Referat af bestyrelsesmøde 28. oktober 2008

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 28. oktober 2008 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

Afbud:

Kaffe/Te: Det har Leon stået for

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Alle ref. er underskrevet, dog ikke minimøde vedr. budget/ansøgningsudvalg 12.10. – Der skal ikke foreligge ref. fra dette møde, da der ikke blev foretaget beslutninger, men kun fastlæggelse af tidligere beslutninger

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Grundejere, forlig – Det lykkedes at indgå forlig. Den ene gik ind på den andens retningslinier. Efter at det nye hegn er sat, er der blevet et hul mellem haverne. Vi køber planter og sætter dem i hullet. Det blev på mødet besluttet, at al fremtids kommunikation mellem de to grundejere, vedr. skel, skal gå igennem kontoret.

 

2.2. Husrække-tagplader – en grundejer har været første kontaktperson i sagen om de tagplader, der lå på parkeringspladsen i lang tid. Tagpladerne skulle fjernes af to forskellige firmaer. Nogle af pladerne blev fjernet, men ikke alle. En person fra et firmaet kontaktede Bente, og bad om regningen tilsendt. Brevet kommer retur flere gange, og det viste sig at være umuligt at få regningen inddrevet. – Vedtaget: Hele rækken får et brev, med en orientering om sagen og spørgsmål om bortskafning af tagplader, hvis der ikke kan kastes lys over sagen på anden måde.

 

2.3. Møde om brand og bål – Pernille og Bjarne har været til møde i kommunen om de problemer, der har været mht. brand. Kommunen har lavet mange foranstaltninger for at undgå flere episoder. Der her været stille i Ishøj lige siden.

 

3. Generalforsamlingen.

Indkaldelse og bilag – Vi gennemgik dagsordenen. Der skal rykkes om på dagsordenen, så valg af bestyrelsesmedlemmer kommer efter beslutningspunkterne. Det skal være muligt for bestyrelsesmedlemmerne at gå af, hvis vedkommende ikke kan tilslutte sig et særligt forslag.

 

Regnskab 2007/08 – Regnskabet blev gennemgået – Pernille vil se på varmeregnskabet og undersøge, hvorfor varmeregnskabet er ret meget anderledes end sidste år.

 

Borde/stole opstilling. – Bestyrelsen kommer lidt over kl. 18.00. Vi skal have samme opstilling som sidste år, nemlig sildeben. Talerstolen skal ikke stå ude i siden, men på midten. Bent og Bente står for indtjekningen. Bjarne kontakter skolen.

 

Øl/vand – Leon henter øl og vand og tager det med.

 

 

4. Meddelelser fra interne udvalg

 

4.1. Økonomiudvalg

4.1.1. Status – v. Leon. Regnskabet udviser et forbrug, der svarer til 4 måneder. Flere af de opgaver, der er budgetteret til næste år, er allerede i gang. Der er ingen problemer i regnskabet, selv om vi har et måneds ekstra forbrug

 

4.1.2. Borde – Borde sagen er afsluttet.

 

4.2. Personaleudvalg

4.2.1. Ansøgere. – Vi har haft en ansøger til samtale. Hvis han stadig er interesseret den 1-1-09, vil han blive ansat som en fuldtids ejendomsfunktionær.

 

4.2.2. Dato Owes afskedsreception. Torsdag d. 18-12-2008 14.00-17.00. Vi får ”pindemad” fra slagter Finn i Ishøj Centret. Leon sørger for et gavekort til en kroferie for to et sted i Skandinavien.

 

4.3. Varmeudvalg

4.3.1. Status vandtab v. Bjarne – Til dato har vi mistet 3,3 kubikmeter vand. Nålen står stille i lange perioder, og så kører den igen. Det kan være fordi, grundejerne lufter ud engang imellem.

 

4.3.2. Fjernvarmearbejde – De allersidste småting er afsluttet, og firkantarealerne er blevet beplantet. Den samlede regning er på ca. 3 mill. – Vi har intet hørt fra grundejeren med klagesag. Han har ikke hentet sin check. Hvis vi ikke hører fra ham inden 1-1-09, bortfalder tilbuddet.

 

4.3.3. Varmemøde – Bjarne og Johni. Bjarne har modtaget materiale om varmeregnskab fra Dyssegårdsparken. Nu kan vi sammenligne vores varmeregnskab med Dyssegårdsparkens. De bruger firmaet Brunata, og de har aldrig haft problemer med det firma. Det ser ud til, at vi betaler 100.000 kr. mere for det samme arbejde med Ista, end Dyssegårdsparken betaler for Brunata. Det er lidt svært at sammenligne hele varmeregnskabet, fordi Dyssegårdsparken har deres eget kraft-varmeværk og ikke har fjernvarme fra deres kommune, som vi har. Bjarne og Johni vil se på fordele og ulemper, og derefter kontakte Brunata.

 

4.3.4. Alarmer – IVV – Vi har fået en alarm fra ABB, vi afventer udtag fra kompressoren, før det hele kan gøres færdigt.

 

 

4.3.5. Grundejer – varmefordeling mm. – har klaget over, at hun ikke får sine varmepenge før januar måned. Vil have renter af dem. Får forklaring på dette.

 

4.3.6. Gulvvarme, Grundejer har spurgt om, hvordan man tilslutter gulvvarme i køkkenet. Det er ikke muligt at etablere varme i køkkengulvet, fordi det indebærer at grundejerforeningens varmerør bliver støbt ind i beton. Samtidig vil rørene måske blive omlagt, og så ligger de ikke dér, hvor de skal ligge ift. tegningerne – Vedtaget. Det er ikke tilladt at lave gulvvarme, hvor grundejerforeningens rør støbes fast. Der bliver lagt et notat i grundejerens mappe.

 

4.4. Ansøgningsudvalg

4.4.1. status

 

4.4.2. Farvevalg-gårdsider – et par enkelte grundejere har klaget, ellers har alle accepteret at få deres træværk malet sort inden 1-5 2009.

 

4.4.3. grundejer – skelsforretning – Vedtaget– Da vi ikke har hørt fra ham, må det blive en skelsforretning.

 

4.4.4. Grundejer, skur – Skuret er for højt og tagkanten går ud over hegnet. Ansøgningsudvalget ser på skuret og vurderer, hvor meget der skal rettes på det. – sagen tages op til januar.

 

 

4.5. Vedligeholdelsesudvalg

4.5.1. Regnvandsbrønd ved Egelunden 73 – Der er måske et sammenfald, men det ser ikke sådan ud. Der er nedlagt et stykke brønd, og der er også faldet meget grus og sten ned i regnvandsbrøndene. Der får vi TV overvåget sagen, så vi ikke bliver overrumplet af et nyt stort projekt.

 

4.5.2. Havelåger – Ved Bøg 102 og 92. De etableres som trafikdæmpning.

 

4.5.3. Centralen – Skabene til udlejningen er færdige, de skal bare males.

 

4.5.4. Afløb gård 13 – Vi har fået et tilbud, som vi har sagt ja til. Albertslund kloakservice.

 

4.5.5. Afløb garagen – samme firma – dette tilbud lød dyrt ift. ovenstående, så vi vil indhente et ekstra tilbud.

 

4.5.6. Udvidelse af genbrugspladsen. – Det ser ikke ud til, at Ishøj kommune kan hjælpe os med tilskud til udvidelse af pladsen, da kommunen skal spare på alle fronter. Forslag: Vi sætter gang i udvidelse af pladsen, belægningen og hegnet, selv om vi ikke foreløbig får tilskud til det fra kommunen. Når vi så holder møde med kommunen til januar, taler vi med dem om komprimatoren. Forslaget er vedtaget

 

4.5.7. Skurgangstage – Flere grundejere fortæller, at deres skurtage er utætte, og de har vandskade i deres skure. Vi bliver måske nød til at få lagt tagpaptage, i stedet for at etablere højrygs tage, hvis det drejer sig om mange skurgange. Vi må have en gennemgang af alle tage.

 

4.5.8. Skurgange, mure. Mureren har lavet fire skurgange. De er nydelige.

 

4.5.9. TDC – Pernille og Betina så gravemaskiner på den nye sti. Det var TDC, der skulle ordne en grundejers telefonkabler. De skulle til at grave midt i stien, da de troede, at det var offentlig grund. Grundejerforeningen har kontaktet TDC og har fortalt dem, at Strandgårdsparken er privat grund, og de skal kontakte foreningen, når de skal lave noget hos deres abonnenter, samt at vi forventer fuld genetablering.

 

4.5.10. Havelåge Pop 9-11 – Vedtaget: Der skal etableres en havelåge.

 

 

4.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

4.6.1. Næsten færdigt – Der mangler kun nogle små software problemer, men Jacob er på sagen.

 

 

5. Særlige opgaver

5.1. Sortering af arkiv , ligger stille..

 

6. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

6.1. Fastelavnsudvalg

6.1.1. Opstillere? Alle genopstiller J

 

6.2. Legepladsudvalg

6.2.1. Opstillere? – Asger og Carsten er med plus en ny; Morten Sønderup.

6.2.2. Sandkasser – Noles skal rykkes for svar vedr. rustangreb.

6.2.3. Henv. fra grundejer – ang. manglende vedligeholdelse, har fået svar og opfordret til at stille op til legepladsudvalget.

 

6.3. Sommerfestudvalg.

6.3.1. Opstillere? –. Vides ikke endnu.

6.3.2. Musik og telt er bestilt.

 

7. Eventuelt

 

Julemarked – Leon har lavet en indbydelse.

 

Borde og stole til udlejning – Johni har fundet en masse elendige stole, som ikke duer. Men han har fundet nogle gode borde. Leon har fundet nogle stabelstole til ca. 500,00 kr. – Det ser ud til, at vi har nogenlunde med stel og glas. Vi skal kun supplere med lidt. Bestikket skal skiftes ud. Det er grimt og sløvt. Vi skal have flere fade og nogle potageskeer mm.

 

 

Mødet sluttede 21.31

 

 

Referat Jette Malling

0

Din varekurv