Referat af ordinær generalforsamling d. 14. december 2022

Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

 

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken onsdag den 14. december 2022, kl. 18.30 i Multisalen på Strandgårdsskolen

 

Dagsorden:

                            

1. Velkomst

Pernille bød forsamlingen velkommen til generalforsamlingen.

 

2. Valg af dirigent, samt stemmetællere.

Advokat Henrik Dreyer blev valgt som dirigent

 

Som stemmetællere/mikrofonløber blev Jette Jørgensen, Egelunden 9 og John Christensen, Egelunden 27 valgt.

 

Der var 71 stemmeberettigede inklusiv 5 fuldmagter. 

 

3. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.

Henrik Dreyer erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet og indkaldt samt beslutningsdygtig.

 

4. Bestyrelsens beretning v/formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Skriftlig beretning var udsendt til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

I beretningen var der bl.a. nævnt varmeaflæsning og målere.

Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18, spurgte i den forbindelse om, hvorfor det ikke var gratis at få sat målere på gulvvarme. Hertil svarede Pernille, at husene ikke er ”født” med gulvvarme, så det er ikke en udgift foreningen skal betale. Hertil kommer, at målere til gulvvarme er dyrere end dem til radiatorer. På efterfølgende spørgsmål om, hvorfor der ikke skulle betales for målere på håndklædevarmere, svarede Pernille at håndklædevarmere erstatter almindelig radiator og derfor ikke en udgift for grundejerne.

 

Inge Hansen, Tjørnelunden 11 spurgte til tidligere beregningen af stregforbrug. Dertil svarede John Christensen, Egeluden 27, at den daværende bestyrelse havde lavet beregningen ud fra en ækvivalent til stregforbrug.

 

Herefter blev beretningen godkendt uden bemærkninger.

 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

For perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022

 

     A. Godkendelse af driftsregnskab

     Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til det reviderede regnskab, som blev godkendt.

     B. Godkendelse af varmeregnskab

     Varmeregnskabet blev uden bemærkninger godkendt.

 

6. Fastsættelse af kommende års kontingent (1. juli 2023– 30. juni 2024)

Dette sammen med bidrag til terrænbelysning.

Forslaget, hvor kontingent er fastsat til kr. 625,00 pr. md. og terrænbelysning til kr. 15,00 pr. md., blev vedtaget.

 

7. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2023– 30. juni 2024)

 

Forslaget hvor varmebidraget er steget med kr. 30,00 pr.md. til kr. 1.160,00 pr. md. blev vedtaget.

         

8. Fastsættelse af bidrag til containerplads (1. juli 2023-30. juni 2024)

 

Forslaget hvor bidraget til containerpladsen er steget med kr. 5,00 pr. md.  til kr. 70,00 pr. md. blev vedtaget.

 

9. Fastsættelse af rykkergebyr

Foreslås uændret på 150 kr.

Forslaget blev godkendt.

 

10. Indkomne forslag.

 

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

11. Valg af udvalg

 

     11.1 Valg af Fastelavnsudvalg

     Nuværende udvalgsmedlemmer:

 •      Morten Juhl Thagaard, Bøgelunden 35 – genopstillede

     Morten Juhl Thagaard blev genvalgt.

 

     Der skulle vælges mindst to medlemmer, for at der kan afholdes fastelavnsfest i 2023.

 

     Der var ikke nogen, der meldte sig til udvalget, så forsamlingen blev orienteret om, at hvis

     man efterfølgende fik lyst til at deltage, kunne man rette henvendelse til kontoret.

                  

 

     11.2. Valg af Loppemarkedsudvalg

     Nuværende medlemmer:

 • Søren Gross, Bøgelunden 102 – genopstillede ikke
 • Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14 – genopstillede

     Carsten Pålsson blev genvalgt.

     Der skulle vælges mindst to medlemmer, for at der kan afholdes loppemarked i 2023.

     Der var ikke nogen, der meldte sig til udvalget, så forsamlingen blev orienteret om, at hvis

     man efterfølgende fik lyst til at deltage, kunne man rette henvendelse til kontoret.

                     

     11.3. Valg til Parkeringsudvalg

     Nuværende medlemmer:

 • Lars Kampmann, Bøgelunden 90 – genopstillede
 • Michael Olsen, Elmelunden 22 – genopstillede
 • Birger Verge Nielsen, Tjørnelunden 10 – genopstillede
 • Sven Knoth-Nielsen, Granlunden 19 – genopstillede
 • Amier Al Amier (udtrådt ifm indtræden i bestyrelsen)

     Alle de genopstillede blev valgt.

 

12. Valg af formand for en 2-årig periode

 

Nuværende formand:

 

 • Pernille Møller, Granlunden 101, genopstillede

     Pernille Møller blev valgt.

 

13. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

 

 • Kenan Vural, Poppellunden 11, genopstillede
 • Ulrik Peetz, Poppellunden 3, genopstillede
 • Lilian Medina Johansen, Bøgelunden 10, genopstillede ikke (fraflyttet 1.11.2022)

Begge genopstillede blev valgt.

Der skulle vælges 1 nyt bestyrelsesmedlem.

Da ingen, trods ihærdige forsøg, ikke meldte sig, besluttede et tidligere bestyrelsesmedlem, nemlig John Christensen, Egelunden 27, at melde sig som kandidat og blev valgt med applaus.

 

14. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

 

 • Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 101 – genopstillede
 • Svend Knoth-Nielsen, Granlunden 19 – genopstillede ikke
 • Søren Gylling Jørgensen, Bøgelunden 80 – genopstillede

De to genopstillede blev valgt.                  

Der skulle vælges yderligere 1 bestyrelsessuppleant, og efter utallige opfordringer til forsamlingen meldte Claus Daubjerg, Fyrrelunden 14, sig som kandidat og blev valgt med applaus.

 

15. Valg af 2 interne revisorer

 

 • Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18 – genopstillede
 • Trina Peetz, Poppellunden 3 – genopstillede

     Begge de genopstillede blev valgt.

 

16. Valg af 2 revisorsuppleanter

 

 • John Hübner Andersen, Elmelunden 10 – genopstillede
 • Erik Hansen, Elmelunden 21 – genopstillede

     Begge de genopstillede blev valgt.

 

17. Overrækkelse af gårdprisen

Gårdprisen gik til gård 13 – Poppellunden ulige numre.

 

 Dette blev begrundet i at der er en god vedligeholdelse af gården, alle hjælper hinanden og der 

 gennemføres fælles projekter.

 

 Bjarne Børgesen modtog prisen på gårdens vegne.

 

18. Eventuelt

 

         Peter Vitting, Fyrrelunden 71 spurgte om, hvorfor man fortsat sender nyhedsbreve ud både pr.

         mail og i papirform. Hertil svarede Pernille, at så længe foreningen ikke har e-mail adresser på

         alle grundejere, er det nødvendigt, idet det vil være dyrere at adresseomdele. Det er ikke papiret

         der er dyrt.

         Man forventer på sigt, at kunne sende via E-boks, men det store arbejde med at overholde

         GDPR lovgivningen gør, at det pt ikke kan lade sig gøre. Der arbejdes på sagen.

 

        Søren Gross, Bøgelunden 102, supplerede med at oplyse, at nogle grundejere glemmer at

        oplyse ny mailadresse, og derfor ender meget ude i intetheden, så også derfor er det nødvendigt

        med papir, indtil der kan sendes via E-boks.

 

         Annette Jensen, Egelunden 17, spurgte hvem der omdelte beretningen, idet hun havde fået 2

         stk.. Hertil svarede Pernille, at der netop er startet en ny ung omdeler. Det var koldt den dag, så

         med vanter på, kan det jo ske, at der kan opstå en sådan enkeltstående fejl. 

 

Dirigenten takkede herefter for en god, kort og rolig aften.

 

Download som (PDF)

0

Din varekurv