Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

mandag d. 25. november 2019

 

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken.

 

9.11.2019

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken.

 

Mandag den 25. november 2019, kl. 18.30.

i Multisalen på Strandgårdsskolen.

 

Indskrivning af deltagere til generalforsamlingen kan ske fra kl. 18.00.

 

Dagsorden.

 

 1. Valg af dirigent samt stemmetællere.

   Bestyrelsen foreslår Advokat Henrik Dreyer som dirigent.

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

 

 1. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

For perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019.

Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest d. 18.11.2019, hvis man vil være sikker på et uddybende svar.

 1. Godkendelse af driftsregnskab.
 2. Godkendelse af varmeregnskab.

 

 1. Fastsættelse af kommende års kontingent. (1. juli 2020– 30. juni 2021)

          Dette sammen med bidrag til terrænbelysning.

          Se budgetforslag.

 

 1. Fastsættelse af kommende års varmebidrag. (1. juli 2020– 30. juni 2021)

          Se budgetforslag / Download nederst på siden.

 

 1. 7. Fastsættelse af bidrag til containerplads. (1. juli 2020-30. juni 2021)

          Se budgetforslag. / Download nederst på siden.

 

 1. Fastsættelse af rykkergebyr.

Foreslås uændret på 150 kr.

 

 1. 9. Indkomne forslag.

    Begge afstemninger afholdes skriftligt.

 • Forslag om samarbejde med parkeringsselskab – se bilag 1 med tilhørende præsentation.
 • Forslag om videre mandat til Parkeringsudvalget – se bilag 2.

 

 1. Fællesantenneudvalgets Beretning.

 

 1. Valg af udvalg.

     

      11.1.  Valg af Fastelavnsudvalg.

                Nuværende medlemmer:

 • Kresten Runsten Helgesen, Bøgelunden 47, genopstiller ikke.
 • Jeanette Lund, Granlunden 6, udtrådt.

 

          Der mangler således mindst 2 nye medlemmer, hvis der skal være Fastelavnsfest i 2020.

 

      11.2. Valg til Loppemarkedsudvalg.

                Nuværende medlemmer:

 • Søren Gross, Bøgelunden 102, genopstiller.
 • Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, opstiller.
 • Connei Hansen, Bøgelunden 49, opstiller ikke.

 

Udvalget vil gerne have flere medlemmer.

 

       11.3. Valg til Fællesantenneudvalg.

                 Nuværende medlemmer:

 • Kasper Dornonville de la Cour, Egelunden 19, genopstiller.
 • Ramazan Ünsal, Granlunden 36, genopstiller ikke.
 • Henrik Østergaard, Egelunden 88, opstiller.

 

Udvalget vil gerne have flere medlemmer.

 

       11.4. Valg til Parkeringsudvalg.

                 Nuværende medlemmer:

 • Ramazan Ünsal, Granlunden 36, genopstiller.
 • Bilal Corap, Fyrrelunden 2, genopstiller.
 • Birger Verge Nielsen, Tjørnelunden 10, genopstiller.
 • Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95, genopstiller.
 • Pia Sabroe, Granlunden 11, genopstiller.
 • Ömer Atalay, Egelunden 41, genopstiller.
 • Frank Estrup-Harfort, Granlunden 5, udtrådt.
 • Bo Loua, Fyrrelunden 15, udtrådt.
 • Michael Maisnow, Fyrrelunden 31, udtrådt.

 

       11.5. Valg til sommerfestudvalg.

                Nuværende medlemmer:

 • Bjarne Winther, Poppellunden 5, udtrådt.
 • Morten Holm, Poppellunden 23, udtrådt.
 • Jørgen Jensen, Poppellunden 43, udtrådt.
 • Peter Larsen, Egelunden 74, udtrådt.
 • Lars Walther Degn, Egelunden 110, udtrådt.
 • Lars Madsen, Poppellunden 21, udtrådt.
 • Jan Krestensen, Granlunden 103, udtrådt.
 •  

Der mangler således mindst 4 nye medlemmer, hvis den ikke afholdte Sommerfest 2019 skal gennemføres i 2020.

 

 

 1. Valg af ny kasserer for en 2-årig periode.
 • Birthe Vangsgaard, Elmelunden 43, genopstiller.

 

 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
 • Mogens Elbek, Egelunden 70, genopstiller.
 • Marianne Jensen, Granlunden 30, genopstiller.

         

 1. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
 • Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 111, genopstiller.
 • Lilian Medina Johansen, Bøgelunden 10, genopstiller.
 • Ramazan Ünsal, Granlunden 36, genopstiller ikke.

 

          Der mangler således 1 bestyrelsessuppleant.

         

 1. Valg af 2 interne revisorer.
 • Peer Larsen, Granlunden 119, genopstiller ikke.
  • Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18, genopstiller.
  • Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95, opstiller.

         

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter.
 • John Hübner Andersen, Elmelunden 10, genopstiller.
 • Bjarne Boje, Elmelunden 32, fraflyttet.

 

Der mangler således 1 revisorsuppleant.

 

 1. Overrækkelse af gårdprisen.

 

 1. Eventuelt.

  

Bilag 1. (Download nederst på siden)

 

 Dagsordenens pkt. 9.1.

 

Forslag om samarbejde med parkeringsselskab.

 

Fremsat af: Parkeringsudvalget.

 

Begrundelse:

Grundejerforeningen har modtaget mange henvendelser vedr. mangel på parkeringspladser, uhensigtsmæssige parkeringer, parkering med store køretøjer, samt længerevarende parkering af trailere.

 

Beskrivelse:

Parkeringsudvalget har mødtes en gang om måneden. Udvalgets medlemmer har været repræsentative for hele Strandgårdsparken. Udvalget har drøftet udfordringer, muligheder og løsninger.

 

Der er bred enighed i udvalget om, at udefra kommende biler udgør store udfordringer for grundejerne i Bøgelunden, Fyrrelunden, Granlunden og Tjørnelunden – det er især beboere fra Vejleåparken og Gadekæret (de gule huse), som er til stor gene. Dialog med afd. bestyrelserne (AAB55 og Bo-Vest afd. 12) har ikke ført til eliminering eller formindskelse af udfordringerne.

 

Samtidig har udvalget konstateret, ved besigtigelse i området, at Strandgårdsparken er den eneste forening, i dens nærmeste omkreds, der ikke har nogen former for parkeringsrestriktioner. Det giver hermed trafikanter fra andre beboelser frit spil til at udnytte foreningens parkeringspladser, hvilket er til stor gene for grundejerne.

 

Derudover oplever grundejerne generelle udfordringer med store køretøjer, der ikke kan være i afmærkede parkeringsbåse, samt biler der bliver parkeret uden for de afmærkede båse – på stamveje og i indkørslerne generelt i området og specielt ved børnehaverne. I vinterperioderne kan udfordringerne også mærkes i Elmelunden og Poppellunden pga. bilister med ærinde ved søen.

 

Ydermere har udvalget drøftet muligheder for at fremtidssikre området. Et tema har været el- ladestandere for elbiler – der har været snakket om private og fælles ladestandere. Udvalget har også undersøgt muligheden for at etablere fælles parkeringsplads for erhvervskøretøjer ved Containerpladsen med indhegning og overvågning. En anden mulighed som er diskuteret er, at indføre opsyn med parkeringsrestriktioner ift. antal parkeringspladser pr. hus, gæstekort m.m.

 

Vi ønsker:

Udvalget foreslår, at grundejerforeningen indgår et samarbejde med et parkeringsselskab. Formålet skal være, at der føres tilsyn med at bilister parkerer indenfor de afmærkede båse, samt at Lokalplanen overholdes – og intet andet skal indgå i samarbejdet, hvad angår restriktioner.

 

Vi har en intention om at skiltning om tilsyn af parkeringspladserne vil have en præventiv effekt på udefra kommende bilister, som intet ærinde har i området, samt at en standardisering af p-båsenes længde vil forhindre de største varevogne i at parkere i gårdene.

 

Etablering af et samarbejde betyder, at parkeringsselskabet står for al nødvendig skiltning, 40% af indtægterne fra afgifter er forbeholdt grundejerforeningen og etableringen af samarbejdet er omkostningsfrit for grundejerne.

  

Bilag 2. 

 

Dagsordenens pkt. 9.2.

 

Forslag om videre mandat til parkeringsudvalget.

 

Fremsat af: Parkeringsudvalget.

 

Begrundelse:

Parkeringsudvalget er repræsentative for beboersammensætningen i grundejerforeningen Strandgårdsparken.

 

Udvalget ønsker fremadrettet at træffe beslutninger, der er til grundejerforeningen og beboernes fordel, og som har til formål at fremtidssikre området og gøre det mere attraktivt.

 

Beskrivelse:

At parkeringsudvalget kan arbejde videre med, og iværksætte tiltag til løsning af, parkeringsproblemer, udfordringer med el-ladestandere m.m., som nævnt under forslag. 1.

 

 

Vi ønsker:

Parkeringsudvalget foreslår generalforsamlingen, at udvalget gives mandat til det videre arbejde med parkeringsforholdene i Strandgårdsparken, der er nævnt under forslag 1, samt at iværksætte de nødvendige tiltag.

 

Parkeringsudvalget gives ikke nogen økonomiske beføjelser.

 

Download bilag 1

Præsentation Fællesantenneudvalg

Download Regnskab 2018-2019

Download Budget 2020-2021

Download Fuldmagt GF 25-11-2019

Formandens beretning 2019

 

 

 

 

0

Din varekurv