Formandens beretning 2006

Beretningen er formandens beskrivelse af årets forløb. Dvs. i forhold til bestyrelsens arbejde, den daglige drift og grundejerne.

 

Beretningen er, i år, opdelt i to dele; ” Virksomheden” og ”Foreningen”.

 

”Virksomheden” vil indeholde alt om den daglige drift og vedligeholdelse af foreningens bygninger og arealer, herunder hvad vi dog bruger alle de mange penge på.

 

”Foreningen” vil fortælle om vores fælles aktiviteter, samarbejdet med grundejerne, grundejernes ønsker, udvalgenes arbejde og bestyrelsens fremtidige mål.

 

I vil i år ikke finde en indholdsfortegnelse, idet der bør læses fra start af og til slut, og så kan man jo springe det over man ikke finder væsentligt.

 

Rigtig god læselyst…

 

Pernille Møller

Formand

 

 

 

”Virksomheden”

 

Strandgårdsparken er Ishøjs største grundejerforening. Både hvad angår medlemstal og areal.

Dette gør, at foreningen fungerer som en virksomhed, med fastansat og timelønnet personale til varetagelse af de daglige opgaver.

 

Grundlaget for foreningens virke er vedtægterne, som man på generalforsamlingen 2005, besluttede at revidere. Dette har vist sig mere omfattende end først antaget, og er derfor endnu ikke mundet ud i et færdigt forslag, men i et oplæg, som drøftes på den kommende generalforsamling.

 

Driftsbudgettet er på 2.900.000,-kr. og i vil, i det efterfølgende bl.a. kunne se, hvordan disse penge bliver brugt, og hvorfor jeres grundejerforening er dyrere end mange andre, samt hvad bestyrelsesmedlemmerne bruger tid og energi på, at føre ud i livet.

 

En stor udgiftspost er personale, sidste år ca.800.000,-kr. Vi har en deltids kontorassistent, en ledende varmemester, samt en varmemester på flexjob. Hertil kommer 3 timelønsmedarbejdere på genbrugspladsen, 2 timelønsmedarbejdere til snerydning og forefaldende arbejde, en rengøringsassistent, samt en omdeler.

 

Personaleudvalgets fokusområde i 2006 har været den fremtidige bemanding.

 

Personalesituationen har været vanskelig og tidskrævende. Dels pga. langvarige sygdomsforløb, problemer med, at rekruttere ekstra arbejdskraft, samt manglende planlægning og struktur i det daglige arbejde. Dette kulminerede i forsommeren, med det resultat, at stort set intet arbejde blev udført som forventet. For at løse dette problem, blev en del arbejdsgange og procedurer ændret, ligesom den ledende varmemesters ansvar i forhold til den daglige drift, blev gennemgået med forventning om, og vejledning i øjeblikkelige og gennemgribende forbedringer. I de seneste par måneder har bestyrelsen noteret sig en markant ændring i planlægning og udførsel af det forventede arbejde, hvorfor arbejdet på de grønne områder, så godt som, er på det niveau vi forventer.

 

Bestyrelsen har arbejdet meget på en effektivisering af arbejdsgange, herunder, at foreningen er i besiddelse af det nødvendige materiel til udførelsen af opgaverne.

 

Græsslåmaskinen nåede desværre ikke at blive solgt, før den endeligt afgik ved døden. Da dette skete i juni måned, var der ingen vej uden om hurtig handling, og foreningen indkøbte en ny maskine, til en pris af 165.000,-kr.  Maskinen kunne have været købt på leasing aftale over de næste 5 år, men ville så alt i alt have kostet 220.000,-kr. Da en stor del af vores arealer er plæne, har det høj prioritering, at disse er velholdte. Her møder mandskabet ofte hindringer i form af affald/deponering på brandstierne, men også ved hjulspor, kørt i græsset, når grundejere har haft håndværkere til at køre der. Det er grundejernes forpligtigelse, at sørge for at disse bliver udbedret, vores maskiner kan ikke køre på underlag, der er forskudt op til 20-40 cm.!

 

Vi har ligeledes indkøbt en frontskovl til vores traktor. Denne skal primært bruges ved spredning af sand og flis, som efter etablering af SF-sten, nye legepladser og nye bede i bebyggelsen, er blevet store og tunge arbejdsopgaver. Mere om dette senere i denne beretning. Frontskovlen kostede 40.000,-kr.

 

Ekstra snerydningsmateriel gjorde, at vi kom flot igennem vinteren, trods mere end rigeligt snefald. Vi håber, at denne standard kan holdes fremover, her vil frontskovlen også komme os til gode, da der nu er mulighed for at fjerne snebunker fra parkeringspladserne. Udgiften til snerydning var sidste år 150.000,-kr.

I håb om, at udgiften til snerydning ikke stiger yderligere, vil der fortsat ikke blive saltet mellem bilerne. Dette er meget ressourcekrævende, da det skal gøres manuelt. Vi henstiller derfor til grundejerne, at de selv salter efter behov.

 

De grønne områder fylder meget, både i areal, men også i forhold til økonomi, planlægning og pleje.

De nyetablerede bede i Tennislunden og ved Poppellunden, har kostet megen tid med ukrudtsbekæmpelse. I efteråret er alene på disse blevet lagt ikke mindre end 43 tons flis. Ligeledes viste det sig, at ikke alle har respekt for nybeplantningen, og det var derfor nødvendigt at opsætte fodhegn omkring bedene i Tennislunden, for at beskytte planterne. Udgifterne i forbindelse med fodhegn og flis, har beløbet sig til ikke mindre end 60.000,-kr. Det er vores håb, at vi med denne indsats, fremover kun vil have en minimal pleje af de pågældende bede.

 

Høje træer, som skyggede for haverne, er blevet beskåret og enkelte fældet. Det var en opgave, som var planlagt til sommeren 2005, men firmaet, som skulle have løst opgaven, mødte ikke op trods talrige rykkere. En aftale blev indgået med et andet firma, og opgaven løst. På nuværende tidspunkt mangler enkelte træer ved Lundestien at blive beskåret, men de er Ishøj Kommunes

ejendom, og Park og Vej har lovet, at dette vil blive gjort i løbet af efteråret.

 

Vedligeholdelsesudvalget havde prioriteret firkantsarealerne i dette år. Det har dog ikke været økonomisk muligt, at sætte fokus på disse, men vi håber, at det vil kunne ske i de kommende år.

Firkantsarealerne burde være beplantede, ligesom man har forsøgt det ved bl.a. Poppellunden og Egelunden.

 

Stor var glæden i Bøgelunden, da denne endelig blev beplantet af Park og Vej i sommer. Det var rigtig flot, og mange grundejere udtrykte deres ros. Desværre manglede Park og Vej mandskab, hvorfor hele bunddækket blev kvalt af ukrudt.

Park og Vej har hyret en anlægsgartner, som har fræset bunddækket op, og genbeplanter når det er hensigtsmæssigt.

Elmelundens manglende beplantning har måttet lide under samme forhold; at Park og Vej ikke har haft det nødvendige mandskab. Genbeplantning forventes, at ske samtidig med arbejdet i Bøge-lunden.

 

Samarbejdet med Teknisk Forvaltning, har været tæt, og vi oplever at blive taget seriøst, når vi henvender os. TF har været meget imødekommende overfor vores ønsker, og for størstedelens vedkommende, opfyldt disse.

 

Det har bl.a. betydet et øget tilskud til driften af genbrugspladsen, som har medført, at vi nu kan udskifte hegnet, dog etapevis over et par år. Første sektion er allerede udskiftet, og anden sektion ventes udskiftet til sommer. I skrivende stund er det allerede lykkedes Leon P at påkøre hegnet endnu engang. Denne skade forventes naturligvis erstattet af firmaet med håb om, at de bliver bedre til at placere containerne fremover.

I april fik vi tilsendt en ny sorteringsvejledning, som gav os en del hovedbrud. Den medførte, at vi skulle have endnu flere containere, og måske risikerede at skulle udvide pladsen.

Men et godt samarbejde med Teknik & Miljø medførte aftaler om hyppigere tømning, samt levering af 600 liters containere, således at vi kan bevare pladsen, som den er, men opfylde kravene til den nye sortering. Ny skiltning og sorteringsvejledning er på vej.

 

Slidbanerne på stamvejene er i en elendig forfatning, det er de desværre også i resten af Ishøj, hvilket har medført, at vi ikke blev tilgodeset i det omfang, vi var blevet stillet i udsigt.

Når Park & Vej vurderer, hvilke belægninger der skal udskiftes, og hvilke der blot skal repareres, har de et særligt pointsystem. Dette system vurderer også usynlige skader, og derfor kan en belægning godt se meget skadet ud, men kun kræve reparation, hvor en anden tilsyneladende ikke er særligt skadet, men kræver udskiftning. Ligeledes lægges vægt på, hvor megen trafik der til daglig er på vejen.

Vi måtte derfor lide den tort, at kun Poppellunden fik ny belægning, mens øvrige stamveje blev repareret. Dette har medført at Granlunden er én stor lap, og dermed har fået næsten ny belægning… Til Park og Vejs forsvar skal siges, at de stigende oliepriser medførte, at de måtte søge en ekstra bevilling på 800.000,-kr hos byrådet, for at gennemføre de planlagte arbejder i Ishøj.

Brostensindkørslerne er blevet repareret, og vi afventer genetablering af bump på ende-parkeringspladserne, dette vil ske, når vi har nået enighed med Teknisk Forvaltning om udformningen af disse.

 

Der har været problemer omkring avis/flaske containerne; er der overfyldt, ligger der affald ved siden af etc. så skal man kontakte Teknisk Forvaltning, ikke varmemesteren eller kontoret, da det er Ishøj Kommune der har ansvaret for ren – og vedligeholdelse af stamvejene.

 

 

Parkeringspladserne trænger gevaldigt til ny belægning. Det kan bare ikke lade sig gøre på nuværende tidspunkt, da udgiften vil ligge på omkring 3-4 mil.kr, for ny belægning på alle pladser. De vil derfor fortsat blive lappet efter behov, men bestyrelsen har dem som prioritetsområde, hvilket betyder, at en fremtidig generalforsamling skal træffe beslutning om ekstrabevilling til dette arbejde.

 

Udgifterne til terrænbelysning er faldet drastisk, efter at der i 2004, blev indført sparepærer.

Anlægget trænger dog kraftigt til en udskiftning, da kablerne ofte bliver ramt af fugtskader. En udskiftning af samtlige kabler og standere beløber sig til ca. 1,5 mil. kr, og vil skulle ske inden for de næste par år. I indeværende år har vi haft gentagne reparationer grundet fugtskader, flere i de samme områder. Disse reparationer beløber sig til 20-30.000,-kr stykket. Det vil ikke være hensigtsmæssigt eller økonomisk forsvarligt, at udskifte anlægget etapevis, dette bør gøres som en samlet entreprise. Terrænbelysning er derfor også under bestyrelsens prioritetsområder, hvor der skal træffes beslutning på en fremtidig generalforsamling om ekstra bevilling til dette.

 

Fortovene gennemgår en løbende kontrol i følge aftale med entreprenøren. Pt. er der 5 års gennemgang af etape 1, og gennemgang af etape 2 planlægges. Der er en del mindre fejl, som forventes ordnet, men det tager sin tid, da fejlene først skal anerkendes af firmaet og derefter udbedres.

Sanding af fortovene vil fortsat ske min. én gang årligt således, at ukrudt ikke får mulighed for at komme op, og stenene ikke forskyder sig i sætningen. Det er her vigtigt, at grundejerne sørger for, at feje sandet på skrå af stenene, så fugerne bliver fyldt.

 

En anden og meget væsentlig opgave er kloakrørene, eller i pænere sprog: spildevandsledningerne.

Ishøj Kommune overtog spildevandsledningerne på stamvejene efter, at ledningerne var blevet strømpeforet. Ishøj Kommune vil ikke overtage resten af ledningsnettet. På baggrund af mange stoppede afløb, må det konstateres, at der er behov for, som min. at strømpefore de resterende ledninger, eller måske helt at udskifte dem. Et stop på spildevandsledningerne koster typisk 4-8.000,-kr at spule igennem. En strømpeforing af de resterende ledninger vil beløbe sig til min. 4 mil. kr. Endnu et punkt, som grundejerne vil blive nødt til at forholde sig til på en general-forsamling.

 

Nyt under vedligeholdelse er legepladserne. Disse gennemgås én gang årligt af legepladsudvalget, hvorefter nødvendige reparationer, efterspænding og oliering foretages. Vi har desværre haft en del reklamationer i forhold til firmaet Noles, som etablerede legepladserne. Det drejer sig om plasticgreb på gynger/vipper, som smelter, sandkasser, som ruster, fejlagtig fæstning af gyngestativer, samt ophæng, som knækkede. Lykkeligvis er ingen børn kommet til skade i forbindelse med disse fejl. Noles har anerkendt alle reklamationer og fejlene vil blive – eller er allerede blevet – udbedret.

Legepladserne skulle være vedligeholdelsesfri i 5 år, hvilket bestemt ikke har været tilfældet. I indeværende år var det påkrævet, at træværket skulle have en efterbehandling. Dette forløb ikke så heldigt, idet Noles havde leveret en ny farve olie, ligesom påsmøringen af denne ikke blev udført hensigtsmæssigt. De berørte redskaber fremstår derfor ikke som ønsket, og vil blive afrenset og nymalet i foråret. Den reelle udgift til vedligeholdelse incl. arbejdstimer, har i dette år været 40.000,- kr.

 

Foreningens bygninger består ikke blot af varmecentralen/kontoret, men også afskurgangene. I foråret blev det, ved en gennemgang konstateret, at flere af disse havde alvorlige skader, og de resterende krævede reparationer/vedligeholdelse inden for de næste år.

Flere tilbud blev indhentet, forelagt interne fagfolk og vi endte med, at beslutte os for en fuldstændig reparation af 4 skurgange pr. år. Dette indebærer nye fuger og udskiftning af ødelagte sten til en pris af 170.000,-kr. for de 4 skurgange. Pt. er skurgangen i gård 5 færdig, og den er blevet rigtig flot.

 

Foreningen er forpligtet til, at levere varme til grundejerne.

Varmeregnskabet er omdelt særskilt, og der henvises til dette.

Forbruget af varme har været højere end de sidste år, og det tillægges en lang og kold vinter.

Udviklingen i forbrug kan ses af vedhæftede bilag 1.

Under dette års aflæsninger fandt Ista Clorius frem til flere ikke-registrerede installationer, og på baggrund af dette, vil der også fremover være fokus på disse, under aflæsningerne.

Indenfor de næste 5 år skal foreningen udskifte fordampningsmålere fra de nuværende ét-glas til to-glasmålere. Dette for at man kan se, hvad seneste års forbrug har været.

Målerne vil koste ca. 600,-kr. pr. måler for menigmand, men foreningen kan lave et samlet indkøb hvorved prisen kommer ned på ca. 130,-kr. Vi vil kigge nærmere på dette, specielt hvordan vi forholder os til en evt. samlet udskiftning, som vil foregå under en årlig aflæsning.

Varmeudvalgets fokusområde var registrering af varmespild, dette er til dels opnået.

 

Vores deltidsansatte kontorassistent varetager mange opgaver. Udover den daglige kontakt med grundejere, sørger hun for bogføring, arkivering, kontakt til samarbejdspartnere, tryk af nyhedsbreve mm. Hun er vores 25-armede blæksprutte, og ganske uundværlig. Kontoret sørger helt enkelt for, at foreningen fungerer både internt og eksternt.

Implementeringen af Webservice, et nyt elektronisk betalingssystem, har været en stor opgave. Omlægningen til dette system var tvungen, da det erstattede det hidtidige system, som blev nedlagt. Mange vil huske vanskelighederne i marts måned, da PBS skulle gennemføre omlægningen. Det har dog siden hen fungeret uden problemer, og der er en del tekniske fordele ved systemet, som foreningen har gavn af. Omlægningen har medført, at udligning af varmeregnskabet først finder sted i januar måned, hvilket har været til glæde for nogle, og ærgrelse for andre. Det væsentligste må her være, at glæde sig over, at foreningen endelig sparer nogle penge, da der ikke længere bliver udsendt checks.

Stillingen som kontorassistent er, i det forløbne år, blevet opnormeret til 25 timer, og vi har bekostet udskiftning af maskiner og inventar, således at arbejdet kan udføres optimalt. Dvs. at vi har investeret i en ny kopi(multi)maskine. Vi har fået et meget favorabelt tilbud på en brugt maskine, som i nypris koster godt 300.000,-kr. Vi har fået den til 62.000,-kr. incl. en meget billig service aftale. Dette gør at vi fremover sparer ca. 15.000,-kr. på årsbasis på vores tryk, samt at vi sparer personaleressourcer svarende til 35.000,-kr. Da denne maskine kan trykke, hæfte og hulle en beretning på 2 timer, hvor personalet før brugte 2 uger på denne opgave, er den tjent ind igen på 1 år. Serviceaftalen har til og med vist sig, at være væsentlig mere effektiv end den gamle vi havde.

Vi har også indkøbt en scanner, således at post kan scannes til bestyrelsesmedlemmerne og kommunen, og derfor ikke behøver blive kopieret, omdelt eller sendt. Vores fax er blevet udskiftet, da den var meget dyr i drift. Den nye fax kostede det samme som ét enkelt indkøb af patroner til den gamle. Foreningen har hermed en nyere, næsten ikke brugt, farvefax til salg…

 

I forbindelse med den store korrespondence, arkivering og journalføring, har det været et stort ønske, at få opsat en intern server, hvor bestyrelsesmedlemmerne kunne have adgang til nødvendige skabeloner, database etc. hjemmefra. Serveren er nu etableret, og forventes taget i brug i de kommende måneder.

”Foreningen”

Strandgårdsparkens 515 husstande har mange fællesskaber, at byde på. De være sig familie-relaterede, relateret i forhold til børnenes skole/fritidsinteresser, miljøet i de enkelte gårde og meget andet.

 

Èn tradition er fastelavnsfesten, hvor et ihærdigt udvalg, år for år, sørger for, at børn og voksne kan hygge sig, først med tøndeslagning, fastelavnsboller og meget mere ved varmecentralen, dernæst med leg og underholdning på Vibeholmskolen. Udvalget er valgt af generalforsamlingen, og består af frivillige, som yder en stor og påskønnet indsats. Fastelavnsudvalget skal have en kæmpestor tak for deres indsats, og vi ser gerne flere melde sig til denne opgave, som er foreningens ældste tradition.

 

Nye traditioner bliver skabt; Loppemarked i maj og Julemarked i november er blevet afholdt, og dette med pænt fremmøde trods det, at det er nyt. Idéer og frivillige til disse arrangementer er velkomne.

 

Sommerfesten skal næste gang afholdes i 2009. På næste års generalforsamling vil der derfor blive nedsat et udvalg, som skal planlægge sommerfesten.

 

Ét af bestyrelsens mål er, at skabe et fællesskab på tværs af gårdene, og vi er gerne behjælpelige hermed: F.eks. kan vi udsende invitationer, både på hjemmesiden, maillisten og i Nyhedsbrevet, hvis nogen ønsker at lave en petanque-turnering, en åben gårdfest, bytte-plante-dag eller andet, som kan appellere til andre i Strandgårdsparken. Ret blot henvendelse til kontoret.

Bestyrelsens holdning til arrangementer i Strandgårdsparken er, at hverken grundejerforeningen, privatpersoner eller foreninger uden direkte relation til Strandgårdsparken, skal drage profit heraf. Arrangementer skal være skabt til fælles glæde.

 

For, at opnå en bedre kontakt, og større dialog grundejerne imellem, ønsker vi en udvikling af hjemmesiden, således at der kommer et debatforum, en køb/salg side mm. Det er ønsket, at hjemmesiden bliver det sted man først kigger, når man vil vide noget om aktiviteter, hverdagen i strandgårdsparken osv.

Medieudvalget søger derfor nye medlemmer, særligt med IT kendskab, men også bare med initiativ og drive. Hør nærmere hos bestyrelsen.

Hjemmesiden bruges i større og større omfang til, at udgive informationer, og vi lægger derfor vægt på, at man her skal kunne finde sidste nyt om foreningen og bestyrelsens arbejde. Det er lykkedes i et rimeligt omfang, men er – pga. tidsnød – stadig ikke optimalt.

Pt. er kun 225 grundejere tilmeldt maillisten, hvor man får sidste nye informationer tilsendt pr. mail.

Indtil videre får alle grundejere stadig omdelt nyhedsbrev etc. men allerede nu udsender vi akutte informationer på maillisten, som ikke bliver udsendt på tryk, da det ikke tidsmæssigt kan gøres inden emnet ikke længere er aktuelt. Det kan typisk være informationer om lukning af varme/vand, manglende tømning af dagrenovation, lukning af kontoret pga. sygdom etc.

Tilmeld dig derfor maillisten! Den er anonym, og bliver ikke brugt til reklame eller overflødig information.

 

De fleste henvendelser fra grundejerne vedrører ansøgning om, og godkendelse afstandard-projekter.

Ansøgningsudvalget (som er et internt udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer) behandler disse, og vælger man at opføre et standardprojekt, samt får det godkendt, er man sikret et afprøvet og forsikringsmæssigt holdbart projekt, ligesom man gør sit til at bevare bebyggelsen harmonisk.

Ansøgninger ud over standardprojekter, tilsendes kommunen, som herefter vurderer projektet i forhold til lokalplan, deklaration, brandmyndighed osv.

Efter generalforsamlingen 2005 indstillede bestyrelsen til Ishøj Kommune, at farven ”hvid” blev godkendt til brug på havesiden. Denne er nu godkendt med farvekode RAL 9010. Nærmere detaljer om brug af denne, fås ved henvendelse til kontoret.

Ansøgningsudvalgets fokusområde i 2006 var oprettelse af en intern database, til hjælp ved arbejdet med ansøgninger og godkendelser. Den forventes taget i brug indenfor de kommende måneder.

 

Bestyrelsen sætter dialogen med grundejerne højt, og behandler en henvendelse inden for 14 dage, medmindre det er nødvendigt, at behandle den på et bestyrelsesmøde. Her kan ventetiden på et svar blive op til 6 uger.

 

I mange tilfælde vælger bestyrelsen, at afholde et møde med grundejerne, når henvendelserne er af mere generel karakter.

 

Blandt disse har været møde vedr. trafikchikane mellem Fyrrelunden 101/103, som mundede ud i en forsøgsordning med en havelåge. Det drejer sig om et fortovshjørne ud mod grønne arealer, som var plaget af cykel/knallerttrafik. Fra bestyrelsens side var det vigtigt at fastholde, at der skulle være passage, mens det fra grundejernes side var vigtigt, at nedbringe den kørende trafik.

Havelågen har fungeret til alles tilfredshed, og bestyrelsen forventer, at løsningen kan bruges andre steder i bebyggelsen, hvor man har samme problem.

 

Et andet problem var boldspil på firkantsarealerne. Bestyrelsen mødtes med forældre og de øvrige berørte, og blev enige om en forsøgsordning, hvor man henviste børnene til at spille i Lundeskoven.

En ordning, som hidtil har fungeret, og er til debat på dette års general forsamling med henblik på at arbejde med en udvikling af skoven til dette formål.

 

Én gård var ramt af store problemer omkring knallertkørsel, hærværk og trusler. Bestyrelsen kunne her kun rådgive om kontakt til de behørige instanser; SSP, Politiet, Natteravnene og Gadepædagogerne, samt tilskrive forældrene til knallertkøreren om det uacceptable i forholdene.

Forholdene i gården er nu bedret.

 

Selvom bestyrelsen mange gange gerne vil hjælpe, er det ikke altid muligt. Bestyrelsen har ikke beføjelser ud over almindelige grundejere, men det kan i nogen tilfælde være en hjælp, at bestyrelsen tilskriver fx politi eller kommune. I de tilfælde hvor vi vælger, at gøre dette, skal det understreges, at der er tale om generelle problemer, ikke enkeltstående tilfælde eller almindelige nabostridigheder.

 

For at grundejerne skulle have mulighed for direkte kontakt med bestyrelsen, har man i en årrække haft onsdagsvagten, dvs. aftenåbent på kontoret, hvor det så var et bestyrelsesmedlem, som sad og kunne besvare spørgsmål. Der er – i gennemsnit – kun 2-3 henvendelser om måneden på onsdagsvagten, og de er sjældent relateret til bestyrelsen, men oftest blot henvendelser vedr. ansøgningsskemaer, udlejning osv. Man kunne derfor forestille sig, at kontoret i stedet for havde én ugentlig dag, hvor der er længe åbent, og bestyrelsen så kan træffes efter aftale. Hermed sikrer man også grundejerne, at de kommer i kontakt med det bestyrelsesmedlem, som har viden om det specifikke emne, man ønsker drøftet.

 

Vi har modtaget rigtig mange henvendelser vedr. skiltning. Det være sig skiltning på legepladser, parkeringspladser og de grønne arealer.

Omkring parkeringspladsernes skiltning skete der det, at skiltene forsvandt sidste år, da man rettede henvendelse til entreprenøren på Vejleåparken, og henstillede til, at håndværkerne ikke parkerede i Fyrrelunden/Granlunden. Hermed ville politiet ikke længere uddele afgifter. Problemet er så blevet forstærket i år, hvor beboerne fra både Vejleåparken og Gadekæret benytter parkeringspladserne.

I samarbejde med Nærpolitiet og Teknisk Forvaltning afventer vi nu godkendelse af nye skilte, opsætning af disse, og derefter politiets håndhævelse af parkeringsvedtægten. Strandgårdsparkens parkeringspladser er private med offentlig adgang, og der skal derfor skiltes om, at parkering skal være med ærinde, før det er forbudt for uvedkommende at parkere her.

Når den nye skiltning er opsat, vil der blive udsendt en vejledning i, hvordan man forholder sig ved uvedkommende parkering.

 

Efter ønske fra adskillige grundejere i gårdene langs Ishøj Stien, blev der i 2005, opsatskilte om, at legepladserne var forbeholdt Strandgårdsparkens børn. Skiltene har vakt megen harme, både over den manglende imødekommenhed overfor udefra kommende, men også over, at det betød, at gæster i bebyggelsen faktisk ikke måtte benytte legepladserne, ligesom det har været brugt mod børn fra andre gårde. Skiltningen havde til hensigt, at forhindre uhensigtsmæssig brug at legepladserne. Er det opnået? Skiltningen er til debat på dette års generalforsamling, giv din mening til kende – hvilket signal ønsker vi at udsende? Og hvad ønsker vi at opnå?

Legepladsudvalgets fokusområde i 2006 var udarbejdelse af Stamkort. Stamkortene skulle beskrive, hvilke legeredskaber der var på den enkelte plads, rest arealerne, samt vedligeholdelse. Disse er lavet, men endnu ikke udfyldt, da der er gået megen tid med eftersyn af pladserne. Udvalget har mødt mange spørgsmål og meninger om denfremtidige udvikling af legepladserne, specielt omkring restarealerne. I det kommende år vil vi forsøge, at få en aftale med Noles vedr. rabatter i forhold til indkøb af legeredskaber til restarealerne, således at gårdene kan indkøbe legeredskaber til restarealerne til fordelagtige priser, og dermed bevare helheden i legepladsernes udformning.

 

I forbindelse med gennemgangen af legepladserne har foreningen haft stor glæde af at have flere kompetente grundejere med, ligesom vi også fik vurderet tilbuddene på skurgangene af en intern murer.

Foreningens arbejde er så alsidigt, at vi ville have rigtig god gavn af kompetente grundejere, som kunne vejlede os, og vurdere, hvilke håndværksmæssige tiltag og tilbud som er mest hensigtsmæssige at udføre.

Vi hører derfor gerne fra grundejere, som vil være os behjælpelige med at vurdere tilbud etc. ud fra en faglig baggrund. Kontakt venligst kontoret.

 

På generalforsamlingen 2005 lykkedes det – endnu engang – at holde drømmen omHvidbogen i live. 2 pers. meldte sig til, at fortsætte arbejdet. Da de skulle have materialet udleveret, viste det sig, at både indholdsfortegnelse og en del af materialet var forældet. Bestyrelsen har derfor i vinterens løb gennemgået og ændret indholdsfortegnelsen, samt samlet det opdaterede materiale sammen. Materialet skal nu ”blot” renskrives, hvilket vi har besluttet at gøre internt. Hvidbogsudvalget kom derfor aldrig i arbejde, men takkes for deres gode intentioner om, at hjælpe med færdiggørelsen.

På samme generalforsamling blev stillet spørgsmålstegn ved relevansen af en Hvidbog, nu hvor vi har inter-nettet. Der er stadig mange grundejere, som ikke har inter-net, ligesom, at tanken med Hvidbogen var, at den skulle være ”personlig”, dvs. at husets projekter og godkendelser, også skulle følge med, ligesom der skulle være plads til ejernes egne kommentarer. Altså en bog, som følger huset og giver den fornødne viden om huset til kommende ejere.

Hvidbogsudvalget foreslås nedlagt, og bestyrelsen vil sørge for renskrivning og udsendelse af Hvidbogen inden for det kommende år.

 

Mange grundejere benytter sig af muligheden for leje af borde/stole og service.

Det har altid været meningen, at dette skulle være økonomisk bæredygtigt. Indtægterne for udlejning dækker indkøb til nyanskaffelser, men vi har en stor udgift på transport af udlejninger.

Såfremt der var overskydende tid hos personalet, var dette ikke et problem, men når vi måned efter måned køber ekstra personaletimer, har bestyrelsen måttet vurdere udgiften i forhold hertil. Anslået bruges 4-8 timer ugentligt på udbringning, hvilket svarer til 600,-1.200,- kr. om ugen.

Bestyrelsen besluttede derfor, at forhøje transportgebyret fra 60,- kr. til 150,-kr. Samtidig forholdt man sig til, at der gik tid med administration og optælling, hvorfor dette blev sat til 75,-kr pr. udlejning. Vi kan dog ikke altid tænke rundt om alle hjørner, og havde her ikke taget højde for de mange små udlejninger, vi har. De skal selvfølgelig ikke betale mere i administration end leje, og administrationsgebyret er derfor fjernet igen. Transporten fastholdes dog, da det ellers vil være nødvendigt at hæve prisen på udlejningen. Der kan derfor lejes til normal pris. Det er så grundejerens eget valg om de vil afhente udlejningen selv, eller betale transportgebyret.

 

I fremtiden forventes kontoret, at yde andre services fx kopiering, men dette vil i høre mere om, når det bliver aktuelt.

 

I det kommende år ønsker den nuværende bestyrelse, at arbejde frem mod;

 

Udvikling af hjemmesiden og dermed vores interne kommunikation.

– for en bedre og hurtigere dialog med/mellem grundejerne om emner, der vedkommer alle

Afdækning af vores økonomi i forhold til presserende anlægsarbejder

– for at kunne lave relevante oplæg og opnå en bedre og mere fremtidsrettet økonomistyring.

Langsigtet strategi i forhold til anlægsarbejder og daglig drift.

– prioritering af nøgleområder, og skitsering af årlige mål.

 

Gennemgang af vedtægter, deklaration og lokalplan,

– med henblik på, at gøre disse mere nutidige.

 

Hvad disse ting indebærer på kortere sigt, ses beskrevet tidligere i denne beretning.

 

 

 

 

 

 

Tak fordi, i læste så langt, vi ses forhåbentligt til generalforsamlingen, d. 28.nov.2006 kl. 18:30 i Strandgårdsskolens festsal.

0

Din varekurv