Referat af bestyrelsesmøde 7. oktober 2009

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken onsdag den 7. oktober 2009 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

 

Afbud:

Kaffe/Te mm: Johni

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 17.6. og 19.8. og 23.9.- Underskrevet

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

 

2.1. Hvepsebo. Grundejeren har fået et brev med henstilling om at fjerne hvepseboet, og evt. konsekvenser af ikke at gøre det.

 

2.2. DONG – Pernille har endelig fået skrevet til DONG om placering af skralderum på facaden af huset

 

2.3. IK, genbrugspladsen – Ishøj kommune har fået skriftlig ansøgning om genbrugspladsen strøm og komprimator

 

2.4. Begæret tvangsauktion –  Tvangsauktionen var begæret af kreditforening BRF.  Vi havde et stort beløb i udestående. Kreditforeningen har trukket deres krav tilbage, så nu har grundejerforeningen begæret tvang

 

2.5. Farlig færdsel – kontoret – En grundejer har henvendt sig, fordi cyklister kører hurtigt gennem den lille passage ved kontoret. Vi havde en diskussion, om det er muligt at sætte begrænsninger op, så der ikke kan køres hurtigt dér, men det vil genere den gående trafik, barnevogne osv.  – Betina skal se på nogle løsningsforslag til at begrænse farten, fx bom ved hushjørnet.

 

2.6. Fældning af træer – En grundejer har fældet grundejerforeningens træer og buske uden at kontaktet kontoret først. Derefter smed han det afklippede grene på foreningens areal og bad personalet om at fjerne det. Beskæringen er meget hårdhændet og det ser herrens ud nu. Problemet er, at det grønne ikke er blevet beskåret i flere år. Pernille skriver et humoristisk brev til dem og fortæller dem, at det ikke er i orden.

 

3. TV og IP/IT ved Benny

Vi vil fremover få tv gennem Dansk Kabel TV i stedet for A+. Vi kan først få noget                       information, når Ishøj kommune melder ud om, hvordan det vil blive fremover.

 

Kommunen har lavet en aftale med DKT, at man om nogle år, kan vælge de        kanaler, man vil se, men indtil da kan alle med analog tv stadig se fjernsyn

 

Inden for 2-3 år skal man kunne vælge de kanaler, man vil, men inden da ved vi   ikke, hvad udbyderen tilbyder kunderne

 

Vi havde en diskussion, om vi skulle kontakte kommunen og bede om de muligheder, vi gerne ville have ift. at vælge kanaler, men vi vælger, ikke at kontakte kommunen

 

4. Besøg i Dyssegårdsparken

Det var et rigtig fint besøg. Det var meget interessant og vi fik meget ud af det. De havde lavet et fint powerpoint show med alt det, de ville fortælle os om.

 

Bebyggelsen er meget anderledes end vores. De har fx store parkeringspladser, ingen skurgange og kun meget små legepladser. De har stadig 28 lejemål, som desværre gav problemer, når de skulle i gang med noget nyt.

De havde også andre vinduestyper omm. Pernille vil skrive et pænt brev til dem og sige tak for besøget.

 

Jette laver en CD med billederne fra besøget til alle medlemmer af denne udmærkede bestyrelse

5. Generalforsamlingen

5.1. Revisorsuppleanter? – Jens Smith genopstiller, Morten Petersen udgår

 

5.2. Sommerfestudvalg? Ikke noget nyt endnu

5.3. Kasserer? Vi har et bud, men har ikke kontaktet ham endnu

5.4. Indkomne forslag:

Parkeringsopstribing – Pernille har et møde med grundejeren om specificering af forslaget. Tidsramme, økonomi osv.

 

Bestyrelsen – intet tilskud til sommerfest – Dette vil først kunne træde i kraft 2010-11

 

Bestyrelsen – Afskærmning på gårdside – Johni har målt op og lavet en tegning på afskærmning på gårdsiden. Teksten i forslaget blev revideret, og tegningen bliver lavet i en gammel version af Excel regneark

 

5.5. Dagsorden og varmegraf – Benny overtager årets varmegraf til brug ved generalforsamlingen

6. Meddelelser fra interne udvalg

 

6.1. Økonomiudvalg

6.1.1.      Status – v. Leon. Alt ok.

 

6.1.2.      regnskab 2008-09 – regnskabet til underskrift.

 

6.1.3.      Budget 2010/11 ikke nogen bemærkninger

 

6.1.4.      Foreningen begærer tvangsauktion på det pågældende hus. Det kan indebære, at foreningen bliver ejer af huset.  Så kan vi lave et forsamlingshus dér…

 

6.1.5.      i tremåneders regnskabet indgår tre indskud, så nu er der lidt gang i hussalget

 

6.2. Personaleudvalg

Peter vil gerne på samme varmekursus, som Betina har været på. Det er bevilget

 

6.3. Varmeudvalg

6.3.1.      Status vandtab v. Bjarne – 12.2 kubikmeter. Der forsvandt lidt vand, hver gang der blev sat en ny måler på radiatorerne, samtidig har der været nogle justeringer. – Eg 38 har problemer med de varme vand, der ikke er varmt nok. Hele rækken har problemer med luft i rørene. Det varme vand skal være 60 grader pga. legionella bakterier – Johni har været hos Ishøj varmeværk. Dér fik han at vide, at varmeværket kører en slags program, der kører 70 grader varmt vand igennem systemet engang imellem. Netop pga. bakterierne. Det skal han følge op på sammen med Bettina.

 

6.3.2.      Nyt vedr. målerudskiftning – Bjarne har fået en mail om de nye målere. Grundejer vil gerne have et overslag på den nye måle metoder. Brunata mener, at det måske skal koste 1 kr. pr streg, men det lyder ikke rigtigt. – Det er ret sandsynligt, at varmeregningerne bliver magen til de andre år, hvis man bruger varmen på samme måde, som man plejer. – Bjarne er blevet spurgt, om vi holder os til 10 haneandele, og det gør vi. En straks-afregning koster 582,50. Straks-afregning skal stadig være plus 10 %. Brunata skal meddele, hvornår de måler varmen i forbindelse med en overtagelse af en ejendom – Der mangler stadig at blive skiftet målere hos et par grundejere. Smedene har været der tre gange og har gået forgæves. De pågældende grundejere får et brev, hvor der står, at de får en regning på de forgæves aftaler. Grundejerne har været varslet i god tid. I brevet står der, at hvis de ikke er hjemme, får de en regning på fx 3000 kr. oven i deres normale varmeregning, + et skønsmæssigt varmeforbrug + 50 %.

 

6.3.3.      Lækage? – For enden af huset er der en brønd. Peter kontaktede Bjarne, fordi der var vådt nede i bunden af brønden. Der hvor rørene kommer ind i brønden fra haverne kommer der et dryp hvert andet minut. Der bliver holdt øje med brønden og måske skal det termofotograferes

 

6.3.4.      Vi har fået en henvendelse fra en grundejer, om man må male målerne. Johni har talt med Heinrich, Brunata og han har sagt god for det. Man må ikke male på displayet, og malingen vil krakelere, når batterierne skal skiftes på et tidspunkt

6.4. Ansøgningsudvalg

6.4.1.      status

 

6.4.2.      Møde vedr. farver – Vi skal holde mode med kommunen15-10 kl. 15

 

6.5. Vedligeholdelsesudvalg

6.5.1.      Belægning genbrugspladsen, advokat. – Benny og Betina har samlet div. dokumentation angående den nye belægning, der ikke er i orden. Advokaten vil gå i retten og kræve, at flise-manden skal betale for, at vi får lagt en ny portion SF sten – Vi skal have en note i regnskabet, hvor der står, at vi har prøvet at inddrive pengene

 

6.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

6.6.1.      Intet nu

 

7. Særlige opgaver

7.1. Sortering af arkiv

8. Meddelelser fra eksterne udvalg

8.1. Fastelavnsudvalg

8.1.1.      Har haft møde d.23.9. – Johni. Udvalget, der består af fire, mener, at de kan klare det selv, men med nogle hjælpere på selve dagen. På dagen vil der være tøndeslagning på varmecentralen, som sædvanlig. På skolen skal der være to hoppeborge plus noget mere, men der kommer ikke nogen underholdning. Fastelavnsbollerne er ikke med i prisen til næste år, de skal bestilles ved siden af – prisen skal være på 15 kr., der skal dække slikpose, juice/kakao, flødebollekast og hoppeborge

 

8.2. Legepladsudvalg

8.2.1.      Intet nu

8.3. Sommerfestudvalg.

8.3.1.      Regnskab – Leon har forsøgt at lave et regnskab ud fra de indkomne bilag. Der er indkøbt drikkevarer for 14.000. og der er en indtægt på 13.000. Der er ikke returvarer og returpant. Halvdelen af bilagene er håndskrevne bilag. Festudvalget har afleveret 2200 kr. som overskud på sommerfesten – Det er ikke muligt at modtage og godkende bilagene, men det kan desværre heller ikke lade sig gøre at sige fra. Leon har aftalt et møde med revisorerne og festudvalget. Sommerfestudvalget skal komme med en forklaring på det mangelfulde regnskab.

9. Eventuelt

Julearrangement – hvem vil lave lidt underholdning? – Jette har sange med. Johni spørger Gunvor, og Benny og Leon finder også på noget

 

Kaffe og te næste gang – Jette

 

Sagsbehandling fra bestyrelsens side – Johni – Vi skal være hurtigere med at svare grundejerne, når de spørger om noget, de fx gerne vil lave – Det er meningen, at grundejerne kan få svar inden14 dage, og seks uger, hvis det skal på som punkt på et bestyrelsesmøde – Det kan være en god ide, at Bente har styr på, hvilke sager der ligger og venter. Hun skal så vidt muligt checke op på det én gang om måneden

 

Brev om blommetræer skal op på, næste bestyrelsesmøde

 

Mødet sluttede kl. 22.22

 

Referent Jette Malling

0

Din varekurv