Referat af bestyrelsesmøde 23. september 2009

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

Herved indkaldes til bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken onsdag den 23. september 2009 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

Afbud:

Kaffe/Te: Bjarne, det flinke menneske

Dagsorden:

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref af 17.6. har ikke været i cirkulation pga. ferie. Ref. af 19.8. er ikke i cirkulation pga. den sparsomme tid siden seneste møde.

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Parkering – Nogle grundejere har klaget over, at en grundejer optager minimum 5 parkeringspladser. Skal bestyrelsen henvende sig til grundejeren og bede ham om at begrænse sig? Eller er det ikke vores arbejde? Vedtaget: Der er ikke nogen regler for parkering, men man kan henvise til godt naboskab. Det gør vi i næste nyhedsbrev.

2.2. Træ – Bestyrelsen har modtaget en klage over et træ hos en grundejer. Træet er meget højt. Hvis bestyrelsen får en skriftlig klage, får grundejeren et brev, hvor der står, at vi henstiller til, at han beskærer, eller fælder, træet.

2.3. Hvepse – Grundejeren fik et brev, hvor der stod, hvordan man fjerner hvepsebo. Det har han ikke reageret på. Hvis grundejeren ikke fjerner boet, kan der ske sanktioner. Fx kan naboen lægge sag an mod ham. Pernille laver et forslag til et brev til grundejeren, som vi skal se, inden hun sender det ud.

2.4. En grundejer vil lave hegn i indgangspartiet. Det mener han, at han kan han gøre uden om os, det er hans egen matrikel. Og det er helt korrekt.

 

 

3. Generalforsamlingen

Hvem er på valg? – Johni, Bent og Leon er på valg. Leon genopstiller ikke. Leon er kasserer, hvilket er et selvstændigt punkt på generalforsamlingens dagsorden. Johni og Bent genopstiller.

Udvalgsmedlemmer, mm?

Lars Larsen genopstiller ikke til fastelavnsudvalget

Legepladsudvalget – Leon har fem medlemmer, der gerne vil være i det – Leon vil gerne blive i legepladsudvalget

Vi skal have checket sommerfestudvalget. Pernille kontakter dem

Revisorerne genopstiller. Leon tjekker revisorsuppleanterne

Indkomne forslag. – Der er ikke kommet forslag endnu

4. Meddelelser fra interne udvalg

4.1. Økonomiudvalg

4.1.1. Status – v. Leon – De faste udgifter i forhold til sommerfesten er på 46.000, det er eskl. Elregningen – Status foreningens driftsregnskab er OK

4.1.2. Årsregnskabet 08/09 + budget 10/11 – Poul-Erik Snoer forklarede udkastet til regnskabet 2008-09, og vi fastsatte budgettet 2010-11.

4.2. Personaleudvalg

4.2.1.

4.3. Varmeudvalg

4.3.1. Status vandtab v. Bjarne – august 3,5 kubik spædevand

4.3.2. Radiator skader – En grundejer har henvendt sig, fordi han mener, at grundejerforeningen skal male hans radiator. Samtidig skriver han, at der er skader på hans radiator. Bjarne tjekker, om der er en reel skade, eller om det kun er malingen, der er problemet. Hvis det er tilfældet, får han et pænt brev, hvor der står, at vi ikke maler grundejernes radiatorer. Vi har kun modtaget 3 klage vedr. dette, så projektet har været en succes.

4.3.3. Brunata har hos enkelte grundejere sat en måler op på et forkert sted på radiatorerne, så den måler forkert. Dette skal rettes, selv om der så kommer et nyt hul i radiatoren. Brunata må så bekoste at sætte en ny radiator op hos grundejeren.

En grundejer har fået etableret en måler på gulvvarmen. Det er sjusket arbejde, og Brunata skal sørge for det bliver lavet om.

En grundejer skal flytte. Hans gulvarmemåler sidder i en kasse i et skab, men den nye er større. Vi skal lave kassen større.

To grundejere har skabe i bryggerset, så man ikke kan komme til gulvvarme måleren. De skal sørge for uhindret adgang.

En grundejer har smidt VVS ud, fordi det ville blive grimt i hans badeværelse, når VVS satte den nye måler på. Arbejdet skal selvfølgelig se pænt ud, så grundejerne kan leve med det. Bjarne ser på sagen.

En grundejer har pakket alle sine rør ind, så han må henvende sig til VVS og finde en løsning i samråd med dem.

En grundejer fik utæt radiator. Det skal Brunata reparere/betale for.

En grundejer har betalt for gulvvarme, men det viste sig, at gulvvarmen var på el.

En grundejer med 8 radiatorer har kun fået monteret 7 målere. Dvs. at Brunata ikke har checket listen, inden de er gået ind i huset.

Der har været problemer med afleveringer af nøgler. En grundejer er med i opsamlingen, da han ikke var hjemme, og ikke har henvendt sig til hverken Brunata eller grundejerforeningen.

4.3.4. Vi skal have et komplet regnskab fra de VVS, der har skiftet målerne hos grundejerne. De har lavet mange fejl. Nogle af dem er blevet rettet i weekenden. De regninger skal betales af Brunata, og det er også dem, der skal stille akut med personalet, da det er meget svært at få fat i en VVS mand i weekenderne.

Der er nu lavet aftale med Brunata og firmaet om døgnvagt

4.3.5. status- Smedene på gulvvarme skulle lave en opsamling på gulvvarmen. Brunata er i gang med det sidste. De skal være færdige i uge 42

4.3.6. Vi skulle have informeret Ishøj Varmeværk om, at vi har gang i den store proces, det er, at vi skifter målere ud hos alle grundejerne. Når processen er færdig, skal varmeværket have besked om det, så hvis der fra da af sker noget, er det en fejl på grundejerens radiator og har ikke noget med udskiftningen at gøre.

 

4.4. Ansøgningsudvalg

4.4.1. status,

4.4.2. Farver opdatering, møde med kommunen – Brevet fra en grundejer er ikke rigtigt, indeholder forkerte oplysninger. En grundejer har søgt om at bibeholde sine entrecitgrå døre. Grundejeren skal have at vide, at hun kan stille det som et forslag til generalforsamlingen. Pernille har talt med Nete, Plan og Byg i kommunen om sagen – Pernille får en dato til et møde med kommunen. Når datoen er fastsat, kan de bestyrelsesmedlemmer, der kan og vil, deltage.

4.5. Vedligeholdelsesudvalg

4.5.1. Stolpe til nøgleboks – Bettina har fundet en stolpe, og nu er den bestilt.

4.5.2. Det sker at bommen og/eller porten til containerpladsen er åben, selv om personalet ikke har efterladt det sådan. Derfor skal vi have en ny lås og nye nøgler.

4.5.3. Mariehøns eller svampebump. Jette skriver en ansøgning og sætter mærke på en tegning. Det skal være ud for Bøg 34. Dette vil Pernille egenhændigt overbringe til Erling Skovgård.

4.5.4. Graffitti – værn – Vi har etableret endegavlsbeplantning flere steder. Grundejerne kan søge om at få beplantet deres endegavl. Det koster 15.000 stykket. Flere grundejere har søgt. Et sted drejer sig om fem endegavle hvis hele stykket skal blive pænt. Dette er der ikke penge til i nuværende regnskabsår. Endegavle i Bøgelunden, mod stamvejen, forventer vi bliver lavet af Park og Vej. Vedtaget: Vi sætter beplantning op ved Eg 26, Elm 11 og Fyr 63 i dette regnskabsår. Derefter vil de andre få det lavet hen ad vejen.

4.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

4.6.1. Intet

5. Særlige opgaver

5.1. Sortering af arkiv

 

6. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

6.1. Fastelavnsudvalg

6.1.1. Holder møde dd.

6.2. Legepladsudvalg

6.2.1. Evaluering af gårdprisen – Leon og legepladsudvalget mener, at de fleste gårde ikke var pæne, og at der ikke havde været den store indsats.

 

6.3. Sommerfestudvalg.

6.3.1. Evaluering af sommerfesten – Der er tre muligheder for en sommerfest: Hver femte år, hver andet år eller nedlæggelse af festen. Vedtaget. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der ikke længere hensættes midler til afholdelse af sommerfest.

 

7. Eventuelt

Julearr. – 21-11 hos Pernille

Vi mødes kl.9 d.27.9. og kører til Dyssegårdsparken.

 

Mødet sluttede 22.10

Referent Jette Malling

0

Din varekurv