Referat af bestyrelsesmøde 12. juni 2007

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 12. juni 2007 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 15. maj til underskrift. Underskrevet.

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Grundejer – emhætte – naboen har monteret en emhætte direkte på væggen. Når den bliver brugt, generer den grundejeren med en brummende lyd – Vedtaget: naboen får et pænt brev, hvori der står, at vi henstiller til, at de får dæmpet den generende lyd fra emhætten. Dette kan gøres med en gummimembran.

 

2.2. Summa – summarum – Der regnskabsprogram, som Snoer skal bruge, er defekt, så vi har fået et nyt. Så det er ikke i orden endnu.

 

2.3. Ejendom – klage indgivet til alle instanser. – Erhvervsudlejning! Pernille har talt med Henrik Puuka om den ulovlige udlejning. Pernille har indgivet klager til SKAT. De vil så kontakte politiet. Samtidig har Pernille talt med Mikael Ege om, at lokalplanen ikke bliver overholdt. Alle instanser handler nu herpå.

 

2.4. Reklamationer ift. dagrenovation, ingen retsbeskyttelse? – Kommunen hyrer et firma. Leon Petersen, der ødelægger vores ting/skralderum. Proceduren er så følgende: Vi klager til kommunen, der afviser alle klager, og derefter er der ingen ankemuligheder. Dette er ikke i orden. Vi er en af de eneste grundejerforeninger, der ejer vores egne skraldestativ, og så er vi alligevel ikke herrer over dem. Vi har gang på gang klaget over, at Leon Petersens mandskab ødelægger vores ejendom, fx hegnet omkring genbrugspladsen. En grundejer har skriftligt klaget over et ødelagt skraldestativ, og har fået et afslag på klagen, som ikke kan ankes. Vedtaget: Vi skal skrive en principiel klage over den dårlige renovation. Pernille laver et udkast, der bliver godkendt over vores mail.

 

2.5. Ved Tjørn 26+28, bål på legeplads – Information: På stien var der en knallert, der var blevet brændt af samtidig. Der er en del problemer lige i det område.

 

3. Mødedatoer efterår 2007

Mandag 6. august

Tirsdag 4. september

Tirsdag 2. oktober

Tirsdag 13. november

Onsdag 28. november GENERALFORSAMLING på Vibeholmskolen.(OBS dette senere ændret til 27.11. på Strandgårdsskolen)

Torsdag 29. november – afrunding af generalforsamling

 

Søndag 18. november JULEMARKED

 

4. Evaluering af loppemarkedet

I år var det heldigvis godt vejr. Der var 22 stader. Der var godt gang i salget, og bestyrelsen måtte flere gange hente nye forsyninger af drikkevarer, ketchup mm.

Næste år skal vi have både okse- og kyllingepølser – der blev et overskud på 216,00 kr. på

fortæringen.

 

5. Meddelelser fra interne udvalg

 

5.1. Økonomiudvalg

5.1.1. Status – v. Leon.

Regnskabet udviser et minus på 87.000,-kr. men dette udlignes af container-

tilskuddet. Vi går således ud af regnskabsåret i balance.

Varmeregnskabet ligner en tilbagebetaling på 1 mill. kr.

Der er de vanlige restancer.

5.1.2. Gennemgang af vores forsikring. Det ser ok. ud, bortset fra maskinforsikringen,

som skal tages op med assurandøren. Ejendomsforsikringen ser ikke ud til, at

dække skurgangene. Det må vi kigge på senere.

 

5.2. Personaleudvalg

5.2.1. Orientering – Omdeling af nyhedsbrev. Der har været lidt problemer med uddelingen af nyhedsbreve. Men fra nu af skal kommunikationen gå igennem omdelerens far. Der skulle ikke være problemer fremover.

5.2.2. Maherejendomsfunktionæren skulle til teoriprøve, men tolken havde ikke de rigtige papirer med, så det kunne ikke gennemføres.

5.2.3. I september følger vi op ift. mandskabet og dets arbejde i løbet af sommeren

 

5.3. Varmeudvalg

5.3.1. Status vandtab v. Tommy – 6 kubikmeter. Én grundejer har brugt 3 m3, pga. en defekt ventil i det nye varmeskab.

 

5.3.2. Aflæsning – Som beskrevet i Nyhedsbrevet juni måned, bliver der først læst varme af i august måned uge 33 og 34. Den person, der plejer at læse af, har sagt fra, da han er ansat hos Falck og derfor er i strejke!! Derved bliver sæsonen længere end normalt, så regningen bliver større. Særlig hvis det bliver en varm sommer, så målerne fordamper en del. Men, så bliver sæsonen kortere i 2007-08.

 

5.3.3. I morgen tager Lars og Bjarne til det halvårlige møde i Ishøj Varmeværk.

 

5.4. Ansøgningsudvalg

5.4.1. status v. Jette – Listen står i bero indtil databasen kommer op og stå.

 

5.4.2. Grundejer – vindue forkert placeret. Sagen taget op af Bent Jacobsen, som synes det er synd for grundejeren – Sagen er i princippet lukket, da bestyrelsen har diskuteret den på 2 møder, og har besluttet ikke at, give dispensation. Begrundelsen er, at det kunne skabe præcedens ift. andre grundejere, der også laver forskellige ulovlige projekter, samt give andre anledning til at, tro vinduet var godkendt, og dermed selv lave et.

Plan-Byg vil give dispensation, hvis vi ønsker det.

Grundejeren har været til møde med Pernille og Bjarne. På det møde blev det besluttet, at grundejeren skulle kontakte sin advokat og vise ham alle papirerne, så advokaten kunne bedømme, hvordan han står i sagen. Derefter skulle grundejeren kontakte bestyrelsen, og sagen tages op igen. Dette har grundejeren måske ikke forstået, da han ikke har gjort dette endnu. Dette skyldes så åbenbart at Bent J. har bedt ham undlade dette.

Pernille henstiller til, at bestyrelsesmedlemmerne overholder deres tavshedspligt, samt er loyale overfor de beslutninger der træffes. Ligeledes gør hun opmærksom på muligheden for, at erklære sig inhabil, når man, som her, er personligt involveret.

Bent siger til grundejeren, at de skal henvende sig til den advokat, der har ført deres køb, som det blev aftalt på mødet med grundejeren.

 

5.5. Vedligeholdelsesudvalg

5.5.1. Grundejer – Hegn som foreningen har flyttet ifm. havesag, er ikke funderet. Det var det oprindeligt ikke, men en professionel skal sørge for, at stolperne sættes ordentligt. Det er vores mandskab, der har sat hegnet op, og ikke gjort det ordentligt.

 

5.5.2. Genbrugspladsen – hegn, tilbud. – børnene graver sig ned under hegnet. Derfor skal hegnet sikres nede ved jorden. Det kan gøres på den måde, at hegnet er længere end højden, og det så graves ned, eller at hegnet er den højde, den skal have, og vi så lægger noget, fx asfalt på en stribe langs med hegnet. Der er en pæn stor prisforskel på de to hegn – Vedtaget: Vi tager det tilbud, der gælder for hegnet uden nedgravning. Derefter etableres en form for sikring langs med hegnet.

Der er en masse ukrudt på genbrugspladsen. Dette er ikke i orden.

Vi har to trækvogne, der ikke fungerer særlig godt. Den ene har fået et

anhængertræk på, så man ikke kan gå med den. Vi trænger til en ny trækvogn.

Vedtaget: Pernille må købe trækvogne for ca. 5.000,00 kr.

 

5.5.3. Grundejere – klager over hinanden, samt hensætter byggematerialer og affald på p-plads, ledende varmemester beder dem fjerne det.

 

5.5.4. Kommunen – orientering – Pernille har rykket samtlige instanser, vedr. aftaler fra mødet 1.3.07. Henrik Puuka arbejder på sine sager. Glascontaineren, der skal stå i Bøgelunden er kommet for 6 ugers siden, men Leon P har stadig ikke sat den op!

 

P-skilte. Politiet kan ikke give tilladelse til særlig parkering. Enten må man holde ellers også må man ikke holde. Dvs. at vi ikke må sætte p-skilte ved stamvejene, men gerne ud for hver parkeringsplads. Skal vi så have 29 skilte? Vedtaget. Vi sætter P-forbudt-for-uvedkomne-skilte ved de relevante parkeringspladser. Dvs. de 11 parkeringspladser, der støder ud til ydersiden af Strandgårdsparken. Pernille bestiller 11 skilte.

 

5.5.5. Parkeringsvedtægten – Vi er ikke omfattet af den nye parkeringsvedtægt, da vores parkeringspladser/gårde ikke er under Ishøj Kommunes vejmyndighed. På vores bestyrelsesmøde august, skal vi debattere emnet og beslutte, hvad vi gør ift. parkering af fx campingvogne. Lokalplanen er stadig gældende.

 

5.5.6. Ledende varmemester vil gerne have en ny buskrydder med tilhørende værktøj. Det vil koste ca. 6000,00 kr. Tommy anbefaler købet, da mandskabet vil få stor gavn af maskinen Vedtaget: Maskinen købes.

 

5.5.7. Grundejer – ønsker graffiti værn beskåret, således at der bliver luft til muren. Dette imødekommes.

 

 

5.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

 

6. Særlige opgaver

6.1. Renskrivning af Hvidbogen

 

6.2. Sammenfatning af vedtægterne

 

7. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

7.1. Fastelavnsudvalg

 

7.2. Legepladsudvalg

7.2.1. Gennemgang af legepladser – Vi skal renoverer samtlige vippedyr. De skal slibes af og have olie. Vi skal holde øje med både gyngestativer og vipper. Flere steder mangler der beskyttelseshætter. På alle klatrevægge skal grebene strammes fast. Gård 8 får sin sandkasse i denne uge. Gård 21 får renoveret sin sandkasse.

Gynge gård 27 i stykker, rep. i uge 24.

7.2.2. Gård 29 har søgt om en stor sandkasse til dagplejerne i stedet for en lille, de har nu. Denne sandkasse er ikke en Noles, så det kan ikke bevilges, det er restarealet, som gården selv skal sørge for. Ligeledes kan det ikke accepteres at sandkassen etableres med dagplejer tilskud fra kommunen, da der så kan opstå tvivl om brugsret og ansvar.

 

7.3. Medieudvalg

 

8. Eventuelt

Problemer med de nye stole; firmaet sender nye stole til os, vi skal ikke returnere de gamle.

I forbindelse med Budget skal vi tale om, om der skal sættes penge til side til fx nye legeredskaber.

 

 

 

Mødet sluttede

22.41

Referant Jette Malling

0

Din varekurv