Referat af bestyrelsesmøde 11. marts 2009

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken onsdag den 11. marts 2009 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

 

Afbud: Bent, Jette, Johni

Kaffe/Te: Pernille

Special guest; John Christensen vedr. overgang til Brunata mm.

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 11.2. Har været i cirkulation, men er ikke printet til underskrift.

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1.  En grundejer har fået brev om, at vi ikke besvarer flere henvendelser med mindre de er fra advokat/forsikringsselskab.

 

2.2. Der er ikke kommet dokumentation for fjernelse af tagpladerne – opkrævningen fastholdes.

 

2.3. Mur – gård 9 – påkørt – ingen ved noget. Udbedres af mureren.

 

2.4. Generalforsamlingsref. – er færdigt, ligger til godkendelse hos Birgitte Harring-Lund.

 

2.5. Advokaten – div. Skelssager indledt. Vi søger sagen om Bøgelunden genoptaget med kommunen. Varmefordeling/afregning skal ikke op på GF.

 

2.6. DONG – vil have ny skriftlig ansøgning om dispensation – denne er ikke lavet endnu.

 

2.7. Ny fællesinfo fra kommunen – vi skal huske at bruge denne side ved loppemarked osv.

 

2.8. Affaldspiece – er omdelt af Ishøj Kommune. Den er desværre meget misvisende, da vi har vores egen genbrugsstation, og vi kunne have ønsket kommunen havde rettet henvendelse til os inden de udsendte den.

 

2.9. Forsikringssag. Vi har udtalt til grundejerens forsikring hvori skaden bestod. Grundejeren er meget utilfreds med dette.

 

3. Møde med kommunen.

Ikke fået dato endnu.

 

4. Alternativt vinduesparti på haveside.

Godkendt efter fremsendte tegning.

 

 

 

5. Nøgleboks-brandvæsnet.

Type Dan-box, sættes i betonpæl ved bommen til genbrugspladsen.

  Benny følger op omkring montering/indkøb. Pernille checker hvordan der skal bores hul.

 

6. Meddelelser fra interne udvalg

 

6.1. Økonomiudvalg

6.1.1. Status – v. Leon.

 Det er ok, men vi skal ikke sætte mere end det planlagte i gang resten af året.

 

6.2. Personaleudvalg

6.2.1. Skærekursus med beføjelser.

 Bettina har været på skærekursus og har nu ret til at undervise øvrige i hvordan man gør. Dermed må Peter også bruge motorsav..

 

6.3. Varmeudvalg

6.3.1. Status vandtab v. Bjarne, 8,6 M3 Dette skyldes mange udluftninger af systemet, samt 2 mindre lækager.

 

6.3.2. Brunata – har afleveret tilbud på udskiftning af målere til elektroniske, radioaflæste målere, samt fremtidig aflæsning og udarbejdelse af regnskab. Det koster knap 1 mill. at udskifte målerne, men de er afskrevet ved besparelser i løbet af ca. 5 år, da Brunata tager 200.000,-kr. mindre end ISTA for aflæsning/regnskab.

John C. anfører problematikker omkring målernes levetid, samt at radiatorerne skal males efter udskiftning, da de nye målere ikke sidder som de gamle. John skal deltage i nyt møde med Brunata, og her fremsætte de samme spørgsmål. Der er dog enighed om, at vi ønsker elektroniske, radioaflæse målere, og at vi ikke betragter pletter på radiatorerne som et problem. ISTA skal opsiges, og vi skifter så målere ved aflæsningen i juni. Herefter vil vi tage stilling til målere på varmt vand og gulvvarme.

 

6.3.3. fjernvarmearbejde igen.. Lækage i Brønd ved Bøg, samt Gran. Begge er udbedret. Gran ved nyt varmeskab og arbejde under gulv.

 

6.3.4. Forespørgsel om vi ikke snart gør noget for en mere retfærdig varmefordeling? Jo – da, se ovenstående.

 

6.3.5. Problem med udluftning, da vandvarmer sidder på loftet. Der bør snart være luftet igennem.

 

6.4. Ansøgningsudvalg

6.4.1. status , alt går som det skal.

 

6.4.2. Farver? Jette er i gang med Tjørn-Elm.

 

6.5. Vedligeholdelsesudvalg

6.5.1. Renovering af centralen. Der skal etableres udsugning af samme type som på et autoværksted. Benny og Bjarne arbejder videre med det – kontakter evt. fagforeningen omkring arbejdsmiljø regler.

 

6.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

6.6.1. Intet nu

 

7. Særlige opgaver

7.1. Sortering af arkiv, ikke kommet videre, men vi leder ofte i bunkerne efter noget vigtigt..

 

8. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

8.1. Fastelavnsudvalg

8.1.1. Evaluering. Regnskab godkendt – evaluering udsat til næste møde, så Johni selv kan være med.

 

8.2. Legepladsudvalg

8.2.1. Noles – fralægger sig ansvar for reklamationer med henvisning til at firmaet er solgt. Leon kontakter Steen Henriksson vedr. dette.

 

8.2.2. Projekt Pæn gård…

 Legepladsudvalget har holdt møde d.15.2. og synes det var et rigtig godt initiativ. Vil gerne have det omfatter hele gården, ikke blot legepladsen. Skal forløbe sommeren over, og præmieres til generalforsamlingen. Pernille synes det bør være tidligere, fx til sommerfesten. Præmier; 10.000,-kr. 5.000,-kr. og 3.000,-kr. Udvalget skal komme med et oplæg til kriterier for bedømmelse, samt forløb.

 

8.3. Sommerfestudvalg.

8.3.1. Nu må der være nyt..

Udvalget har holdt møde d.14.2. Der er mange aftaler på plads, men de er alle

mundtlige, de skal på skrift. Der stilles spørgsmålstegn ved om det er muligt

og tilladt at være 250 mennesker i omtalte telt. Kan én kok stå for det? Hvordan

med overdækning af grill? Menu og priser? Og mange andre uafklarede ting, udvalget må holde nyt møde og få tingene helt på plads.

 

9. Eventuelt

Sommerarrangement. Vi tager i cirkusrevyen og spiser bagefter

 

Bjarne meddelt at han er bortrejst fra 7.-15. juni. Husk alle at melde ferie til Bente, så vi kan få ferieplanen på plads.

 

Bjarne spurgte om det er tilladt at fuldfuge sit hus på gårdside, ligesom skurgangene er blevet det? Bestyrelsen finder ikke noget at indvende mod det.

 

 

 

Mødet sluttede 22.50.

Referent; Pernille Møller

0

Din varekurv