Formandens beretning 2008

elkommen til formandens beretning 2008..

 

Mandag d.24.november kl.18.30 afholdes dette års generalforsamling, ligesom de foregående år på Strandgårdsskolen.

 

Der vil i år være mulighed for at parkere ved skolen, overfor skolen og i skolegården.

– og ellers er en rask lille spadseretur vel heller ikke en dårlig idé.

 

Beretningen er formandens beskrivelse af årets forløb. Dvs. i forhold til bestyrelsens arbejde, den daglige drift og grundejerne.

 

Beretningen er, som vanligt, opdelt i to dele; ” Virksomheden” og ”Foreningen”.

 

”Virksomheden” vil indeholde alt om den daglige drift og vedligeholdelse af foreningens bygninger og arealer, herunder hvad vi dog bruger alle de mange penge på.

 

”Foreningen” vil fortælle om vores fælles aktiviteter, samarbejdet med grundejerne, grundejernes ønsker, udvalgenes arbejde og bestyrelsens fremtidige mål.

 

I vil finde, at enkelte ting er gentagelser fra sidste år, men da de er en del af årets gang, er det nødvendigt, at tage dem med igen, håber i vil læse beretningen alligevel..

 

Pernille Møller

Formand

”Virksomheden”

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken fungerer, med sin størrelse, som en virksomhed, med fastansat og timelønnet personale, samt eksterne samarbejdspartnere til varetagelse af de daglige opgaver.

 

Grundlaget for foreningens virke er vedtægterne, som i 2007 blev revideret og godkendt på den ordinære og ekstraordinære generalforsamling.

 

Foreningens interesser varetages, i det daglige, af bestyrelsen.

Jan Krestensen blev, på generalforsamlingen 2007, valgt ind i bestyrelsen for 1 år. I september udtrådte han af bestyrelsen, og med den korte tid til dette års generalforsamling, valgte bestyrelsen ikke at indkalde en suppleant.

Der er i år 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, hvoraf 2, Jette Malling og Bjarne Børgesen, genopstiller. Formandsposten er også på valg i år og den nuværende formand, Pernille Møller, genopstiller også.

 

Driftsbudgettet er på ca.2.900.000,-kr. og i vil, i det efterfølgende bl.a. kunne se, hvordan disse penge bliver brugt, og hvorfor jeres grundejerforening er dyrere end mange andre, samt hvad bestyrelsesmedlemmerne bruger tid og energi på at føre ud i livet.

 

En stor udgiftspost er personale, i det forløbne regnskabsår ca.500.000,-kr. Beløbet er mindre end sidste år, da vi har kunnet benytte os af diverse tilskudsordninger, samt haft en mild vinter, uden behov for ekstra mandskab til snerydning. Ligeledes har vi, i varmemesterens opsigelsesperiode modtaget sygedagpenge refusion,

Vi har en deltids kontorassistent, en driftsleder, en varmemester på flexjob, samt en ejendomsfunktionær. Hertil kommer 3 timelønsmedarbejdere på genbrugspladsen, 2 timelønsmedarbejdere til snerydning og forefaldende arbejde, en rengøringsassistent, samt en omdeler.

 

Personaleudvalgets fokusområde i 2008 har været en omstrukturering, hvilket betød at den ledende varmemester blev erstattet af en driftsleder, Bettina Panek. Bettina har allerede nu fået den daglige drift til at køre på skinner, hvilket har været en stor lettelse for bestyrelsen, som ikke længere dagligt skal bruge tid på at få arbejdet sat i gang.

Varmemester Owe Jäde går på pension ved udgangen af december, og hans stilling nedlægges. Ejendomsfunktionær Maher Shafeek er ophørt pr.31.10. og stillingen genbesættes til januar.

Vi forventer fremover, at kunne klare os med en driftsleder og en ejendomsfunktionær, på grund af omlagte arbejdsgange og brug af ekstern hjælp til større, specifikke opgaver.

 

Personalets arbejdsforhold lettes betydeligt og de kan arbejde mere effektivt, hvis grundejerne tager hensyn og holder fortove, stier, skurgange, p-pladser mm. fri for affald, byggemateriel, cykler, barnevogne osv.

 

Vi havde igen en, stort set, snefri vinter, og økonomisk set var det godt. Vi skal dog fortsat gøre opmærksom på, at grundejerne er forpligtet til, at rydde sne på fortovene, og at det ikke er foreningen muligt, at salte/rydde mellem parkerede biler. Ønsker man p-pladsen fuldstændigt ryddet/saltet skal alle køretøjer være fjernet, og aftale herom laves med driftslederen.

 

Vedligeholdelsesudvalget har haft store grønne projekter i fokus i det forløbne år. Bedene på Lundestien og ved Ishøj Søvej er blevet efterbeplantet. I forbindelse med dette arbejde, skulle laves en vandingsplan og vi indkøbte en brugt vandvogn til 10.000,-kr. Vanding af de nye planter har gjort godt i bedene, som nu endelig er begyndt at gro for alvor. Der vil ikke blive vandet fremover medmindre der sættes nye planter, eller vi får en lang tørkeperiode.

Foreningen har indgået en aftale med firmaet Grøn Entreprise, som fremover forestår beskæring af de store buskadser og træer ud mod Parkvej, Søvej og Boulevarden, samt Lundeskoven og grusbanen. Dette vil ske 2 gange årligt, og de har været her en gang indtil nu. Vi betaler ca. 50.000,-kr. årligt, for dette arbejde. Det var, for vores medarbejdere, en meget stor opgave tidsmæssigt, da de hverken var uddannet til arbejdet eller havde ordentligt maskinel.

Lundeskoven blev desværre brugt til knallertskrældning og andre lyssky forretninger, og bestyrelsen valgte derfor, at nedlægge en del af volden, så der blev bedre udsyn til hvad der foregik i skoven. Den første dag, hvor skoven stod åben og hegnet ikke var sat op endnu, blev det ene af vores borde/bænkesæt desværre bortført, men vi har siden oplevet ro i området, og må sige det har været en succes. Grundet bortkørsel af jord løb dette arbejde samlet op i 60.000,-kr.

 

Vores forsøgsprojekt med etablering af havelåger på særligt trafikerede hjørner har været en succes, og vi får henvendelser fra mange som ønsker disse. De bliver løbende sat op, men vi må også her holde os for øje, at de koster 5-10.000,-kr. pr. stk. Det er dog en meget billig trafikchikane, og så er den til og med pæn at se på.

 

Parkeringspladser og kloaknettet er stadig vores smertens barn, men grundet andre store opgaver og manglende økonomi har vi ikke kunnet beskæftige os med disse emner i året der gik. Parkeringspladserne er dog blevet nødtørftigt lappet af et professionelt asfaltfirma, og vi må få lavet en vurdering af pladsernes stand. Dvs. om der blot skal udskiftes slidbane(overlaget) eller om der skal lægges helt ny belægning(slidbane og bære-underlag).

Skiltning vedr. parkering blev endelig opsat, efter at vi havde ventet 10 mdr. på godkendelse fra kommunen, og efterfølgende måtte vente på at de kunne sættes op. Der gik ikke lang tid før vi fik en påtale fra politiet om, at skiltene var ulovlige! Det har vi så drøftet frem og tilbage med kommunen, og skiltene skal udskiftes, regningen herfor deles, men vi har endnu ikke modtaget et oplæg til hvilken type skilte der så må sættes op. Problemet er, at de står på grænsen mellem privat og offentlig vej, og det må ikke kunne misforstås hvad de refererer til.

 

Stamvejene lider fortsat under personalemangel hos Park & Vej, samt sammenlægningen med Vallensbæk Kommune. Park & Vej skal skære så meget i deres budget, at de udlægger flere områder til græs, i stedet for de nuværende buske. Da de har haft (selvforskyldte) problemer med beplantningen i Bøgelunden har de nu udlagt bedene langs Bøgelunden til græsarealer. Det er under protest fra grundejerforeningen, da vi mener at græsarealet vil blive brugt som fortov, hvorved man blander den svage trafik med den stærke, samt at det vil blive brugt til hundeluftning. Derudover kan vi allerede nu se resultatet af den manglende beplantning i form af graffiti på næsten alle endegavle i Bøgelunden.

Bestyrelsen vil fastholde den 10 år gamle aftale med kommunen om beplantning og vedligeholdelse af stamvejene. Vi har i de 10 år betalt til beplantningen og ønsker at alle vores stamveje fremstår som en helhed, dvs. med buske og træer.

Der skal dog gives lidt ros for, at vi endelig fik nye slidbaner på de sidste 3 stamveje. Der har desværre været noget sjusk og ikke tilfredsstillende udførsel af opgaven, og vi afventer stadig udbedring af disse ting, som Park & Vej har anerkendt. Det drejer sig specielt om opkørslerne.

Bump/trafikchikaner ved ende-parkeringspladserne lader vente på sig. De lovlige løsninger der findes er meget dyre, og vi håber fortsat at kunne finde noget alternativt.

 

Samarbejdet med Plan-Byg-Miljø(tidligere Teknisk Forvaltning) har heller ikke i år levet op til vores forventninger. Der følger ganske enkelt ikke handling efter indgåede aftaler, hvilket medfører at bestyrelsen bruger meget tid på at rykke for udførslen af indgåede aftaler. Vi oplever også manglende imødekommenhed omkring nye tiltag, selvom vi med vores store grønne arealer bidrager til, at kommunen fremstår som ” Det grønne Ishøj”. Dette for egen regning, idet vi selv betaler for vores grønne områder, og har medvirket økonomisk til etableringen af beplantning på stamvejene.

Dagrenovation og genbrugspladsens renovation er solgt af Leon P. til M. Larsen. Det er dog stadig de samme folk og biler, som kører hos os, blot i ny forklædning..

Skader på affaldsstativer/rum er mindsket gevaldigt efter vi havde emnet oppe sidste år, men der gælder stadig, at man skal rette henvendelse til M. Larsen, hvis man mener de har påført skader.

Det er grundejerens pligt, at sørge for, at affaldsstativ og rum er i en sådan stand, at det kan betjenes med én hånd. Dvs. at både låge, slå og udtræk skal være vel smurt, og ordentligt fastgjort.

 

Genbrugspladsen har fået skiftet hegn på siden ud mod Ishøj Søvej og Lundestien i de foregående år. Nu skal langsiden mod grusbanen udskiftes, og bestyrelsen har besluttet, at udvide pladsen samtidigt. Pladsen bliver udvidet med 165 m2, der bygges nyt elektronikskur, og containerne flyttes rundt. Det er nødvendigt i forhold til de stadig stigende fraktioner vi skal sortere i.

Vi vil gerne have komprimatorer(containere der presser affaldet) til pap og småt brændbart, men etableringen af strøm til disse koster næsten 100.000,-kr, så det må vi forhandle med kommunen om i det kommende år. Kommunens fordel vil være, at de sparer godt 50.000,-kr, årligt på tømninger.

 

Vi modtog sidste år et tilbud om opsætning af en mobilmast. Der er nogle fordelagtige ting i tilbuddet(økonomiske), men vi har valgt at sætte det på dagsordenen til generalforsamlingen, da sådan et emne har mange aspekter.

Det går godt omkring avis/flaskecontainerne, dvs. at der ikke længere flyder med affald. Ser du nogen henstille affald, eller smide fx. pap i containeren, så gør dem opmærksom på, at dette hører til på genbrugspladsen. Er der problemer med overfyldte eller ødelagte containere, skal man kontakte Miljø afdelingen, Ishøj Kommune, ikke driftslederen eller kontoret, da det er Ishøj Kommune der har ansvaret for ren – og vedligeholdelse af stamvejene.

 

Graffitiværn er blevet etableret på mange gavle i det forløbne år. De steder foreningen forestår dette, er det også foreningen som sørger for beskæring/vedligeholdelse. Som skrevet i et nyhedsbrev, kan alle blive skrevet op til at få en sådan beplantning på deres endegavl, men vi kan ikke lave alle på én gang, da det koster ca. 15.000,-kr pr. gavl.

Terrænbelysningen er jo også et lille smertens barn. Anlægget er gammelt, og sætter ud ved megen fugt. Vi var ved at komme i knibe, da en ny lovgivning(pr.1.6.2008) foreskrev, at der skulle etableres HPFI relæer på al udendørs belysning. Heldigvis for os, var store kræfter som DONG modstandere, og loven er nu blevet ændret. Det ændrer dog ikke på, at sikkerheden omkring disse gamle installationer er for dårlig, og vi ville ikke kunne have siddende på os, at nogen kom til skade som følge deraf, uanset om vi er juridisk ansvarlige eller ej.

Skal hele belysningen udskiftes vil det koste i omegnen af 4-6 mil.

Dette fordi det halve af bebyggelsen skal graves op. Alternativt kan der tænkes i solcelle lamper, med brug af de eksisterende standere. Det er også dyrt, men så spares der jo fremadrettet strøm. Vi arbejder videre på, at finde en løsning, som både er forsvarlig sikkerhedsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt.

SF – sten (fortove mm) vil fremover kun blive sandet efter behov. Dvs. at driftslederen vurderer hvor der er behov for sanding. Grundejeren skal herefter sørge for, at sandet fejes ned i fugerne, dette gøres ved at feje på skrå af fugerne.

Renholdelse af fortovet er grundejerens forpligtelse, og dette indebærer også at fjerne ukrudt. Fjernes ukrudtet ikke bliver stenene løse og det medfører skader på belægningen. Det skal derfor indskærpes, at man renholder sit fortov inkl. at fjerne ukrudt.

 

Det ser ud til, at vores spildevandsledninger ikke har det helt så dårligt som vi troede. Vi afventer derfor, at foretage os noget omkring disse, til vi har overstået mere presserende opgaver.

Årlig oprensning af regnvandsbrønde er blevet lagt ud som ekstern opgave og varetages fremover af Sydslam. Uden det fornødne materiel er det en meget tidskrævende opgave, som ikke er blevet udført i flere år.

 

Årets gennemgang af legepladser medførte et betragteligt behov for vedligeholdelse. Oliering, samt mindre reparationer skulle iværksættes. Det er det blevet, men alt arbejdet er endnu ikke udført.

Sandkasserne ruster og det har vi gennem hele forløbet reklameret over. Hvor sagen er pt. vides ikke, men vi ender nok med et sagsanlæg idet Fa. Noles er uvillige til, at anerkende reklamationen.

 

Vi iværksatte en storstilet renovation af murværket på skurgangene, og det har været rigtig godt at se hvor flotte de bliver som arbejdet skrider frem. Det viser sig dog nu, at tagene på skurgangene er i en elendig forfatning, hvilket flere steder har medført vandskader.

Bestyrelsen står her på Herrens mark, da udbedring af tagene vil løbe op i mange millioner. I det kommende år må vi få en vurdering af tilstanden på tagene, og derefter tage stilling hvad der skal og kan gøres.

 

Foreningen er forpligtet til, at levere varme til grundejerne.

Varmeregnskabet er omdelt særskilt, og der henvises til dette.

 

Forbruget af varme har været højere end sidste år trods den milde vinter. Dette kan muligvis skyldes den store lækage vi havde, samt fjernvarmearbejdet, med udskiftning af en hovedledning.

Udviklingen i forbrug kan ses af vedhæftede bilag 1.

Igen i år var Ista’s regnskab fyldt med fejl og vi måtte udbede os et nyt. Regnskabet kom dog ud til tiden.

Der er igen i år fundet ikke-registrerede installationer under aflæsningen. Det betragtes som tyveri af varme, og kan få alvorlige konsekvenser, hvis man ikke meddeler ændringer af varmeinstallationerne til foreningen.

 

Foreningen blev sidste år meddelt af Ista, at varmemålerne skulle udskiftes inden for en årrække. Foreningen fik den opfattelse, at det var et lovmæssigt krav, hvilket har vist sig ikke at være tilfældet. Vi undersøger nu vores muligheder, både omkring hvilket aflæsnings og regnskabsfirma vi vil benytte, men også hvilken type målere vi vil have, hvis vi skal udskifte dem i fremtiden.

Vores søsterbebyggelse Dyssegårdsparken i Næstved har målere på det varme vand, og det kunne også være noget man kunne bringe i betragtning. De benytter Brunata som aflæsere og umiddelbart er deres aftale væsentligt billigere end vores aftale med Ista.

 

Udskiftningen af hovedledningen (270 m) var et omfattende arbejde. Efter flytningen af vores kompressorer på varmecentralen, blev anlægget efterladt på manuel styring, hvilket medførte et stærkt forhøjet tryk. Dette har formentlig resulteret i de 2 brud som efterfølgende blev fundet på hovedledningen ved hhv. Bøgelunden 56 og 90. Det tog en måned at finde bruddene(som vi vidste var der pga. vandtab), og til vi kunne igangsætte arbejdet. Der skulle efterfølgende tages stilling til hvilket omfang arbejdet skulle have, hvor meget ville vi udskifte?

Bestyrelsen besluttede, at udskifte hovedledningen fra knudepunktet ved Bøgelunden 22/48 og helt op til Lundeskoven. Hovedledningen gik gennem haverne, og vi ønskede en ny ledning skulle ligge i stien. Vi indhentede tilbud på arbejdet og tilbuddene vi tiltrådte løb op i 2,5 mil. kr.

Mens arbejdet stod på kom der tillægsarbejder, da vi bl.a. fandt, at knudepunktet havde behov for udskiftning af ventiler og dermed ekstra rørføring. Undervejs opstod et større brud på en stikledning, og den viste sig at være gennemtæret. For at forebygge yderligere brud af denne slags, valgte vi at udskifte alle tilsvarende ledninger på det stykke vi var i gang med. Det medførte at vi skulle ind i grundejernes huse og bryde gulve op, og udover den gene det har været for dem, medførte det en udgift i omegnen af 300.000,-kr.

Da hele stien blev brudt op, og firkantsarealerne også blev endevendt valgte bestyrelsen under reetableringen at få lavet grønne firkanter, samt at beplante ende-gavlene. Områderne fremstår nu flot grønne, og grundejerne kan glæde sig over i fremtiden, at kunne høste stikkelsbær, solbær, æbler og pærer.

Samlet set endte dette fjernvarmearbejde med en regning på godt 3 mill. kr. som blev taget af henlæggelserne på varmeregnskabet. Det har derfor ikke givet den enkelte grundejer en direkte udgift, og bestyrelsen er glade for at man tidligere har været så forudseende at have lagt disse henlæggelser. Efter dette arbejde er henlæggelserne på varmeregnskabet ca. 3,5 mil. kr.

Varmecentralen har også været under renovering. Først og fremmest for, at skabe bedre plads, men også bedre arbejdsbetingelser for personalet. Dette vil grundejerne nyde godt af til vores kommende arrangementer.

Begge vores pumper har haft problemer, og har været under kærlig hånd. I forbindelse med fjernvarmearbejdet havde vi kontakt med Ishøj Varmeværk, da vi ikke syntes vi havde god nok sikkerhed i det alarmsystem vi havde. Alarmsystemet er derfor blevet udvidet med alarmer på flere funktioner end hidtil, og fremtidige bestyrelser(og grundejerne) kan nu føle sig mere trygge, da fejl vil blive registreret og handlet på inden det går helt galt.

 

Vores deltidsansatte kontorassistent, Bente Bothmann, varetager mange opgaver. Udover den daglige kontakt med grundejerne, sørger hun for bogføring, arkivering, kontakt til samarbejdspartnere, tryk af nyhedsbreve mm. Hun er vores 25-armede blæksprutte, og ganske uundværlig. Kontoret sørger helt enkelt for, at foreningen fungerer både internt og eksternt.

 

Selvom vi overvejede andet, har vi bevaret kontorets åbningstid uændret, men varmemesterens/driftslederens kontortid om morgenen er nedlagt. Al henvendelse til driftslederen går nu gennem kontoret.

Driftslederen har, og vil i fremtiden overtage en del af de opgaver der har været lagt over på kontorassistenten, således at hun skulle få bedre tid til de rent kontormæssige funktioner.

Det har endnu ikke været muligt, at få en effektiv server-funktion(middel til intern kommunikation/behandling af dokumenter mellem bestyrelsen og de ansatte) op og stå, men vi håber på det vil ske indenfor det kommende år.

”Foreningen”

Strandgårdsparkens 515 husstande har mange fællesskaber, at byde på. Det være sig familie-relaterede, relateret i forhold til børnenes skole/fritidsinteresser, miljøet i de enkelte gårde, godt og langvarigt naboskab, og meget andet.

 

De forskellige arrangementer, som afholdes i løbet af året, er en kærkommen lejlighed til, at møde andre grundejere, bestyrelsen og at drøfte stort og småt om vores liv i Strandgårdsparken.

 

Èn tradition er Fastelavnsfesten, hvor et ihærdigt udvalg, år for år, har sørget for, at børn og voksne kan hygge sig, først med tøndeslagning, fastelavnsboller og meget mere ved varmecentralen, dernæst med leg og underholdning på Vibeholmskolen. Udvalget er valgt af generalforsamlingen, og består af frivillige, som yder en stor og påskønnet indsats.

Udvalget blev sidste år stærkt amputeret, da de fleste af de siddende medlemmer valgte at takke af efter næsten 20 års indsats. Et udvalg på 3 medlemmer fik, med bestyrelsens hjælp, gennemført fastelavnsfesten, og den var en lige så stor succes som altid.

Udvalget skal dog have flere medlemmer, eller frivillige, som hjælper på selve dagen, ellers kan det ikke lade sig gøre at gennemføre et arrangement af denne størrelse. Så kunne du finde den smule tid der skal bruges vil udvalget, og rigtig mange børn, blive meget glade.

 

Maj måneds Loppemarked på grusbanen blev også i år en succes, og begynder at rodfæste sig som en tradition.. Godt vejr, masser af købelystne grundejere, og rigeligt med mad og drikke i bestyrelsens bod gjorde dagen til noget særligt.

Bestyrelsen har dog rigeligt at se til, og det vil næste år være muligt for en gård, at stå for salg af mad/drikke, hvorfra overskuddet tilfalder gården til brug på f.eks. legepladsen.

 

3.søndag i november afholdt vi Julemarked.

På tilslutningen til stader og antallet af fremmødte, må vi konstatere at den ændrede dato og tidspunkt faldt i bedre jord end tidligere. Mere end 150 gæster lagde vejen forbi, købte i boderne og smagte på bestyrelsens hjemmelavede gløgg. Dette års julemarked bliver søndag d.16.nov. kl.12-16. Der er allerede nu tilmeldt mange stader, så det bliver værd at lægge vejen forbi på jeres søndags spadseretur.

 

Den næste Sommerfest afholdes d.15.aug. 2009. Udvalget har allerede booket telt og musik, og vi glæder os til, at høre mere om hvad der skal ske. Vil du gerne være med til, at sætte dit præg på sommerfesten, kan du melde dig til udvalget, enten på den kommende generalforsamling, eller ved henvendelse til kontoret.

 

Ét af bestyrelsens mål er, at skabe et fællesskab på tværs af gårdene, og vi er gerne behjælpelige hermed: F.eks. kan vi udsende invitationer, både på hjemmesiden, maillisten og i Nyhedsbrevet, hvis nogen ønsker at lave en petanque-turnering, en åben gårdfest, bytte-plante-dag eller andet, som kan appellere til andre i Strandgårdsparken. Ret blot henvendelse til kontoret.

Bestyrelsens holdning til arrangementer i Strandgårdsparken er, at hverken grundejerforeningen, privatpersoner eller foreninger uden direkte relation til Strandgårdsparken, skal drage profit heraf. Arrangementer skal være skabt til fælles glæde.

 

For, at opnå en bedre kontakt, og større dialog grundejerne imellem, ønsker vi en udvikling af hjemmesiden, således at der kommer et debatforum, en køb/salg side mm. Det er ønsket, at hjemmesiden bliver det sted man først kigger, når man vil vide noget om aktiviteter, hverdagen i strandgårdsparken, regler og love osv.

Hjemmesiden, har i det forløbne år, ikke været opdateret med bl.a. bestyrelsens referater, vi beklager meget, men det skyldes tidspres.

 

Det er et stort ønske, at få hjemmesiden moderniseret, dvs. bl.a. at gøre den nemmere at arbejde med, men også give den langt flere tilbud/muligheder. Efter at Medieudvalgetblev nedlagt sidste år, har bestyrelsen valgt at købe sig til en færdig løsning. Pt. ser vi på de forskellige muligheder der findes på markedet, og glæder os til vi får en hjemmeside med debatforum, billedarkiv og mm. Selvom vi skal købe os til en færdig løsning får vi ikke nogen udgift i den forbindelse, da hjemmesiden allerede nu har mange betalende annoncører. Støt dem, de støtter os!

 

Vær opmærksom på om du er tilmeldt Lundenyt/maillisten; du kan få al information fra grundejerforeningen direkte pr. mail. Er du ikke tilmeldt gøres dette på hjemmesiden.

Indtil videre får alle grundejere stadig omdelt nyhedsbrev etc. men allerede nu udsender vi akutte informationer på maillisten, som ikke bliver udsendt på tryk, da det ikke tidsmæssigt kan gøres inden emnet ikke længere er aktuelt. Det kan typisk være informationer om lukning af varme/vand, manglende tømning af dagrenovation, lukning af kontoret pga. sygdom etc.

Tilmeld dig derfor maillisten! Den er anonym, og bliver ikke brugt til reklame eller overflødig information.

 

De fleste henvendelser fra grundejerne vedrører ansøgning om, og godkendelse afstandard-projekter.

 

Ansøgningsudvalget (som er et internt udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer) behandler disse, og vælger man at opføre et standardprojekt, samt får det godkendt, er man sikret et afprøvet, håndværks- og forsikringsmæssigt holdbart projekt, ligesom man gør sit til at bevare bebyggelsen harmonisk.

 

Ansøgninger ud over standardprojekter, videresendes til kommunen, som herefter vurderer projektet i forhold til lokalplan, deklaration, brandmyndighed osv.

Ansøgningsudvalgets fokusområde i 2008 blev håndhævelse af gældende regler/love på gårdsider. Dvs farvevalg, skralderum, afskærmninger mm. Udvalget har gennemgået bebyggelsen, og tilskriver grundejerne etapevis, i samarbejde med Ishøj Kommune.

Bestyrelsen vil hermed gerne opnå, at man får et harmonisk indtryk af bebyggelsen når man kommer ind i en gård, så Strandgårdsparken ikke fremstår som en byggelegeplads.

 

Bestyrelsen sætter dialogen med grundejerne højt, og behandler en henvendelse inden for 14 dage, medmindre det er nødvendigt, at behandle den på et bestyrelsesmøde. Her kan ventetiden på et svar blive op til 6 uger.

 

I mange tilfælde vælger bestyrelsen, at afholde et møde med grundejerne, når henvendelserne er af mere generel karakter.

 

Selvom bestyrelsen mange gange gerne vil hjælpe, er det ikke altid muligt. Bestyrelsen har ofte ikke beføjelser ud over almindelige grundejere, men det kan i nogen tilfælde være en hjælp, at bestyrelsen tilskriver fx politi eller kommune. I de tilfælde hvor vi vælger, at gøre dette, skal det understreges, at der er tale om generelle problemer, ikke enkeltstående tilfælde eller almindelige nabostridigheder.

 

Legepladsudvalgets fokusområde var også i 2008 udarbejdelse af Stamkort. Stamkortene skal beskrive, hvilke legeredskaber der er på den enkelte plads, rest arealerne, samt vedligeholdelse. Disse er lavet, men endnu ikke udfyldt, da der er gået megen tid med eftersyn af pladserne. Den nye driftsleder har dette med i sit fremtidige arbejde, så det ser nu ud til, at kunne blive gennemført indenfor den nærmeste fremtid.

 

Udvalget har mødt mange spørgsmål og meninger om den fremtidige udvikling af legepladserne, specielt omkring restarealerne. Samarbejdet med Noles er ikke i top, og legepladsudvalget skal kigge på mulighederne for supplering/udskiftning af redskaberne på de enkelte pladser.

Uanset hvor man vælger, at købe redskaber, skal man dog være opmærksom på, at gældende regler for sikkerhed skal overholdes – også på restarealerne.

 

På generalforsamlingen 2006 lovede undertegnede, at Hvidbogen skulle omdeles inden generalforsamlingen 2007. Ak – ja, man skal passe på! Hvidbogen var klar, men da den var det, fandt vi ud af at ringbindene, som var indkøbt for mange år siden, var gået til. De var blevet ødelagt af fugt og varme, og vi ville derfor købe nye ringbind i det nye år. Inden det kom på plads var materialet endnu engang forældet og skulle opdateres. Det blev ganske enkelt til en ond cirkel, hvor vi hver gang vi troede vi var færdige, kunne starte om igen. Hvidbogen foreslås derfor nedlagt på dette års generalforsamling, og erstattet af det udmærkede materiale der ligger på hjemmesiden.

 

Foreningens arkiv har været pakket ned i kasser og sække, og det har flere gange været et problem, at finde relevante oplysninger, når vi skulle mere end 10 år tilbage. Bl.a. i forbindelse med udarbejdelsen af de nye vedtægter, men også nu hvor vi kigger på varmeafregningen, og hvad der ligger af indgåede aftaler og hvorfor.

Vi er gået i gang med at pakke arkivet ud, sætte det i ringbind og i skabe. Det har været meget interessant, bl.a. at finde den første protokol fra foreningens start, materiale fra Lejerforeningen som jo eksisterede før Grundejerforeningen osv. Der er dog et stykke vej endnu før alt er pakket ud, men som sagt har det været spændende og vil være til stor hjælp i fremtiden.

 

Mange grundejere benytter sig af muligheden for leje af borde/stole og service.

Det har altid været meningen, at dette skulle være økonomisk bæredygtigt. Indtægterne for udlejning dækker indkøb til nyanskaffelser, men vi har en stor udgift på transport af udlejninger. Der er derfor blevet pålagt et gebyr for udbringning. Ønsker man ikke at betale dette kan man selv afhente tingene efter aftale med driftslederen.

Vi indkøbte sidste år nye borde og stole, da dette var påkrævet. Kvaliteten viste sig ikke, at leve op til vores forventninger, og handlen gik tilbage efter mange sværdslag. Pt. mangler vi stadig, at finde egnede ny-indkøb, men der arbejdes hårdt på sagen.

 

 

I det kommende år ønsker den nuværende bestyrelse, at arbejde frem mod;

 

Udvikling af hjemmesiden og dermed vores interne kommunikation.

– for en bedre og hurtigere dialog med/mellem grundejerne om emner, der vedkommer alle

Langsigtet strategi i forhold til anlægsarbejder.

– prioritering af nøgleområder, og skitsering af årlige mål.

 

Gennemgang af deklaration og lokalplan,

– med henblik på, at gøre disse mere nutidige.

 

Følg bestyrelsens arbejde på hjemmesiden, under ”referater” og i Nyhedsbrevene.

Kommentér bestyrelsens arbejde ved kontakt til kontoret pr. mail eller brev.

 

Jeg takker for, at du har vist vores arbejde så stor respekt, at du har læst til sidste side!

 

Mvh.

Pernille Møller

Formand

 

varme2008

 

Indgreb i varmeinstallationer

Bestyrelsen oplever ofte, at grundejere har ændret på varmeinstallationen ved at lave gulvvarme på fjernvarmevand i f.eks. badeværelset uden at anmelde dette til kontoret så det kan blive godkendt og registret.

Der er også ex. på grundejere der har lavet gulvvarme på vand i udestuen, hvilke ikke er lovligt og ikke kan blive godkendt.

Bestyrelsen har observeret en større forskel på aflæste streger og modtaget GJ fra varmeværket, dvs. at der er en stigning i GJ vi ikke får betaling for, som så alle grundejer skal betale, for de få der har lavet noget der ikke er godkendt eller er direkte ulovligt.

 

Husk også at hver gang man skal tappe vand af anlægget, så skal kontoret have besked så vand tabet kan registreres som reparation.              

 

Varmeopgørelsen

På dette års udsendte varmeopgørelse har vi også i år fået påført de grundejere som har gulvvarme på vand i punktet gulvvarme, prisen er pr. GJ og hvor mange enheder man skal betale, alt efter hvor meget gulvvarme på vand man har. Man betaler ikke tomgangsstreger for nedtagne radiatorer, hvor der er lavet gulvvarme på vand.

 

Tilbagebetalingen vil som tidligere oplyst først kunne finde sted d. 5. januar 2009 hvor det automatisk vil blive modregnet i det beløb der normalt skal betales denne dato, hvis der derudover er overskud tilbage, bliver det sat ind på kontoen til de grundejere der er tilmeldt PBS. De få grundejere der ikke er tilmeldt PBS, som skal have penge tilbage, vil modtage en check på beløbet i starten af januar 2009.

0

Din varekurv