Referat af Generalforsamlingen den 24. november 2003

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken den 24. november 2003.

 

december 2003

 

Inden dagsordenen trådte i kraft præsenterede formand Birger V. Nielsen bestyrelsen, og oplyste, at Jane Vassing, Adecco, tog referat af generalforsamlingen.

 

 

 

Dagsorden

 

 

Generalforsamlingens beslutning

1.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Birgitte Harring-Lund som dirigent. Hun blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt ifølge grundejerforeningens vedtægter.

Hvorefter Birgitte Harring-Lund erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.

 

Herefter valgte generalforsamlingen to stemmetællere. Bent Jacobsen, Granlunden 54, og Gunner Carlberg, Egelunden 24, blev valgt som stemmetællere.

2.

Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Birger Nielsen oplyste, at formandens beretning er uddelt til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

Formanden oplyste, at der var enkelte rettelser til beretningen og gennemgik dem.

Efterfølgende konstaterede dirigenten, at der ikke var flere bemærkninger til formandsberetningen, og at den var taget til efterretning.

3.

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab i perioden 1. juli 2002 til 30. juni 2003

Registreret revisor Poul Erik Snoergennemgik det reviderede regnskab. Efter spørgsmål og kommentarer fra enkelte grundejere, godkendte generalforsamlingen det reviderede regnskab.

4.

Valg af kasserer

Nuværende kasserer Jette Jørgensen blev genvagt uden modkandidater.

5.

Valg af to

bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlem Maiken Frederiksen blev genvalgt uden modkandidater.

Tommy Olsen, Elmelunden 14 blev nyvalgt til bestyrelsesmedlem uden modkandidater.

6.

Valg af tre

bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsessuppleant Jette Malling er trådt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog derforLeon Axelsen, Bøgelunden 76, som blev nyvalgt til bestyrelsessuppleant uden modkandidater.

Jens Smith, Bøgelunden 80 blev genvalgt uden modkandidater.

Ruth Nørhave, Granlunden 18, blev nyvalgt uden modkandidater.

7.

Valg af to revisorer

Nuværende revisorer

Knud Jensen, Egelunden 25 og

Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95, blev genvalgt uden modkandidater.

8.

Valg af to

revisorsuppleanter

Nuværende revisorsuppleanter

Arne Hansen, Bøgelunden 40 og Leif Kristensen, Tjørnelunden 30, blev genvalgt uden modkandidater.

9.

Fastsættelse af

kommende års kontingent (1. juli 2004 – 30. juni 2005)

Bestyrelsen stillede forslag om, at det kommende års kontingent inkl. terrænbelysning blev fastsat til 435 kr. månedligt pr. parcel.

Rykkergebyr uændret kr. 112

 

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

10.

Fastsættelse af

kommende års varmebidrag (1. juli 2004 – 30. juni 2005)

Bestyrelsen stillede forslag om, at det kommende års

varmebidrag blev fastsat til 1.058 kr. månedligt pr. parcel.

 

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

11.

Valg af udvalg

 

11.1.

Valg af Hvidbogsudvalg

Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95 blev genvalgt til Hvidbogsudvalget.

Der var ingen kandidater til udvalgets to øvrige poster.

 

Bestyrelsen appellerede til, at interesserede grundejere vil overveje at træde ind i udvalget, som ellers risikerer at blive nedlagt.

11.2.

Valg af

Legepladsudvalg

Lars Nielsen, Bøgelunden 94,

Leif Kristensen, Tjørnelunden 40,

Peter Larsen, Egelunden 74,

Leon Axelsen, Bøgelunden 76,

Asger og Annette Worm, Tjørnelunden 24 blev genvalgt til Legepladsudvalget.

Lizzi-Ann Rasmussen, Egelunden 66, blev nyvalgt til udvalget.

11.3.

Valg af Medieudvalg

Jette Malling og Søren Gross er trådt ud af udvalget.

Lars Nielsen blev genvalgt til Medieudvalget.

Leif Kristensen, Tjørnelunden 40, blev nyvalgt til udvalget.

 

Udvalget står åbent for nye medlemmer.

11.4.

Valg af

Fastelavnsudvalg

Jimmy Olsen, Fyrrelunden 2 modtog ikke genvalg.

 

Arne Hansen, Bøgelunden 40,

Benny Petersen, Poppellunden 44,

Else Have Lund, Poppellunden 8,

Lisbeth Hansen, Elmelunden 20,

Lars Larsen, Fyrrelunden 10 blev alle genvalgt til udvalget. Kim Bjerring, Fyrrelunden 117, blev nyvalgt til Fastelavnsudvalget.

11.5.

Valg af

Sommerfestudvalg

Arne Hansen, Bøgelunden 40,

Benny Petersen, Poppelunden 44,

Jimmy Olsen, Fyrrelunden 2,

Per Thuesen, Bøgelunden 66,

Lars Larsen, Fyrrelunden 10,

Hans Jensen, Bøgelunden 88, blev alle genvalgt til Sommerfestudvalget.

11.6.

Valg af IT-udvalg

Med henvisning til formandens beretning foreslog bestyrelsen, at udvalget blev nedlagt.

 

Forslaget blev vedtaget og IT-udvalget nedlagt.

12.

Bestyrelsen stiller

forslag om renovering af legepladser

(Bilag 12.1)

Bestyrelsesrepræsentant i Legepladsudvalget, Jacob Boring, gennemgik udvalgets forslag A og B – jævnfør bilag 12.1 i Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken af 5. november 2003.

 

Formand Birger V. Nielsen præsenterede finansiering af forslag 12 A og B, herunder at forslag 12.1 A indebærer, at grundejerforeningen etablerer en driftskredit på maksimum 3 mio. kr.

Efter debat og kommentarer stemte generalforsamlingen for forslag 12A med 55 stemmer ud af 97.

Dirigenten oplyste, at forslag 12B derved bortfaldt

13.

Bestyrelsen fremsætter forslag angående

tennisbanernes fremtid til generalforsamlingens afgørelse. (Bilag 13.1)

Generalforsamlingen stemte for forslag 13D:

”Generalforsamlingen beslutter, at tennisbanerne nedlægges”, med 75 stemmer for.

Dirigenten oplyste, at forslag 13C derved bortfaldt

 

14.

Indkomne forslag

 

14.1.

Finn Andersen, Bøgelunden 28, foreslår etablering af gennemkørsels sti mellem gård 3 og gård 4 – mellem husrækkerne Bøgelunden 58-68 og Bøgelunden 70-80.

(Bilag 14.1.1)

Generalforsamlingen vedtog ikke forslaget.

Dirigenten oplyste, at forslaget derved bortfaldt.

15.

Eventuelt

 

 

 

Beslutningsreferatet godkendt:

 

Referent:                                                  Dirigent:

 

 

Signeret af                                                Signeret af

 

Jane Vassing                                            Birgitte Harring-Lund

 

 

Formand:

 

 

Signeret af

Birger V. Nielsen

0

Din varekurv