Referat af Generalforsamlingen den 25. november 2002

Nedenstående er en fuldstændig kopi af referat af generalforsamlingen, omdelt til alle grundejere i Strandgårdsparken den 19. januar 2003.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at i tilfælde af tvivl, er det omdelte referat gældende. Er der stadig tvivl, er det grundejerforeningens original af referatet, der er afgørende.

 

Referat af ordinær generalforsamling, mandag den 25. november 2002.

I henhold til mødeindkaldelse af 9. november 2002 afholdt Grundejerforeningen Strand- gårdsparken sin årlige generalforsamling, mandag den 25. november 2002 kl. 18.30 i Vibeholmskolens festsal.

Dagsordenen var indeholdt i mødeindkaldelsen.

Ved skrivelse af 10 november 2002 blev der medtaget endnu et punkt om foreningens fællesantenneanlæg til behandling efter pkt. 16.

Formanden Gunnar Lund kunne byde velkommen til 95 stemmeberettigede grundejere, heraf 3 med fuldmagt. Formanden startede med at præsentere bestyrelsen, referenten, revisoren og advokaten, hvorefter han gik over til punkt 1, valg af dirigent.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Steen Henriksson som dirigent, og da der ikke var andre forslag, kunne forsamlingen enstemmigt godkende dette.

Steen Henriksson takkede for valget, og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen – i henhold til vedtægternes punkt 8 – var lovligt indvarslet og indkaldt, og inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb, som var den 30. juni 2002.

Der var efterfølgende udsendt et punkt til dagsordenen, dateret den 10. november 2002, og Steen Henriksson spurgte om der var bemærkninger til at dette punkt blev behandlet som punkt 17, det var der ikke.

Steen Henriksson gennemgik herefter dagsordenen, og gjorde opmærksom på, at punkt 16´s forslag til kontingentforhøjelse ikke var indregnet i det fremsendte budget.

Der var n mod indkaldelsens punkt 5, der herefter blev rettet til valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, i stedet for som anført, 2 bestyrelsesmedlemmer.

Der blev valgt 2 stemmetællere: 
Finn Andersen, Bøgelunden 28, og 
Leif Kristensen, Tjørnelunden 30.

Steen Henriksson gav herefter ordet til formanden.

2. Formandens beretning

Formanden Gunnar Lund henviste til den udsendte skriftlige beretning, og beklagede trykfejlen i indkaldelsens punkt 5, hvorefter han havde følgende tilføjelser til beretningen.

På side 36, først i sidste afsnit, parkering i bebyggelsen, står der at skiltene er opsat primo i år, dette skal være primo 2001.

Endvidere er der siden beretningen sket en yderligere udvikling i forbindelse med fællesarealerne, idet Elmelunden er under renovering, og er p.t. ryddet og klar til at blive beplantet. Samtidig er planter ud mod Parkvej opmærket og klar til at blive tyndet ud/fældet, hvilket kommunen snart går i gang med. Endvidere er Egelunden 62 og 96 samt Egelunden 24 og 54 beplantet.

Dirigenten Steen Henriksson spurgte herefter om der var kommentarer til formandens mundtlige og skriftlige beretning.

Leif Kristensen, Tjørnelunden 30 syntes, at det var en god idé at legepladserne blev renoveret, samt at kommunen fik overdraget antenneanlægget. Han havde endvidere bemærkning til side 13, starten, i beretningen, da han ikke var enig i, at et markant flertal havde valgt at lægge SF-sten.

Samtidig kunne han oplyse, at lokalplan 1.38 havde været på dagsordenen i Ishøj Kommune den 7. maj 2002, hvorfor han mente, at bestyrelsen havde været for sent ude med underskriftsindsamling i forbindelse med indsigelse mod lokalplanen.

Han kunne yderligere tilføje, at der ikke var nogle ændringer i forbindelse med udbud af renovationen, ifølge borgmesteren.

Han mente iøvrigt, at formanden var for beskeden, når han skriver, at han har sat sit fingeraftryk på udviklingen. Nej det har været et håndaftryk. Han fandt endvidere formandsposten vigtig, hvorfor, han efterlyste en beskrivelse af hvad der skete hvis en anden end den foreslåede til formandsposten blev valgt.

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69 syntes, at beretningen var et digert værk, og at man kendte ¾ af indholdet fra tidligere udsendte beretninger. Han mente, at der var for få nye ting, og at man kunne have sparet papir.

Samtidig spurgte han til, hvorfor det varede så længe før referatet fra generalforsamlingen blev udsendt, idet beslutningsreferatet var udsendt i december 2001, og selve referatet udsendt i februar 2002.

Endvidere ønskede han oplyst hvem der havde besluttet, at stenbelægningen på stien fra Bøgelunden, mellem to haver (brandstien), skulle have ny SF-stens belægning, idet han mente, at beslutningen om SF-stens belægning kun drejede sig om fortove og asfaltbelægninger, og ønskede samtidig oplyst, hvor meget det havde givet i ekstra udgifter, og hvem der skulle betale for dette.

Han oplyste, at man havde et godt fællesskab i gård 5, Fyrrelunden, og at man havde gennemført et fælles projekt. 

Han anførte at der var en gård som ikke havde været interesseret i at udføre det fælles arbejde, og at entreprenøren måtte springe denne gård over i forbindelse med udførelse af arbejdet, hvorefter der var indsat ekstra mandskab. Han ønskede oplyst, hvem der skulle betale de eventuelle ekstra omkostninger.

Han udtalte utilfredshed over den skriftlige kommunikation der var mellem bestyrelsen og gården i forbindelse med spørgsmål fra gården, og bestyrelsens svar. Dette begrundet i, at bestyrelsen ikke havde oplyst hvem der var ekstern/intern revisor for grundejerforeningen, idet man havde ønsket oplysninger fra revisor, men at dette ikke havde været muligt, da man ikke havde adressen.

Han udtrykte endvidere utilfredshed over det svar man havde fået på brev af 11. oktober 2002, ved brev af 9. november, hvor der skulle være fremsat påstand om, at Michael Brostrøm havde forregnet sig i forbindelse med brøndnivellering.

Man havde senest den 20. november 2002 stillet nogle spørgsmål, som man endnu ikke havde fået svar på.

Han ønskede et dementi eller en undskyldning, og tilføjede at man havde glemt at retablere beplantningen i Fyrrelunden, lige numre.

Knud Jacobsen, Egelunden 48 oplyste at han har været yderst tilfreds med bestyrelsen i mange år, men syntes at der var kommet mislyde i samarbejdet, i forbindelse med at man havde fået konstateret hul i tagene, og nu også fik vand i haverne. De seneste breve til Egelunden 48, samt de 3 nærliggende grunde, kunne muligvis ende ud i konflikt, idet man i brevene henviste til § 19, grundejernes ansvar, altså den enkeltes ansvar for stikledninger, og samtidig havde man oplyst, at fællesledningerne var grundejerforeningens ansvar.

Der havde været afholdt et personligt hyggeligt møde omkring nedgravede drænrør i haverne, og bestyrelsen havde udleveret tegninger. Det viste sig dog, at tegningerne ikke passede, og at der ikke var drænrør. Endvidere havde man tilkaldt varmemesteren, der dog heller ikke havde kunnet finde de optegnede brønde, og der var efterfølgende rettet henvendelse til Teknisk Forvaltning i Ishøj Kommune, der dog ikke havde bragt nyt i sagen.

Efterfølgende havde man modtaget et brev fra bestyrelsen, hvori var anført, at det var grundejernes eget problem hvis der kom vand ind i husene
Endvidere udtrykte han utilfredshed over, at man ikke kunne få oplyst navn, telefonnummer og adresse på revisoren. Han udtalte samtidig, at han var mere tryg ved revisoren, end det firma som han vidste denne tidligere havde arbejdet for. Samtidig ønskede han oplyst hvem revisoren var.

Jørgen Christensen, Egelunden 42 der havde været mange møder omkring built-up tage i sin tid, men man havde nu besluttet at få rejsning på tagene. Han mente, at det var efter nedgravningen af antennekablerne, at der var kommet vand i haverne, og at firmaet måtte have lavet en fejl.

Olaf Mainz, Tjørnelunden 2 var i forbindelse med legepladser forundret over Leif Kristensens bekymring med hensyn til at børn kunne falde ned, idet det efterhånden er et sølvbryllupskvarter, hvor legepladserne ikke bruges, heller ikke om sommeren. Han mente, at man burde undersøge hvorvidt legepladserne blev brugt, og i givet fald hvor meget. Samtidig spurgte han til hvad der egentlig skulle være på legepladserne, om det eventuelt kunne være nok med græs, sandkasser, borde og bænke, således at andre end børnene kunne bruge dem.

Michael Brostrøm, Fyrrelunden 49 var bekymret over det der ikke stod i beretningen, såsom det oplyste omkring vand i haver, og spurgte til om der var andet han ikke havde kendskab til.

I forbindelse med SF-stensbelægningen og brøndene havde der været skrevet 16-18 breve, og konklusionen af korrespondancen havde været, at brøndene ligger på grundejernes matrikelnummer, og at man derfor selv skulle hæve brøndene, men at han mente, at det var grundejerforeningens brønde .

Derudover fandt han det ubehageligt at kommunikere med grundejerforeningens bestyrelse, da han mente at de var til for at hjælpe, og ikke mente at have fået hjælpen.

Endvidere mente han, at bedene foran husene var grundejerforeningens., hvorfor det var en urimelig pris grundejerne skulle betale.

Jeg forstår ikke dette /GL)

Endelig forespurgte han hvad grundejerforeningens bestyrelse ville gøre, hvis entreprenøren gik konkurs ?

Gunnar Lund glædede sig over, at Leif Kristensen syntes om indsatsen og oplyste, at bestyrelsen var underrettet om renovationsordningen.

Til Lauge Pedersens indlæg kunne han oplyse, at Lauge Pedersen mange gange har fået forklaret årsagerne til tidspunktet for udsendelse af referaterne.
Han syntes endvidere det var beklageligt, at Lauge Pedersen og Michael Brostrøm havde mistillid til bestyrelsen, og at man kun havde citeret enkelte linier fra de breve der var skrevet i en verserende sag, hvor man forlangte urimelige korte tidsfrister i forbindelse med besvarelsen. Endvidere fandt han det tarveligt, at man miskrediterede bestyrelsen, fordi gården mente, at de skulle have 217 kr. pr. grundejer af grundejerforeningen. Han fandt endvidere, at den mundtlige kommunikation der havde fundet sted var foregået på et lavt niveau, hvilket han beklagede.

Gunnar Lund oplyste, at man havde forsøgt at servicere Knud Jacobsen omkring vand i haven, men de tegninger som kommunen har ansvaret for er tilsyneladende forkert tegnet op, da der på disse er aftegnet drænrør i haverne, som tilsyneladende ikke eksisterer i virkeligheden. Endvidere er der optegnet en fællesbrønd, som ikke eksisterer i virkeligheden

Grundejerforeningen har ansvaret for fællesledninger og fællesbrønde, og man kan ikke grave hele bebyggelsen op, for at finde de rør, som den enkelte grundejer har ansvaret for. Endvidere havde han fået oplyst, at man i gården først ville starte tagprojektet op i foråret 2003, hvorfor det var aftalt at der var tid nok til at sikre oplysninger fra kommunen inden projektet startede op.

Gunnar Lund understregede, at bestyrelsens service til Knud Jacobsen udstrakte sig til at gøre ham og andre opmærksom på, at forsikringen skulle underrettes så tidligt som muligt, såfremt varmerør under husene kunne være beskadiget af indtrængende vand. 
Gunnar Lund mente helt klart ikke, at der var sammenhæng mellem det meget vand i haverne og den nedgravede antenneledning, men mente derimod at den usædvanlige megen nedbør i efteråret var skyld i problemet.

John Christensen anførte med henvisning til Leif Kristensen, at han da syntes, at næstformandsposten var en vigtig post, idet det var næstformandens opgave at “tage over” hvis der ikke var nogen formand, og eller at finde en ny formand.

Omkring belægningen på brandvejen fra varmecentralen og ind i bebyggelsen havde en bestyrelse tidligere foranlediget lagt græsarmeringssten. Disse var gamle og skæve og havde aldrig haft den effekt med grønt græs som man havde håbet på. Entreprenøren som havde lagt SF-sten, havde brugt adgangsvejen og yderligere beskadiget denne. Grundejerforeningen havde derved et erstatningskrav. Der blev indgået et forlig med entreprenøren, og strækningen blev udskiftet med SF-sten. Helt ” i tråd” med den beslutning som en tidligere bestyrelse havde truffet, idet bestyrelsen skal sikre, at området vedligeholdes.

Til Knud Jacobsen anførte John Christensen at deres række havde valgt en ny tagløsning ved Armton tage og uden rejsning. For de rækker hvor man havde etableret nyt tag med rejsning havde man samtidig gravet nye regnvandsrør ned incl. tagnedløbsmuffer og regnvandsbrønde i haverne. Herved har regnvand en mulighed for at komme væk, da det ikke kan “stuve op”. Det er konstateret, i forbindelse med et hus som ønskede at lægge drænrør i sin have, at der ikke er drænrør. Samtidig pointerede han, at det var vigtigt at grundejerne gjorde forsikringsselskabet opmærksom på, at man kunne have et tillægskrav hvis fjernvarmerørene under gulvene, som var blevet oversvømmet skulle korrogere væk grundet udvendig korrosion. Rørerne var isolerede, og vand kunne i lang tid stå inde i røret og tære dette. Det var i øvrigt Den fyrede rådgiver som havde lavet de nye tegninger for kommunen.

Til Michael Brostrøm oplyste John Christensen at man I forbindelse med belægningsarbejderne havde indgået en kontrakt, hvor AB 92 var gældende omkring udførelse/garanti, hvilket er normalt ved byggearbejder, hvis man derfor havde fået udført tillægsarbejder gennem grundejerforeningen var AB 92 også gældende for udførelsen af tillægsarbejderne.

han oplyste generelt , at Egelunden lige numre, Poppellunden og resten af Egelunden ville få udsendt en ny fejl og mangelliste omkring årsskiftet med baggrund i at der skulle udføres eet-årsgennemgang.

I forbindelse med etape nul, som omfatter Bøgelunden og lidt af Egelunden, ved garantiselskabet, at der er rejst et krav.

Til Michael Brostrøm oplyste John Christensen, at der for entreprenøren var stillet en garanti i henhold til AB 92, således at grundejerforeningen ingen økonomiske problemer ville få, hvis entreprenøren gik konkurs. Dette omfattede imidlertid kun de arbejder som grundejerforeningen havde stået for.

Bent Jacobsen, Granlunden 54 oplyste, at han var ny i grundejerforeningen, og han mente at beretningen kunne betragtes som en form for Hvidbog. Samtidig var han chokeret over, at det ikke var alt, der var nævnt i beretningen.

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69 ønskede oplyst hvad ekstraudgiften havde været i forbindelse med at grundejerforeningen havde ryddet en gård. Samt hvordan det går med beplantningen i Fyrrelunden lige numre. Han gav samtidig udtryk for, at det meget vand var kommet efter nedgravning af antennekablerne.

Kirsten Madsen, Fyrrelunden 81 oplyste, at hun havde skrevet til bestyrelsen i oktober, og havde fået svar i november, på grund af ferie. Hun syntes at det så ud som om, at de der ikke havde fået udført tillægsarbejderne var stillet ringere, og ønskede oplyst om det var korrekt.

Michael Brostrøm, Fyrrelunden 49 mente at beretningen var mere en Hvidbog end en beretning, og at der nu igen var dukket en sag op. Han mente samtidig ikke, at han kunne anbefale, at man stemte for beretningen, idet nogle skal betale og andre ikke.

Han orienterede samtidig om, at arealet mod parkeringspladsen havde bestyrelsen vurderet og konkluderet, at det var kutyme at man selv vedligeholdt dette, men han mente samtidig, at dette skulle besluttes på en generalforsamling.
Han mente ikke, at bestyrelsen kunne vurdere eller konkludere noget som helst, da vedtagelser af forpligtigelser og ændring af rammer, skal bestemmes af generalforsamlingen.

Kim Mortensen, Granlunden 50 anmodede hundeejere om at samle op efter deres hunde, og refererede samtidig til side 36 i beretningen.

Knud Jacobsen, Egelunden 48 citerede Gunnar Lund for afslutningen i ét af brevene i sagen: “Så er det vel i orden”, men mente, at det var grundejerforeningens ansvar, i henhold til vedtægternes § 19, at tegningerne var i orden
Han efterlyste samtidig et svar på hvem der var revisor.

I forbindelse med den række der har en Armton løsning hvor der er hul i dugen, er resultatet at hvis én får vand ind får de alle vand ind, Dette havde 2 af 3 entreprenører sagt

Leif Kristensen, Tjørnelunden 30 mente, at det var en tarvelig kritik, og at hvis man lavede fejl måtte man regne med at få det af vide, og henviste samtidig til, at det var blevet udbredt i hele bygningkomplekset, at der var faraomyrer, og at han havde oplevet, at nogle ikke hilste. Han havde først fået et brev 1 måned efter at de andre havde modtaget et vedrørende ovennævnte, dette mente han var et slag under bæltestedet.

Samtidig mente han, at Gunnar Lund burde rode grundejerne ud af det han havde rodet dem ind i.

Gunnar Lund svarede Knud Jacobsen, at der ikke var nogen, som flygtede fra ansvaret, og at bestyrelsen gerne – som aftalt – ville undersøge sagen til bunds ved at få kommunens udtalelse vedrørende de udfærdigede tegninger. Det gælder stadig, at hvis man er i tvivl om noget, så kan man altid kontakte bestyrelsen for afklaring. Så behøver vi ikke at bruge tid til dette her på generalforsamlingen.

Han oplyste endvidere, at grundejerforeningen servicerer fællesledningerne, som vi har mange oplysninger om, men at det er grundejernes egen forpligtelse at sørge for afvanding af haverne. Man skal blot søge kommunen hvis man vil i gang med byggeprojekter, eller nyetablering af dræn- og regnvandsledninger.

Til Michael Brostrøm som konkluderer, at vedtagelse af forpligtelse, ændring af egne rammer, skal vedtages på en generalforsamling, er han enig i. Der er ikke sket ændringer i dette. Forpligtigelser og kutyme omkring vedligeholdelse af bedet foran husene fremgår klart af det tidligere fremsendte generalforsamlingsmateriale fra grundejerforeningen. Han understregede, at bestyrelsen i øvrigt var forpligtet til i det daglige arbejde at vurdere, konkludere og have en mening.

John Christensen oplyste til Kirsten Madsen, at bestyrelsen i forbindelse med etape II var blevet opmærksom på problemet omkring brøndene, når man selv udførte arbejdet. Men når man selv har lagt sten, må man også selv sørge for niveauforskellen, og forskellen i prisen skyldtes, at det var billigere når mange fik udført arbejdet, i forhold til hvis den enkelte selv skulle rekvirere arbejdet udført.

Til Lauge Pedersen kunne det oplyses, at forskellen i prisen på nivellering handlede om, at det var billigere når flere fik det samme arbejde udført på samme tid.

Han kunne til Knud Jacobsen oplyse, at bestyrelsen var til for grundejernes skyld, men grundejerne havde også et ansvar og han følte sig fristet til at citere John F. Kennedy , som i sin indsættelsestale havde sagt: “Spørg ikke hvad USA kan gøre for dig, men fortæl mig hvad du kan og vil gøre for USA”.
Endvidere oplyste han, at mange almindelige sager ikke var med i beretningen.

Knud Jacobsen, Egelunden 48 mente, at Gunnar Lund havde rakt hånden frem med sin besvarelse, men at John Christensen bemærkning var utilstedelig, og ønskede sikkerhed for, at den kommende bestyrelse hjælper grundejerne.

Endvidere oplyste han, at man på det tidspunkt hvor man havde valgt Armtons tagløsning, ikke havde kunnet få tilladelse til at lave tag med høj rejsning.

Gunnar Lund efterlyste Lauge Pedersens motivation for at stille spørgsmål omkring revisors navn, adresse/telefonnummer, samt motivationen for at stille spørgsmål om påståede ekstraudgifter i forbindelse med rydning af gårde. 
Der var ikke yderligere kommentarer fra bestyrelsen.

Beretningen blev herefter sat til afstemning, og blev vedtaget med 59 stemmer for, og 19 stemmer imod.

3. Regnskab for perioden 1/7-2000 til 30/6-2001

Revisor Poul Erik Snoer fremlagde regnskabet, og takkede for tilliden til ham som revisor, men bemærkede samtidig, at han fandt de tidligere fremsatte kommentarer omkring hans ansættelse i et revisorfirma anstødelige. Han gennemgik herefter regnskabet kort med følgende bemærkninger.

Han startede med periodens resultat som er negativ, hvilket skyldtes ekstraordinære poster. Omkring indtægterne bemærker man, at renteindtægterne er højere end forventet, hvilket også gælder for indskud/lejeindtægter og gebyr i forbindelse med at der sendes oplysninger til ejendomsmæglere, i forbindelse med salg af ejendomme.

På udgiftssiden er budgettet overskredet, hvilket skyldes større administrationsudgifter og højere udgifter til terrænbelysning, herunder blandt andet grønne afgifter i forbindelse med strøm. Han henviste endvidere til noterne på side 6, hvoraf man kan se, at lønudgifterne totalt set er blevet billigere. Samtidig bemærker man, at der har været udgifter til salt og ukrudtsmiddel, landskabsarkitekt i forbindelse med gennemgang af området samt beplantning. Tillige har der været nyanskaffelser, og de største poster har været køb af saltspreder og en opsamler.

Endvidere er der en ny post i regnskabet der vedrører opstart af voldgiftssagen mod Wicotec.

De øvrige poster er med mindre afvigelser.

I forbindelse med salg af værdipapirer har der været et registreret tab i forbindelse med salget, men samlet over perioden har det dog været en god forrentning.

På side 8 i regnskabet bemærker man, at der er lavet en oplistning af udgifter i forbindelse med veje, parkeringspladser og stier til dato. Dette i henhold til ønske på sidste års generalforsamling.

Grundejerforeningen har opkøbt et parti circonventiler, idet de udgår af produktion, således at grundejerne kan købe ventilerne hos grundejerforeningen.

Dirigenten Steen Henriksson spurgte herefter om der var spørgsmål til regnskabet.

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69 mente, at forklaringen vedrørende merforbrug i forbindelse med terrænbelysningen, herunder et el-forbrug på ca. 22.000 kr. over det budgetterede, var forblommet.

Han ønskede forklaring på hvorfor gadebelysningen i sommertiden havde brændt døgnet rundt, og om der eventuelt også var inkluderet byggestrøm til håndværkerne, samt ønskede oplyst hvor meget der var tilbagebetalt af entreprenøren.

Samtidig anførte han, at så vidt han var orienteret var kabler i arealerne ikke lagt efter Stærkstrømsreglementets anvisninger i henhold til kabellægning.

Tillige ønskede han oplyst hvornår man havde indkøbt circonventilerne, samt hvor mange der var indkøbt, samt indkøbsprisen på ventilerne, og hvorfor man først blev orienteret om indkøbet nu. Endvidere ville han gerne vide om grundejerforeningen påtog sig en garantiforpligtelse i forbindelse med salget af ventilerne, og om grundejerforeningen havde råd, samt hvad forrentningen og omsætningshastigheden var. Samtidig ønskede han oplyst, om der var en selvstændig måler, og hvad Kwh-forbruget var i år samt sidste år, samt de afregnede enhedspriser i år og sidste år.

Der blev henvist til side 3 i referatet fra sidste år, hvor der var anført, at føre udgiften i forbindelse med retssagen, i regnskabet.

Revisor Poul Erik Snoer oplyste, at udgiften til circonventilerne ikke var en udgift, når de ikke blev brugt, samt at de var indkøbt den 28. juni 2002 til en pris på 190.781 kr.

Han kunne ikke oplyse hvad omsætningshastigheden er.

Eventualforpligtelsen var ført i regnskabet, da der p.t. kører en sag, og det skal anføres særskilt i regnskabet.

Der er opsat 3 målere, i henholdsvis Granlunden, Egelunden og Varmecentralen, og der er brugt 2.574 Kwh mere end ácontobeløbet, hvilket betød en efterregning, hvorfor man samtidig havde forhøjet ácontobeløbet til næste år.

John Christensen oplyste, at gadebelysningen er kommunens, og at entreprenøren ikke har bedt om byggepladsstrøm i forbindelse med udførelse af arbejderne.

Circonventilerne er indkøbt fordi bestyrelsen konstaterer at grundejerne kommer i klemme over for VVS-entreprenørerne. Disse indkøber ikke den foreskrevne ventil, og hævder at den foreskrevne ikke kan købes. Dette er ukorrekt. Men der er kommet en ny ventil med en anden funktion på markedet. Denne nye ventil monterer VVS-entreprenørerne, hvorefter grundejerne ikke kan få godkendt Deres nye installation af grundejerforeningen. Dette er et problem i forbindelse med kravene til returtemperaturen, og da man stopper produktionen af ventilerne har bestyrelsen valgt at købe et lager, som man tilbyder grundejerne til en billigere pris end VVS-entreprenørerne. VVS-entreprenørerne kan dog også købe ventilerne hos grundejerforeningen. De sælges med en mindre avance.

Wicotec har rejst et krav på ca. 700.000 kr. over for grundejerforeningen. Modpartens krav er basseret på en forventet avance på hele grundejerforeningen på 20%. Grundejerforeningen bestyrelse har imidlertid kun indgået en aftale om asfalt, og kun for etape 1. Der er aldrig tegnet kontrakt på etape II med firmaet.

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69 ønskede oplyst, hvorfor parklamperne havde brændt døgnet rundt i sommerperioden, samt hvorfor der var et merforbrug på el.

John Christensen ville spørge funktionærerne om belysningen, og henviste til den viste grafik i beretningen med hensyn til merforbrug på varmen, og oplyste at sidste år havde været koldere endforrige år, der skulle derfor sendes mere varme ud. Når alt denne varme skulle pumpes ud til grundejerne, ville man også bruge mere el til dette.

Dirigenten Steen Henriksson satte herefter regnskabet til afstemning.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Valg af formand

Gunnar Lund ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen foreslog i stedet Birger Verge Nielsen.

Birger Verge Nielsen blev enstemmigt valgt til formand, da ingen andre ønskede at opstille.

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ønskede følgende at modtage genvalg:

John Christensen
Lars Jacobsen

Bestyrelsen foreslog Jacob Boring valgt ind i bestyrelsen, idet Stella Hansen ikke ønskede at modtage genvalg.

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69 foreslog Michael Brostrøm Fyrrelunden 49 til bestyrelsen.

Der blev herefter afholdt en skriftlig afstemning.

Resultatet af afstemningen blev:

John Christensen 49 stemmer
Lars Jacobsen 76 stemmer
Jacob Boring 70 stemmer
Michael Brostrøm 43 stemmer

Bestyrelsens sammensætning er herefter:
John Christensen
Lars Jacobsen
Jacob Boring

6. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

John Olsson, Bøgelunden 12
Rob Wiegmans, Elmelunden 1
Ønskede ikke genvalg som bestyrelsessuppleanter.

Følgende blev uden prioritering valgt som bestyrelsessuppleanter:

Jens Smith, Bøgelunden 80
Jette Malling, Egelunden 30
Jens Skytte, Egelunden 37

7. Valg af 2 revisorer

Knud Jensen, Egelunden 25 og Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95 modtog begge genvalg. Begge blev valgt, da der ikke fremkom yderligere forslag.

8. Valg af 2 revisorsuppleanter

Arne Hansen, Bøgelunden 40, og Leif Kristensen, Tjørnelunden 30, modtog begge genvalg.
Begge blev valgt, da der ikke fremkom yderligere forslag.

9. Fastsættelse af kontingent for 1/7-2002 til 30/6-2003 og strafgebyr

Dirigenten Steen Henriksson gjorde opmærksom på, at punkt 16 i indkaldelsen ikke var indarbejdet i budgettet.

Revisor Poul Erik Snoer gennemgik herefter budgettet, med følgende kommentarer/be- mærkninger.

Der er sat ekstra penge af i forbindelse med den verserende voldgiftssag, den lovpligtige personaleforsikring var blevet billigere, samt at renteindtægterne var nedsat dels på grund af den lave rente samt på grund af de store anlægsudgifter som grundejerforeningen afholdt, og som reducerede den rentebærende egenkapital væsentligt.

Bestyrelsens forslag er derfor, at bidraget i 2003/2004 bliver sat op til 348 kr pr. måned.

Udgiften til terrænbelysningen er blevet justeret i forhold til det højere el-forbrug samt de øgede afgifter. Når der var regnet med 528½ hus, i stedet for 515, skyldtes det, at man have foretaget beregningen inkl. børneinstitutionen.

Varmeregnskabet var blevet forhøjet jvnf. særskilt skrivelse til samtlige grundejere, idet priserne er steget fra Ishøj Varmeværk. Manhar justeret udgifterne ind efter den nuværende pris på 1. linie, og man har budgetteret med samme prisniveau.

Der er foreslået et rykkergebyr på 112,-kr svarende til rykkergebyret jf. Boligselskabernes Landsforening.

Budgettet blev herefter sat til afstemning, og blev enstemmigt vedtaget.

10. Fastsættelse af varmebidrag for 1/7-2003 til 30/6-2004

Blev enstemmigt vedtaget med 1088,-kr pr. måned.

11. Valg af Medieudvalg

Udvalget bestod af:
Jacob Boring, Bøgelunden 46
Lars Nielsen, Bøgelunden 94 
Jette Malling, Egelunden 30 
Søren Gros, Bøgelunden 102

Da Jacob Boring blev valgt til bestyrelsen, ønskede han ikke at indtræde i udvalget.

Udvalget består nu af:
Lars Nielsen, Bøgelunden 94 
Jette Malling, Egelunden 30 
Søren Gros, Bøgelunden 102

12. Valg af Fastelavnsudvalg

Udvalget bestod af:
Arne Hansen, Bøgelunden 40
Benny Petersen, Poppellunden 44
Else Have Lund, Poppellunden 8
Lisbeth Hansen, Elmelunden 20
Jimmy Olsen, Fyrrelunden 2
Lars Larsen, Fyrrelunden 10
Alle modtog genvalg.

De blev alle valgt.

13. Valg af Sommerfestudvalg

Udvalget bestod af:
Arne Hansen, Bøgelunden 40
Benny Petersen, Poppellunden 44
Jimmy Olsen, Fyrrelunden 2
Per Thuesen, Bøgelunden 66
Lars Larsen, Fyrrelunden 10
Alle modtog genvalg.

De blev alle valgt.

14. Valg af IT-udvalg

Udvalget bestod af:
Gitte Madsen, Poppellunden 28
Jacob Boring, Bøgelunden 46
Michael Bottelet, Fyrrelunden 56
Jens Skytte, Egelunden 37
Steen Andersen, Granlunden 24
Lars Nielsen, Bøgelunden 94
Christina Ploug, Fyrrelunden 22
Kim Hansen, Bøgelunden 102

Da Jacob Boring blev valgt til bestyrelsen, ønskede han ikke genvalg.

Udvalget består af:
Gitte Madsen, Poppellunden 28
Michael Bottelet, Fyrrelunden 56
Jens Skytte, Egelunden 37
Steen Andersen, Granlunden 24
Lars Nielsen, Bøgelunden 94
Christina Ploug, Fyrrelunden 22
Kim Hansen, Bøgelunden 102

15. Forslag om nedsættelse af eksternt Hvidbogsudvalg

Der var ingen kommentarer til nedsættelse af et eksternt Hvidbogsudvalg, og følgende blev valgt:

Gunnar Lund, Poppellunden 8
Tommy Olsen, Elmelunden 14
Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95

16. Forslag om ændret praksis med hensyn til vedligeholdelse af legepladser, jf. bilag 1, samt nedsættelse af eksternt legepladsudvalg og forhøjelse af kontingentet med kr. 27,- pr. måned

Gunnar Lund oplyste, at ovennævnte forslag skyldtes, at der var kommet nye og strammere regler på området, og at standarden på legepladserne generelt set har været nedadgående i de senere år. 
Man havde i denne forbindelse fået lavet en rapport, som grundejerne er velkommen til at kigge i.

Med baggrund i rapporten ønsker bestyrelsen, at grundejerne indretter legepladserne i samarbejde med en sagkyndig, hvorfor man ikke længere ønsker at afsætte penge til den enkelte gård, da arbejdet ønskes udført af eksterne håndværkere.

Planen er, at legepladserne renoveres inden for en periode på 4 år, således at der er ens standard kvalitetsmæssigt, hvilket grundejerforeningen mener, er for stor en opgave at løfte selv for de enkelte gårde, og grundejerne i disse.

Han henviste i øvrigt til formandsberetningen.

Fru Aabye, Granlunden 96 oplyste, at man i deres gård havde mange penge stående, og at man havde store planer med legepladsen. Hvis pengene skulle ind i fællesskabet blev alle stillet lige, og hun mente, at man burde fremme dem der gerne ville gøre noget ved legepladserne, så ikke man følte at pengene bare var røget.

Gunner Carlberg, Egelunden 24 syntes at det var et dårligt forslag, og at det burde være op til de enkelte gårde hvor meget der skulle laves, og spurgte samtidig til hvor mange børn der egentlig var. Han mente samtidig ikke at det kunne lade sig gøre over en 4-årig periode, og mente, at gårdene burde have suveræn selvbestemmelse.

Michael Brostrøm, Fyrrelunden 49 mente, at det var et godt forslag, men at gårdene burde høres, så alle fik hvad de ønskede.

Olaf Mainz, Tjørnelunden 2 spurgte til hvad behovet for legepladserne egentlig var, for der var ikke ret mange børn i bebyggelsen. Han mente, at man i stedet burde bruge pengene til græs, bænke og sandkasser, da han ellers ville føle, at pengene var spildt.

Leon Axelsen, Bøgelunden 76 oplyste, at de danske regler snart ville blive yderligere strammet ved vedtagelse af EU-regler og at man derfor skulle fjerne/istandsætte legepladserne. Bestyrelsen kunne herved drages til ansvar, og man er derfor nødt til at istandsætte nu og efterfølgende vedligeholde legepladserne.

Han mente, at man i stedet burde indrette pladserne som “vores pladser”, hvilket burde undersøges i de enkelte gårde, og man kunne eventuelt overveje at indrette grillpladser og sandkasser.

Sten Andersen, Granlunden 24 har 4 børn, og han synes der er mange børn i bebyggelsen. Han støtter forslaget, da han bor i en gård uden sammenhold, og han har ofte måttet stå mere eller mindre alene med vedligeholdelse af legepladsen.

Leif Kristensen, Tjørnelunden 30 oplyste, at de har et 7 meter højt hus med et tov der hænger ned, og at der p.t. bor 4 børn i gården. Han oplyste endvidere, at man havde haft en del problemer med at stakittet var sparket ned, og at der kører knallerter på SF-stensbelægningen og ud gennem stakittet, endvidere var flagstangen skruet af så kun soklen stod tilbage. Han mente derfor, at det var en god idé at få huset revet ned, og gjorde opmærksom på det manglende stakit.

Han mente, at hver enkelt gård skulle deltage i planlægningen af legepladsen.

Olaf Mainz, Tjørnelunden 2 mente, at mange ikke turde sende deres børn ud, og at man derfor burde kigge på behovet for legepladserne, og man kunne eventuelt overveje indretning af grillpladser.

Gunnar Lund understregede , at forslaget er stillet med baggrund i, darapporten, som bl.a. angiver at forholdende ikke er i orden og at det er ansvarspådragende for grundejerforeningens bestyrelse . Samtidig oplyste han, at bemærkningen om ens kvalitetsmæssig standard ikke var ensbetydende med, at legepladserne skulle indrettes ens, men det var nødvendigt at fjerne de ting der var farlige, og at man havde brug for bistand til dette.

Han mente samtidig, at der skulle være plads til børnene, og at det alt andet lige var en værdistigning i forbindelse med salg af husene, at der var indrettet legepladser.

Jimmy Olsen, Fyrrelunden 2 mente, at man skulle gøre legepladserne ens, og spurgte til hvad 1 legeplads kostede, om det var ca. 100.000 kr.

Jørgen Christensen, Egelunden 42 spurgte til om ham der skal lave legepladserne, er ham der har anbefalet ændringerne.

Gunnar Lund oplyste, at eksperten der havde lavet anbefalingerne levede af det, men at der var vægt bag de fremsatte argumenter, samt at han ikke vidste hvem der skulle være konsulent på arbejdet, da bestyrelsen vil hjemtage yderligere tilbud

Prisen for den enkelte gård varierede meget og han gav eksempler på dette ved at oplyse, at gård 1 ifølge rapporten ville komme til at koste ca. 33-34.000 kr., og gård 2 ca. 52.000 kr.
Det ville dog gå for vidt, at gennemgå hele rapporten/tilbuddet.

Endvidere vil alt som ikke kan holde, blive fjernet nu. Man havde fået et tilbud på 1.000.000 kr. hvis arbejdet blev udført her og nu, men man ønskede at udføre arbejderne over 4 år.

Forslaget blev herefter sat til afstemning og blev vedtaget med følgende stemmer:
For 38 stemmer
Imod 31 stemmer
Blanke 4 stemmer

Herefter blev følgende valgt ind i udvalget:

Leif Kristensen, Tjørnelunden 30
Kim Mortensen, Granlunden 50
Lars Nielsen, Bøgelunden 94
Arne Pedersen, Fyrrelunden 55
Sten Andersen, Granlunden 24
Peter Larsen, Egelunden 74 
Leon Axelsen, Bøgelunden 76

17. Forslag om eventuel overdragelse af fællesantenneanlægget, eller fortsat uændret drift af samme

Kim Hansen, Bøgelunden 102 orienterede, som medlem af Medie-udvalget, om at Udvalget havde undersøgt de forskellige aspekter i forbindelse med om man skulle overdrage fællesantenneanlægget til Ishøj Kommune, eller om man skulle fortsætte med uændret drift af samme. Man havde ikke kunnet drage nogle endelige konklusioner, men følgende kunne opsummeres:

Levetiden på anlægget er 20 år, og var færdigleveret i oktober 2001
Der er mulighed for både telefoni og digital
Gælden er betalt om ca. 8 år, og skal betales uanset hvilken løsning man vælger
Grundejerforeningen har teoretisk et alternativ i forbindelse med en lokal løsning, hvilket man fraskriver sig ved overdragelse til kommunen
Udgifter til driften betales over skatten, uanset om det er kommunen eller den enkelte
Der er ikke umiddelbart udgifter til anlægget
Større valgfrihed uden ekstraudgifter.

Punktet blev herefter sat til afstemning, og punkt B på bilag dateret den 10. november 2002 blev vedtaget med stor majoritet, med kun 5 stemmer for forslag A. hvorfor Grundejerforeningen fortsat selv ejer og driver foreningens fællesantennelæg som hidtil .

18. Eventuelt

Gunnar Lund takkede Stella Hansen for 6 års bestyrelsesarbejde, hvor hun havde gjort en uvurderlig indsats for foreningen og været en stor gevinst for bestyrelsen.

John Christensen takkede Gunnar Lund for tiden i bestyrelsen, og udtalte at Gunnar Lund havde styret bestyrelsen meget demokratisk. Gunnar Lund var meget vellidt af grundejerne. Han havde en utrolig evne til at løse konflikter og at han nød stor respekt blandt grundejerforeningens samarbejdspartnere.

Leif Kristensen, Tjørnelunden 30 spurgte til aquaplaning i skurgange og på fortove, samt ønskede Gunnar Lund held og lykke.

John Christensen oplyste, at man havde lavet to forsøg, og var ved at finde ud af hvilken løsning der var den bedste/billigste. Den løsning man fandt frem til vil man benytte fremover.

Dirigenten, advokat Steen Henriksson kunne herefter ophæve generalforsamlingen kl. 2200.

Referent Izabella Poulsen

Formand Gunnar Lund

Dirigent Steen Henriksson

0

Din varekurv