Formandens beretning 2009

Velkommen til formandens beretning 2009..

 

Mandag d.9.november kl.18.30 afholdes dette års generalforsamling, ligesom de foregående år på Strandgårdsskolen.

 

Kommer man i bil er der mulighed for at parkere ved skolen, overfor skolen og i skolegården.

 

Beretningen er formandens beskrivelse af årets forløb. Dvs. i forhold til bestyrelsens arbejde, den daglige drift og grundejerne.

 

Beretningen er, som vanligt, opdelt i to dele; ” Virksomheden” og ”Foreningen”.

 

”Virksomheden” vil indeholde alt om den daglige drift og vedligeholdelse af foreningens bygninger og arealer, herunder hvad vi dog bruger alle de mange penge på.

 

”Foreningen” vil fortælle om vores fælles aktiviteter, samarbejdet med grundejerne, grundejernes ønsker, udvalgenes arbejde og bestyrelsens fremtidige mål.

 

I vil finde, at enkelte ting er gentagelser fra sidste år, men da de er en del af årets gang, er det nødvendigt, at tage dem med igen, håber i vil læse beretningen alligevel..

 

Pernille Møller

Formand

 

”Virksomheden”

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken er så stor, at den i det daglige fungerer som en virksomhed, med fastansat og timelønnet personale, samt eksterne samarbejdspartnere til varetagelse af de daglige opgaver.

 

Grundlaget for foreningens virke er vedtægterne, som i 2007 blev revideret og godkendt på den ordinære og ekstraordinære generalforsamling.

 

Foreningens interesser varetages, i det daglige, af bestyrelsen.

Der er i år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg og begge, Bent Jacobsen og Johni Nielsen, genopstiller. Posten som kasserer er også på valg i år, og Leon Axelsen, den nuværende kasserer, genopstiller ikke.

Leon Axelsen har gjort et stort arbejde, både som kasserer, og som formand for legepladsudvalget og sommerfestudvalget. Bestyrelsen takker for den tid vi har haft sammen, og ønsker ham held og lykke med hans øvrige frivillige arbejde.

 

Driftsbudgettet er på ca.2.900.000,-kr. og i vil, i det efterfølgende bl.a. kunne se, hvordan disse penge bliver brugt, og hvorfor jeres grundejerforening er dyrere end mange andre, samt hvad bestyrelsesmedlemmerne bruger tid og energi på at føre ud i livet.

 

En stor udgiftspost er personale, i det forløbne regnskabsår knap 600.000,-kr.

Vi har en deltids kontorassistent, en driftsleder og en ejendomsfunktionær. Hertil kommer 3 timelønsmedarbejdere på genbrugspladsen, 2 timelønsmedarbejdere til snerydning og forefaldende arbejde, en rengøringsassistent, samt en omdeler.

 

Personaleudvalget har, i år, kunnet slappe af. Driftsleder Bettina Panek og ejendomsfunktionær Peter Lionborg varetager de daglige opgaver med stor omhu og det er en fornøjelse at se hvor pænt vores arealer bliver holdt. Det er dejligt at de selvstændigt kan planlægge og udføre deres arbejde med vedligeholdelse af vores arealer og anlæg.

 

Personalets arbejdsforhold lettes betydeligt og de kan arbejde mere effektivt, hvis grundejerne tager hensyn og holder fortove, stier, skurgange, p-pladser mm. fri for affald, byggemateriel, cykler, barnevogne osv.

 

Vi havde igen en, stort set, snefri vinter, og økonomisk set var det godt. Vi skal dog fortsat gøre opmærksom på, at grundejerne er forpligtet til, at rydde sne på fortovene, og at det ikke er foreningen muligt, at salte/rydde mellem parkerede biler. Ønsker man p-pladsen fuldstændigt ryddet/saltet skal alle køretøjer være fjernet, og aftale herom laves med driftslederen.

 

Vedligeholdelsesudvalget har, bl.a, brugt det forløbne år på, at få gennemgået alle skurtage og få udbedret skader. Vi troede at der var alvorlige problemer med tagene, det viste sig ikke at være tilfældet. Det var heldigvis kun 6 skurgange som havde behov for udbedring, men alligevel løb udgiften op i næsten 200.000,-kr.

Der har været problemer omkring vand i skurgange, og alle skurgangsafløb bliver nu checket sammen med den årlige oprensning af regnvandsbrønde.

Bestyrelsen skal her understrege at foreningen ikke hæfter for skader på ejendele i skurene, der sker som følge af indtrængende vand.

 

Parkeringspladserne skal renoveres, og det må blive næste års projekt, at få afdækket behovet og økonomien omkring det. Bestyrelsen har fået mange henvendelser omkring parkering i gårdene, og vi synes opstribning af båse vil være en god idé. Da pladserne skal renoveres indenfor en årrække, har vi dog udskudt dette, da det ville være en dobbeltudgift at opstribe nu, for så at skulle gøre det igen efter der er lagt ny asfalt.

Der er dog fremsat forslag på dette års generalforsamling om opstribning, og bestyrelsen vil naturligvis følge denne afgørelse, hvis det besluttes at opstribning skal ske nu.

Stamvejene har fået højnet niveauet gevaldigt. Park & Vej har fået et rigtig godt team, som har holdt vores stamveje flottere end i mange år. Stor ros for det.

Efter lang debat med Park & Vej er Bøgelunden nu atter på tapetet, og vi har store forhåbninger til, at vi finder en løsning omkring beplantning som alle kan leve med. Indtil nu er det gået som vi forudså; at det er hundeluftningsareal, et mudderælte, og ikke mindst præget af ukrudt, trods de gode intentioner fra Park & Vej. Endegavlene er graffitti ramte og vi ønsker at der som minimum skærmes ved disse.

 

Samarbejdet med Plan-Byg-Miljø er bedret, og vi oplever nu mere lydhør hos forvaltningen, og en god vilje til at hjælpe os med at holde området pænt, og udvikle det, i henhold til vores ønsker og fælles økonomi..

 

Det betyder bl.a. at vi pt. afventer beslutning om etablering af svampebump i Bøgelunden, så hastigheden dæmpes, og at kommunen vil kigge nærmere på fodgængertrafikken omkring Ishøj Søvej/Ishøj Parkvej krydset.

Det forventes at trafikken ad Ishøj Søvej nedsættes med den nye trafikplan, men det vil jo så blot gå ud over grundejerne ved Ishøj Parkvej.

Sidste år vedtog generalforsamlingen et forslag til standardprojekt for dobbelt affaldsrum.

Det har trukket ud med en endelig godkendelse, idet Plan-Byg-Miljø er velvilligt indstillet, men vi endnu ikke har fået en afgørelse fra DONG om dispensation for placeringen.

 

M. Larsen varetager vores dagrenovation og tømning af genbrugspladsen, og vi har ikke haft nogen problemer med overgangen til det ny firma.

Medarbejderne er meget fleksible, og det er derfor vigtigt at huske på, at det ergrundejerens pligt, at sørge for, at affaldsstativ og rum er i en sådan stand, at det kan betjenes med én hånd. Dvs. at både låge, slå og udtræk skal være vel smurt, og ordentligt fastgjort.

 

Genbrugspladsen fik den planlagte udvidelse på 168 m2, nyt elektronikskur og nye hegn. Desværre har belægningen ikke levet op til vores forventninger, og entreprenøren har to gange lagt belægningen om i erkendelse af dette. Den er dog stadig ikke tilfredsstillende, hvorfor vi endnu ikke har kunnet tage den i brug, da vi nu kører en sag vedr. dette.

Vi vil gerne have komprimatorer(containere der presser affaldet) til pap og småt brændbart, men etableringen af strøm til disse koster næsten 100.000,-kr. Vi har indgivet vores ansøgning til kommunen, som er positivt indstillet, men vi har dog ikke modtaget et tilsagn endnu. Kommunens fordel vil være, at de sparer godt 50.000,-kr, årligt på tømninger.

 

På generalforsamlingen 2008 blev der stemt for etablering af en mobilmast på genbrugspladsen. Krisen havde imidlertid sat ind, og firmaet var ikke længere interesseret i at opsætte masten. Da forslaget var specifikt rettet mod dette firmas tilbud, er det nu bortfaldet, og en evt. etablering af mobilmast vil atter skulle til afstemning, hvis det bliver aktuelt.

Det går godt omkring avis/flaskecontainerne, dvs. at der ikke længere flyder med affald. Ser du nogen henstille affald, eller smide fx. pap i containeren, så gør dem opmærksom på, at dette hører til på genbrugspladsen. Er der problemer med overfyldte eller ødelagte containere, skal man kontakte Miljø afdelingen, Ishøj Kommune, ikke driftslederen eller kontoret, da det er Ishøj Kommune der har ansvaret for ren – og vedligeholdelse af stamvejene.

 

Graffitiværn er blevet etableret på mange gavle. De steder foreningen forestår dette, er det også foreningen som sørger for beskæring/vedligeholdelse. Som skrevet i et nyhedsbrev, kan alle blive skrevet op til at få en sådan beplantning på deres endegavl, men vi kan ikke lave alle på én gang, da det koster ca. 15.000,-kr pr. gavl.

I det forløbne år er etableret 3 gavle, og vi har yderligere 3 i gang.

Terrænbelysningen er jo også et lille smertens barn. Anlægget er gammelt, og sætter ud ved megen fugt. Vi var ved at komme i knibe, da en ny lovgivning(pr.1.6.2008) foreskrev, at der skulle etableres HPFI relæer på al udendørs belysning. Heldigvis for os, var store kræfter som DONG modstandere, og loven er nu blevet ændret. Det ændrer dog ikke på, at sikkerheden omkring disse gamle installationer er for dårlig, og vi ville ikke kunne have siddende på os, at nogen kom til skade som følge deraf, uanset om vi er juridisk ansvarlige eller ej.

Skal hele belysningen udskiftes vil det koste i omegnen af 4-6 mil.

Dette fordi det halve af bebyggelsen skal graves op. Alternativt kan der tænkes i solcelle lamper, med brug af de eksisterende standere. Det er også dyrt, men så spares der jo fremadrettet strøm. Vi arbejder videre på, at finde en løsning, som både er forsvarlig sikkerhedsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt.

 

Skulle nogen have en særlig viden omkring dette emne, hører vi meget gerne fra dem, da vi desværre bliver ved med at tilsidesætte det, fordi vi ganske enkelt ikke har tid til at sætte os ind i – og undersøge – hvad der vil være den bedste langsigtede løsning for os.

SF – sten (fortove mm) vil fremover kun blive sandet efter behov. Dvs. at driftslederen vurderer hvor der er behov for sanding. Grundejeren skal herefter sørge for, at sandet fejes ned i fugerne, dette gøres ved at feje på skrå af fugerne.

Renholdelse af fortovet er grundejerens forpligtelse, og dette indebærer også at fjerne ukrudt. Fjernes ukrudtet ikke bliver stenene løse og det medfører skader på belægningen. Det skal derfor indskærpes, at man renholder sit fortov inkl. at fjerne ukrudt.

 

Det ser ud til, at vores spildevandsledninger ikke har det helt så dårligt som vi troede. Vi afventer derfor, at foretage os noget omkring disse, til vi har overstået mere presserende opgaver.

 

Den årlige oprensning af regnvandsbrønde sker i november, og som tidligere nævnt medtages nu også afløb fra skurgangene.

 

Legepladsernes årlige gennemgang viste mindre behov for udbedringer end sidste år, men viste til gengæld også en yderst mangelfuld vedligeholdelse af restarealerne, som er grundejernes forpligtelse. Læs mere herom under ”Foreningen”.

 

Sandkasserne ruster og det har vi gennem hele forløbet reklameret over. Noles er blevet solgt, og den nye ejer har ikke overtaget forpligtelser ift. reklamationer, og vi kan derfor ikke søge erstatning/udbedring. Det er rigtig ærgerligt, da vi har sandkasser for næsten 200.000,-kr. Vi kan lave et civilt søgsmål mod den tidligere ejer, men vi har vurderet at dette ikke kan betale sig i sidste ende.

 

Vi iværksatte, i 2006, en storstilet renovation af murværket på skurgangene, og det har været rigtig godt at se hvor flotte de bliver som arbejdet skrider frem. Der er nu renoveret 16 skurgange, men vi forventer kun at renovere 3 i år, idet prisen er steget.

 

Foreningen er forpligtet til, at levere varme til grundejerne.

Varmeregnskabet er omdelt særskilt, og der henvises til dette.

 

Forbruget af varme har været højere end sidste år, men skyldes formentlig den længere kuldeperiode.

Udviklingen i forbrug kan ses af vedhæftede bilag 1.

 

Bestyrelsen besluttede efter grundig research, at skifte firma til Brunata, og opsagde aftalen med ISTA.

Da målerne skulle udskiftes valgte vi elektroniske, radioaflæste målere. Målerne måler ikke rumtemperatur, men gennemstrømningen i radiatoren. Ligeledes skal de ikke aflæses i huset, men bliver fjernaflæst, hvilket betyder at vi ikke fremover skal være hjemme for at få aflæst vores varme.

 

Aftalen med Brunata indebærer at den årlige aflæsning, incl. regnskab kan udføres for en tredjedel af ISTA’s pris. Så selvom udskiftningen af målere løber op i over 1 mill. kr. så er den årlige besparelse på 200.000,-kr.

 

Der er igen i år fundet ikke-registrerede installationer under etablering af nye målere. Det betragtes som tyveri af varme, og kan få alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis man ikke meddeler ændringer af varmeinstallationerne til foreningen.

Gulvvarmer er nu blevet påført GJ- målere, og det er ikke længere muligt at have gulvvarme med fast forbrug. De allerede godkendte gulvvarmer fik målerne opført gratis, mens nye gulvvarmer selv skal betale for dette.

 

Vores søsterbebyggelse Dyssegårdsparken i Næstved har målere på det varme vand, og det forventer vi at indføre i 2010.

 

Den samlede indsats omkring varmeforbrugets registrering, forventes at medføre en mere retfærdig fordeling af varmebetalingen, således at man i langt højere udstrækning kun betaler for sit reelle forbrug fremover.

 

Vi har været forskånet for større problemer på varmenettet i det forgangne år. En enkelt lækage er det blevet til, og den løb op i knap 100.000,-kr. Derudover har vi haft reparation af en pumpe, med justering af anlægget som følge. Dette kostede ca. 100.000,-kr.

 

Varmecentralen skal have nyt ventilationsanlæg i de kommende år. Udsugningen er ikke i orden, og det vil blive en bekostelig affære, ca. 300.000,-kr.

Varmecentralens alarmsystem er blevet udvidet med alarmer på flere funktioner end hidtil, og fremtidige bestyrelser(og grundejerne) kan nu føle sig mere trygge, da fejl vil blive registreret og handlet på inden det går helt galt.

Alligevel skete der det, at under omskiftningen blev vores tyveri- alarmsystem sat ud af drift, og da der efterfølgende var 3 indbrud blev alarmen ikke aktiveret. Der blev ikke stjålet noget af større værdi, og alt fungerer nu efter hensigten.

 

Vores deltidsansatte kontorassistent, Bente Bothmann, varetager mange opgaver. Udover den daglige kontakt med grundejerne, sørger hun for bogføring, arkivering, kontakt til samarbejdspartnere, tryk af nyhedsbreve mm. Hun er vores 25-armede blæksprutte, og ganske uundværlig. Kontoret sørger helt enkelt for, at foreningen fungerer både internt og eksternt.

 

Al kontakt til driftslederen, bestyrelsen og selvfølgelig kontoret skal ske pr. telefon, mail, post eller ved personlig henvendelse i kontorets åbningstid. Det er ikke muligt at kontakte driftslederen eller bestyrelsen direkte, men henvendelser via kontoret vil blive ekspederet hurtigt

”Foreningen”

Strandgårdsparkens 515 husstande har mange fællesskaber, at byde på. Det være sig familie-relaterede, relateret i forhold til børnenes skole/fritidsinteresser, miljøet i de enkelte gårde, godt og langvarigt naboskab, og meget andet.

 

De forskellige arrangementer, som afholdes i løbet af året, er en kærkommen lejlighed til, at møde andre grundejere, bestyrelsen og at drøfte stort og småt om vores liv i Strandgårdsparken.

 

Èn tradition er Fastelavnsfesten, hvor et ihærdigt udvalg, år for år, har sørget for, at børn og voksne kan hygge sig, først med tøndeslagning, fastelavnsboller og meget mere ved varmecentralen, dernæst med leg og underholdning på Vibeholmskolen. Udvalget er valgt af generalforsamlingen, og består af frivillige, som yder en stor og påskønnet indsats.

Det nye Fastelavnsudvalg som blev valgt i 2008, har gjort et eminent stykke arbejde, og har et kæmpe engagement. De har nye initiativer klar, og har allerede planlagt festen i 2010. Stor tak for deres indsats!

 

Maj måneds Loppemarked på grusbanen er kommet for at blive. Igen i år var vi heldige med vejret, selvom vejrprofeterne havde lovet noget andet, og der var godt gang i både salg og hyggesnak. Antallet af boder voksede også i år, og man er velkommen til at have boder med kaffe/te, kage, pølse salg osv. så længe overskuddet tilfalder gården. Der vil dog ikke blive givet tilladelse til mere end en bod af hver slags – så husk det er først til mølle..

 

3.søndag i november afholder vi Julemarked.

2008´s julemarked var hyggeligt og velbesøgt, trods elendigt vejr. Bestyrelsen oplever, at der med disse arrangementer opstår en større nærhed og bedre fællesskab – man får ganske enkelt mødt en masse mennesker.

 

Sommerfesten 2009 var stort anlagt, efter de 5 år siden sidste fest. Festen blev en stor succes for de godt 120 deltagere, som fik god musik, mad og en veloplagt bar, og festede til de lyse timer. Udvalget gjorde en stor arbejdsindsats og skal have tak for det.

Bestyrelsen finder dog, at Sommerfesten bør hvile i sig selv økonomisk når der ikke er flere deltagere, og forslår derfor på dette års generalforsamling at der ikke fremover henlægges midler til sommerfesten.

Legepladsudvalget har haft sin årlige gennemgang af pladserne, der som tidligere nævnt, viste mindre behov for reparationer end sidste år. Dog måtte de igen konstatere, at udenomsarealerne er dårligt holdt mange steder, selvom det er gårdenes forpligtelse.

Udvalget sagde derfor ja tak, da de blev spurgt om de ville være dommere i bestyrelsens nye projekt : Den flotteste gård.

Projektet blev sat i gang i håb om at styrke fællesskabet, og dermed indsatsen i gårdene. Her var ikke blot tale om legepladserne, men om gårdens helhed; bede, vedligeholdelse af husene, oprydning osv.

Efter projektet blev søsat, fik kontoret mange henvendelser vedr. tilskudsordningen, maling til skurgange og spørgsmål om hvad man må og ikke må.

Legepladsudvalget fandt ved deres 3 gennemgange, at flere gårde havde taget initiativer, selvom mange stadig halter bagefter.

Første præmien på 10.000,-kr gik til gård 25, 2. pladsen på 5.000,-kr til gård 14 og gård 19 fik 3. pladsen på 3.000,-kr.

Bestyrelsen besluttede herefter at projektet fortsættes og glæder os til at se hvad det kan give af udvikling i 2010.

 

Ét af bestyrelsens mål er, at skabe et fællesskab på tværs af gårdene, og vi er gerne behjælpelige hermed: F.eks. kan vi udsende invitationer, både på hjemmesiden, maillisten og i Nyhedsbrevet, hvis nogen ønsker at lave en petanque-turnering, en åben gårdfest, bytte-plante-dag eller andet, som kan appellere til andre i Strandgårdsparken. Ret blot henvendelse til kontoret.

Bestyrelsens holdning til arrangementer i Strandgårdsparken er, at hverken grundejerforeningen, privatpersoner eller foreninger uden direkte relation til Strandgårdsparken, skal drage profit heraf. Arrangementer skal være skabt til fælles glæde.

 

Hjemmesiden er vores bedste mulighed for kontakt og information til grundejerne. Det kræver dog også at den bliver opdateret, hvilket den stort set ikke er blevet i år. Som nævnt i sidste års beretning er det tidskrævende, og vores hjemmeside er af gammel model, som er tung at arbejde med. Vi håber stadig på at få en løsning, som vil gøre det nemt for os at holde den opdateret, og som tidligere nævnt at få både debat forum og billedgalleri oprettet.

Vi åbnede i år for muligheden for at få debatindlæg på hjemmesiden, men har kun modtaget ganske få. Ærgerligt for det er da oplagt at få mulighed for at høre andres synspunkter om noget man selv finder vigtigt.

 

Vær opmærksom på om du er tilmeldt maillisten; du kan få al information fra grundejerforeningen direkte pr. mail. Er du ikke tilmeldt gøres dette på hjemmesiden.

Indtil videre får alle grundejere stadig omdelt nyhedsbrev etc. men allerede nu udsender vi akutte informationer på maillisten, som ikke bliver udsendt på tryk, da det ikke tidsmæssigt kan gøres inden emnet ikke længere er aktuelt. Det kan typisk være informationer om lukning af varme/vand, manglende tømning af dagrenovation, lukning af kontoret pga. sygdom etc.

Tilmeld dig derfor maillisten! Den er anonym, og bliver ikke brugt til reklame eller overflødig information.

 

De fleste henvendelser fra grundejerne vedrører ansøgning om, og godkendelse afstandard-projekter.

 

Ansøgningsudvalget (som er et internt udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer) behandler disse, og vælger man at opføre et standardprojekt, samt får det godkendt, er man sikret et afprøvet, håndværks- og forsikringsmæssigt holdbart projekt, ligesom man gør sit til at bevare bebyggelsen harmonisk.

 

Ansøgninger ud over standardprojekter, videresendes til kommunen, som herefter vurderer projektet i forhold til lokalplan, deklaration, brandmyndighed osv.

Ansøgningsudvalgets fokusområde i 2008 og efterfølgende 2009, blev håndhævelse af gældende regler/love på gårdsider. Dvs farvevalg, skralderum, afskærmninger mm.

Udvalget har gennemgået bebyggelsen, og tilskriver grundejerne etapevis, i samarbejde med Ishøj Kommune. Halvdelen af bebyggelsen er gennemgået, og det er faktisk forbløffende få, som ikke overholder reglerne. Efter at være tilskrevet har de fleste rettet op på deres fejl, og de enkelte resterende er overdraget til Ishøj Kommune.

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og ønsker man ændringer af foreningens forhold, hvad enten det er standardprojekter, økonomi, drift e.a. så kan man fremsætte forslag herom til forsamlingen. Forslag skal dog være indgivet skriftligt, senest ved september måneds udgang. Det er i demokratiets bedste ånd, at denne mulighed findes, og der er ikke nogen undskyldning for ikke at bruge den, hvis man ikke er tilfreds med forholdende.

 

Bestyrelsen sætter dialogen med grundejerne højt, og behandler en henvendelse inden for 14 dage, medmindre det er nødvendigt, at behandle den på et bestyrelsesmøde. Her kan ventetiden på et svar blive op til 6 uger. Det har så ikke helt holdt stik i 2009, da formanden skiftede arbejde, og blev noget presset tidsmæssigt, men vi har nu strammet op igen, og forventer at holde vores egne frister fremover.

 

I mange tilfælde vælger bestyrelsen, at afholde et møde med grundejerne, når henvendelserne er af mere generel karakter.

 

Selvom bestyrelsen mange gange gerne vil hjælpe, er det ikke altid muligt. Bestyrelsen har ofte ikke beføjelser ud over almindelige grundejere, men det kan i nogen tilfælde være en hjælp, at bestyrelsen tilskriver fx politi eller kommune. I de tilfælde hvor vi vælger, at gøre dette, skal det understreges, at der er tale omgenerelle problemer, ikke enkeltstående tilfælde eller almindelige nabostridigheder.

 

Vi hører dog oftere og oftere, om problemer mellem grundejere, hvor man ganske enkelt ikke respekterer hinanden. Det være sig parkering, larm, skadedyr, beplantning osv.

Hvad er det for en egoisme, der gør at man ikke kan udvise hensyn til hinanden?

 

 

Hvidbogen blev nedlagt på generalforsamlingen 2008, og i vil derfor aldrig mere se den omtalt J

 

Foreningens arkiv har været pakket ned i kasser og sække, og det har flere gange været et problem, at finde relevante oplysninger, når vi skulle mere end 10 år tilbage. Bl.a. i forbindelse med udarbejdelsen af de nye vedtægter, men også nu hvor vi kigger på varmeafregningen, og hvad der ligger af indgåede aftaler og hvorfor.

Vi er gået i gang med at pakke arkivet ud, sætte det i ringbind og i skabe. Det har været meget interessant, bl.a. at finde den første protokol fra foreningens start,materiale fra Lejerforeningen som jo eksisterede før Grundejerforeningen osv. Der er dog et stykke vej endnu før alt er pakket ud, men som sagt har det været spændende og vil være til stor hjælp i fremtiden.

 

Mange grundejere benytter sig af muligheden for leje af borde/stole og service.

Det har altid været meningen, at dette skulle være økonomisk bæredygtigt. Indtægterne for udlejning dækker indkøb til nyanskaffelser, men vi har en stor udgift på transport af udlejninger. Der er derfor blevet pålagt et gebyr for udbringning. Ønsker man ikke at betale dette kan man selv afhente tingene efter aftale med driftslederen.

Vi har nu nye borde og stole, professionelle pølsekar og brødrister og meget mere, samt selvfølgelig ens service til min. 50 personer.

 

Bestyrelsen har haft besøg af, og været på besøg i Dyssegårdsparken, vores søsterbebyggelse i Næstved. Det har været meget udbytterigt, for selvom vi er søsterbebyggelser er der store forskelle. Vi kan lære meget fra hinanden og specielt standardprojekter og varmefordeling var kilde til inspiration.

 

 

I det kommende år ønsker den nuværende bestyrelse, at arbejde frem mod nøjagtig de samme ting som sidste år:

 

Udvikling af hjemmesiden og dermed vores interne kommunikation.

– for en bedre og hurtigere dialog med/mellem grundejerne om emner, der vedkommer alle

Langsigtet strategi i forhold til anlægsarbejder.

– prioritering af nøgleområder, og skitsering af årlige mål.

 

Gennemgang af deklaration og lokalplan,

– med henblik på, at gøre disse mere nutidige.

 

Følg bestyrelsens arbejde på hjemmesiden, under ”referater” og i Nyhedsbrevene.

Kommentér bestyrelsens arbejde ved kontakt til kontoret pr. mail eller brev.

 

Du er nu nået igennem beretningen, tak fordi du fulgte med så langt…

 

Mvh.

Pernille Møller

Formand

0

Din varekurv