Referat af bestyrelsesmøde 16. august 2010

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.16. august 2010 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

 

Afbud: ingen

Kaffe/Te: hvem melder sig? Jette

 

 

Dagsorden:

 Velkommen til Carsten

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af maj og juni møder – nej pc-problemer. Går i cirkulation og videre til underskrift.

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Klager boldspil, firkanten, hvor nogle børn spillede fodbold på en generende måde. Dette er stoppet igen efter gensidig dialog.

 

2.2. Klager boldspil, gård 22 – Boldspil og larm i gård 22, men der er ro igen, efter gensidig dialog.

 

2.3. Klager hundetræf, Lundestien – En grundejer har henvendt med en klage. I løbet af sommeren har der været et ret stort hunde- og mennesketræf på Lundestien. Det har været meget generende for de omkringboende grundejere og for de cyklister, der kører på stien. De fleste mennesker, der deltager i træffet er ikke herboende. Pernilles plan er, at henvende sig til flokken og appellere til dem, om at gå ned til søen i stedet for. Pga. det dårlige vejr har de ikke været der i den sidste tid.

 

 

3. Bestyrelsens sammensætning/fordeling

Benny genopstiller ikke til næste generalforsamling fordi han både har fået barn, job og er på ny uddannelse. ØV

 

Der bliver ikke lavet ændringer i bestyrelsesposterne. Det kommer efter                generalforsamlingen.

 

Til december skal fastelavnsudvalget have en mail, hvor vi spørger, hvordan det

går. Carsten er foreløbig kontaktperson til udvalget

 

 

 

 

4. Mødedatoer/kalender

 Bestyrelsesmøder:

mandag16-8

mandag d 6-9

budgetmøde mandag d20-9

mandag d 4-10

mandag d1-11

generalforsamling tirsdag d16. november

julemarked søndag d21-11

julebestyrelsesarrangement hos Pernille fredag d10-12

Første bestyrelsesmøde i det nye år mandag d10-1-2011

 

5. Møde med Fasanvænget

 De aflyste første gang og vi aflyste anden gang. Vi håber, at vi kan de nye datoer,                      de vil foreslå.

 

6. Generalforsamlingen

 16. november

 

Vi er enige om, at Birgitte Haring Lund ikke skal være dirigent. Steen Henrikson har                       anbefalet Henrik Drejer. Han har sagt ja til jobbet.

Bente vil ikke være referent denne gang. Pernille har én i kikkerten, hun vil spørge.

Lokalet er booket

Forslag til generalforsamlingen

  • Brune farver på gårdsiden – Grundejeren har fået at vide, at hun skal omformulere forslaget, hvis det skal være lovligt på generalforsamlingen
  • Forslag om filsning af væggene inde i haven (under terrassen)

 

7. Vandmåler

 Kommunens vandforsyning skal udskifte grundejernes vandmålere hvert 10. år. Firmaet som har denne opgave, har samtidigt udsendt en prisliste for hvad de vil udbedre evt. skader ifm. Arbejdet for. Det virker betænkeligt at man kan påføre skader hvis man er sjusket, og så opkræve for udbedringen. Pernille har kontaktet Lars Orio, som er rep. For vand afd. Og han medgiver at dette kan være et problem.

 

Stophaner – koldvandsledningerne udefra og indtil stophanen er kommunens. Stophanen er grundejerforeningens, og koldvandsledningen fra stophanen og ind hos grundejeren er grundejerens. Ishøj kommune vil muligvis overtage stophanerne, men det er foreløbigt stillet i bero.

 

 

8. Meddelelser fra interne udvalg

 

8.1. Økonomiudvalg

8.1.1.      Status – v. Stella. – Vi udsætter gennemgangen af årsregnskabet til næste møde. Men det ser nydeligt ud, siger Stella J – juli budgettet ser fint ud, der er ingen særlige bemærkninger

 

8.1.2.      Restancer – Der er et par stykker, der skylder for juli måned. To sager er sendt til inkasso. De store sager er afsluttet

 

8.2. Personaleudvalg

8.2.1.      Fælles personalemøde – Pernille vil i år holde et fælles personalemøde med alle tre ansatte. Der skal tales om ferieplanlægning og arbejdstider.

 

8.2.2.      Erhvervs sygeforsikring – En erhvervsvirksomhed med en lønudgift under 6 mill. kan tegne en offentlig forsikring under Arbejdsmarkedsstyrelsen, så man ikke skal betale de først tre ugers sygemelding. Carsten undersøger det nærmere.

 

8.3. Varmeudvalg

8.3.1.      Status vandtab v. Bjarne – juni måned 2,3 kbm.,  Juli 5 kbm. Vi afventer og ser i september måned, om tabet bliver større

 

8.3.2.      Brunata – Auuuuurk – Bjarne og Pernille har holdt møde med Brunata i dag. B og P har for fjerde gange meddelt Brunata, at de SKAL kontakte kontoret, inden de sender breve ud til grundejerne. Det er kun få målere, der mangler at blive set på, i 19 huse. En grundejer havde fået at vide, at han skulle rydde alle radiatorerne, men der skulle kun ses på én. Så kommunikationen er ikke særlig god. Pernille har tilbudt at skrive en standard skrivelse. Det bliver med Brunatas hoved på, men brevet er skrevet af Pernille. I den skrivelse skal der være plads til, at Brunatas folk skriver hvilke radiatorer, de skal se på, så grundejerne ikke skal rydde det hele. Pernille og Bjarne ville gerne vide, hvor mange målere der ikke har beregnet noget. Brunata regner med at de mangler 12 adresser og 19 målere ud af 4000 målere. Det kommer ikke til at belaste varmeregnskabet. To repræsentanter fra Brunata, en tekniker og en regnskabskyndig kommer til generalforsamlingen, så de kan svare på grundejernes spørgsmål.

 

8.3.3.      Gulvvarme – Johni har lavet en skrivelse om gulvvarme. Det er en standardskrivelse, der skal lægges på hjemmesiden. Det er en rettelse til den oprindelige skrivelse om gulvvarme.

8.4. Ansøgningsudvalg

8.4.1.      status – Ingen status over huse denne gang

 

8.4.2.      Ishøj Kommune, sag i midlertidig bero. – En grundejer med brune vinduer har henvendt sig til kommunen, vi fik derefter et brev om, at kommunen har stillet sagen i bero indtil vores generalforsamling. Dette er ikke i orden. Pernille har skrevet til kommunen. På sidste generalforsamling var der ingen forslag om nye farver på forsiden, trods at flere havde fået henstand for at stille forslag.  Vi har ikke fået noget svar fra kommunen.

 

8.4.3.      Plastic vinduer –  En grundejer har hvide plasticvinduer. Han har fået at vide, at de ikke kan males, for malingen vil gå af. Han har en plan om at skifte vinduer om et års tid. Hvis han gør det, får han henstand, hvis ikke, skal han male vinduerne sorte, Jette skriver et brev til ham om sagen.

 

8.5. Vedligeholdelsesudvalg

8.5.1.      Centralen-tilbud v. Benny – Vi har fået et tilbud fra YIT på udluftning, hvor der er medregnet en boks til 200.000.  Benny har talt med arbejdstilsynet, hvor han fik at vide, at reglerne for sådan et rum som centralen er meget upræcise. Benny er derfor ikke kommet videre. Han vil kontakte to mindre firmaer og få tilbud på udluftningen. Benny fortsætter med sagen

 

8.5.2.      Opdatering – Selv om der har været sygdom, er de grønne områder blevet holdt pænt. Elektronik skuret får lys i morgen. Containerne bliver rykket rundt på torsdag. Grundejer har ryddet op. Grundejer har fået elkabel til julelys. Vi har fået et dyrt tilbud på beskærerarbejde. Vi tager punktet op på næste møde. Gård 13 har et hul, hvor grundejerne ville lægge SF sten. Vi kontakter grundejerne og hører, hvad der skal ske. Den nye murer er gået i gang med skurgangene. Han har fræset de gamle furer ned, inden han kom det nye fugemasse i, og det ser ud til at han er meget kompetent.

 

8.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

8.6.1.      Hjemmesiden – Benny har telefonmøde med firmaet i morgen om, hvornår den nye hjemmeside skal lægges på. Og nu skal der snart bestemmes en dato for kurset

8.6.2.      Formandens pc – Den gik desværre i udu. Derfor bliver den lavet eksternt, og der skal betales for arbejdet.

 

9. Særlige opgaver

9.1. Sortering af arkiv – Arkivet har holdt sommerferie

10. Meddelelser fra eksterne udvalg

10.1. Fastelavnsudvalg

10.1.1.  Festsal booket

 

10.2. Legepladsudvalg

10.2.1.  Hvem er nu aktive medlemmer? – Peter, Asker, Morten og Leon

 

10.2.2.  Gårdprisen – Det er stadig hemmeligt, men der er tvivl om kriterier og hensigt. En gård skal vel ikke kunne løbe med alle 3 præmier?

10.3. Sommerfestudvalg.

 

11. Eventuelt

Tommy sølvbryllup 14-9 kl. 7.00. Jette finder ud af noget

Tommy er ressource person, der hjælper til i grundejerforeningen. Selv om han er udtrådt af bestyrelsen, kontakter vi ham, når vi har spørgsmål omkring varmeinstallationer og varmeregnskabet.. Han kommer også hvert år og gennemgår varmeregnskabets afslutning

 

 

Mødet sluttede

21.02 (utroligt, men sandt)

 

Referant Jette Malling

0

Din varekurv