Referat af ordinær generalforsamling 25. november 2019

Referat af ordinmr Generalforsamling
i Grundejerforeningen Strandgardsparken
25. november 2019

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag den 25. november 2019, kl. 18.30 i Multisalen på Strandgårdsskolen

 

Dagsorden.

 

1. Valg af dirigent samt stemmetællere

Advokat Henrik Dreyer blev valgt som dirigent.

Henrik Dreyer erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet og indkaldt samt beslutningsdygtig.

Der var 168 stemmeberettigede, inkl. 23 fuldmagter.

Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18, og Gitte Elgaard, Egelunden 89, blev valgt som stemmetællere.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev erklæret gyldig og godkendt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formandens skriftlige beretning var udsendt til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

Med henvisning til side 5 i beretningen påpegede Jette Jørgensen, Egelunden 9, at snerydningen og saltningen ikke altid var optimal. Pernille svarede, at grundejerforeningen gjorde hvad de kunne for at opfylde forpligtigelsen, men at alle gårde ikke kunne serviceres samtidig.

Jette Jørgensen efterlyste referater fra bestyrelsesmøder. Pernille orienterede om, at referaterne kan indeholde oplysninger, der ikke må komme uden for afdelingen, f.eks. i forbindelse med sager hvor eksterne samarbejdspartnere er involveret. Derfor skal vi være meget opmærksomme på, hvad der offentliggøres. Jette Jørgensen foreslog, at der indføres koder, så det kun er grundejerne der har læseadgang. Pernille svarede, at der har været afprøvet et system, som ikke kunne bruges, men at der arbejdes videre med sagen.

Jette Jørgensen foreslog, at beretningen trykkes på begge sider, for at spare papir. Hertil svarede Pernille at mange helst vil have det på en side, i stedet for at skulle vende og dreje hele tiden. Det er desuden drøftet, at man kunne sende det digitalt, men da grundejerforeningen ikke har alle grundejeres mailadresser, er man indtil videre nødt til at omdele det i papirform.

 John Christensen, Egelunden 27, gav stor ros til bestyrelsen for det store arbejde de udretter.

Beretningen blev herefter godkendt.

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

For perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019

   a) Godkendelse af driftsregnskab

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til det reviderede regnskab, som blev godkendt.

   b) Godkendelse af varmeregnskab

Georg Lyderik, Bøgelunden 92, henviste til det netop udsendte varmeregnskab, hvor haneandelene var de samme som tidligere på trods af at hans badekar var fjernet og nu har brus. Pernille oplyste, at varmeregnskabet bliver udarbejdet med samme haneandelen for alle i grundejere.

Georg Lyderik mente, at så burde begrebet haneandele fjernes fra regnskabet. Pernille lovede, at der ville blive set på dette.

Varmeregnskabet blev herefter godkendt.

 

5. Fastsættelse af kommende års kontingent (1. juli 2020– 30. juni 2021)

Dette sammen med bidrag til terrænbelysning.

Forslaget, hvor kontingent er fastsat til kr. 565,00 pr. mdr. og terrænbelysning til kr. 30,00 pr. mdr., blev vedtaget.

 

6. Fastsættelse af kommende års varmebidrag

(1. juli 2020– 30. juni 2021)

Georg Lyderik, Bøgelunden 92, mente, at der budgetteres for højt. Hertil svarede Bjarne, at det er utroligt svært at beregne, hvad prissætningen bliver, idet Ishøj Varmeværk/Vækst bestemmer, hvem der er leverandør af varme og prisen derfor kan svinge meget. Desuden er det bedre, at der bliver opkrævet for meget og grundejerne så får penge tilbage, end hvis der opkræves for lidt, og man så skal have et stort arbejde med at inddrive pengene fra grundejerne.

Forslaget hvor varmebidraget er nedsat med kr. 15,00 pr. mdr. til kr. 1.160,00 pr. mdr. blev

herefter vedtaget.

 

7. Fastsættelse af bidrag til containerplads

(1. juli 2020-30. juni 2021)

Forslaget hvor bidraget til Containerpladsen er fastsat til 70,00 kr. pr. md. blev godkendt.

 

8. Fastsættelse af rykkergebyr

Foreslås uændret på 150 kr.

Forslaget blev godkendt.

 

9. Indkomne forslag.

 

9.1. Forslag om samarbejde med parkeringsselskab – bilag 1 med tilhørende præsentation.

Bilal stod, på udvalgets vegne, for gennemgangen af det udsendte oplæg og startede med at gøre opmærksom på at spørgsmål og kommentarer vil blive behandlet efter gennemgangen.

Herefter gennemgik Bilal samtlige plancher.

Formålet med oplægget/forslaget er udelukkende, at der bliver ført tilsyn med parkeringen i gårdene for at skabe hensigtsmæssige parkeringsforhold.

Udvalget har haft kontakt til flere af de store P-selskaber og med en afdelingsbestyrelse i en nærliggende almen bebyggelse, der har anbefalet at benytte ”Din parkering.

Forslaget er for grundejerforeningen udgiftsneutral, derimod kan ventes en tilbagebetaling på 40% af de opkrævede afgifter til grundejerforeningen.

Efter gennemgangen blev der åbnet for debat, spørgsmål og kommentarer.

Olaf Mainz, Tjørnelunden 2, ser ikke de store problemer for grundejerne med parkering ved indkørslerne til Tjørnelunden, Poppellunden og Elmelunden, som udvalget påpeger. Det er heller ikke et problem for f.eks. renovation, post, varelevering m.m.

Foreslog, at der blev taget en meter af bevoksningen langs indkørslerne i samråd med kommunen og så afstribede 3 parkeringsbåse i normal størrelse alternativt skal der oprettes 18 båse mere i de tre lunde, som i perioder har for få pladser.

John Christensen, Egelunden 27, spurgte om grundejerne ville få en mærkat til at sætte i bilen.

Dertil svarede udvalget, at det gør man ikke. Parkeringsselskabet skal kun sørge for, at der parkeres korrekt, så formålet er udelukkende præventivt.

Ali Akhtar, Fyrrelunden 28, spurgte så til hvad det ville hjælpe, hvortil udvalget svarede, at det skulle forhindre parkering af for store biler og skæve parkeringer.

Michael Frederiksen, Poppellunden 34, ville gerne have, at gårdene selv kunne bestemme reglerne for parkering i egen gård.

Gert Nielsen, Poppellunden 37, støttede dette forslag, idet han fortalte, at de i deres gård, specielt ved højtider, talte sammen og lavede aftaler omkring parkering.

Sanne Embo, Bøgelunden 41, ønskede at p-pladserne indrettes hensigtsmæssigt, for bedst mulig udnyttelse af pladsen.

Gunnar Lund, Poppellunden 8, spurgte om bestyrelsen står bag udvalget, og om der var søgt juridisk bistand. Hertil svarede Pernille, at bestyrelsen står bag, men har ingen sanktionsmuligheder og derfor ikke umiddelbart har brug for juridisk bistand.

Ali Akhtar, Fyrrelunden 28, spurgte hvordan man ville sikre p-pladser til grundejerne, og svaret var at det kunne man ikke.

Svend Erik Nielsen, Tjørnelunden 6, spurgte til hvilke sanktioner, der kunne blive tale om. Svaret var bøder.

Jan Skov, Granlunden 62, sagde at lokalplanen og politivedtægten skal overholdes og påpegede, at der ikke står noget om opstribning i lokalplanen. Pernille orienterede om, at der i lokalplanens punkt 5.8 står: de dertil indrettede p-pladser.

Peder Michael Vitting, Fyrrelunden 71, roste udvalget for det store arbejde og foreslog en anden opmærkning af båsene, hertil svarede udvalget, at de nuværende båses bredde og længde følger de anbefalinger, der findes inden for området.

Herefter spurgte Peder Michael Vitting om udvalget havde en pris på en eventuel parkeringsplads ved containerpladsen og hvorfor det lige skulle være ”Din parkering” der skulle have opgaven. Hertil svarede udvalget, at det ikke har noget med økonomi at gøre, og at ”Din parkering” er blevet valgt ud fra anbefalinger fra andre områder, bl.a. AAB, der har stor og god erfaring med selskabet.

Gunnar Lund, Poppellunden 8, erkendte at der var problemer med parkering, men at både bestyrelse og udvalg er i en blindgyde. Den eksisterende opstribning er aldrig godkendt. Hertil svarede udvalget, at de ikke ser samme problematik i det givne materiale.

Gitte Jørgensen, Egelunden 9, foreslog, at man erstattede nogle af de etablerede nedkørsler med parkeringspladser.

Anja Özer, Poppellunden 6, fortalte, at de har en varevogn på under 3500, men den er stor og de frygter for konsekvenserne. Findes der et alternativ? Hertil svarede Pernille, at hun forstod problematikken, og at kommunen arbejder på en løsning.

Bjarne Winther, Poppellunden 5, roste udvalget for det fine arbejde og mente ikke, at der skulle oprettes flere p-pladser.

Heidi Borgmann, Granlunden 7, mente at den foreslåede skiltning i forbindelse med parkeringsvagter kun holder en måned. Rygtet spredes hurtigt, at der ikke er konsekvenser.

Jakup Jensen, Fyrrelunden 43, påpegede, at alt skiltning skal ske iht. Lov om park og vej.

John Christensen, Egelunden 27, syntes at der var kommet mange rigtige gode forslag, men at de alle koster penge. Han støttede derfor det milde forslag, som udvalget var kommet med.

Anne Klitfod, Granlunden 115, gav udtryk for, at hun var bange for at det ville få store omkostninger for grundejerne.

Tom Knudsen, Granlunden 99, sagde, at der ville være omkostninger for foreningen inden opstart af ordningen i forbindelse ændring af opstribning. Udvalget svarede, at det var korrekt, at der var nogle parkeringsbåse, der skulle forlænges, og andre der skulle forkortes, og at det naturligvis medfører en udgift.

Det var en meget lang debat, hvor der var flere indlæg, men disse havde et indhold, der svarer til de nævnte, der derfor er repræsentativ for debatten.

Herefter lukkede ordstyreren debatten og satte forslaget til afstemning.

Afstemningsresultatet blev 36 for og 123 imod. Dermed faldt forslaget og udvalget meddelte at det som konsekvens heraf træder tilbage.

 

9.2. Forslag om videre mandat til Parkeringsudvalget – bilag 2.

Kom ikke til afstemning, da udvalget havde trukket sig under punkt 9.1.

 

10. Fællesantenneudvalgets beretning

Udvalget lagde ud med at fortælle, at fællesantenne er et meget stort interesseområde for

grundejerne, og at det kræver et stort arbejde af udvalget. Derfor er det ønskeligt, at udvalget

udvides med flere medlemmer. Tages op under punkt 11.3.

 

Udvalget orienterede, ud fra de omdelte PowerPoints, om, hvad der var arbejdet med det

seneste år, og hvilke punkter der har været prioriteret højst.

      

Først den brugerundersøgelse der har været afholdt. Ca. 20% (143) har svaret, hvilket er  

tilfredsstillende. Undersøgelsen viste at på mange punkter er grundejerne tilfredse, men at der    

naturligvis også er områder, hvor en forbedring er ønskelig. På tv-området drejede det sig bl.a.

om pixelering på primært sportskanaler, og at man skal have den store TV-pakke, for at få de

kanaler man vil have. På internetdelen drejede utilfredsheden sig bl.a. om stabiliteten og at man

skal købe ekstra router for at have internet i hele huset og hastigheden.

 

Etablering af fibernet er et af de store punkter, der arbejdes med. Fibernet er nødvendig for

fremtidssikring. Det blev nævnt, at streaming efterhånden er en stor ting, og det er i den

forbindelse nødvendigt med fibernet.

     

Der er undersøgt flere muligheder for etablering af fibernet.  Bl.a. overvejes det om

grundejerforeningen skal melde sig ud af Ishøj Fællesantenne og ind i antenneforeningen A86.

Der var også spørgsmål fra salen.

 

Alex Greve, Egelunden 50, spurgte om fibernet og det eksisterende coax kunne kører samtidig.

 

Hertil svarede Bjarne, at der er sandsynlighed for, at kvaliteten på coax vil blive forringet efter, at   

der er lagt fibernet.

 

Bjarne orienterede også om, at aftalen mellem Ishøj Kommune og Kabelplus udløber om 1½ år,  

og at kommunen inden da skal beslutte om samarbejdet skal fortsætte. Brugerrådet, som Bjarne

er medlem af, følger tæt dette arbejde.

 

TDC har meddelt, at de gerne vil lægge fibernet i hele kommunen gratis. Nettet kan så lejes ud til andre udbydere.

 

Det blev oplyst, at tilslutning/kabellægning vil koste kr. 16.500,00 pr. husstand.

 

John Christensen, Egelunden 27, sagde at han som pensionist ikke har behov for hurtigere internet, men forstår godt, at yngre mennesker har behov for det.

 

Kim Hansen, Bøgelunden 102, roste udvalget for dets arbejde og spurgte herefter om beløbet skulle betales på en gang eller om der kunne betales over flere gange, Hertil svarede udvalget at Grundejerforeningen eventuelt kan komme ind over, men det er ikke klarlagt endnu.

 

Peter Larsen, Egelunden 74, spurgte om andre foreninger var kontaktet, og om prisen stadig var til forhandling. Hertil var svaret at andre foreninger ikke var kontaktet, og at prisen stadig kan blive reguleret.

 

Bjarne orienterede om, at Ishøj Kommune skal have afklaret problematikken inden maj 2020 og tage beslutning om internetdelen af det eksisterende net skal sælges. Det er en meget svær opgave, men den skal være afklaret i løbet af foråret.

 

Ellen Nielsen, Elmelunden 16, undrede sig over, at man ikke har sparet op i foreningen. Hertil svarede Bjarne at det var noget grundejerne selv skulle sørge for. Pernille supplerede med at foreningen kunne vælge at bruge det eksisterende net og på sigt få fibernet. Når det endelig forslag er klart, ses der på finansieringen.

 

Jørgen Poulsen, Granlunden 11, spurgte om borgmesteren ikke har lovet, at der etableres fibernet. Hertil svarede Bjarne, at det er et stort ønske for borgmesteren, og at der ses meget på tilbuddet fra TDC om etablering af gratis fibernet.

 

Udvalget sluttede af med at opfordre grundejerne til allerede nu at begynde at spare op, for det er helt sikkert, at fibernet vil blive etableret, det er kun tidspunktet, der er usikkert.

 

Udvalget arbejder videre, og der vil løbende blive orienteret om, hvad der sker via nyhedsbrevet.

      

11. Valg af udvalg

 

11.1. Valg af Fastelavnsudvalg

 

Nuværende udvalgsmedlemmer:                                                          

 • Kresten Runsten Helgesen, Bøgelunden 47 – genopstillede ikke
 • Jeanette Lund, Granlunden 6 – udtrådt

 

Der skulle vælges mindst to medlemmer, for at der kunne afholdes Fastelavnsfest i 2020.

Der var ikke nogen, der meldte sig til udvalget.

 

11.2.  Valg af Loppemarkedsudvalg

         

Nuværende medlemmer:

 • Søren Gross, Bøgelunden 102 – genopstillede
 • Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14 – genopstillede
 • Connei Hansen, Bøgelunden 49 – genopstillede ikke

 

Begge genopstillede blev valgt.

 

 

11.3 Valg til fællesantenneudvalg

 

Nuværende medlemmer:

 • Kasper Doronville de la Cour, Egelunden 19– genopstillede
 • Ramazan Ünsal, Granlunden 36 – genopstillede
 • Henrik Østergaard, Egelunden 88 – opstillede

Alle opstillede blev valgt.

Kim Hansen, Bøgelunden 102, opstillede og blev valgt.

 

11.4 Valg til Parkeringsudvalg

 

Nuværende medlemmer:

 • Ramazan Ûnsal, Granlunden 36, genopstillede
 • Bilal Corap, Fyrrelunden 2, genopstillede
 • Birger Verge Nielsen, Tjørnelunden 10, genopstillede
 • Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95, genopstillede
 • Pia Sabroe, granlunden 11, genopstillede
 • Ômer Atalay, Egelunden 41, genopstillede
 • Frank Estrup-Harfort, Granlunden 5, udtrådt
 • Bo Loua, Fyrrelunden 15, udtrådt
 • Michael Maisnow, Fyrrelunden 31, udtrådt

 

Udvalget blev nedlagt under punkt 9.1

 

11.5 Valg til sommerfestudvalg

 

Bjarne Winther, Poppellunden 5, spurgte om, hvad rammerne for sommerfesten var. Hertil svarede Pernille, at festen altid holdes i august, at udvalget kontaktes af bestyrelsens udpegede tovholdere for afholdelse af møde, at udvalget udarbejder budget og aflægger regnskab.

Jette Jørgensen, Egelunden 9, gjorde opmærksom på, at hun havde været med til at arrangere sommerfesten, da den i sin tid blev etableret, og at den altid er blevet afholdt i august-måned.

Anne Klitfod, Granlunden 115, spurgte om, hvem der var tovholdere. Hertil svarede Pernille, at bestyrelsen udpeger to, hvoraf den ene er foreningens kasserer. Der vil først komme navne på, når bestyrelsen på bestyrelsesmødet i januar har konstitueret sig.

Nuværende medlemmer:

 • Bjarne Winther, Poppellunden 5, udtrådt
 • Morten Holm, Poppellunden 23, udtrådt
 • Jørgen Jensen, Poppellunden 43, udtrådt
 • Peter Larsen, Egelunden 74, udtrådt
 • Lars Walther Degn, Egelunden 110, udtrådt
 • Lars Madsen, Poppellunden 21, udtrådt
 • Jan Krestensen, Granlunden 103, udtrådt

 

Der skulle vælges mindst fire medlemmer, hvis den ikke afholdte Sommerfest 2019 skulle

gennemføres i 2020.

Der var ikke nogen, der meldte sig til udvalget.

 

12. Valg af kasserer for en 2-årig periode

 

Nuværende kasserer:

 

 • Birthe Vangsgaard, Elmelunden 43, genopstillede

        

                   Birthe Vangsgaard blev genvalgt.

 

13. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

 

 • Mogens Elbek, Egelunden 70, genopstillede
 • Marianne Jensen, Granlunden 30, genopstillede

Begge genopstillede blev valgt.

                    

14. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

 

 • Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 111, genopstillede
 • Lilian Medina Johansen, Bøgelunden 10, genopstillede
 • Ramazan Ûnsal, Granlunden 36, genopstillede ikke

 

Begge genopstillede blev valgt,

Bilal Corap, Fyrrelunden 2, blev valgt som ny bestyrelsessuppleant.

 

15. Valg af 2 interne revisorer

 

 • Peer Larsen, Granlunden 119 – genopstillede ikke
  • Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18 – genopstillede
  • Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95 – opstillede

 

Begge opstillede blev valgt.

 

16. Valg af 2 revisorsuppleanter

 

 • John Hübner Andersen, Elmelunden 10 – genopstiller
 • Bjarne Boje, Elmelunden 32 – fraflyttet

 

John Hübner Andersen blev genvalgt.

Engin Kaya, Granlunden 76, blev valgt som ny revisorsuppleant.

 

 

17. Overrækkelse af gårdprisen

         

Pernille, fortalte, at der er nogle, som gør meget ud af gårdmiljøet, mens andre ikke gør så  

meget. Der er dog sket meget i flere af gårdene i årets løb.

 

Bestyrelsen har valgt, at Gård 10 blev dette års vinder. Det begrundes i flot arbejde og godt  

sammenhold blandt grundejerne. Prisen blev modtaget af Alex Greve, Egelunden 50, som

samtidig lovede forsamlingen, at de ikke ville grave flere kabler over.

 

18. Eventuelt

Lilian, Bøgelunden 10, spurgte om der kom nyt faldunderlag på legepladserne. Hertil svarede Pernille, at der var valgt nyt faldunderlag på en legeplads, i forbindelse med etablering af gynge. De eksisterende faldunderlag på de øvrige legepladser vil på sigt blive udskiftet, men det er dyrt, så alle underlag vil ikke blive udskiftet samtidigt.

 

0

Din varekurv