omdelt.

 

12.2 Valg af medieudvalg.

 • Jacob Boring, Bøgelunden 46, modtager genvalg (var ikke til stede)
 • Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtager genvalg (var ikke til stede)

Begge blev genvalgt.

 

 

12.3 Valg af legepladsudvalg:

 • Peter Larsen, Egelunden 74, modtager genvalg
 • Asger Vorm, Tjørnelunden 24, modtager genvalg (var ikke til stede)
 • Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtager genvalg (var ikke til stede)
 • Bent Jacobsen, Granlunden 54, modtager genvalg (var ikke til stede)

 

Alle blev genvalgt.

 

Det blev oplyst, at der havde været afholdt 2 møder på 1 år. Udvalget havde kigget på rust på sandkasserne, plastgrebene på gyngerne og andre reklamationer, samt øvrig vedligeholdelse.

 

 

12.4 Valg af fastelavnsudvalg:

 • Arne Hansen, Bøgelunden 40, modtager genvalg (var ikke til stede)
 • Else Have Lund, Poppellunden 8, modtager genvalg (var ikke til stede)
 • Lars Larsen, Fyrrelunden 10, modtager genvalg (var ikke til stede)
 • Kim Bjerring, Fyrrelunden 117, modtager genvalg (var ikke til stede)
 • Lisbeth Hansen, Elmelunden 20, modtager genvalg.

 

Alle blev genvalgt.

 

13.  Indkomne forslag.

Det blev oplyst, at forslag skal være på kontoret inden den 1. oktober, og der var ikke modtaget nogen.

 

 

14.  Vedtægtsændringer:

Dirigenten gjorde opmærksom på, at det vedlagte materiale er gjort mere læsevenligt, og at udtrykket Danske Fabrikshaller A/S ikke er relevant mere, og derfor udeladt..

Udkastet blev gennemgået Der blev nævnt eks. på ændringer:

§ 2 stk. 3 og § 3 stykke 3: Danske Fabrikshaller A/S er slettet.

§ 7 stk. 2: sidste linie ny.

§ 7 stk. 3: indføjet folkeregisteradresse.

§ 7 stk. 4 (2.afsnit): teksten ”inden for rammerne af det oprindelige forslag”.

Her ønskede Knud Jensen. Egelunden 25, en præcisering af rammerne.

§ 11 stk. 1: sidste sætning ny.

§ 15 stk. 2: indføjet fastansat og sidste sætning ny.

§ 16: de 2 sidste afsnit slettet.

 

Efter gennemgangen lagde dirigenten op til en debat om indholdet, så bestyrelsen har generalforsamlingens bemærkninger at arbejde videre med.

 

Susanne Sørensen, Tjørnelunden 25 var imod § 7 stykke 4, som nævner at forslag skal være indgivet til bestyrelsen inden 1. oktober. Ville gerne have en længere frist.

Samtidig blev nævnt § 11 stykke 2. Her mente Susanne Sørensen, at der skulle nævnes et vis antal stemmer for, at en vedtagelse kan gennemføres. Det er det man forstår ved demokrati.

 

Knud Jensen, Egelunden 25 påtalte igen § 7 stykke 4.

Dirigenten forklarede at formuleringen skal medføre, at man ikke må beslutte noget på generalforsamlingen, som de indkaldte, men ikke-mødte beboere, ikke har haft mulighed for at forvente besluttet, det kan enten være de økonomiske rammer og eller projektets omfang/ideer. Man kan derfor ikke lave et helt andet projekt, som de ikke opmødte medlemmer, ikke har haft mulighed for at se og tage stilling til. Det er dirigentens skøn, om ændringsforslag går for vidt.

Knud Jensen accepterede formuleringen og at det hører under dirigentens skøn.

 

Pernille Møller nævnte, at det udsendte var et udkast, og at der også var andre små ændringer, som skulle indføjes. f.eks.

§ 2 stykke 1: tilkørselsveje, det er nu kommunens ansvar og torve skulle evt. betegnes som p-pladser.

 

Pernille Møller nævnte også § 14 stykke 7.

Det er ikke almindelig kutyme, at sådan en oplysning står i vedtægterne, men Pernilles begrundelse var, at samtlige grundejere skulle være vidende om dette, da det er gældende praksis.

 

Knud Jensen, Egelunden 25 bemærkede at § 21, stk. 4 var uhensigtsmæssig, da skyldnere kunne beslutte, at den negative saldo skulle overføres til næste år.

 

Der blev efter afsluttet debat ikke nedsat nogen arbejdsgruppe.

 

Pernille Møller opfordrede til, at grundejere med nye betragtninger, tanker og vinkler omkring vedtægterne, skulle sende dem til kontoret på mail.

 

 

15. Skiltning i Strandgårdsparken.

Formanden oplyste, at de fremmødte til generalforsamlingen ikke var de grundejere, der beklagede sig over skiltningen.

Kontoret modtager klager over grimme oversigtskort – forkert placering – vildledende tekst osv.

Ingen af de fremmødte ønskede at kommentere dette.

 

16. Lundeskoven.

Kristian Petersen, Bøgelunden 8, spurgte om, hvor Lundeskoven lå. Formanden forklarede dette.

Lulu Jensen, Egelunden 64, orienterede om problemerne med firkantsarealet og fodboldspil. Bestyrelsen havde haft indkaldt til et møde, og der var kommet en god løsning, men problemet havde ikke ændret sig væsentligt.

Bjarne Børgesen, forklarede, at han selv boede i den omtalte gård, og at bestyrelsen havde prøvet at bearbejde forældrene. Lundeskoven var en god løsning, da der var bedre plads, og de høje træer tager en del af lyden fra råb og støj. Der må findes en løsning, da børn skal have et sted at spille bold, men samtidig skal alle også kunne være her.

Peter Larsen, Egelunden 74, foreslog, at man vendte tilbage til den gamle belægning på firkantsarealet. Den bestod af asfalt og sten, og det indbyder ikke til boldspil.

Pernille Møller ville gerne have beplantet firkantsarealerne, og problemet er kun i den nævnte går. I dag stiller forældre store krav og forventninger, og det meste skal være tæt på boligen.

Vil grundejerne acceptere, at Lundeskoven bliver brugt til boldspil, spurgte formanden om.

Mht. ordensreglement er der ingen deciderede regler for larm, græsslåning m.m. men med almindelig hensynstagen til andre mennesker, når man langt. Pernille lovede at kontakte Lulu Jensen, Egelunden 64 i næste uge.


Helen Sanddorf, Egelunden 92, er meget generet af fodbolde i haven, 4-8 stk. pr. dag. Efterlyste et udvalg, som udarbejdede et regelsæt for opførsel.

Helen Sanddorf havde aldrig set eller mødt nogen i Lundeskoven.

 

Susanne Sørensen, Tjørnelunden 25, fortalte at nogle grundejere godt kan lide at sidde i Lundeskoven, og hvis der bliver spillet bold samtidig, så gør det ikke noget. Men der skulle være plads til alle.

Inge Wilinga, Tjørnelunden 23, mente, at der skulle være en afstemning om problemet.

 

Bjarne Sørensen, Fyrrelunden 63, forstod ikke, hvorfor Lundeskoven skulle ødelægges. Den har kostet mange penge – man kunne bruge grusbanen ved containerpladsen til boldspil.

Lulu Jensen, Egelunden 64 og Helen Sanddorf, Egelunden 92 ønskede et generelt ordensreglement i grundejerforeningen.

 

Konklusion på debatten: De tilstedeværende fandt, at Lundeskoven kunne benyttes til boldspil, under hensyntagen til de øvrige brugere.

 

 

17. Eventuelt

Bjarne Sørensen, Fyrrelunden 63, var glad for beretningen, da den var skrevet i et forståeligt sprog.

Han ville gerne vide, hvorfor farven hvid først var komme ud med farvekoden et år efter vedtagelsen på generalforsamlingen, samt den forsinkede tilbagebetaling af restvarme.

Pernille Møller fortalte om proceduren hos Ishøj kommune, og da den endelige godkendelse ligger hos byrådet, så har det taget 8 måneder. Henviste til beretningen vedr. udbetaling af restvarme.

 

Dirigenten konstaterede at der ikke var yderligere bemærkninger under eventuelt og afsluttede herefter gennemgang af dagsorden og takkede for god ro og orden.

 

Formanden takkede herefter de tilstedeværende for at møde op, og bad dem medbringe deres naboer næste år.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:45

0

Din varekurv