Formandens beretning 2019

 

 

 

Velkommen til Formandens Beretning 2019

 

Mandag d. 25. november kl. 18.30 afholdes dette års generalforsamling i Multisalen på Strandgårdsskolen i Vejleåparken.

 

Vær opmærksom på, at der åbnes for indskrivning kl. 18, og man skal medbringe legitimation.

Er du forhindret i at møde op, kan du give en anden grundejer fuldmagt til, at stemme på dine vegne.

Fuldmagten er vedlagt den omdelte indkaldelse, men kan også downloades fra foreningens hjemmeside, eller afhentes på kontoret. Der kan ikke benyttes hjemmelavede fuldmagter.

 

Hvorfor skal jeg læse Formandens Beretning?

 

Beretningen er formandens beskrivelse af årets forløb – dvs. i forhold til bestyrelsens arbejde, den daglige drift og grundejerne, og ind imellem også verden omkring os.

 

Den handler om de beslutninger og tiltag, som bliver gennemført i løbet af året, hvad enten det handler om parkering, fællesantennen, legepladser eller andre ting som påvirker din hverdag. Det er ting som du har indflydelse på, hvis du møder op til Generalforsamlingen og bruger din stemme.

 

Beretningen er opdelt i 3 hovedafsnit:

 

”Bestyrelsen” som fortæller om bestyrelsens sammensætning og arbejde gennem året, samt bestyrelsens fremtidige mål, kort sagt hvad bestyrelsen bruger tiden på.

 

”Driften” som indeholder alt om den daglige drift, samt vedligeholdelse af foreningens bygninger og arealer, herunder hvad vi dog bruger alle de mange penge på.

 

”Foreningen” som handler om vores fælles aktiviteter, samarbejdet med grundejerne, grundejernes ønsker, udvalgenes arbejde og aktiviteter i lokalområdet.

 

Rigtig god læselyst!

 

Pernille Møller

Formand

 


 

Bestyrelsen

 

Grundlaget for foreningens virke er Vedtægterne. Sammen med bl.a. Lokalplan 1.17, Deklarationen, Bygningsreglementet og Hegnsloven danner de rammen for det meste af grundejerforeningens arbejde.

 

Foreningens interesser varetages, i det daglige, af bestyrelsen.

 

Der skal vælges kasserer i år:

Birthe Vangsgaard, Elmelunden 43, genopstiller.

 

To bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Mogens Elbek, Egelunden 70, genopstiller.

Marianne Jensen, Granlunden 36, genopstiller.

 

Ved sidste års ordinære generalforsamling kom 1 nyt medlem ind i bestyrelsen. I 2017 kom 4 nye medlemmer ind, og de har alle gået til ilden med stort engagement og gå-på-mod.

Det har været tiltrængt med nye kræfter, for arbejdsbyrden er stor, og det er vigtigt at vi kan deles om opgaverne.

Med de nye medlemmer har vi nu en harmonisk, men bredt, sammensat bestyrelse, som kan løfte opgaverne og den daglige drift.

 

De fleste grundejere er nok opmærksomme på, at sager som Containerpladsen, voldgiftssag om asfaltbelægning, parkeringsforhold, samt Ishøj Fællesantenne har fyldt meget, men nok ikke alle er klar over hvor tidskrævende det er.

Vi er – i alle forhold – begrænset af de love og regler, som gælder for de enkelte områder, og når disse ændres pga. EU-beslutninger, principafgørelser osv. så er vi nødt til at følge med, og forholde os til, at grundlaget for vores arbejde ikke er det samme i dag, som det var igår, og måske er et helt nyt i morgen.

 

Bestyrelsen arbejder meget sagligt, og undersøger tingene grundigt inden vi melder noget ud. Det er også derfor, der kan gå meget lang tid fra en sag kommer op, til bestyrelsen har en officiel udmelding, hvad enten det drejer som Lokalplan, Fællesantennen, parkering eller andre ting.

 

Vi bruger primært Nyhedsbreve til, at videregive og dele information fra bestyrelsen til grundejerne. Da Nyhedsbrevene er frit tilgængelige for alle, også uden for foreningen, skal vi være meget påpasselige med hvad vi skriver og hvornår vi gør det.

Dette gælder også for bestyrelsens mødereferater, som skal renses for personfølsomme oplysninger, men også – i nogle tilfælde- må tilbageholdes af hensyn til sagsbehandlingen i andre instanser.

En del af den information bestyrelsen får til orientering eller sagsbehandling er fortrolig, og kan derfor heller ikke offentliggøres-andet end i form af en konklussion.

Det betyder ikke, at der foregår noget som ikke tåler dagens lys. Vi kan 100 % stå inde for det vi gør og er juridisk ansvarlige for det. Vi ville hjertens gerne offentliggøre alt hvad vi foretager os, så grundejerne kunne se hvor meget vi beskæftiger os med, men det kunne medføre sager mod foreningen for bagvaskelse, injurier osv. når sagsbehandlingen ikke er afsluttet.

 

Bestyrelsesmedlemmerne varetager et vigtigt hverv, for uden en bestyrelse, ville foreningen blive opløst og alle aktiver og passiver overdraget til Ishøj Kommune. Dermed ville grundejerne blive sat udenfor indflydelse.

 

Bestyrelsen kunne også vælge, at ansætte en administrator. Det ville ganske vist aflaste bestyrelsen med hensyn til mængden af arbejdsopgaver, men også blive en dyr løsning for grundejerne, samtidig med, at den nærhed, der er ved at have eget kontor i bebyggelsen osv. ville forsvinde. Ydermere ville henvendelser fra grundejerne ikke længere blive individuelt behandlet, men behandlet ud fra generelle retningslinjer uden hensyntagen til særlige forhold.

 

Uanset hvordan vi vender og drejer det så er det et faktum, at flere og flere opgaver lægges over til foreningen(bestyrelsen), da f.eks. Ishøj Kommune fralægger sig ansvaret for håndhævelsen af Lokalplanen, driften af Fællesantennen osv. Med det stigende arbejdspres var det nødvendigt, at se på hvordan bestyrelsen – som arbejder ganske frivilligt – kunne aflastes ift. mængden af arbejdsopgaver, som de seneste år har været støt stigende.

 

Det lykkedes sidste år, at få nedsat både et Parkeringsudvalg og et Fællesantenneudvalg, som har arbejdet hårdt hele året, for at kunne fremlægge resultatet til dette års generalforsamling.

Det har aflastet bestyrelsen meget, at kunne henvise til udvalgene, og afvente hvad de nåede frem til.

I kan læse om deres arbejde i de omdelte præsentationer, samt under ”Foreningen”.

 

 

Bestyrelsen afholder Generalforsamlinger osv, deltager i forskellige møder i kommunen og med andre eksterne samarbejdspartnere (når det er relevant for vores bebyggelse), udover vores interne møder og arbejdsopgaver, så selvom de ”nære” ting betyder meget for os, bliver vi nødt til at prioritere vores indsats.

 

Bestyrelsen har hvert år i april en ”Markvandring”. Her ser vi på foreningens områder, bygninger og anlæg. Ud fra Markvandringen vurderer vi, om der er ting, som skal prioriteres i det kommende år.

Markvandringen hjælper os med at bevare overblikket, da bestyrelsesmedlemmerne ikke kommer rundt i hele bebyggelsen i dagligdagen. Vi finder som oftest nye ting, der bør gøres noget ved, og fører tilsyn med de planlagte og udførte anlægsprojekter.

Ved Markvandringen koncentrerer vi os om foreningens arealer og bygninger, det er trods alt den primære opgave, men vi kan da godt falde over grundejeres tiltag – positive som negative – der kræver vores opmærksomhed.

 

Der er rigeligt, at se til, og heldigvis er rigtig meget af det utroligt spændende, at være en del af.

Det gør det lidt nemmere, når det er allerhårdest, men gør ikke at vi kan påtage os alt.

 

 

Driften

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken er så stor, at den i det daglige fungerer som en virksomhed, med fastansat og timelønnet personale, samt eksterne samarbejdspartnere til varetagelse af de daglige opgaver.

Vi har mere end 100.000 m2 fællesarealer, eget fjernvarmenet på 4,5 Km, koldtvands-ledninger på 5 Km, Bredbånd på 4 km, Containerplads, 29 skurgangsbygninger, Varmecentral, kontorer og garage, og det skal alt sammen ren-og vedligeholdes.

 

Drifts- og administrationsbudgettet er på ca. 3.430.000 kr. Hertil kommer terrænbelysningen med 190.000,- og Containerpladsen med 400.000 kr.

 

Sidste år besluttede generalforsamlingen, at øge tilskuddet til Containerpladsen med 25 kr. pr. hus pr. mdr. for at bevare de eksisterende åbningstider, og kontingentet blev også øget med 10 kr. pr. mdr. som en del af den almindelige prisudvikling.

I år foreslås kun stigninger iht. prisudvikling, dvs. 10 kr. for kontingentet og 5 kr. for Containerpladsen.

 

Det er et stort budget, men når man tænker på hvor meget foreningen står for, at varetage og vedligeholde, så er det faktisk et meget stramt budget.

 

Vi har nu en kontormedarbejder, en driftsleder og en ejendomsfunktionær (alle på fuld tid) og en fleksjobber på 4 timer pr. uge.

Hertil kommer 3 fleksjobbere på Containerpladsen, 2 timelønsmedarbejdere til snerydning og forefaldende arbejde, 1 omdeler og 1 rengøringshjælp.

 

Vores medarbejdere er dygtige og engagerede, og vi har som bestyrelse (og arbejdsgiver) en forpligtigelse til, at se til det forbliver sådan. Dvs. vi afholder MUS samtaler, udfører APV mm.

Alt dette skal der sikres tid til, ligesom der skal følges op på det.

En del af ovenstående er bl.a. medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø, og sidste års renovering af varmecentralen har i høj grad bidraget hertil.

 

Driftsleder Søren Nielsen og ejendomsfunktionær Bjarne Hedeman Nielsen sørger – sammen med fleksjobber Kim Øgendahl – for, at alle fællesarealer bliver ren og vedligeholdt. Det er græsslåning, fejning af stier og pladser, snerydning og saltning, samt beskæring af buskadser og lugning af bede, stier og pladser.

Udover dette arbejde har Søren og Bjarne forestået tilsynet og planlægningen med eksterne entreprenører, så som gartnere, asfaltarbejderne, kloakspuling, kontorrenovering osv. Det letter i høj grad byrden fra bestyrelsens skuldre, at vi kan forlade os på, at dette bliver udført som aftalt.

 

Kirsten Fraenkel varetager alle opgaver på kontoret, dvs. bogføring, løn, regnskab, opkrævninger, og sørger for at alle grundejere får svar på deres henvendelser.

Det kræver blæksprutte-arme, overblik og – ind i mellem – en god portion tålmodighed.

 

For foreningen og bestyrelsen er det en gave, at have engagerede og velfunderede medarbejdere, hvilket afspejler sig i vedligeholdelsen af vores områder, håndteringen af henvendelser, sagsbehandling og forholdet til grundejerne.

 

Al kontakt til driftslederen, bestyrelsen og selvfølgelig kontoret kan ske pr. telefon, mail, post eller ved personlig henvendelse i kontorets åbningstid.

Det er ikke muligt at kontakte driftslederen eller bestyrelsen direkte, men henvendelser via kontoret vil blive videre-ekspederet hurtigt.

 

Søren og Bjarnes arbejdsforhold lettes betydeligt, og de kan arbejde mere effektivt, hvis grundejerne tager hensyn og holder fortove, stier, skurgange, p-pladser mm. fri for affald, byggemateriel, cykler, barnevogne osv. Der er dog grundejere som ikke tager dette særligt alvorligt, og det er til gene for andre grundejere, ligesom det ofte medfører gener for vores medarbejdere, eller f.eks. postbuddet og renovationsarbejderne.

 

Når man spørger grundejerne, har de fleste valgt at købe hus her, fordi området er pænt og velholdt – det forbliver det dog ikke, hvis man ikke selv medvirker til det. Vi har alle et ansvar, og heri ligger, at man renholder fortov og skel, samt enten vedligeholder eller nedlægger bedet foran sit hus.

Læs mere om dette emne under ”Foreningen”.

 

Renholdelse og snerydning/saltning af fortovet er grundejerens forpligtelse, og dette indebærer også at fjerne ukrudt. Fjernes ukrudtet ikke, bliver stenene løse og det medfører skader på belægningen.

Vedligeholder man ikke fortovsbedet(og sin have), og har alt for stor bevoksning med stort rodnet, kan det medføre skader på foreningens eller naboers ejendom, f.eks flisebelægningen og spildevandsledninger.

Foretages der ikke glatførebekæmpelse på fortovet, kan man som grundejer, blive ansvarlig for at andre kommer til skade, eller at der fx ikke tømmes dagrenovation i en hel husrække.

Det skal derfor indskærpes, at man ren og vedligeholder, både på gård og haveside, også de 40 cm udenfor sit skel.

 

 

Vores medarbejdere renholder p-pladserne, men har et stort ønske om, at grundejerne ikke smider haveaffald fra bedene, tømmer askebægre etc. på pladserne.

Det er heller ikke tilladt, at hælde div. kemikalierester, spildevand mm i regnvandsbrøndene, de er til regnvand og kun regnvand!

Der er, i de seneste år, også kommet fokus på de affaldsstoffer der går ned i regnvandskloakkerne når bilejere vasker biler. Vask bilen i en vaskehal af hensyn til miljøet!

 

Grundejerforeningen rydder sne og salter på kørearealet på p-pladserne. Det er begrænset hvor tæt der kan ryddes og saltes ved de parkerede biler, og grundejerne skal derfor være opmærksomme på, selv at holde indgangspartier og p-båse farbare.

 

 

Stamvejene, Lundestien og Tjørnestien(kun fortov og cykelsti), passes af Park og Vej, og det gør de godt.

I Ishøj Kommune er Park & Vej nok de mest trofaste overfor grundejerforeningen, og hvor er vi glade for det!  De overholder de indgåede aftaler, og vores mandskab supplerer deres og vice versa. Ganske enkelt et godt, stabilt samarbejde.

 

Der smides fortsat poser og sække med affald i bebyggelsen, både ved containere på stamvejene, udenfor Containerpladsen, men da også andre steder som f.eks. skoven.

En helt uacceptabel adfærd, som fællesskabet betaler for, og som belaster både Park & Vej, men også vores egne medarbejdere med ekstra arbejde.

 

Når foreningens medarbejdere finder affald hen-smidt, fjernes det naturligvis, men der gøres også en forebyggende indsats ved at opspore ”synderen”. Ofte er der jo nogen, som har set ”noget”, eller indholdet kan føre os til ejeren af affaldet.

Ved gentagne tilfælde opkræves grundejeren et gebyr for forseelsen.

Er der problemer med overfyldte eller ødelagte containere på stamvejene, skal man kontakte Vestforbrænding, ikke driftslederen eller kontoret, da det er Vestforbrænding, der har ansvaret for containerne.

 

Remondis varetager tømning af vores dagrenovation(sækkeordningen), og tømning af Containerpladsen på vegne af Vestforbrænding.

Medarbejderne, som tømmer dagrenovation, er meget fleksible, og det er derfor vigtigt at huske på, at det er grundejerens pligt at sørge for, at affaldsstativ og rum er i en sådan stand, at det kan betjenes med én hånd. Dvs. at både låge, slå og udtræk skal være velsmurt, og ordentligt fastgjort, og arbejdsmiljø-reglerne foreskriver at der på svingstativer skal være monteret bundplade.

 

Containerpladsen fungerer rigtig godt, og er flittigt brugt.

Miri, Ugur og Henrik gør en stor indsats for – med godt humør – at vejlede grundejerne i korrekt sortering.

Størstedelen af grundejerne har taget den nye affaldssortering til sig og går op idet med liv og sjæl. Det er så dejligt, for det skulle jo gerne gavne os selv og miljøet i fremtiden, til glæde for vores efterkommere. Der er dog også grundejere, som hævder at de har styr på sorteringsreglerne – uden at have det, og grundejere, som er fløjtende ligeglade og ganske enkelt forsøger at dumpe affald, usorteret, som skulle være lagt i deres egne sækkeordninger.

Det medfører at medarbejderne på pladsen alt for ofte skal gøre grundejere opmærksomme på fejlsorteringer, ganske enkelt fordi man ikke gider spørge eller er helt ligeglad. Konsekvensen har været, at der i den travle søndagsåbningstid er nødt til, at være 2 medarbejdere på arbejde.

Vi har set os nødsaget til, at forholde os til, at sådanne grundejere findes, og ved gentagne forseelser og påtaler opkræves derfor et administrativt gebyr for sortering.

 

En anden faktor som påvirker Containerpladsens budget er, at vi betaler for tømning af flere fraktioner end hidtil (fordi det ikke længere er under storskraldsordningen, f.eks. trykimprægneret træ), og så er det jo meget nemt for Ishøj Kommune at melde ud, at renovationsgebyret er uforandret, når folk selv skal betale for at komme af med deres affald på anden vis.

Ishøj Kommune ændrede Husholdningsregulativet, således at kommunen blev ansvarlig for levering af ”beholdere til opsamling af haveaffald på fælles opsamlingssteder, for huse i tæt/lav bebyggelse”, dvs. sådan nogle som os.

Vi har dog stadig ikke fået leveret en ny havecontainer, men vi kan jo håbe på at det sker snart – for nu er der hul i bunden af den vi har, så det varer ikke længe før Remondis nægter at køre med den.

 

Renovering af skurgangenes murværk er færdigt, og det er nu tagene som står for tur.

Vi konstaterede, sidste år ved stikprøver, kun få og mindre skader. Dem har vi løbende udbedret, og det vil vi fortsat gøre.

Da skurgangstagene er belagt med tagpap, kan de ikke tåle at man render rundt på dem.

Skal man hente en vildfaren bold, kan man bruge en kost eller lignende, så man kan nå den fra en stige, og ikke gå ind på selve taget.

Det siger sig selv, at børn ikke skal lege på tagene, men det sker dog alligevel, ligesom der også er voksne som ikke kan se noget problem i at rende rundt deropppe.

Skurgangene tilhører foreningen, og vedligeholdelsen af dem betales, lige som alt andet, af fællesskabet, med mindre en skade kan påvises at være relateret til uhensigtsmæssig brug eller færden.

Nedløbsrør på skurgangene gennemgås, og renses, hvert andet år for, at forebygge og udbedre skader.

Bestyrelsen skal her understrege, at foreningen ikke hæfter for skader på ejendele i skurene, der sker som følge af indtrængende vand, og at de fleste indboforsikringer heller ikke dækker dette. Så tænk over hvad I opbevarer i skurene, og hvordan det opbevares. Det kan være en rigtig god idé, at sætte tingene hævet over gulvet, så man ikke risikerer indtrængende vand nedenfra.

I 2019 påbegyndte bestyrelsen en optælling og registrering af alle skure i skurgangene. Igennem årene, har nogle huse lånt deres skure til naboer, slået skure sammen og inddraget fællesskure.

Det er der stigende utilfredshed med blandt grundejerne, og det er planen at arbejdet skal munde ud i en ny tildeling af skure, således at alle har 1 skur på samme størrelse, og at overskydende skure samles midt i skurgangene, og evt. kan omlægges til cykel/barnevognsparkering, værksted eller lignende, men i hvert fald til fælles brug.

Ydermere skal skurene nummereres, så foreningen altid kan finde brugeren, når der f.eks. opstår skader på nedløb.

 

Skoven og de større buskadser beskæres årligt af Grøn Entreprise. Vi fik, sidste år, tyndet yderligere ud i skoven, som en del af 10-årsplanen. Samtidigt blev der fældet en del poppeltræer, så der kunne skabes en sund og kraftig – men lavere – vækst.

Udgiften var på 200.000 kr. i det forgangne regnskabsår.

Vi skulle så, i 2019, have fortsat med planen om at lave nye, mindre og lavere trægrupper, men det har vi udskudt, for først at se hvordan den tilbageværende beplantning ”sætter sig”.

Vi er nødt til, at se om der skal beskæres yderligere inden vi planter nye trægrupper. Om det bliver gjort i løbet af foråret eller efteråret 2020, vides endnu ikke.

 

Terrænbelysningen har i årevis været på vores prioriteringsliste, og vi vil gerne have en kabelfri løsning, dvs. solcelle lamper. Der har været mange forsøg, bl.a. i kommunerne med disse, men der er fortsat en problematik omkring manglende soltimer. Det vil sige at lamperne ikke kan oplades tilstrækkeligt.

Så vi må væbne os med tålmodighed, til der kommer en brugbar og økonomisk holdbar løsning på markedet.

Granlunden og Fyrrelunden er mest udsat for nedbrud, og det er også derfor at I jævnligt ser terrænbelysningen tændt om dagen. Det er som regel når der arbejdes på at udbedre en skade/finde en fejl, men kan også blot være fordi vi tjekker om alle lamper virker.

 

Koldtvands-ledningerne eller brugsvandsledningerne, ca. 5 km, tilhører grundejerforeningen.

Det er forbudt at benytte stophanen uden for sit hus, hvis man skal have lukket for vandtilførslen til sit hus. De er i så dårlig stand, at de bliver ødelagt ved brug.

Er der behov for at lukke for det kolde vand til huset, skal man, indtil videre meddeles, kontakte kontoret.

Vi skal samtidig opfordre alle grundejere til, forsigtigt, at åbne/lukke deres lukkehane (den der sidder inde i huset, lige før vandmåleren), da manglende brug af denne får den til at ruste fast, så den ødelægges når den hver 10. år skal bruges ifm. udskiftning af vandmålere. Dette er et arbejde som Forsyningen udfører, og ligger uden for grundejerforeningens indflydelse.

Vandmålere udskiftet inden for de seneste 5 år, er elektroniske, og det vil sige at du kan aflæse dit forbrug elektronisk – se mere på ishojforsyning.dk.

 

Legepladserne har desværre lidt hårdt under det meget våde år vi har haft. Mange gyngestativer og nogle af legetårnene er hårdt ramt af råd i de bærende konstruktioner.

 

Vi er gået i gang med at udskifte gyngestativer og vil løbende gøre det, ligesom reparationer på legetårne er påbegyndt. Det bliver en temmelig dyr affære(et gyngestativ koster typisk 20.000 kr), så der vil være steder vi vælger at nedlægge redskaber fremfor at reparere eller udskifte dem, afhængigt at hvor benyttet og velholdt en legeplads er.

 

 

Efter at vi sidste år satte fokus på misligholdte legeredskaber – altså gårdenes egne – og i år har haft ekstra opmærksomhed omkring Gårdprisen, er der blevet gjort en stor indsats i mange gårde, således at f.eks. hjemmebyggede sandkasser, hegn/plankeværk osv. er blevet bragt i forsvarlig stand eller helt fjernet.

Sikkerheden skal være i orden!

Det er ikke grundejerforeningens forpligtigelse, at vedligeholde gårdenes egne redskaber, men grundejerforeningen er forpligtiget til, at sørge for at sikkerheden på legepladserne er i orden.

Legepladspuljen var i år på 100.000,-kr, og 5 gårde ansøgte om del i den.

Flere af ansøgerne havde dog ikke taget hele deres gård med på råd, hvilket medførte stor uenighed og afholdelse af flere møder, før gårdene var enige om hvad de ansøgte om.

Kriterierne for ansøgning til Legepladspuljen er derfor endnu engang, blevet ændret, således at der nu skal afholdes et gårdmøde forud for en ansøgning, og at referatet skal medsendes ansøgningen.

Efterfølgende blev alle gårde imødekommet, og tildelt borde/bænkesæt, gyngestativ med faldunderlag, materialer til hegn mm, samt hjælp til fjernelse af en træstub.

Ved samme lejlighed besluttede bestyrelsen, at afprøve en ny type faldunderlag, da de eksisterende grusunderlag, er meget vedligeholdelses krævende og bliver benyttet af katte som toilet. Der er derfor – i gård 16 – blevet etableret et faldunderlag af gummi, som ikke kræver den store vedligeholdelse, og i hvert fald ikke kan bruges som kattebakke J

 

Ansøgningsskema til midler til udvikling af legepladser(Legepladspuljen) fås ved henvendelse til kontoret, og skal afleveres inden d. 1. april, herefter træffer bestyrelsen afgørelse om hvem der imødekommes. Dette ud fra legepladsens helhed, og projektets sikkerhedsmæssige og vedligeholdelsesmæssige værdi. Der lægges stor vægt på, at gården selv har taget initiativ til forbedringer, samt løbende vedligeholder deres legeplads.

 

Ud over muligheden for at søge midler til udvikling af legepladser, kan man også hvert år bruge 1.500 kr. til vedligeholdelse – se mere under ”Foreningen”.

 

 

Der har været afholdt ”Syn og Skøn’s forretning” vedr. Asfaltsagen. Vi kan desværre ikke fortælle nærmere detaljer om det endnu, men sammen med en betragteligt antal billeder, taget under asfalt-arbejdet(af vores medarbejdere), håber vi at have gode kort på hånden i det fortsatte forløb.

Vi håber selvfølgelig at sagen falder ud til vores fordel, så vi kan få bragt belægningen i den stand den burde have været fra start af, uden ekstra udgift for foreningen.

 

Grundejerforeningen er forpligtet til at levere varme til grundejerne, dog ikke i videre omfang end at Force Majeure også gælder for os.

 

Varmeregnskabet er omdelt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og der henvises til dette.

 

Forbruget af varme er, i det afsluttede regnskabsår, er næsten 2000 GJ lavere end sidste år.

Grundejerforeningen køber varme fra Ishøj Varmeværk, og priserne afspejler det, vi betaler dér.

Vi fik dog allerede sidste år ekstra penge tilbage fra IVV, og de blev fordelt i udbetaling som hhv. en ekstra udbetaling, og medregnet dette års regnskab.

Det lave varmeforbrug og ekstraudbetalingen fra IVV, har medført at vi i år forventer at udbetale næsten dobbelt så meget i tilbagebetalinger i år, som sidste år.

IVV har besluttet, at indføre en ”straf-afgift”, for varmeaftagere, der sender for varmt vand retur. Der er derfor indført en tarif-afregning, og så længe vi holder os nede på den lave returtemperatur vi har, så kommer det os til gode-det ser nemlig ud til at vi fremover vil få lidt ekstra penge tilbage J

At vi har så lav en returtemperatur som vi har skyldes hovedsagligt, at vi for mange år siden indførte et krav om forudindstillede cirkon-ventiler på returvarmen i de enkelte huse, så det kommer os til gode nu-herligt!

Husk at cirkon-ventilerne udleveres gratis af grundejerforeningen, når du skal bruge dem til f.eks. vandvarmeren osv.

 

På Brunata’s app, eller WebMon, kan man følge sit varmeforbrug.

WebMon overgik til et nyt IT-system, og det medførte-som den slags gør- at siden ikke fungerede i en lille uges tid-det har de dog fået løst.

Èn udfordring er dog stadig ikke løst, og det er den elektroniske dataoverførsel mellem Brunata og os. P.t. henter Brunata desværre kun den ene grundejers navn, og det giver udfordringer ift. navn på årsopgørelser, WEB-mon koder osv.

Den del kæmper vi stadig med at få på plads.

 

Ikke-registrerede installationer betragtes som tyveri af varme, og prøv at se det som, at det ikke bare er foreningen du stjæler fra, men faktisk din nabo, som betaler dit varmeforbrug.

Vi opfordrer kraftigt grundejerne til at tage henvendelse til kontoret ved den mindste mistanke om uregelmæssigheder i en varmeinstallation, lige som grundejerne altid skal henvende sig før ændringer eller udskiftninger i varmeinstallationer.

 

Gulvvarmer skal monteres med GJ-målere, og det er ikke muligt at have gulvvarme med fast forbrug. Dette gælder også håndklædetørrer. Udformning af håndklædetørreren er afgørende for, hvilken type måler der kan etableres, og hvor pænt det bliver. Retningslinjer for disse er ikke mulige at lave, idet de afhænger af håndklædetørrerens udformning, og Brunatas udvalg af målere.

 

Du skal derfor altid henvende dig til grundejerforeningen for at høre nærmere, når du laver indgreb/ændringer i varmeinstallationerne. Dette gælder også radiatorer, og grundejerne kan ikke selv bestille udskiftning eller køb af af målere hos Brunata, dette skal ske gennem foreningens kontor.

 

 

”Foreningen” 

 

Strandgårdsparkens 515 husstande har mange fællesskaber at byde på. Det være sig familie-relaterede, relateret i forhold til børnenes skole/fritidsinteresser, miljøet i de enkelte gårde, godt og langvarigt naboskab, og meget andet.

 

De forskellige arrangementer, som afholdes i løbet af året, er en kærkommen lejlighed til, at møde andre grundejere, bestyrelsen og at drøfte stort og småt om vores liv i Strandgårdsparken.

 

Det er nødvendigt, at grundejerne engagerer sig, hvad enten det er i de enkelte gårde, i udvalg eller i bestyrelsen, for at bidrage og medvirke til at det vi har kan bestå, og at nyt kommer til. Vi skal sikre en fortsat udvikling, samt at vi er på forkant med det omverdenen byder os af udfordringer.

 

Der blev nedsat et nyt Fastelavnsudvalg med blot 2 medlemmer, men kort efter trak det ene medlem sig, så bestyrelsen trådte til med 2 tovholdere, som deltog i hele planlægningen og arrangementet, og sammen med mange frivillige på selve dagen, lykkedes det at afholde en helt fantastisk Fastelavnsfest, for mere end 200 børn og voksne.

Festen blev afholdt i Multisalen på Strandgårdsskolen, og der var tøndeslagning, hoppeborge og Danmarksmesteren i Børnetrylleri. Deltagerne fik godteposer og kunne købe fastelavnsboller, pølser og drikkevarer til yderst billige penge.

Skal der være Fastelavnsfest i 2020, skal der igen findes mindst 2 nye medlemmer til udvalget, da Kresten ikke ønsker at genopstille, for ellers bliver der ingen Fastelavnsfest.

 

På generalforsamlingen 2018 kunne der kun findes 1 enkelt, som var interesseret i at stille op til Loppemarkedsudvalget, men det lykkedes ham dog senere, at få 2 andre med, så udvalget kom op på 3 medlemmer.

Sammen med 1 tovholder fra bestyrelsen, og flere frivillige på dagen, kunne de også klappe sig selv på skulderen for et velgennemført Loppemarked den 3. søndag i  maj.

Det blev som vanligt et hyggeligt samlingspunkt, hvor alskens ting og sager kunne købes for en slik, mens man indtog pølser og drikkevarer, og fik en god snak med andre grundejere.

1 udvalgsmedlem genopstiller ikke, og udvalget vil meget gerne have flere medlemmer.

 

Fællesantenneudvalget kom på benene igen, da der blev valgt 2 nye medlemmer. Senere er tilkommet endnu 1 medlem.

De har brugt året på at undersøge alskens forskellige løsninger, og på at finde rundt i junglen af muligheder og tilbud.

Samtidigt blev Kasper Dornonville de la Cour også valgt ind i Ishøj Fælles Antennes Brugerråd, så foreningen nu har 2 repræsentanter i rådet, efter at 1 medlem trak sig fra sin post.

Udvalget skal supplere arbejdet i Ishøj Fællesantennes Brugerråd, så vi på et senere tidspunkt har et bredt grundlag for en beslutning om Strandgårdsparkens Fællesantennes fremtid, i eller uden for Ishøj Fællesantenne. Læs mere om dette i udvalgets flotte præsentation af deres arbejde, og hør mere på generalforsamlingen.

Da 1 udvalgsmedlem ikke genopstiller i år, vil udvalget gerne have flere medlemmer.

 

Som noget helt nyt blev der valgt et Parkeringsudvalg, og her var tilslutningen stor; 9 medlemmer blev det til! 2 har dog siden trukket sig af private årsager, men det har ikke forhindret udvalget i at knokle igennem hele året.

Udvalget er bredt sammensat og afspejler beboersammensætningen i Strandgårdsparken. De løsningsmuligheder de er nået frem til er nok det tætteste vi kommer på noget, der kan være til gavn for flest muligt, og kun til gene for få.

I deres præsentation til generalforsamlingen kan du også læse meget mere om det, og hvilke udfordringer der har været.

 

 

 

Sommerfestudvalget blev genvalgt, og fik også 2 nye medlemmer – i alt blev de til 7.

Der kom dog aldrig noget samarbejde op og stå med tovholderne fra bestyrelsen, og udvalget endte med at trække sig på baggrund af uenighed om datoen for arrangementet, samt aflæggelse af regnskab.

Der skal derfor vælges et nyt udvalg, hvis Sommerfesten skal forsøges afholdt i 2020, der er jo afsat penge (50.000,-kr) til den.

Kan der ikke vælges et nyt udvalg, må generalforsamlingen næste år, tage stilling hvad der fremadrettet skal ske med henlæggelserne og Sommerfesten.

 

 

Generalforsamlingerne, hvad enten de er ordinære eller ekstraordinære, er et andet og vigtigt samlingspunkt. Her træffes beslutninger, som påvirker os alle, på den ene eller den anden måde, der nedsættes udvalg og arbejdsgrupper, og så vælges der selvfølgelig også bestyrelse, formand og kasserer.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og ønsker man ændringer af foreningens forhold, hvad enten det er standardprojekter, økonomi, drift e.a. så kan man fremsætte forslag herom til forsamlingen. Forslag skal dog være indgivet skriftligt, senest ved september måneds udgang. Det er i demokratiets bedste ånd, at denne mulighed findes, og der er ikke nogen undskyldning for ikke at bruge den, hvis man ønsker indflydelse på sit nærmiljø.

 

Det vedkommer i allerhøjeste grad dig som grundejer hvordan budgettet bliver, størrelsen af kontingentet, prioriteringer af indsatsområder og forskellige forslag, som kan have stor betydning for din dagligdag og din økonomi.

Ovenstående er ikke uden betydning for hvordan du vil opleve din hverdag og dine muligheder her i Strandgårdsparken.

 

Det forløbne års generalforsamlinger har vist et stort engagement hos grundejerne, da der har været et fremmøde større end i mange år.

Det kan selvfølgelig være fordi emnerne har været affaldscontainere ved husene, parkeringspladser, Fællesantennen osv, og det er selvfølgelig ting der kommer meget tæt på, men det kunne jo også være fordi men véd hvor stor betydning det har, at man siger sin mening og afgiver sin stemme.

 

På dette års ordinære generalforsamling mandag d. 25. november, er fremsat forslag.

 

Begge forslag fremsættes af Parkeringsudvalget, og omhandler aftale med privat parkeringskontrol, samt mandat til udvalgets fremtidige arbejde.

 

Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil komme til generalforsamlingen, så beslutningerne afspejler flertallet, og ikke mindretallet, af grundejernes holdninger.

 

Igennem de senere år har vi oplevet, at grundejernes tilhørs forhold til Strandgårdsparken har forandret sig.

Mange køber ikke længere hus for, at bo her hele livet, men ser Strandgårdsparken som et midlertidigt stop på vejen. Mange bor her kun i 2-5 år, og det afspejler sig desværre også i engagementet.

De fælles opgaver, vedligeholdelse og fælleskabet generelt lider under dette. Mange tilflyttere ser stort på det fælles ansvar, og er ligeglade med hvordan der ser ud. Det kan gå hen og få betydning for huspriserne, og det er der nok ikke så mange der tænker på, men hvis gårdmiljøet og vedligeholdelsen i en gård halter bagefter, så afspejles det også i hvad man kan få for sit hus, og hvor hurtigt man kan komme af med det, når det er det man ønsker.

 

Samtidig har mentaliteten ændret sig, måske som en egentlig samfunds udvikling, men det er i hvert fald blevet helt almindeligt, at man stiller krav om det ene og andet til foreningen, uden selv at ville bidrage. På mange planer minder det meget om mentaliteten i lejebyggerier, hvor man ikke tager ansvar og løfter sin del af læsset, men blot stiller krav, og forventer at fællesskabet betaler.

 

Kan man gøre noget for, at ændre denne udvikling?

Èt sted at starte kan jo være ved, at være opsøgende både som ”gammel i gårde” men også som ny tilflytter.

Dvs at har man boet her i mange år, tager imod nye, fortæller om vores fællesansvar, og som ny er opsøgende, og stikker en finger i jorden, så alle bliver en del af – og tager del i – fælleskabet og det fælles ansvar for vores område.

 

Grundejerforeningen afholdt i august måned, for første gang ”Åbent Hus”, hvor alle grundejere var inviteret til at komme og se og høre mere om, hvad bestyrelsen og medarbejderne laver, hvad grundejerforeningen er for noget, blive vist rundt på varmecentralen, se maskinparken, og så kunne man stille alle de spørgsmål man havde lyst til.

Det blev til et rigtig godt arrangement, med godt vejr og glade besøgende, hvor af mange fik sig en ”øjen-åbner” og blev klogere på hvad for et maskineri foreningen er, også grundejere som havde boet her i mange år og troede at de vidste det hele 

Vi har derfor besluttet at invitere til Åbent Hus igen i 2020, og håber på endnu flere interesserede besøgende.

 

 

Bestyrelsen uddeler hvert år Gårdprisen. Bestyrelsen har gjort dette på den måde, at medlemmerne ikke kan stemme på eller udtale sig om sin egen gård, så bedømmelsen bliver så uvildig som muligt.

Sidste år fik gård 14 prisen.

Kom til generalforsamlingen og hør hvem der har gjort sig fortjent i år.

Der er – efter nogle års stilhed – kamp om titlen i år, for mange har været i gang, med både store og små projekter!

Med prisen følger – ud over blomster og et fint skilt – også 8.000 kr., som kan bruges efter gårdens forgodtbefindende.

Gårdprisen har til formål, at styrke fællesskabet, og dermed indsatsen i gårdene. Her er ikke blot tale om legepladserne, men om gårdens helhed; bede, vedligeholdelse af husene, oprydning osv.

For information om gårdprisen, tilskudsmuligheder, maling til skurgange og hvad man må og ikke må, se hjemmesiden eller kontakt kontoret.

 

Mange gårde har et godt fællesskab, og er sammen om mange ting, f. eks. vedligeholdelse af legepladsen, fælles byggeprojekter(så som affaldsrum), gårdfester osv.

Nogle gårde har derfor også en fælles gårdkasse, hvor grundejerne bidrager med et årligt beløb.

Man skal huske på, at dette er absolut frivilligt.

Ingen kan tvinges til at være med, og grundejerforeningen har intet med sådanne gårdindsamlinger at gøre.

Laver man en sådan gårdkasse, bør man hvert år omdele et regnskab til dem, der er med, så de kan se, hvad pengene bruges til.

 

En del legepladser trænger til noget kærlig opmærksomhed fra grundejerne; redskaber mm, som gårdene selv har etableret, forfalder og det skal man holde i orden.

Ligeledes er lugning af ukrudt, græsslåning osv. nødvendig for, at en legeplads er indbydende, både at se på, men også at opholde sig på.

Husk at hver gård kan hæve legepladstilskud på op til 1.500 kr. hvert år til vedligeholdelse og ny-indkøb. Det kan være en god hjælp til, at komme i gang med at gøre legepladsen pæn og brugbar.

Heldigvis er der også mange gårde, som gør en stor indsats og har nogle superflotte og velholdte legepladser. Stort skulderklap til dem!

 

Naboskabet betyder meget, når man bor i rækkehus. Vi bor tæt og skal tage hensyn til hinanden. Det gælder i alle henseender; larm, husdyr, børn, parkering, renholdelse osv.

Flere og flere efterspørger regler for dette, men vi må henvise til almindelig sund fornuft og respekt for hinanden, for generalforsamlingen kan sagtens vedtage et sæt ”Ordensregler”, men vi har ingen mulighed for at håndhæve disse, medmindre de bliver sat ind i Vedtægterne og Vedtægterne efterfølgende bliver tinglyst på samtlige ejendomme-en yderst bekostelig affære.

Desuden hører mange problemstillinger faktisk ind under gældende love og regler, f.eks. vedligeholdelse af beplantning, som kommer ind under hegnsloven mm.

 

Vi hører alt for ofte om problemer mellem grundejere, hvor man ganske enkelt ikke respekterer hinanden. Hvorfor køber man hus i en bebyggelse som vores, hvis man ikke vil tage hensyn til naboer, forpligtige sig til vedligeholdelse og overholde gældende regler?

De seneste år har især parkeringspladser fået sindene i kog, og det er trist at naboskabet ryger, fordi man ikke kan deles ligeligt om pladserne.

Tag nu hensyn til hinanden!

 

Overvågning er det nyeste skud på stammen over ting, som kan bringe sindene i kog.

Hvad enten det er kameraer eller sensor-styret udendørs belysning, så må det kun dække egen matrikel, og bevisførslen ligger hos den grundejer, som opsætter det.

For at undgå utrygge eller sure genboer/naboer, så sæt dit kamera under hegnshøjde, eller sådan at det peger mod dit hus, og ikke væk fra det.

 

Friheden til at gøre som man vil er ikke særlig stor, selvom man ejer sit hus.

Indvendigt kan man gøre mange ting uden indblanding, men vil man lave brændeovn eller ændre på radiatorer, gulvvarme osv., så skal man lige pludselig have tilladelser og følge særlige regler.

Der er regler for farver, højder, størrelser osv. uanset om det er vinduer, skure, hegn eller andet. Træværk på gårdsiden må eksempelvis kun være sort, mens der er flere farvevalg på havesiden.

Det er ikke kun noget grundejerforeningen bestemmer, men en følge af Lokalplanen, Deklarationen, reglementer og lovgivninger.

Udendørs skal man tage hensyn til de samme regulativer, men også til sine naboer.

For at ændre på noget i skel eller lige indenfor skel, f.eks. hækken, skal naboerne være enige. Er de ikke det, kan foreningen rådgive, men ellers kan det ende i en sag i Hegnssynet, eller en skels-forretning. Begge dele koster penge, og ofte også det gode naboskab.

Så snak sammen og bliv enige før I laver drastiske ændringer – det betaler sig.

 

Selvom du måske ikke er i tvivl, så kan det være en god idé at spørge på kontoret, før du maler, bygger osv., for selv om andre har noget, er det ikke sikkert, det er tilladt, og så bliver det før eller siden påtalt, og kan have økonomiske konsekvenser, hvis det skal laves om.

 

 

De fleste henvendelser fra grundejerne vedrører ansøgning om og godkendelse af standard-projekter.

Bestyrelsen behandler disse, og vælger man at opføre et standardprojekt, samt får det godkendt, er man sikret et afprøvet, håndværks- og forsikringsmæssigt holdbart projekt, ligesom man gør sit til at bevare bebyggelsen harmonisk, og til at overholde div. reglementer.

 

Efter 5 års kamp, lykkedes det endelig grundejerforeningen at få Ishøj Kommune til at begynde på en ny Lokalplan for Strandgårdsparken.

Stor var glæden da Økonomi og Plan Udvalget besluttede, at afsætte penge til dette!

Vi blev tildelt en projekt – medarbejder, som kun skulle arbejde med dette, og alle sejl blev sat ind, indtil Center for Byudvikling, først meddelte i august at medarbejderen ikke længere var der, og så i oktober meddelte, at arbejdet blev sat i bero, indtil næste år, pga. udarbejdelsen af andre lokalplaner…

Planen var ellers at der skulle have været høring i september/oktober.

Det har dog også vist sig, at der er en del knaster, for det er ikke kun os, der har ønsker til at sikre vores område, Ishøj Kommune ønsker også flette ind, at vi f.eks. ikke må omdanne vores grønne områder til parkeringsarealer, hvis vi skulle få lyst til det. Begrundelse: at der næsten ikke er nogen grønne områder tilbage i bymidten…

Tjah, det er jo så efter at kommunen selv har plastret hvert eneste lille, grønne plet til med byggerier, og så vil det da også være herligt hvis man kan pålægge private at sørge for at bevare og vedligeholde grønne områder – helt uden udgift for kommunen!

 

Det understreger så, at det jo ikke kun vores egen gøren og laden, som har indflydelse på vores liv her i Strandgårdsparken.

 

Vejleåparken gik i gang med deres nye byggeri af rækkehuse, på det sidste stykke grønne areal de havde tilbage

Til ærgrelse for enkelte grundejere med huse ud til Ishøj Boulevard, da de store træer ud for Vejleåparken blev fjernet.

Grundejerforeningen har dog ikke midler til, at begynde at tilplante yderligere hos os, for at skærme, og vi må afvente at Vejleåparken selv efterplanter når byggeriet er færdigt.

 

Ishøj Fælles Antennes Brugerråd, hvor vi nu er repræsenteret ved Bjarne Børgesen og Kasper Dornonville de la Cour, har haft et begivenhedsrigt år.

For pludselig fandt Ishøj Kommune ud af, at man slet ikke kan overdrage Ishøj Fælles Antenne til brugerne, men at den skal sættes til salg til højeste byder.

Det er mere end usandsynligt, at brugerne vil byde ind på dette, og medfører formentlig at brugerne kommer til at stå uden for indflydelse på den fremtidige drift af Ishøj Fælles Antenne.

Vi er så heldigt stillet, at vi ejer vores eget net, så vi er ikke tvunget til at blive i Ishøj Fælles Antenne, men afventer hvad der videre sker, før der skal træffes en beslutning her om på en generalforsamling.

Brugerrådets arbejde kan følges på Ishøj Kommunes hjemmeside under Ishøj Fællesantennes Brugerråd.

 

Grønt Forum, som blandt meget andet beskæftiger sig med affaldssortering, og klima/miljø venlige løsninger for energi, vand mm. er et kommunalt forum, som vi er repræsenteret i. Det er vigtigt, at vi her er opmærksomme på hvilke løsninger der vil fungere for vores bebyggelse, og at vi har indflydelse på de beslutninger der træffes og indstilles til kommunal godkendelse.

 

Grønt Forum skal koordinere aktiviteter i kommunen, som har relation til klima, miljø og natur – og som understøtter kommunens vision og planer for udvikling.

Deltagere i Grønt Forum er repræsentanter fra organisationer, virksomheder og foreninger der er lokalt forankret og som brænder for arbejdet med miljø.

Det er Ishøj Kommune, som har taget initiativ til forummet, og vi er selvfølgelig repræsenteret med 2 medlemmer, Pernille Møller og Jette Malling.

Særligt fordi fokus er på miljø og udnyttelse af ressourcer, hvor vi jo har interesse i både solceller, affaldssortering, vandafledning og mm.

Senest er vedtaget Affaldsplan 2019-2030, og den kommer til, at have stor indflydelse på os og mange andre, for en væsentlig del af den, er at Ishøj Genbrugsstation enten skal flyttes eller nedlægges!

Det kan betyde, at nogle borgere skal langt væk med noget af deres affald-hvilket jo strider i mod den grundlæggende tanke om ”Husstandsnær affaldssortering”.

Vi har foreslået, og vil arbejde for, at der laves flere lokale opsamlingspladser, som vores Containerplads(og Gadekæret og Strandlundens), og at det kunne være en mulighed at f.eks. ”Vængerne” kunne benytte vores plads, såfremt den blev udvidet, og naturligvis modtog betaling for dette.

Det bliver meget spændende hvad der kommer til at ske, for ingen tvivl om at der bliver ramaskrig, hvis Ishøj Genbrugsstation nedlægges og borgerne henvises til Høje Taastrup eller Brøndby Genbrugsstationer.

 

Hjemmesiden er, i vores elektroniske verden, den oplagte mulighed for information til grundejerne.

I løbet af året udgives adskillige Nyhedsbreve, med seneste nyt fra bestyrelsen, ligesom hjemmesiden opdateres med relevante informationer.

Vi har set os nødsaget til helt at lukke for tilgang til bestyrelses referater, og prøver at finde en brugervenlig løsning, hvor man kan få tildelt en adgangskode til lukkede sider. Det er ikke helt nemt, for vi skal selv administrere dette, og det vil være tidskrævende.

Til gengæld har vi proppet endnu flere informationer ind, om byggeprojekter mm, så du burde næsten kunne finde alt hvad du har brug for af oplysninger på vores hjemmeside.

 

Strandgårdsparkens Facebook gruppe lever også stadig, men bruges efterhånden næsten kun til køb-salg-gives væk.

Gruppen ville være et oplagt sted, at dele erfaringer om vedligeholdelse, og i sær klima, miljø og energiforbedringer af husene, så flere fik gavn af f.eks. hulmursisolering, isolering af dækket under rejsningstage, hvilke typer vinduer, døre og varmekilder som er bedst osv. Del idéer om indretning af bryggers, bad osv. der er nok at give videre til andre.

 

Den er et godt supplement til hjemmesiden, og en fin måde at kunne debattere på, for dem der ønsker det, husk dog at det ikke er grundejerforeningen du debatterer med eller spørger til råds, men der imod andre grundejere.

Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er saglige svar man får, når man spørger i et sådant forum.

Ofte er svar baseret på hvad en grundejer tror og ikke hvad de rent faktisk ved.

Spørg altid kontoret, når du har spørgsmål om foreningens love og regler, især ift. byggeprojekter.

 

 

Bestyrelsen sætter stadig dialogen med grundejerne højt, og behandler henvendelser hurtigst muligt. Det vil sige, at vi satser på at besvare henvendelser inden for 14 dage, medmindre de skal på bestyrelsesmøde eller vendes andetsteds.

Henvendelser til foreningen bør dog holdes i en sober tone, også selvom man ikke er enig med foreningen.

Vi afholder gerne et møde med grundejeren, hvis det kan hjælpe på at finde en løsning på et problem.

Selvom bestyrelsen mange gange gerne vil hjælpe, er det ikke altid muligt. Bestyrelsen har ofte ikke beføjelser ud over almindelige grundejere, men det kan i nogen tilfælde være en hjælp, at bestyrelsen tilskriver fx politi eller kommune. I de tilfælde hvor vi vælger at gøre dette, skal det understreges, at der er tale om problemer af generel karakter, ikke enkeltstående tilfælde eller almindelige nabostridigheder.

 

Mange grundejere benytter sig af muligheden for leje af borde/stole og service.

Det har altid været meningen, at dette skulle være økonomisk bæredygtigt.

Indtægterne for udlejning dækker indkøb til nyanskaffelser, men vi har en stort timeforbrug på transport af udlejninger. Der er derfor et gebyr for udbringning. Ønsker man ikke at betale dette kan man selv afhente tingene efter nærmere aftale.

Vi har borde og stole, professionelle pølsekar og brødrister og meget mere, samt elegant service til 120 personer, incl. alt til servering.

Bestilling sker elektronisk via hjemmesiden, husk at være ude i god tid, for der er rift om det.

 

I det kommende år ønsker den nuværende bestyrelse, fortsat at arbejde på;

 

Udarbejdelse af ny lokalplan

Fællesantennens fremtid

– samt alt det andet der rører sig..

 

Følg bestyrelsens arbejde i Nyhedsbrevene.

Kommentér bestyrelsens arbejde ved kontakt til kontoret pr. mail eller brev.

 

Tak fordi du fulgte med så langt… Vi ses mandag d. 25. november!

 

Mvh.

Pernille Møller

Formand

 

Download formandens beretning 2019 som PDF

 

0

Din varekurv