Formandens beretning 2007

Velkommen til dette års beretning fra formanden.

 

Det er nu tid til endnu en generalforsamling, og i år finder den – ligesom sidste år –

sted på Strandgårdsskolen.

 

Dette skyldes, at Vibeholmskolen har fået en ny tradition med et julespil, som lægger beslag på festsalen de sidste 2 uger af november. Vi skal derfor heller ikke i de kommende år forvente, at kunne benytte Vibeholmskolen.

 

Der har været en del negative kommentarer omkring dette, specielt parkeringsforholdene.

Sidste år var det meningen, at vi kunne parkere i skolegården, desværre var der én, ikke særlig opmærksom, bilist, som parkerede foran indkørslen til gården..

 

Der vil i år være mulighed for at parkere ved skolen, overfor skolen og i skolegården. Ligeledes har vi et nyt tilbud; bustransport med opsamling i gårdene. Tilmelding er nødvendig, og foretages ved henvendelse til kontoret, senest mandag d. 19. november. Transporten er gratis.

 

Vi deler ikke slikposer ud, og der er heller ikke præmie for, at møde op, MEN sidste år var der 25 stemmeberettigede deltagere, det svarer til 5 % af de stemmeberettigede! Vi har alle travlt, men ønsker du virkelig, at kontingentets størrelse, nye vedtægter, bestyrelsens sammensætning mm, skal afgøres af så lille en del af grundejerne?

 

Brug denne tirsdag aften på, at have indflydelse i dit nærmiljø; kom til generalforsamlingen tirsdag d.27.nov. kl.18.30.

 

Der er desværre sket det, at da dagsordenen blev udfærdiget, blev et punkt ikke medtaget; vær derfor opmærksom på, at der også skal vælges Sommerfestudvalg. Næste sommerfest afholdes nemlig i 2009, og de skal jo gerne have god tid til, at forberede et brag af en fest.

 

Beretningen er formandens beskrivelse af årets forløb. Dvs. i forhold til bestyrelsens arbejde, den daglige drift og grundejerne.

 

Beretningen er opdelt i to dele; ” Virksomheden” og ”Foreningen”.

 

”Virksomheden” vil indeholde alt om den daglige drift og vedligeholdelse af foreningens bygninger og arealer, herunder hvad vi dog bruger alle de mange penge på.

 

”Foreningen” vil fortælle om vores fælles aktiviteter, samarbejdet med grundejerne, grundejernes ønsker, udvalgenes arbejde og bestyrelsens fremtidige mål.

 

I vil finde, at enkelte ting er gentagelser fra sidste år, men da de er en del af årets gang, er det nødvendigt, at tage dem med igen, håber i vil læse beretningen alligevel..

 

Pernille Møller

Formand

 

”Virksomheden”

 

Strandgårdsparken er Ishøjs største grundejerforening. Både hvad angår medlemstal og areal.

Foreningen fungerer derfor som en virksomhed, med fastansat og timelønnet personale til varetagelse af de daglige opgaver.

 

Grundlaget for foreningens virke er vedtægterne, som man på generalforsamlingen 2005, besluttede at revidere. I 2006 blev fremlagt et forslag til debat, og dette er nu mundet ud i et endeligt forslag til nye vedtægter, som skal behandles på dette års generalforsamling.

 

Foreningens interesser varetages, i det daglige, af bestyrelsen.

I februar meddelte Søs Knoth-Nielsen, at hun ikke ønskede at fortsætte bestyrelsesarbejdet pga. manglende tid. Suppleant Bent Jacobsen trådte herefter ind i bestyrelsen.

Lars Jacobsen fraflytter bebyggelsen, og udtræder af bestyrelsen efter denne generalforsamling. Ligeledes modtager Tommy V. Olsen ikke genvalg, da han ønsker mere tid til sig selv og sin familie. Begge takkes for deres store engagement, de vil blive savnet.

Der er derfor 3 bestyrelsesposter på valg i år, og vi håber meget, at interesserede grundejere vil melde sig, så vi også fremover har en arbejdsdygtig bestyrelse.

 

Driftsbudgettet er på 2.900.000,-kr. og i vil, i det efterfølgende bl.a. kunne se, hvordan disse penge bliver brugt, og hvorfor jeres grundejerforening er dyrere end mange andre, samt hvad bestyrelsesmedlemmerne bruger tid og energi på at føre ud i livet.

 

En stor udgiftspost er personale, i det forløbne regnskabsår ca.650.000,-kr. Beløbet er mindre end sidste år, da vi har kunnet benytte os af diverse tilskudsordninger, samt haft en mild vinter, uden behov for ekstra mandskab til snerydning. Vi har en deltids kontorassistent, en ledende varmemester, en varmemester på flexjob, samt en ejendomsfunktionær. Hertil kommer 3 timelønsmedarbejdere på genbrugspladsen, 2 timelønsmedarbejdere til snerydning og forefaldende arbejde, en rengøringsassistent, samt en omdeler.

 

Personaleudvalgets fokusområde i 2007 var fortsat den fremtidige bemanding.

 

Det var forrige år nødvendigt, at forholde sig til, at den ene varmemester ikke længere kunne arbejde på fuldtid, samt at vi brugte for mange penge på ekstern arbejdskraft. Dette medførte en flexjob ordning for varmemesteren, samt ansættelsen af en ejendomsfunktionær med integrations løntilskud. Ejendomsfunktionæren er nu ansat på fuldtid, og dette nedbringer en del af vores eksterne forbrug. Den ledende varmemester er ophørt efter gensidig aftale, og vi skal nu finde lige netop den mand/kvinde vi har brug for. Funktionen indebærer planlægning og sikring af den daglige drift, styring af varmecentralen, tilsyn med eksterne håndværkere og meget, meget mere. Det bliver ikke nemt, at finde dette unikum, men vi håber det lykkes indenfor de næste par måneder.

 

Som forrige år har vi forsøgt, at forbedre de ansattes arbejdsbetingelser bl.a. igennem bedre redskaber/maskiner. Det betyder, at vi i år har indkøbt mange forskellige mindre redskaber, til udskiftning af, eller erstatning for, eksisterende materiel. Udgiften til dette har ligget på omkring 10.000,-kr.

 

Vi har vejledt og undervist i korrekte arbejdsstillinger/metoder, og gennemfører snart APV.

 

Grundejerne kan hjælpe personalet til bedre arbejdsforhold ved; at holde brandstier frie for affald og lignende, klippe hække så de ikke er i vejen, lave aftaler på forhånd når de har brug for varmemesterens assistance og undlade at blande sig i deres arbejde, når de er ude på området. Har man bemærkninger til deres arbejde, skal disse rettes til bestyrelsen, ikke til personalet.

 

Vi havde en, stort set, snefri vinter, og økonomisk set var det godt. Vi skal dog fortsat gøre opmærksom på, at grundejerne er forpligtet til, at rydde sne på fortovene, og at det ikke er foreningen muligt, at salte/rydde mellem parkerede biler. Ønsker man p-pladsen fuldstændigt ryddet/saltet skal alle køretøjer være fjernet, og aftale herom laves med varmemesteren.

 

Sidste års investering i fodhegn og flis, på bedene i Lundestien og ved IshøjSøvej, har båret frugt. Beplantningen får lov at gro, og ukrudtet har været væsentligt mindsket. Der er dog behov for fortsat at lægge flis, dog i mindre mængder, ligesom der vil være behov for noget efterbeplantning. Dette vil ske til foråret.

 

Planlagt beskæring af træer ved Ishøj Parkvej og på Lundestien blev gennemført, og i år fik vi så henvendelser vedr. træer mod Ishøj Boulevard. Vi har indhentet et tilbud på beskæring/fældning af disse, og arbejdet forventes udført inden jul. Prisen er endnu ikke kendt, men forventes at ligge i omegnen af 20.000,-kr.

 

Lundeskoven er blevet udtyndet af vores personale, og til glæde for grundejere med brændeovn, var her mulighed for, at afhente gratis brænde. Dette vil også være tilfældet, når der beskæres på Ishøj Boulevard.

 

Vedligeholdelsesudvalget prioriterede oplæg til renovering af kloakker, eller asfaltering af p-pladser. Manglende oplysninger fra Ishøj Kommune, kombineret med manglende tid, har desværre gjort, at dette arbejde ikke er nået videre. Der forventes dog, at arbejde hen imod en renovering af p – pladserne i de nærmeste år.

 

Stamvejene lider gevaldigt under personalemangel hos Park & Vej, samt sammenlægningen med Vallensbæk Kommune. Der er dog blevet udskiftet jord og lagt flis i Elmelunden, og i Bøgelunden er udskiftet regnvandsbrønde og repareret kantsten. Bøgelunden har været den heldige vinder af dette års udskiftning af slidbane, det ser godt ud.

 

Samarbejdet med Teknisk Forvaltning har i år ikke været på det niveau vi forventer. Vi havde møde i marts måned, hvor aftaler blev indgået – ingen af disse er blevet ført ud i livet trods adskillige rykkere. Samtidig har vi måttet sige farvel til vores nærmeste samarbejdspartner, Henrik Puukka fra Miljø afdelingen, da han har fået arbejde i Brøndby Kommune. Hans engagement har været til stor glæde for os, og vi kan virkelig mærke hans fravær, når vi skal forholde os til dagrenovation, avis/glas containere og genbrugspladsen.

 

Genbrugspladsen har fået skiftet hegn på siden ud mod Ishøj Søvej, og næste hovedbrud bliver nu, om vi skal udvide pladsen når hegnet mod grusbanen skal skiftes i det kommende år. Pladsen er blevet for lille, og det vil være en fordel for alle brugere, at det bliver gjort, men det vil også være bekosteligt, da der skal lægges SF-sten.

 

Vi har modtaget et tilbud om opsættelse af en mobilmast. Vi takkede nej, og har nu modtaget et nyt tilbud, hvor masten udformes som en flagstang, og mobilselskabet dækker en del af omkostningerne ved en udvidelse af genbrugspladsen. De økonomiske aspekter i dette er interessante, og vi kigger derfor nærmere på det, men en afgørelse vil skulle træffes af en generalforsamling før, det kan blive aktuelt.

 

Problemer omkring dagrenovationen, hvor grundejere oplevede en meget hårdhændet behandling af deres affaldsstativer, med efterfølgende skader, er forelagt kommunen på et møde, og det er hensigten at indgå en aftale om ansvarsfordeling, når der sker skader. Vi kan ikke frasige os dagrenovation, vi vælger ikke firmaet, men det er vores materiel det går ud over. Dette i modsætning til alle andre borgere i Ishøj Kommune, hvor det enten er boligselskabets eller Ishøj Kommunes renovationsbeholdere der lider overlast, og dermed ikke den enkelte borger, der direkte skal udbedre/bekoste skaderne.

 

Bump ved ende-parkeringspladserne var sidste år på vej – men nye regler for udformning, har gjort at vi endnu ikke har kunnet finde en passende løsning. Det arbejder vi dog fortsat på.

 

Der er bedring omkring avis/flaskecontainerne, dvs. at der ikke længere flyder med affald. Ser du nogen henstille affald, eller smide fx. pap i containeren, så gør dem opmærksom på, at dette hører til på genbrugspladsen. Er der problemer med overfyldte eller ødelagte containere, skal man kontakte Miljø afdelingen, Ishøj Kommune, ikke varmemesteren eller kontoret, da det er Ishøj Kommune der har ansvaret for ren – og vedligeholdelse af stamvejene.

Terrænbelysningen har artet sig rigtig pænt i år, formentlig pga. den milde vinter. Dette har betydet, at vi kun har haft én enkelt reparation, og vi satser derfor stort, og nedprioriterer udskiftningen af terrænbelysningen. I det kommende år skal sparepærerne udskiftes, og det vil være en udgift omkring 50.000,-kr. som allerede er budgetteret.

SF – sten (fortove mm) er blevet endeligt gennemgået. Arbejdet er afsluttet, og vi vil fremover selv være ansvarlige for udbedring af skader. Sanding af etape 2 bliver gennemført i de nærmeste dage, og det er meget vigtigt, at grundejerne fejer sandet på skrå af stenene, således at fugerne bliver fyldt, og evt. mos bliver afrenset.

 

Spildevandsledningerne er et ømt punkt. Indtil nu har det ikke været muligt, at finde ud af nøjagtig hvilken del af anlægget der er vores, og derfor heller ikke, at kunne præcisere hvilke behov der er for, at vi foretager os noget.

 

Der har i år ikke været det store behov for reparationer/vedligeholdelse aflegepladserne. Legepladserne blev gennem gået i sommers, og oliering af træværk og småreparationer blev udført herefter.

 

Arbejdet på skurgangene skrider frem, i det planlagte tempo; nemlig 4 om året. Det er flot, og absolut nødvendigt. Under arbejdet er fundet væsentlige skader, som vi ikke ved gennemgangen havde set, og det er godt at vide, at det er blevet taget i opløbet. Trods disse ny–opdagede skader holder budgettet (170.000,-kr.pr.år).

 

Som nævnt i sidste års beretning, havde tilbudene været forelagt flere interne fagfolk, inden vi valgte entreprenør. Bestyrelsen er af den opfattelse, at arbejdet udføres i henhold til aftalen, selvom enkelte grundejere har haft et andet syn på sagen. Vi må her komme i hu, at bestyrelsen handler efter evne, og er ansvarlig herfor. Alt arbejde der udføres på vores areal medfører velmenende og engagerede kommentarer fra grundejere, som har en anden idé om, hvordan tingene skal gøres, men bestyrelsen må forholde sig til disse ud fra de på forhånd indhentede oplysninger og tilbud.

 

Foreningen er forpligtet til, at levere varme til grundejerne.

Varmeregnskabet er omdelt særskilt, og der henvises til dette.

Forbruget af varme har været væsentligt lavere end sidste år på grund af den milde vinter.

Udviklingen i forbrug kan ses af vedhæftede bilag 1.

Årets varmeaflæsning blev udskudt pga. Falck-strejken. Dette havde heldigvis ingen indflydelse på leveringen af det endelige regnskab, som kom til tiden. Det var desværre behæftet med så mange fejl, at det blev returneret, og et nyt udbedt. I har derfor i år fået varmeopgørelsen senere end vanligt. Dette har dog ingen betydning for udbetaling af tilgodehavende, eller opkrævning af modsatte; det vil fortsat foregå d.10.januar.

 

Der er igen i år fundet ikke-registrerede installationer under aflæsningen. Det lyder måske tamt, men få dog godkendt jeres installationer, i risikerer en efterregning på op til 5 års forbrug, hvis det bliver registreret ved en aflæsning.

 

Indenfor de næste 4 år skal foreningen udskifte fordampningsmålere fra de nuværende ét-glas til to-glasmålere. Dette for at man kan se, hvad seneste års forbrug har været.

Målerne vil koste ca. 600,-kr. pr. måler for menigmand, men foreningen kan lave et samlet indkøb, hvorved prisen kommer ned på ca. 130,-kr. Vi vil kigge nærmere på dette, specielt hvordan vi forholder os til en evt. samlet udskiftning, som vil foregå under en årlig aflæsning.

 

Varmeudvalgets fokusområde var nedbringning af varmespild, dette er til dels opnået.

 

Foreningens forsikringer er blevet gennemgået, og vi skulle nu være dækket i det omfang det er muligt.

Under denne gennemgang tilbød forsikringsselskabet en samlet husforsikring for hele Strandgårdsparken. Fordelen for den enkelte grundejer vil bl.a. være en væsentlig billigere forsikring(ca.1.000,-kr. årligt). For foreningen vil fordelen være, at skurgange, varmenet, kloaknet, terrænbelysning etc. vil være forsikret via denne fælles forsikring, hvilket de ikke er i dag.

Ulempen er, at grundejerne ikke kan fravælge denne forsikring, og dermed ikke individuelt vælger forsikringsselskab.

Skulle bestyrelsen finde det hensigtsmæssigt, at arbejde videre med dette, skal det naturligvis behandles på en generalforsamling.

 

Vores deltidsansatte kontorassistent varetager mange opgaver. Udover den daglige kontakt med grundejere, sørger hun for bogføring, arkivering, kontakt til samarbejdspartnere, tryk af nyhedsbreve mm. Hun er vores 25-armede blæksprutte, og ganske uundværlig. Kontoret sørger helt enkelt for, at foreningen fungerer både internt og eksternt.

 

Bestyrelsen har, som led i optimering af arbejdsgange, lagt flere og flere opgaver over på kontorassistenten. Dette medfører, at hun, trods øget timetal, har for mange arbejdsopgaver. Vi skal derfor i det kommende år, overveje om vi skal have åben kontortid i det nuværende omfang. Åbningstiden medfører nemlig, at der ikke er arbejdsro, og det må være væsentligt, at tage i betragtning i disse elektroniske tider, at åbningstiden ikke behøver være på niveau med kommunens, vi er trods alt kun en grundejerforening.

 

Sidste år opsatte vi en intern server for, at lette kommunikationen, bearbejdelsen af skriftligt materiale mm. Desværre er serveren endnu ikke taget i brug, som arbejdsredskab, men det kommer forhåbentligt snart.

 

”Foreningen”

Strandgårdsparkens 515 husstande har mange fællesskaber, at byde på. Det være sig familie-relaterede, relateret i forhold til børnenes skole/fritidsinteresser, miljøet i de enkelte gårde, godt og langvarigt naboskab, og meget andet.

 

Èn tradition er fastelavnsfesten, hvor et ihærdigt udvalg, år for år, har sørget for, at børn og voksne kan hygge sig, først med tøndeslagning, fastelavnsboller og meget mere ved varmecentralen, dernæst med leg og underholdning på Vibeholmskolen. Udvalget er valgt af generalforsamlingen, og består af frivillige, som yder en stor og påskønnet indsats. Det hidtidige fastelavnsudvalg har valgt at stoppe, efter op til 20 års indsats. Det er vi selvfølgelig rigtig kede af, men har stor forståelse for. Fastelavnsudvalget skal endnu engang have stor, stor tak for deres indsats. Vi skal nu have nye folk på banen, og dette er af overordentlig stor betydning, da fastelavnsfesten ellers ikke vil kunne afholdes fremover.

Det eneste det kræver af dig er, at du kan afse 4-5 timer i januar, være aktiv på selve fastelavnsdagen, og efterfølgende bruge 2-3 timer til at afrunde/gøre klar til næste års fest. Resten af året har du fri – mon ikke der skulle findes 6-8 personer i grundejerforeningen, som kunne yde dette, for at bevare en tradition?

 

Maj måneds Loppemarked på grusbanen blev en succes. I år var vejret med os, og udover 22 boder, var der rigeligt fremmøde af købelystne grundejere. Bestyrelsens udsalg af drikkevarer og grill-pølser måtte flere gange melde udsolgt, for så at hente nye forsyninger hos Spar. Dejligt var det, at se mange nye grundejere sætte stand op, og at alle kulturer blev repræsenteret. Husk 3. søndag i maj næste år!

 

Julemarkedet i Varmecentralen kræver dog stadig nogen tilpasning. Første søndag i november er der ikke så mange, som er i julestemning, ligesom marked fra morgenstunden, ikke appellerer til så mange. I år finder julemarkedet derfor sted d.18. november fra kl.12-16. Kom forbi, køb lidt juleting og hyg dig med de andre.

 

Bytte-plante-dag blev afprøvet, desværre uden den store tilslutning, og det er derfor aftalt med arrangørerne, at denne dag afholdes sammen med Loppemarkedet.

 

Sommerfesten skal næste gang afholdes i 2009. På dette års generalforsamling skal der derfor vælges et udvalg. Dette er desværre smuttet for os, at få det med på dagsordenen, men vil alligevel blive behandlet. Alle hidtidige medlemmer genopstiller.

 

Ét af bestyrelsens mål er, at skabe et fællesskab på tværs af gårdene, og vi er gerne være behjælpelige hermed: F.eks. kan vi udsende invitationer, både på hjemmesiden, maillisten og i Nyhedsbrevet, hvis nogen ønsker at lave en petanque-turnering, en åben gårdfest, bytte-plante-dag eller andet, som kan appellere til andre i Strandgårdsparken. Ret blot henvendelse til kontoret.

Bestyrelsens holdning til arrangementer i Strandgårdsparken er, at hverken grundejerforeningen, privatpersoner eller foreninger uden direkte relation til Strandgårdsparken, skal drage profit heraf. Arrangementer skal være skabt til fælles glæde.

 

For, at opnå en bedre kontakt, og større dialog grundejerne imellem, ønsker vi en udvikling af hjemmesiden, således at der kommer et debatforum, en køb/salg side mm. Det er ønsket, at hjemmesiden bliver det sted man først kigger, når man vil vide noget om aktiviteter, hverdagen i strandgårdsparken osv.

 

Det er et stort ønske, at få hjemmesiden moderniseret, dvs. bl.a. at gøre den nemmere at arbejde med, men også give den langt flere tilbud/muligheder. Det har ikke været Medieudvalget muligt, at finde tid til disse ting, og såfremtMedieudvalget ikke får nye medlemmer på dette års generalforsamling, foreslås udvalget nedlagt. Bestyrelsen vil herefter overveje muligheden for, at købe sig til disse opdateringer/udviklinger af vores hjemmeside, således at hjemmesiden kan blive vores medie nr.1.

 

Vær opmærksom på om du er tilmeldt Lundenyt/maillisten; du kan få al information fra grundejerforeningen direkte pr. mail. Er du ikke tilmeldt gøres dette på hjemmesiden.

Indtil videre får alle grundejere stadig omdelt nyhedsbrev etc. men allerede nu udsender vi akutte informationer på maillisten, som ikke bliver udsendt på tryk, da det ikke tidsmæssigt kan gøres inden emnet ikke længere er aktuelt. Det kan typisk være informationer om lukning af varme/vand, manglende tømning af dagrenovation, lukning af kontoret pga. sygdom etc.

Tilmeld dig derfor maillisten! Den er anonym, og bliver ikke brugt til reklame eller overflødig information.

 

De fleste henvendelser fra grundejerne vedrører ansøgning om, og godkendelse afstandard-projekter.

 

Ansøgningsudvalget (som er et internt udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer) behandler disse, og vælger man at opføre et standardprojekt, samt får det godkendt, er man sikret et afprøvet og forsikringsmæssigt holdbart projekt, ligesom man gør sit til at bevare bebyggelsen harmonisk.

 

Ansøgninger ud over standardprojekter, tilsendes kommunen, som herefter vurderer projektet i forhold til lokalplan, deklaration, brandmyndighed osv.

Ansøgningsudvalgets fokusområde i 2007 var oprettelse af en intern database, til hjælp ved arbejdet med ansøgninger og godkendelser. Denne er ikke blevet oprettet, til trods for, at den virkelig vil være et godt arbejdsredskab. Vi håber, at finde tid til dette i det kommende år.

 

Bestyrelsen sætter dialogen med grundejerne højt, og behandler en henvendelse inden for 14 dage, medmindre det er nødvendigt, at behandle den på et bestyrelsesmøde. Her kan ventetiden på et svar blive op til 6 uger.

 

I mange tilfælde vælger bestyrelsen, at afholde et møde med grundejerne, når henvendelserne er af mere generel karakter.

 

Selvom bestyrelsen mange gange gerne vil hjælpe, er det ikke altid muligt. Bestyrelsen har ikke beføjelser ud over almindelige grundejere, men det kan i nogen tilfælde være en hjælp, at bestyrelsen tilskriver fx politi eller kommune. I de tilfælde hvor vi vælger, at gøre dette, skal det understreges, at der er tale om generelle problemer, ikke enkeltstående tilfælde eller almindelige nabostridigheder.

 

Et stort ønske var allerede sidste år, at få opsat skilte vedr. parkering. Høring hos Park & Vej tog næsten 10 mdr. Herefter bestilte vi skiltene, og er nu i den situation, at vi ikke har mandskab til, at opsætte skiltene. Vi kan derfor ikke love hvornår de vil blive opsat, men det vil ske..

 

Legepladsudvalgets fokusområde i 2007 var udarbejdelse af Stamkort. Stamkortene skulle beskrive, hvilke legeredskaber der var på den enkelte plads, rest arealerne, samt vedligeholdelse. Disse er lavet, men endnu ikke udfyldt, da der er gået megen tid med eftersyn af pladserne.

 

Udvalget har mødt mange spørgsmål og meninger om den fremtidige udvikling af legepladserne, specielt omkring restarealerne. I det kommende år vil vi forsøge, at få en aftale med Noles vedr. rabatter i forhold til indkøb af legeredskaber til restarealerne, således at gårdene kan indkøbe legeredskaber til restarealerne til fordelagtige priser, og dermed bevare helheden i legepladsernes udformning. Vi er dog opmærksomme på, at Noles priser er så høje, at vi ikke kan forvente, at gårdene indkøber redskaber derfra.

Uanset hvor man vælger, at købe redskaber, skal man dog være opmærksom på, at gældende regler for sikkerhed skal overholdes – også på restarealerne.

 

På generalforsamlingen 2006 lovede undertegnede, at Hvidbogen skulle omdeles inden generalforsamlingen 2007. Ak – ja, man skal passe på! Hvidbogen er klar, men da den var det, fandt vi ud af at ringbindene, som var indkøbt for mange år siden, var gået til. De var blevet ødelagt af fugt og varme, og vi vil derfor købe nye ringbind i det nye år. Og så er dette mareridt forhåbentligt overstået én gang for alle.

 

Mange grundejere benytter sig af muligheden for leje af borde/stole og service.

Det har altid været meningen, at dette skulle være økonomisk bæredygtigt. Indtægterne for udlejning dækker indkøb til nyanskaffelser, men vi har en stor udgift på transport af udlejninger.

Vi har i år indkøbt nye borde og stole, da dette var påkrævet. Kvaliteten har ikke vist sig, at leve op til forventningerne, og vi har haft flere reklamationer. Vi forventer nu, at returnere hele købet med krav om tilbagebetaling.

 

I fremtiden forventes kontoret, at yde andre services fx kopiering, men dette vil i høre mere om, når det bliver aktuelt.

 

I det kommende år ønsker den nuværende bestyrelse, at arbejde frem mod;

 

Udvikling af hjemmesiden og dermed vores interne kommunikation.

– for en bedre og hurtigere dialog med/mellem grundejerne om emner, der vedkommer alle

Langsigtet strategi i forhold til anlægsarbejder og daglig drift.

– prioritering af nøgleområder, og skitsering af årlige mål.

 

Gennemgang af deklaration og lokalplan,

– med henblik på, at gøre disse mere nutidige.

 

Følg bestyrelsens arbejde på hjemmeside, under ”referater”.

Kommentér bestyrelsens arbejde ved kontakt til kontoret pr. mail eller brev.

 

 

Du har nu gennemgået noget mange andre aldrig ville kunne; du har læst formandens beretning! Tillykke, og mange tak for, at du udviste så stor respekt for vores arbejde.

 

Mvh.

 

Pernille Møller

Formand

0

Din varekurv