Referat af bestyrelsesmøde 11. februar 2009

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken onsdag den11. februar 2009 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

 

Afbud:

Kaffe/Te: Pernille

 

Dagsorden:

Johni kommer kl. 19.00

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 7. januar? Underskrevet og i orden

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Henvendelser på skrivelse. – Der er kommet et par henvendelser angående den opkrævning, grundejerne har modtaget om at betale for bortkørsel af tagplader. Vi afventer, at grundejerne kommer med dokumentation for deres klager. Pladerne er fjernet af to firmaer, og der er uenighed om, hvem der skal betale de respektive regninger. Grundejerforeningen har bortskaffet plader svarende til to huses tagplader.

 

2.2. Låge flyttet. – Lågen er flyttet af tømrerfirmaet. Der er nu et hul mellem lågen og hegnet, og det ser ikke særlig pænt ud, men så har vi overholdt alle love og regler. Grundejeren opfordres til at beplante hullet.

 

2.3. Hegn flyttes. – Grundejeren har fået et brev fra vores advokat. Det er nu en skelssag. Det ser nu ud som om, at hegnet er ved at blive flyttet

 

2.4. Advokaten. –

 

Mobilantennen! Da vi på generalforsamlingen har taget stilling til et konkret tilbud og ikke kun til mobilmast eller ej, mente advokaterne, at tilsagnet kun gælder et år. Johni meddeler firmaet advokaternes bestemmelse –

Bøgelundens beplantning kontra Ishøj kommune. Advokaterne mener, at vi har en god sag. Vi mangler nu at finde selve aftalen frem. Hvis vi ikke kan finde den, kan vi få en kopi fra Park og Vej. –

Varme, gulvvarme osv. Vi står stærkt, fordi varmeanlægget er ejet af grundejerforeningen. Vedr. grundejer hvor de har lukket gulvet inden syn af gulvvarme, skal der ske følgende; hvis VVS ikke kan aflevere en underskrevet tegning, kan vi bestemme, at gulvet skal lukkes op. – Gigajule for varmt vand og gulvvarme skal defineres og omdefineres. Advokaterne mener, at bestyrelsen har kompetence til at fastsætte vilkårene for varmeafregning o.a. –

Mødet med advokaterne blev holdt i en behagelig tone, og var meget oplysende.

 

2.5. DONG – tilladelse til affaldsrum. – Efter 7 mails og mange telefonsamtaler har Pernille fået selve ”Definitionen for frie adgangsforhold”. Pernille har talt med Erik Melsing, der var stærkt imod projektet. Han beder om en ansøgning til at sætte et skur henover skralderummet. Pernille laver en ansøgning om dispensation. Vi skal under alle omstændigheder have sagen med til det sædvanlige møde med Teknisk udvalg i kommunen, da denne også skal godkende projektet.

 

2.6. Ref. af generalforsamlingen. – Referatet er færdigt, så vi får det inden for kort tid.

 

2.7. Pæn gård – Skal vi lave en konkurrence, der præmierer den flotteste gård, og måske også den grimmeste gård, der så kunne komme på hjemmesiden? Hvad er en pæn gård? Vedligeholdelse, renholdelse, legepladsen, p-pladsen, folks indgangsdøre? Vedtaget: Legepladsudvalget og Leon taler om en definition på en pæn gård og p-plads mm. På næste bestyrelsesmøde tager vi beslutning om, hvilke kriterier, der skal bruges og hvilke præmier, der skal være.

 

3. Nøgleboks til Brandvæsnet

Ved Benny – Vi skal have etableret nøglebokse ved genbrugspladsen og måske ved Centralen, så brandvæsnet ikke skal skære sig ind. Benny har talt med beredskabschefen. De skal have en kontaktperson og et personnummer. Så får vi en nøgleboks, til 1233,00 kr. stykket. Denne skal sættes op ved den naturlige indgang, dvs. ved bommen. Nøgleboksen kan sidde på en mur eller på en jernstolpe. Denne person lægger så nøglen ind sammen med brandvæsnet. De får ikke et personnummer, de må nøjes med et CVR nummer. Benny får fat i noget materiale, og punktet skal på igen på næste bestyrelsesmøde.

 

4. Næste kommunemøde

4.1. Manglende beplantning på stamveje, ved Bent. Bent har været rundt og har sat en masse krydser på et kort, som vi kan aflever til Park & Vej. Det er planter der er gået ud, og planter der er fjernet ifm. nye vandlåse og brandhaner.

 

4.2. Komprimatorer til genbrugspladsen. – Vi søger kommunen om at lægge strømmen til komprimatoren.

 

4.3. Skiltning, genbrugspladsen. – Vi ønsker nogle mere tydelige skilte på containere.

 

4.4. Fliser ved busstop, Ishøj Søvej – Der mangler fliser på ca. 10 m imellem de fliser, der er der nu. Vi vil gerne have et fodgængerfelt ved Ishøj Søvej/Ishøj Parkvej

 

4.5. andet? Hvad med vores ejendomsvurderinger? De er for høje.

Mariehøns i Bøgelunden

Bøgelundens beplantning.

 

5. Meddelelser fra interne udvalg

 

5.1. Økonomiudvalg

5.1.1. Status – v. Leon. – Der er ikke nogen kommentarer til regnskabet. Det går stille og roligt. Begyndte med et merforbrug, som nu er ved at blive udlignet, efter at alt er posteret som vi ønskede det. Vi er sluppet mellem 20 og 30.000 kr billigere ved bortkørsel af jord mm ved udbygningen af genbrugspladsen – Vi er oppe på 10 skyldnere. Men de fem af dem er pga. restvarme, hvilket er ganske normalt.– Vi har fået varmeværkets budget for 2009. Budgettet er indenfor de rammer, vi har i forvejen, men ender det med samme tilbagebetaling som i år, kan man stille spørgsmål ved hvorfor de forhøjer aconto betalingen?

5.1.2. Leon har omposteret regnskabet, så nu kan vi andre meget bedre finde ud af at læse det.

 

5.1.3. Borde/Stole, er indkøbt jubiiiiiiiii – Det lykkedes at få flet stole til 342,00 pr stol og 102,-kr. pr. ekstra sæde. De tunge borde flyttes til lageret i Fyrrelunden, og de nye skal være her på centralen. De nye borde er købt fra Trævarefabrikkernes Udsalg. Der har været en del bøvl med at få indkøbt dem, men nu er det heldigvis i orden. Udlejningen er faldet meget, pga. de irriterende stabelstole. Nu har vi igen klapstole, så vi skal lave en reklamekampagne for udlejningen.

 

5.1.4. Penge overflyttet, ja 600.000,-kr. – Leon har tømt girokontoen og har sat dem over i en bank, hvor de får renter. Der er dog sat lidt penge tilbage på girokontoen, så Bente har et rådighedsbeløb. Leon har fået en aftale med Danske Bank om få 2.95% på en tremåneders konto for de 500.000,-kr.

 

5.1.5. Refusion for genbrugspladsen på 124.000 kr. er modtaget.

 

5.2. Personaleudvalg

5.2.1. Det kører bare! Planlagt operation for en medarbejder medio marts.

5.2.2. Bettina på div. kurser. – Skære kursus, så nu kan vi se en femme fatale med motorsav – helt legalt…

 

5.2.3. Nyt tøj med logo.– Det tøjmærke personalet plejer at bruge, er ved at udgå, så måske skal de have tøj fra et andet mærke. Det ville være smart, hvis der var et logo med Strandgårdsparken på. Det koster kun 342 kr. at få lavet et logo og et mærke koster 14,00-17,00 kr. Vedtaget: Vi skal have et Strandgårdsparken logo.

 

5.2.4. Møde vedr. snerydning. – Der har været nogle divergerende meninger om snerydning. På mødet blev der pointeret, at det er Benny, der fra nu af er kontaktperson til snevagterne. Benny og Bettina taler sammen om planlægningen. – I næste nyhedsbrev skal vi efterlyse nogle sneryddere. Det skal pointeres, at det er lønnet arbejde og at man skal kunne bære sække på 25 kg, ud over at håndtere maskinerne.

 

5.2.5. Møde m. genbrugspladsens folk. – Mødet drejede sig primært om placeringen af de nye containere på pladsen og blev holdt i en fordragelig tone. Der skal bygges et nyt elektronikskur. Den mand fra M Larsen, der skal tømme containerne, skal være med til at godkende placeringerne. Der skal placeres nogle betonklodser for enden af containerne, så de ikke bliver skubbet ind i hegnet. Når alt er på plads, skal Leon P reparere det hegn, de har ødelagt. Vi skal have en ny skurvogn, men det er næsten ikke muligt at få en vogn magen til. De nye vogne er meget avancerede. Vi kan reparere den gamle skurvogn. – Containerfolkene skal have en definition på farligt materiale.

 

Vi skal have nogle bedre skilte. Skader skal altid meldes til kontoret, uanset skadens omfang.

 

5.3. Varmeudvalg

5.3.1. Status vandtab v. Bjarne – Vi har et vandtab på spædevand på 9.5 M3. Nogle grundejere har ikke varmt vand, så flere rækker har fået besked om at lufte deres radiatorer ud. En grundejer kan ikke få varmt vand, men naboerne har ingen problemer. Det kan være, fordi grundejeren har vandbeholderen på loftet, så derfor har luften samlet sig der. Det er grundejerens eget problem. Når fremløbstemperaturen er på 65 grader, som vi har, er der ingen problemer med Legionella, rent juridisk set. Temperaturen må være på 60 grader. –

Vandtabet forløber på den måde, at nogen dage er der ikke noget tab, og andre dage er der tab. Det betyder, at der ikke er nogen læk i bebyggelsen. Vandtabet sker fordi, mange grundejere laver forskellige projekter, hvor der aftappes vand, samt fordi der fortsat udluftes grundigt af personalet.

 

5.3.2. Møde m. Brunata – Bjarne og Johni har haft møde med Brunata. Det var et positivt møde med mange informationer. Forskellige testinstanser bruger Brunata som laboratorium. Normalt bliver aflæsning foretaget af deres egne folk. De fortalte om elektronisk aflæsning. Brunatas mænd mente, at elektronisk aflæsning er vejen frem. Så kan en person i en bil, der holder midt på parkeringspladsen, aflæse alle målerne i gården. Der skal være målere på alle radioatorerne, og måske skal der sættes varmtvandsmålere på, så man kan måle det varme vand, på samme måde som målingen af koldt vand. De elektroniske varmemålere er cirka samme størrelse som de nuværende glasmålere, og registrerer ikke varme fra ex. brændeovne, de er derfor meget mere præcise end de nuværende målere. Energimålere på gulvvarme findes i to typer, også elektronisk. Den ene kan ikke fungere, hvis rummet er under 8 kvadratmeter. Alt over 8 kvadratmeter skal der være energimåler på – Lovgangsmæssigt må man ikke tage varmestreger fra en radiator, som er taget ned Hvis vi skifter til Brunata skal vi betale 96.000,-kr. i forhold til 280.000 hos Ista Clorius. Vi vil gerne skifte fra Ista Clorius til Brunata. Varmeudvalget konfererer med advokaten Steen Henriksson om der kan være nogen problemer i, at bestyrelsen bestemmer, og ikke sætter sagen på en generalforsamling. Varmeudvalget får mandat til at opsige Ista Clorius, fordi vi under alle omstændigheder skal forhandle nye vilkår med Ista, hvis vi vælger at beholde dem, og vi har et års opsigelse. – Skal grundejerforeningen betale for målere til gulvvarme eller skal grundejerne selv? Al gulvvarme skal have samme type målere, og foreningen skal betale for målere på de allerede godkendte gulvvarmer.

Bjarne og Johni har mandat til at foretage sig de nødvendige skridt ift. overgang til Brunata.

 

5.4. Ansøgningsudvalg

5.4.1. status

 

5.4.2. Klar til næste etape af farver på gårdside? Marts måned skal Jette gennemgå Elmelunden og Tjørnelunden – Granlunden skal gennemgås igen. En del har allerede malet sort.

 

5.5. Vedligeholdelsesudvalg

5.5.1. Genbrugspladsen – er debateret under pkt.4.2. og 5.2.5.

 

5.5.2. Skurtage – Der er kun 6 skurtage, der skal renoveres, da resten er lavet for ca. 10-15 år siden. Der er ingen problemer med gård 24 tag. De har haft problemer med noget vand, som ikke lige kan findes ud af, før det bliver regnvejr igen. Det koster 150.000 ex. Moms at lave et rejsningstag på en skurgang, Vedtaget: Vi reparerer de seks skurgange med Icopal, og dropper rejsningstage på skurgange. Udgiften til rep. af de 6 tage er på ca. 150.000,-kr. ex. moms.

 

5.5.3. Skurgang gård 20. – Et nedløbsrør var defekt, er rep.

 

5.5.4. Istandsættelse af varme-kontor. – Væggene på Bettinas kontor skal sættes i stand. Derefter skal der sættes et andet lys op. Det nuværende er dårlig arbejdsbelysning. Der afsættes alt i alt 20.000,-kr. til renovering af kontoret.

 

5.5.5. Belysning, ventilation og maling – centralen. – Ventilationen er ikke – eksisterende på centralen, belysningen er skrækkelig og væggene er rigtig grimme – Benny og Bjarne undersøger udgift til renovering.

 

5.5.6. Forslag til vedligeholdelsesplan fra Grøn Entreprise. – De lovede os en 10 års vedligholdelsesplan. Den ser fornuftig ud, bortset fra, at de foreslår noget gødning, som vi ikke kender. Bettina spøger Park og Vej, om det er tilladt at bruge den gødning her i kommunen, og finder herefter ud af hvem som skal gøde? Hvad koster det hvis GE gøder?

 

5.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

5.6.1. Intet nu

 

6. Særlige opgaver

6.1. Sortering af arkiv, intet nyt.

 

7. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

7.1. Fastelavnsudvalg

7.1.1. Hvordan går det? Der er styr på det hele. Johni mailer en plan over dagen ud til bestyrelsen, så vi kan melde os til, og sende det ud til grundejerne. Der skal være flødebollemaskine, bowling og mm på skolen.

 

7.2. Legepladsudvalg

7.2.1. Brev til Noles vedr. sandkasser, mandat til Leon om at føre processen. – Noles svarer telefonisk på vores henvendelser. Leon har fået det råd, at vi relativt hurtigt skal svare på deres henvendelse og gøre det skriftligt. De påstår, at det er sandet, der giver problemer med rust, og at de har fået deres sandkasser testet af Teknologisk Institut. Det er noget vrøvl. Vi har hældt ganske almindeligt sand i sandkasserne. Det skulle de kunne tåle. Leon skriver til Noles, at vi selv vil kontakte TI og spørger dem om sagen. Leon kan evt. tage kontakt til vores advokat. Det drejer sig om 8 sandkasser, der koster 20.000 kr. stk. ex. moms, så det er ikke småpenge, vi taler om. I den sidste ende kan vi bede om at få handelen tilbage, så Noles henter deres sandkasser, og så vi kan købe nogle andre

 

7.3. Sommerfestudvalg.

7.3.1. Her bør være noget nyt nu, spec. vedr. indgåede aftaler og økonomi. Hans får samlet hele festudvalget i den kommende weekend, så vi forhåbentlig kan få noget mere at vide. Der skal foreligge kontrakter på de forskellige ting, vi skal bruge. Fx på telt, underholdning osv.

 

8. Eventuelt.

Bestyrelsesarrangement, Leon kom men det par nye tiltag, men der er vist mest tilslutning til Cirkusrevyen.

 

En lille snak om selvransagelse; er vi nogen gange for hurtige, og glemmer at medlemmerne ikke har den samme viden som os? Dvs. at vi tager for givet at de er vidende om ulovlige forhold. Vi skal være OBS på at det ikke sker, bare fordi vi selv har oplevet tingene mange gange. Grundejerne bør altid advares om problemer, inden sagen går videre (også selvom de har pligt til at vide det..)

 

Mødet sluttede 22.23

 

0

Din varekurv