Referat af Generalforsamlingen den 24. november 2008

Forhandlingsreferat

 

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken,

mandag d. 24. november 2008 kl. 18:30 i festsalen på Strandgårdsskolen, Ishøj.

 

 

Før generalforsamlingen var følgende dagsorden udsendt til medlemmerne:

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
5. Fastsættelse af kommende års kontingent.
6. Fastsættelse af kommende års varmebidrag.
7. Fastsættelse af rykkergebyr.
8.1 Valg af Legepladsudvalg.
8.2 Valg af Fastelavnsudvalg.
8.3 Valg af sommerfestudvalg. 
9 Indkomne forslag.
9.1 Afskærmning af fortov mod stamveje, standardprojekt.
9.2 Ukrudtsdæmpende belægning foran skel, standardprojekt.
9.3 Dobbelt affaldsrum på gårdfacade, standardprojekt.
9.4 Opsætning af mobilantenne på genbrugspladsen.
10 Bestyrelsen indstiller, at Hvidbogen nedlægges.
11 Valg af formand
12 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
13 Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
14 Valg af 2 revisorer.
15 Valg af 2 revisorsuppleanter. 
16. Eventuelt.

 

Velkomst af foreningens formand Pernille Møller:

Formanden, Pernille Møller syntes det var trist, at ikke flere var fremmødt.
Bestyrelsen blev takket for deres store arbejdsindsats i årets løb Det havde været et travlt år, hvor medlemmerne havde haft hver deres force.
Bestyrelsen manglede et medlem i år, og var godt klar over, at folk ikke meldte sig pga. manglende tid og energi.
Medlemmerne i bestyrelsen skulle kunne sige sin mening, tage en tørn, også i forbindelse med noget, som ikke var ens interesseområde. I den forbindelse kunne formanden fortælle, at hun ikke var interesseret i fjernvarme, men havde beskæftiget sig ualmindelig meget med emnet. Der var mange forskellige opgaver, fx de grønne områder, IT m.m.
Formanden håbede på, at en i forsamlingen havde mod på at prøve bestyrelsesarbejdet i måske 4-5 mdr. og så se om det var noget, man havde lyst til.

 

1.  Valg af dirigent og stemmetæller
Advokat Birgitte Harring-Lund spurgte om de tilstedeværende ønskede hende som dirigent, og takkede for, at forsamlingen ville se hende igen.
Samtidig blev det oplyst, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt iht. vedtægterne, 
og derfor var den beslutningsdygtig.
Dirigenten syntes det var godt, at formanden havde orienteret om, at et nyt medlem til bestyrelsen skulle vælges, så alle var forberedt til det punkt, som kom senere i forløbet. Derefter blev der kun valgt en stemmetæller, da en person godt kunne overskue de 30 fremmødte, sammen med dirigenten.

Ruth Nørhave, Granlunden 18 blev herefter valgt som stemmetæller.

 

2.  Godkendelse af dagsorden:

Dirigenten, Birgitte Harring-Lund havde ingen bemærkninger til dagsordenen, og det havde andre heller ikke, så den blev godkendt.

 

3.  Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Dirigenten spurgte om, der var nogle kommentarer til beretningen.

Pernille Møller havde ingen kommentarer til den udsendte beretning, men havde glemt at nævne, at vi boede et sted, hvor der havde været en del brande og uroligheder. I Strandgårdsparken havde vi kun haft 2 brande. En i pap-containeren på genbrugspladsen og en bil i Granlunden.
Pernille Møller og næstformanden Bjarne Børgesen havde været til møde hos kommunen omkring dette, og Ishøj Kommune samt SSP gjorde meget for at forebygge disse uroligheder. Efter en tv-udsendelse om problemet, havde der været ro.
I vores område er der en høj koncentration af anden etnisk baggrund, men vi var gode til at reagere på evt. problemer.
Pernille Møller understregede, at stisystemet skulle være lukket for biler, og vores bomme på genbrugspladsen var låst hele døgnet. Havde man brug for at få en bil ind, så kunne man ringe til kontoret og aftale tid for åbning af bommen.

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69 oplyste, at trafikværnet på Lundestien mod søen var fjernet.
Pernille Møller nævnte, at Vejleåparken havde lukket deres bomme som forebyggelse af uroligheder.
Lauge Pedersen orienterede om, at der havde været tumult i Centeret i weekenden.

Pernille Møller vendte tilbage til den bilbrand, der havde været i Granlunden. Det var meget ubehageligt, da bilen var placeret lige udenfor et hus, og beboerne kunne ikke komme ud pga. flammerne.
Set i det store perspektiv, så var Ishøj skånet for knivstikkeri, skyderi, overfald samt trusler, som var et stort problem i vores nabokommuner og København.

Knud Jensen, Egelunden 25 bemærkede, at aviscontainerne skulle være låst, men ofte var de det ikke.
Pernille Møller oplyste, at efter vi havde fået nyt renovationsfirma (M Larsen) var det blevet bedre.

Beretningen blev herefter godkendt

 

4.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

Leon Axelsen, kassereren nævnte, at regnskabet var opdelt i 2, nemlig driften og varmeregnskabet. Bestyrelsen havde ikke brugt de penge, som var stillet til rådighed. Det betød, at der var 280.000,- kr. som var overført til næste regnskabsår. Foreningen havde fået meget for de penge, der var brugt i årets løb.
På belysningen brugte vi ikke de penge, som der var budgetteret med, og bestyrelsen havde heller ikke brugt alle de afsatte midler til arrangementer. Kassereren oplyste, at skulle nogen have et ønske om en særlig udredning af regnskabet var de velkomne til at kontakte ham. 
De interne revisorer havde godkendt regnskabet uden bemærkninger.
Ingen af de tilstedeværende havde kommentarer hertil og regnskab samt varmeregnskab blev godkendt,

 

5. Fastsættelse af kommende års kontingent (1. juli 2009 – 30. juni 2010)

Leon Axelsen forklarede, at der i det fremlagte budget var budgetteret med mindre mandskab. Owe skulle fratræde d. 31.12.2008, og den stilling bliver ikke genbesat.
Derfor var udgiften til personale reduceret. Forhøjelsen af kontingentet skyldtes den prisstigning på 3,5%, som fandt sted. 
Driftsmidlerne kørte efter budgettet.
Pernille Møller oplyste, at kontingentforhøjelsen på 40,- kr. pr. mdr. skulle ses i lyset af, at i år havde man valgt at få genoprettet foreningsarealerne, og havde ikke kunne lægge mere end 700.000,- kr. til side, mod det beløb vi burde henlægge, nemlig 1. mill. kr. pr. år. 
Der var meget som skulle ordnes, bl.a. tagene på skurgangene, og her skulle vi huske, at der var tale om 29 af slagsen. Forhøjelsen på 40,- kr. kunne for nogle betyde meget, men synes nødvendig. 
John Christensen, Egelunden 27 bemærkede, at iflg. regnskabet havde foreningen ingen egenkapital, med andre ord ”vi havde ingen penge”.

Leon Axelsen nævnte, at forhøjelsen gjaldt for regnskabsåret 2009/10.  
Kontingentet blev fastsat til 460,-kr. pr. md. og terrænbelysning til 23,- kr. pr. md.

 

6. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2009 – 30. juni 2010)

Pernille Møller henviste til dette års stigning fra Varmeværket. Det kunne ikke undgås, at stigningerne blev videresendt til grundejerne, og ingen kunne forudsige, hvordan udviklingen ville blive fremover i forbindelse med varmebidraget.

Varmebidraget blev fastsat til 1.175,00 kr. pr. måned.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget

7. Fastsættelse af rykkergebyr.

Leon Axelsen oplyste, at rykkergebyret hidtil havde været 112,00 kr., men at andre boligselskaber opkrævede 129,00 kr. Dette grundbeløb var i overensstemmelse med lejeloven. 
Det var John Christensen, Egelunden 27 og revisor Poul Erik Snoer, som i sin tid, gennem en generalforsamling, havde indført gebyr ved for sen indbetaling af kontingent.

Fastsættelsen af rykkergebyret til 129,00 kr. blev enstemmigt vedtaget.

 

8.1 Valg af legepladsudvalg

Leon Axelsen forklarede, at legepladserne var gode, men som alt andet skulle de vedligeholdes.
Pernille Møller opfordrede udvalget til at komme med nye ideer til videreudvikling af legepladserne og ved udskiftning af redskaber, som var i forfald. Der var ikke afsat penge til dette, men nye input var meget velkomne.

Rob Wiegmans, Elmelunden 1 var meget glad for tilskuddet på 1.500,00 kr. pr. gård, til vedligeholdelse mm.

Asger Worm, Tjørnelunden 24, modtog genvalg
Carsten Pålsson, Tjørnelunden 4, modtog genvalg.
Peter Larsen, Egelunden 74, modtog genvalg.
Morten Sønderup, Fyrrelunden 33, blev valgt

 

8. 2 Valg af fastelavnsudvalg .

Lars Larsen, Fyrrelunden 10, blev genvalgt
Anne Klitfod, Granlunden 115, blev genvalgt.
Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, blev genvalgt.

Johni Nielsen, bestyrelsesmedlem pointerede, at der var behov for flere hjælpende hænder. Arbejdet hang på de 3 i udvalget og ham selv. Det var for lidt.

Rob Wiegmans, Elmelunden 1 meldte sig til udvalget og
Christian Irgang-Dahlin, Granlunden 127 meldte sig også.

Gitte Elgaard, Egelunden 89, opfordrede bestyrelsen til at lægge en opfordring om hjælp til fastelavnsfesten på hjemmesiden, når dagen nærmede sig, Grundejerne var godt klar over, at planlægning tog tid, men at hjælpe på selve dagen kunne flere måske godt afse tid til.

Rob Wiegmans spurgte om, hvor mange der var på mail-listen?
Pernille Møller oplyste, at ca. halvdelen af grundejerne var, men ved varmebrud kunne op til 700 besøge vores hjemmeside.

 

8.3 Valg af sommerfestudvalg:

Leon Axelsen oplyste, at sommerfesten bliver afholdt d. 15. august 2009, og at leje af telte og musik var på plads. Men også her var der behov for frivillige hænder, både til afvikling af forskellige opgaver ved selve festen, men også til lidt underholdning. Man kunne fx skrive et skuespil om Strandgårdsparkens historie.

Knud Jensen, Egelunden 25 foreslog et skuespil om foreningens egenkapital.

Pernille Møller kunne ønske, at der kom nye ideer, noget for både børnene og de ældre.

Jimmy Olsen, Fyrrelunden 2 blev genvalgt
Per Thuesen, Bøgelunden 66, blev genvalgt
Hans Jensen, Bøgelunden 88, blev genvalgt.

Indkomne forslag:

9.1 Afskærmning af fortov mod stamveje, standardprojekt.

Dirigenten gennemgik forslaget, det var præcist og enkelt, og var et udtryk for et ønske om ensartethed.

Lauge Pedersen spurgte om det var på gård- eller havesiden, og hvad standardmålet var i længden.

Pernille Møller oplyste, at det var ved endehusene mod stamvejen, for at afskærme for trafikken.

Lauge Pedersen mente, at længden skulle være oplyst på forslaget.

Pernille Møller medgav, at standard fag skulle have været defineret med længde/bredde = 180 cm.

Johni Nielsen forklarede, at hegnet skulle placeres fra hushjørne til bedets start.

Pernille Møller nævnte, at dette forslag var kommet, fordi bestyrelsen ønskede at definere, hvad der var brugbart og tilladt at opstille.

Dirigenten foreslog, at man indsatte målet 180 cm efter ”standard fag”.

Rob Wiegmans ønskede at vide, om nogle grundejere skulle tage deres opsatte hegn ned på dette sted.

Hertil svarede Jette Malling, bestyrelsesmedlem, ja, det skulle være ens i bredden, som dækkede fortovet.

Elimar Kristiansen, Elmelunden 4 oplyste, at man ikke havde det rette udsyn, hvis hegnet var 180 cm. Det var et problem i både Elme- Poppel- og Tjørnelunden.

Pernille Møller oplyste, at der ville være undtagelser, hvor det ikke kunne lade sig gøre, da der var forskel på bredden af fortovet.
Lauge Pedersen syntes, at forslaget var dårligt formuleret, da der nogle steder var bede og andre steder var de fjernet. Kom med forslag om, at standard faget kunne gå fra husmur til kantsten i stedet for den trykte formulering.

Peter Larsen, Egelunden 74 gav udtryk for, at alt dette med hegn var undgået, hvis man plantede hæk, levende grønt hegn.

John Christensen, Egelunden 27 foreslog, at man trak forslaget til næste år.

Da de 3 lunde var anderledes end de øvrige lunde blev det trykte forslag ikke vedtaget. Forslaget genfremsættes næste år med definering af mål/afgrænsning.

 

9.2 Ukrudtsdæmpende belægning foran skel, standardprojekt:

Lauge Pedersen vidste, at man skulle plante grønt foran plankeværk, betød det så, at hegnet skulle flyttes, hvis man skulle lægge sten eller fliser?
Johni Nielsen oplyste, at fra skel og 25 cm ud på foreningens areal kunne man lægge disse fliser. Beplantning foran hegn gjaldt stadig og blev løbende kontrolleret.

Jette Malling fortalte, at hun havde nogle planter foran sit hegn, som fungerede godt mod ukrudt.

John Andersen, Elmelunden 10 påpegede, at en hæk ofte var mere end 25 cm bred og at skellet stod i midten af hækken.

Peter Larsen mente ikke formålet med ensartetheden var opnået, når man kunne bruge både grå fliser eller sten, det var et vidt begreb

Pernille Møller forklarede, at man ikke kunne nævne en bestemt slags fliser, da de efter en årrække kunne være udgået af produktion.
Ideen med dette forslag var, at man kunne bruge dette uden diskussion, men havde man andre forslag, kunne man søge bestyrelsen om tilladelse til det. Dertil kom, at der ikke var nogle retningslinier i denne forbindelse, og det kunne betyde, at en ny bestyrelse ændrede tingene, og så skulle det laves om. Blev der vedtaget retningslinier om fliser, sten og hegn, så ville det se rimeligt ens ud og det ødelagde ikke foreningens maskiner, som fx flis gjorde.

John Andersen syntes forslaget var dårligt, da en hæk ikke kun var 25 cm i bredden.

Susanne Sørensen, Tjørnelunden 25 synes det var ligegyldigt om det drejede sig om 20 eller 25 cm, hovedsagen var, at det blev pænt.

Knud Jensen oplyste, at problemet blev løst hos dem, ved at konen lugede under hækken.

Dirigenten sluttede debatten og konkluderede, at det var retningslinier, som bestyrelsen ønskede, så bebyggelsens udseende kunne fremstå ensartet.

Afstemning:

for   24
imod       0

ikke afgivet stemmer   4

Forslaget blev vedtaget.

 

9.3 Dobbelt affaldsrum på gårdfacade, standardprojekt.

Peter Larsen syntes det var en god ide. Var selv kommet med forslaget i 1993, men fik afslag. Oplyste, at elmåleren ikke måtte dækkes af skuret.

Pernille Møller havde forhørt sig hos DONG pr. telefon, og fået oplyst, at det var ok, blot skuret ikke var aflåst, og man kunne komme til måleren, og det var ikke noget problem.
Renovationsfirmaet Leon Pedersen havde afprøvet affaldsrummet og godkendt det.
Der kunne tilføjes i forslaget, at skabet ikke må aflåses.

Christian Irgang-Dahlin, Granlunden 127 var elektriker, og mente ikke det var lovligt, da der skulle være plads, så man kunne fejlsøge, skifte sikringer og evt. kabler.

Pernille Møller foreslog, at man kunne spejlvende det foreslåede projekt, hvis DONG ikke kunne godkende det oprindelige forslag. Det ville ikke skæmme på nogen måde.
Det blev aftalt, at bestyrelsen skulle have en skriftlig accept på, at elmåleren måtte blive dækket af affaldsrummet.

Lauge Pedersen oplyste, at det var et skab med stærkstrømmåler, så forslaget måtte ikke vedtages, hvis det dækkede måleren.

John Christensen foreslog, at hvis DONG ikke godkendte rummet, så kunne det blot placeres på den anden side.

Peter Larsen ville gerne høre, om man i sidste ende selv måtte bestemme placeringen af rummet.

Pernille Møller fastslog, at man også skulle tænke på den arkitekttoniske side af sagen, derfor var dette forslag udarbejdet med den oplyste placering.

Ruth Nørhave mente, at når rummet blive flyttet til den anden side, så var problemerne løst.
Pernille Møller syntes ikke det så pænt ud.

Tommy Olsen, Elmelunden 14 havde set affaldsrummet, og syntes det var ok.
Afstemning:

for 27
imod   1

Forslaget vedtaget med forbehold for DONG’s accept af placeringen. Uden accept fra DONG skal affaldsrummet placeres til den anden side, så det ikke dækker el-måleren.

Bestyrelsen skal herefter indstille til kommunen, at projektet godkendes.

 

9.4 Opsætning af mobilantenne på genbrugspladsen.

Tunni Aabye, Granlunden 96 syntes, at billedet med mobilantennen på indkaldelsen var misvisende, da masten i virkeligheden var noget højere i forhold til omgivelserne.

Susanne Sørensen, Tjørnelunden 25 fortalte, at visse undersøgelser viste, at drenge kunne få testikelkræft af alle de stråler, som disse master m.m. udsendte. Var det fordi vi var blevet griske, at vi ville have denne indtægtskilde, og så ikke ville indse, at det var mere usundt end vi gik rundt og troede. Ville være meget ked af, at få den mobilmast sat op.

Rob Wiegmans spurgte, hvor den nærmeste mobilmast var opstillet.

Pernille Møller oplyste, at vi havde 6 master stående i nærheden af Strandgårdsparken. Når man så, hvor mange af os der brugte mobiltelefoner, så var vi alle med til at skabe et behov for flere master, og de var jo rundt om os allerede.

Knud Jensen mente, at vi skulle lade tvivlen komme os til gode. Når man ved det skader, hvorfor så sætte en mast op på vores område.

Lauge Pedersen oplyste, at der var sat en ny mast op i ”den gule by”. Der var ingen drenge, som befandt sig i den højde, hvor strålerne udgik, så sæt masten op.

Inge Wilinga, Tjørnelunden 23, spurgte om der ikke var nok master, til at dække behovet.

John Christensen syntes, at der skulle tages hensyn til dem, som boede op ad masten, og når de var imod det, så var det ikke godt. Han havde ikke selv nogen mobil eller trådløst netværk, men han boede jo lang fra genbrugspladsen, hvor masten skulle opstilles, så han var ligeglad, men ville gerne støtte Susanne Sørensen.

Johni Nielsen nævnte, at han ofte sad tæt på en radio, og den gav også stråler.

Pernille Møller fortalte, at bestyrelsen fik tilbuddet inden generalforsamlingen sidste år, og der er blevet kigget meget på det. Forslaget var ikke fremsat med hensyn til om det var sundt eller ej. Efter at bestyrelsen havde set, hvor mange antenner, der var placeret af firmaer tæt på os, så kunne den ligeså godt stå på vores område. Det var bestyrelsens udgangspunkt. Rent økonomisk var det 100,00 kr. pr bolig, som man sparede ved denne indtægt.
Susanne Sørensen syntes, at hvis andre havde brug for sådan en antenne, så kunne de stille den op. Vi havde også hørt, at man bare kunne bygge løs under højspændingsledninger, det skadede ikke, men det havde vist sig ikke at være korrekt.

Knud Jensen gjorde opmærksom på, at hvis vi vedtog dette forslag, så skulle vi få en forsikring, som sikrede at de fjernede masten ved en konkurs.

Thomas Jensen, Bøgelunden 44 spurgte, om der var forsikring på, hvis masten drattede ned eller faldt sammen.

Tommy Olsen nævnte, at det var en 3 G mast. Det var et problem, når de forskellige firmaer ikke kunne dele en mast, og 3 G havde ingen dækning her i området, derfor var de interesserede i at komme ind her.

Lars Riisager, Fyrrelunden 91 spurgte om man kunne bruge masten som flagstang, og fik svaret:Ja.

Forslaget blev sat til afstemning:

for  13
imod  12
blanke    4

Forslaget blev vedtaget.

 

10.  Hvidbogen nedlægges:

Pernille Møller oplyste, at man var kommet til det punkt, hvor hvidbogen næsten var færdig, da der atter kom en rettelse til den. Det drejede sig om nye retningslinier omkring brændeovne. Så vi ville aldrig nå det punkt, hvor hvidbogen var helt klar og up to date, 
Derfor ønskede bestyrelsen at nedlægge den, og i stedet satse på en udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden.

Det blev enstemmigt besluttet at nedlægge hvidbogen.

 

11. Valg af formand.

Pernille Møller blev genvalgt.

 

12. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

Jette Malling blev genvalgt
Bjarne Børgesen blev genvalgt
Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 111 stillede op og blev valgt.

13. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter:

Gitte Elgaard, Egelunden 89 blev genvalgt
Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, blev genvalgt.
Elsebeth Rasmussen, Elmelunden 12 blev genvalgt.

 

14. Valg af 2 revisorer:

Knud Jensen,, Egelunden 25, blev genvalgt
Arne Hansen, Bøgelunden 40 blev genvalgt

Pernille Møller takkede Knud Jensen for, at han ville tage en periode til, selvom han sidste år understregede at det blev den sidste periode. Det var bestyrelsen glade for.

 

15. Valg af 2 revisorsuppleanter:

Jens Smith, Bøgelunden 80, blev genvalgt.
Morten Petersen, Egelunden 5, blev genvalgt.

 

16. Eventuelt:

John Christensen takkede for det store arbejde, som bestyrelsen udførte.

Tunni Aabye, havde modtaget et brev omkring farver d. 1. oktober og spurgte om det var en skjult dagsorden, da forslag til generalforsamlingen skulle være indkommet senest d. 30. september.
Hendes hegn var først malet rødt med sorte stolper, så blev det naturfarvet med beplantning udenfor, og nu påbød brevet, at hegnet skulle være sort.

Pernille Møller oplyste, at iht. lokalplanen ønskede man at få tilladelse til hegn uden beplantning, med definerede hegn og farver som standard.
Som tingene var nu, blev det krævet, at man beplantede foran hegnet, så dette ikke var synligt. Mange foretræk plankeværk frem for hæk, som skulle klippes. Bestyrelsen havde ikke tid eller ressourcer til at gennemgå alt dette, og så var det kun at meddele kommunen om ikke godkendte forhold og derefter ville følge en politianmeldelse. Derfor ønskes hegn legaliseret.

Der var kun en farve tilladt på gårdsiden og det var sort, hvorimod der var 5 farver at vælge imellem på havesiden.
Når en ejendom skulle sælges, skulle bestyrelsen underskrive en ejendomsforespørgsel, med uregelmæssigheder i forhold til lokalplan og gældende regler. Der blev måske påtalt at dørene var grå. Den nye grundejer ville blive kontaktet og gjort opmærksom på den afvigende farve og kunne så ikke forstå, at de skulle ændre farven, da naboen også havde grå døre. Naboen var blot ikke blevet pålagt, at ændre farven, da deres hus ikke var til salg.
Derfor havde bestyrelsen påbegyndt et eftersyn af farver, og det var bevidst, at man opstartede i Granlunden, hvor formanden bor, så der ikke skulle være nogle røster om, at man gik fri nogle steder og ikke andre.

Tunni Aabye havde fået nye vinduer og døre i 1998, og der var flere muligheder for valg af materiale, Bestyrelsen havde haft prøver til besigtigelse.

Dirigenten bad Tunni Aabye om at være konkret i spørgsmålet.

Tunni Aabye påpegede, at der ikke var stemt om dette i 1998.

Pernille Møller oplyste, at farvevalget ikke var til diskussion, da bebyggelsen skulle fremstå harmonisk., og kommunen aldrig havde villet diskutere farver på gårdside. Materialevalget blev gennemgået i 1997/98, og der blev åbnet op for at benytte aluminium- eller plastvinduer, men at udformningen skulle overholde bygningslinien og brandvedtægterne. Man kunne fx godt have en halvdør.
Samtidig blev det understreget, at bestyrelsen ikke ønskede at lægge hindringer i vejen for grundejerne.

Tunni Aabye havde fået at vide af kommunen, at den farve der var blevet valgt til hendes dør, ville blive benyttet af kommunen.

Ruth Nørhave spurgte, om vinduerne til haven måtte være delte.

Pernille Møller foreslog, at hvis man ønskede at lave noget andet og fik afslag af bestyrelse, selv om en anden grundejer havde det foreslåede, så opgiv adressen til bestyrelsen.
Man kunne godt lave et delt vindue uden midtersprosse.

Elimar Kristiansen fastslog, at man ikke kunne åbne det halve vindue uden en sprosse. Han var glarmester og vidste det.

Lauge Pedersen mente, at så længe vinduer holdt målene i højde og bredde for flugtveje,  var det ok.
Havde et spørgsmål om varmemålere, skulle de udskiftes?

Pernille Møller oplyste, at hvis vi fortsætter med at have Ista, så skulle de udskiftes, men bestyrelsen overvejer at skifte firma, og så er det ikke nødvendigt at skifte målere, men måske ville det være en fordel at få det gjort.

Knud Jensen ville gerne undgå beplantning op ad hegnet, da det var svært at male.

Susanne Sørensen syntes, at udvidelsen af genbrugspladsen skulle have været taget op på generalforsamlingen, da det var en stor sag og udgift.

Inge Wilinga ville gerne vide, hvad grundejerne skulle gøre i forbindelse med digitalfjernsyn.

Pernille Møller:  vi har haft et møde med kommunen, Ingen ved med sikkerhed, hvad vi  vil blive tilbudt ved overgangen fra analog til digital tv. Vedr. genbrugspladsens udvidelse er den en nødvendighed, da vi skal sortere i flere og flere fraktioner. Det var derfor ikke et spørgsmål om vi ville udvide, men om vi ville beholde pladsen.

Johni Nielsen oplyste, at man ikke skulle foretage sig noget, når man havde kabeltv.

Tommy Olsen bemærkede, at svensk tv kun sendes digitalt.

Lars Riisager ville høre om andre grundejere også blev generet kl.3-4 om natten af avisbud, som kørte på knallert på fortovet lige uden for vinduerne. Grundejeren blev opfordret til at tjekke, hvilke firma det drejede sig om og videregive beskeden til bestyrelsen, så ville den tage affære.

Ellen Hoven, Granlunden 86 syntes, det var svært at høre, hvad der blev sagt, da lyden var meget dårlig.

John Christensen medgav, at der var en dårlig akustik.

Dirigenten afsluttede aftenen med tak til de fremmødte.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21:50 og 28 medlemmer blev tiden ud.

0

Din varekurv