Formandens beretning 2014

Velkommen til formandens beretning 2014.

 

Mandag d. 17. november kl. 18.30 afholdes dette års generalforsamling, ligesom de foregående år i Multisalen på Strandgårdsskolen.

 

Beretningen er formandens beskrivelse af årets forløb. Dvs. i forhold til bestyrelsens arbejde, den daglige drift og grundejerne.

 

Beretningen er opdelt i 3 hovedafsnit:

 

”Bestyrelsen” som fortæller om bestyrelsens sammensætning og arbejde gennem året, samt bestyrelsens fremtidige mål, kort sagt hvad bestyrelsen bruger tiden på.

 

”Driften” som indeholder alt om administrationen, den daglige drift og vedligeholdelse af foreningens bygninger og arealer, herunder hvad vi dog bruger alle de mange penge på.

 

”Foreningen” som handler om vores fælles aktiviteter, samarbejdet med grundejerne, grundejernes ønsker og udvalgenes arbejde.

 

Rigtig god læselyst!

 

Pernille Møller

Formand

 

 

Bestyrelsen


Grundlaget for foreningens virke er vedtægterne. Sammen med Lokalplan 1.17, Deklarationen, Bygningsreglementet og Hegnsloven, danner de rammen for det meste af grundejerforeningens arbejde.

 

Foreningens interesser varetages, i det daglige, af bestyrelsen.

 

Der er i år 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:

 

Jette Malling, Egelunden 30

Bjarne Børgesen, Poppellunden 13

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14

Ligeledes er formand Pernille Møller, Granlunden 101, også på valg.

 

Alle genopstiller.

 

Sidste år blev Poul Erik Hansen, Granlunden 117 og Jan Skov, Granlunden 62 valgt som nye medlemmer til bestyrelsen. De er faldet godt til, og bestyrelsen er blevet mere harmonisk.

I det forløbne år har vi arbejdet mere struktureret og målrettet end førhen og sammen med øget brug af IT, har det gjort os mere effektive.

 

Vi har bl.a. fået udarbejdet retningslinjer for en stor del af bestyrelsens arbejde, lavet ny forretningsorden, nye brevskabeloner, kriterier for Gårdprisen mm.

 

Bestyrelsen har hidtil haft arbejdsgrupper (udvalg) som varetog bl.a. varme, personale, ansøgninger, IT osv. Tiden har dog vist, at det ikke var arbejdende udvalg, men tovholdere der stod for de fleste opgaver. Vi valgte derfor at opløse udvalgene, og i stedet holde fast i, at bestyrelsesmedlemmerne melder sig til de arbejdsopgaver som interesserer dem og ligger inden for deres evner/tid. Det er nu en overgangsfase, og tiden vil vise om det bliver bæredygtigt ift. medlemmernes indsats.

 

Bestyrelsen har hvert år i april en ”Markvandring”. Her ser vi på foreningens områder, bygninger og anlæg. Ud fra Markvandringen vurderer vi hvilke ting, der skal prioriteres i det kommende år.

Markvandringen hjælper os med, at bevare overblikket, for selv om bestyrelsesmedlemmerne (tilfældigt) er rimeligt fordelt på lundene, så kommer vi ikke i hele bebyggelsen jævnligt. Vi finder som oftest nye ting, der bør gøres noget ved, og fører tilsyn med de planlagte anlægsprojekter.

Skoven, plænen, genbrugspladsen, Lundestien og vores skels linjer, har vores store opmærksomhed. I år har vi fået fokus på plænen og skels linjen ved Ishøj Stien. Sidstnævnte efter at Park og Vej har ryddet hele buskadset og åbnet for adgang, og førstnævnte fordi den har været forsømt i mange år.

I vil få mere information, når vi er videre med disse.

 

Økonomien har endelig – efter mange års opsparing – givet plads til, at vi kunne gå videre med planerne om ny asfalt på alle p-pladser, og vi fik udarbejdet en Belægningsevaluering, som er omdelt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Pris ca. 50.000,-kr.

Vi orienterer om rapporten på generalforsamlingen, og i budgettet 2015/2016 er afsat midler til renovering af p-pladserne, så bestyrelsen kan arbejde videre med det.

 

Ansættelse og introduktion af nye medarbejdere har taget megen tid, selvom vi har benyttet et rekrutteringsfirma. Vi har skullet definere krav til ansøgere, gennemlæse kandidatrapporter og afholde adskillige interviews. Efterfølgende har der været introduktion af medarbejderne, og det har alt sammen været tidskrævende. Uden hjælp fra rekrutteringsfirmaet, var vi druknet i det, der var mere end 330 ansøgere til de to stillinger. Pris for rekruttering ca. 150.000 kr. som dog er i indeværende regnskabsår, og derfor ikke fremgår af årsregnskabet 2013/2014.

 

Som følge af opgraderingen af kontorassistentstillingen til fuld tid som administrativ medarbejder, vil kassererens funktion fremover være som i de fleste foreninger, nemlig at se til, at bestyrelsens beslutninger og budgettet overholdes, samt i samarbejde med de øvrige underskriftsberettigede, at stå for de daglige økonomiske transaktioner. Opgraderingen betyder også, at bestyrelsen (specielt formanden) aflastes væsentlig ift. almindelige sekretær opgaver, såsom renskrivning af referater, udkast til skrivelser, materiale til bestyrelsesmøder mm.

 

 

”Driften”


Grundejerforeningen Strandgårdsparken er så stor, at den i det daglige fungerer som en virksomhed, med fastansat og timelønnet personale, samt eksterne samarbejdspartnere til varetagelse af de daglige opgaver.

 

Driftsbudgettet er på ca. 3.100.000 kr. og I vil, i det efterfølgende bl.a. kunne se, hvordan disse penge bliver brugt, og hvorfor jeres grundejerforening er dyrere end mange andre, samt hvad bestyrelsesmedlemmerne bruger tid og energi på at føre ud i livet.

Det samlede driftsbudget foreslås uændret i næste budgetår.

 

En stor udgiftspost er personale, i det forløbne regnskabsår knap 800.000 kr.

Vi har en deltids kontorassistent, en driftsleder og en ejendoms service tekniker. Hertil kommer 3 timelønsmedarbejdere på genbrugspladsen, 3 timelønsmedarbejdere til snerydning og forefaldende arbejde, en rengøringsassistent, samt en omdeler.

 

Driftsleder Bettina Panek og ejendoms service tekniker Søren Nielsen har varetaget de daglige ren- og vedligeholdelsesopgaver med stor omhu. Udover dette arbejde har de forestået tilsynet og planlægningen med eksterne entreprenører, så som gartnere, fjernvarmefolkene osv. Det letter i høj grad byrden fra bestyrelsens skuldre, at vi kan forlade os på, at dette bliver udført som aftalt.

Bettina Panek valgte at søge nye udfordringer og ophørte med udgangen af august.

Det var meget trist, for vi har været utroligt glade for Bettinas indsats, hendes faglighed og sans for detaljer, samt fantastiske overblik.

Desværre havde vi ikke mulighed for, at tilbyde Bettina videreuddannelse, hvilket var hendes store ønske.

Vi afholdt en afskedsreception på varmecentralen, hvor grundejere og samarbejdspartnere var inviteret-der kom rigtig mange for at sige farvel, og vi ønsker herfra Bettina alt godt fremover. Receptionen alt incl. kostede 8.500 kr.- igen dette regnskabsår.

 

Søren Nielsen ønskede ikke, at træde op ad rangstien og blive driftsleder, og vi skulle derfor søge en ny driftsleder, i stedet for en ny Ejendoms Service Tekniker.

 

Ved hjælp af rekrutteringsfirmaet fandt vi endnu en Søren Nielsen. Denne har så heldigvis et mellemnavn; Zeeberg, så i vores dagligdag bliver det lidt lettere at adskille dem.

Søren Zeeberg (Nielsen) har en solid baggrund med mere end 20 års erfaring inden for området, er uddannet Ejendoms Service Tekniker og meget engageret.

Søren Z blev ramt af en blodprop for et par år siden, hvilket har påvirket hans udtale evne, men ikke i sådan en grad, at vi finder det et problem for hans fremtidige virke hos os.

Vi har høje forventninger til samarbejdet, han skal trods alt træde i Bettinas fodspor, og vi håber alle tager godt i mod Søren.

 

For foreningen og bestyrelsen er det en gave, at have engagerede og velfunderede medarbejdere, hvilket afspejler sig i vedligeholdelsen af vores områder, og forholdet til grundejerne.

 

Vores deltidsansatte kontorassistent, Bente Bothmann, varetager mange opgaver. Udover den daglige kontakt med grundejerne, sørger hun for arkivering, kontakt til samarbejdspartnere, tryk af nyhedsbreve mm. Hun er vores 25-armede blæksprutte, og i mange år har jeg skrevet, at hun er ganske uundværlig.

Det må jeg nu æde i mig, for Bente går på pension, og selvfølgelig kan hun erstattes – det bliver dog ikke det samme uden Bente.

Der bliver afholdt en afskedsreception for Bente fredag d. 5.december kl.11-14 på Varmecentralen. Alle grundejere er velkomne til, at komme og ønske Bente et godt og langt otium, samt takke for hendes indsats igennem de seneste 18 år.

Bestyrelsen ønsker alt godt til Bente, og takker for et langt og givtigt samarbejde.

 

Vi har pr.1.9. ansat Winnie Halberg som administrativmedarbejder på fuld tid.

Mange af jer har allerede været i kontakt med hende, da hun deltager i det daglige arbejde indtil Bente fratræder.

Herudover arbejder Winnie på højtryk for, at løse overgangen til ny tilbagebetalingsservice af varmepenge (så I ikke skal have checks), samt at få lanceret den nye hjemmeside inden generalforsamlingen.

Winnie har ikke kun en rygsæk, men en hel anhænger fyldt med erfaring fra marketing, bogholderi, kontor mm.

Som tidligere nævnt kommer hun til, at varetage langt flere opgaver end der hidtil har ligget i kontorassistentens funktion, hvilket bliver til stor gavn for os alle.

Det kommer os allerede til gode nu, og vi har de største forventninger til det fremtidige samarbejde – tag godt i mod Winnie!

 

Al kontakt til driftslederen, bestyrelsen og selvfølgelig kontoret kan ske pr. telefon, mail, post eller ved personlig henvendelse i kontorets åbningstid.

Selvom vi nu har en fuldtidsansat administrativ medarbejder, forbliver åbningstiden uændret, da der er brug for timer med arbejdsro til at løse ventende opgaver.

Det er ikke muligt at kontakte driftslederen eller bestyrelsen direkte, men henvendelser via kontoret vil blive ekspederet hurtigt.

 

Personalets arbejdsforhold lettes betydeligt og de kan arbejde mere effektivt, hvis grundejerne tager hensyn og holder fortove, stier, skurgange, p-pladser mm. fri for affald, byggemateriel, cykler, barnevogne osv.

Når man spørger grundejerne har de fleste valgt, at købe hus her fordi området er pænt og velholdt – det forbliver det dog ikke, hvis man ikke selv medvirker til det. Vi har alle et ansvar, og heri ligger, at man renholder fortov og skel, samt vedligeholder bedene foran husene.

 

De to nye maskiner er taget i brug, og det er rigtig dejligt for mandskabet, at de nu har tidssvarende maskiner at arbejde med. Traktoren betaltes af henlæggelserne i 2013/14 og fremgår af årsregnskabet, ca. 500.000 kr.

 

Renovering af skurgangene fortsætter, vi har nu renoveret 20 skurgange, og forventer, at renovere to i dette budget år.

Nedløbsrør gennemgås hvert 2. år, for at forebygge skader.

Bestyrelsen skal her understrege at foreningen ikke hæfter for skader på ejendele i skurene, der sker som følge af indtrængende vand, og at de fleste indboforsikringer heller ikke dækker dette. Så tænk over hvad i opbevarer i skurene.

 

Parkeringspladserne har det bedre end vi troede. Belægningsevalueringen viste, at kun få pladser var i rigtig dårlig stand og burde laves snarest, de fleste pladser havde stadig 5-10 gode år tilbage.

Vi er nu i den situation, at vi med dette budget år vil have sparet nok op, og kan gå i gang med renoveringen af p-pladserne.

Økonomisk set kan det bedst svare sig, at lave alle pladserne samtidigt, selvom det ikke er nødvendigt, men det bliver meget dyrere at lave dem etapevis.

Der er mange praktiske ting, og nogle endnu uafklarede, som skal på plads inden vi kan sætte processen i gang, bl.a. bliver det en stor udfordring og skal planlægges nøje, hvordan vi håndterer parkering under renoveringen.

Udgiften til en samlet renovering af alle 29 pladser bliver ca. 4.000.000,-kr, som er indarbejdet i næste års budget. Det vil sige at grundejerne ikke bliver påført ekstra udgifter ifm. dette.

Vores medarbejdere renholder p-pladserne, men har et stort ønske om, at grundejerne ikke smider haveaffald fra bedene, tømmer askebægre etc. på pladserne.

Det er heller ikke tilladt, at hælde div. kemikalierester, spildevand mm i regnvandsbrøndene, de er til regnvand og kun regnvand!

Ved snefald ser vi gerne, at man holder p-pladserne ved skurgangene fri, så at sneen kan samles i bunker der, og ikke skal skovles op i bede eller op ad skurgangsvæggene.

Stamvejene passes af Park og Vej, og det gør de godt.

 

Der er blevet tyndet ud i træerne i Granlunden, og reetableret mange buske. Desværre bliver de ved med at gå til, de samme steder. Dels på grund af gående trafik gennem bedene, men også fordi biler (bl.a. skraldebilerne) kører hen over hjørnerne.

Vær søde, at påtale det, når I ser det, og så må vi jo tænke længere end hidtil om hvordan vi kommer problemet til livs, og vi modtager gerne forslag hertil.

 

I 2014 er det endelig lykkedes, at få godkendt gavlvinduer i enderækkehuse, som standardprojekt.

Byggeprojekter såsom haveskure, gavlvinduer, terrasser, udestuer osv, hvad enten de er standardprojekter eller ej, skal søge om dispensation fra lokalplanen. Der er dog kun gebyr på opførelse af udestue, nuværende 2.500,-kr.

Ansøgning sker gennem grundejerforeningen, som forhåndsbehandler, og videresender til Ishøj Kommune.

Forslag om hegn er endnu ikke kommet videre, og dette skyldes, at Plan-Byg-Miljø ønskede en om-formulering og uddybelse af projektet.

Vi har i år et forslag om dispensation fra lokalplanen vedr. væg på varmecentralen. Det skyldes, at væsentlig ændring af bebyggelsens ydre ikke må ske uden kommunens godkendelse, og kommunen godkender ikke noget uden det er godkendt på generalforsamlingen.

Vi havde dog lavet en forespørgsel til Plan-Byg-Miljø, og fået at vide det ikke var en væsentlig ændring, men da vi bad om at få det på skrift, så var det pludselig en væsentlig ændring.

Ændringen består i, at vi skulle lave en ny ydervæg, som var isoleret og levede op til arbejdsmiljøkravene og bygningsreglementet. Den tidligere væg var beklædt med trykimprægneringsgrønt træ (som før var sort), og vi ønskede at lave væggen i røde mursten, ligesom resten af bygningen og de omkringliggende institutioner.

Vi håber derfor, at generalforsamlingen vedtager forslaget, da vi synes dette er den bedste og pæneste løsning.

 

M. Larsen varetager vores dagrenovation og tømning af genbrugspladsen, og det fungerer upåklageligt.

Medarbejderne er meget fleksible, og det er derfor vigtigt at huske på, at det er grundejerens pligt, at sørge for, at affaldsstativ og rum er i en sådan stand, at det kan betjenes med én hånd. Dvs. at både låge, slå og udtræk skal være vel smurt, og ordentligt fastgjort.

Ligeledes skal fortov være farbart i en bredde af 1,2 M.

 

Genbrugspladsen fungerer rigtig godt. Desværre ændres der hele tiden på kravene til sortering og opbevaring. Dette både fra Vestforbrænding og i lovgivningen, samt som følge af detaljer i kommunens udbud.

Medarbejderne på pladsen vejleder gerne i, hvad der skal i hvilke containere, og deres anbefalinger skal følges. De er årligt på kursus i sidste nye indenfor sortering og sikkerhed, så de har i høj grad viden om det de formidler.

Som en del af sidste udbud af affaldshåndtering, blev der ikke taget højde for vores og Gadekærets genbrugspladser, som har andre sorterings og modtage regler end kommunens genbrugsstation. Det betyder, at vores genbrugsplads i princippet kun må modtage affald svarende til storskraldsordningen, så vi f. eks. ikke må modtage byggeaffald, selvom det ikke er erhvervsaffald. Vi har derfor været nødt til, at betale for tømning af vores stencontainer, og måttet sige nej til at modtage f.eks. tagplader i større mængder, også selvom de er asbestfri.

Vi arbejder på sagen, så vi ikke på samme møde kommer i klemme ved næste udbud, for så går en stor del af idéen med vores egen genbrugsstation tabt, hvis man alligevel skal op på kommunens genbrugsstation for at komme af med en del af sit affald.

 

Grønt Forum, som blandt meget andet beskæftiger sig med affaldssortering, og klima/miljø venlige løsninger for energi, vand mm. er et kommunalt forum, som vi er repræsenteret i. Det er vigtigt at vi her er opmærksomme på hvilke løsninger der vil fungere for vores bebyggelse, og at vi har indflydelse på de beslutninger der træffes og indstilles til kommunal godkendelse.

Dette påvirker ikke umiddelbart vores genbrugsplads, men kan få indflydelse på vores dagrenovation, læs mere under ”Foreningen”.

 

Det går godt omkring avis/flaskecontainerne, dvs. at der ikke længere flyder med affald. Ser du nogen henstille affald, eller smide fx. pap i containeren, så gør dem opmærksom på, at dette hører til på genbrugspladsen. Der er dog stadig mange, som efterlader plasticposer ved containerne. Vær søde, at tage dem med hjem igen. Vi har kigget på muligheden for, at opsætte skraldespande ved containerne, men behovet er for lille, og kommunen vil ikke stå for tømning/vedligeholdelse. Skraldespandende ville formentlig også bare blive brugt til alt muligt andet affald, og det ønsker vi ikke. Er der problemer med overfyldte eller ødelagte containere, skal man kontakte Miljø afdelingen, Ishøj Kommune, ikke driftslederen eller kontoret, da det er Ishøj Kommune der har ansvaret for ren- og vedligeholdelse af stamvejene.

 

Graffitiværn er blevet etableret på mange gavle. De steder foreningen forestår dette, er det også foreningen som sørger for beskæring/vedligeholdelse. Som skrevet i et nyhedsbrev, kan alle blive skrevet op til at få en sådan beplantning på deres endegavl, men vi kan ikke lave alle på én gang, da det koster ca. 15.000,-kr pr. gavl.

Synes du, at dit eller et andet hus kunne have glæde af endegavlsbeplantning, så skriv til kontoret, så huset kan komme på ventelisten.

 

Skoven er atter blevet udtyndet, og der blev sidste år lagt en 10 års plan for udskiftning af træerne. Dette fordi poplerne er alt for høje og tynde, og vi ønsker i fremtiden en lavere og mere vedligeholdelses venlig beplantning. Vi har dog ikke iværksat denne plan endnu, da den er omfattende og bekostelig, og vi har også i år valgt at udsætte opstarten af dette projekt- især fordi vi har haft fokus på beplantningen langs Tjørnestien efter udskiftningen af fjernvarmehovedledningen, samt beplantningen ved plænen/genbrugspladsen.

 

Terrænbelysningen har i årevis været på vores prioriteringsliste, og priserne på solceller er ved at være i et niveau hvor vi kan være med, samtidig med at kvaliteten af solcelle belysning er højnet til et brugbart niveau. Det medfører at vi ikke længere behøver at tænke i en løsning med nedgravede kabler, så det ser pludselig lysere ud.

Skal hele belysningen udskiftes kan vi gøre det, ved blot at skifte toppen af lamperne, og benytte de eksisterende standere. Vi forestiller os, at det vil være næste skridt efter renoveringen af p-pladserne.

Grundejerforeningen har mulighed for at trække på sin kassekredit, men den nuværende bestyrelse finder, at vi sikrer grundejerne bedst ved at spare op inden vi laver større anlægsopgaver, og derfor afventer vi, at der er penge på kontoen.

Granlunden og Fyrrelunden er mest udsat for nedbrud, og det er også derfor at I jævnligt ser terrænbelysningen tændt om dagen. Det er som regel når der arbejdes på at udbedre en skade/finde en fejl, men kan også blot være fordi vi checker om pærerne virker…

 

SF – sten (fortove mm) bliver sandet efter behov. Dvs. at driftslederen vurderer hvor der er behov for sanding. Grundejeren skal herefter sørge for, at sandet fejes ned i fugerne, dette gøres ved at feje på skrå af fugerne. Enkelte grundejere mener ikke, at vi skal svine deres fortov til med sand, men det er bestyrelsens afgørelse – og forpligtelse – at vedligeholde fortovene. Så vil ganske få jo mene, at foreningen også skal feje, og det kan vi da godt gøre. Man skal blot være opmærksom på, at ligesom med snerydning og saltning af p-pladser, så er det mandsskabstimer der bruges, og disse betales af grundejerne. Dvs. at foreningen vil være nødt til, at hæve kontingentet yderligere. Dette synes ikke fair, når kun en promille, ikke vil tage deres del af ansvaret. Sjovt nok er det ikke ældre, handicappede eller sygdomsramte, som beklager sig, men fuldt arbejdsdygtige grundejere.

Når det besluttes at sande fortove, varsles alle grundejere via Nyhedsbrevet.

Renholdelse af fortovet er grundejerens forpligtelse, og dette indebærer også at fjerne ukrudt. Fjernes ukrudtet ikke bliver stenene løse og det medfører skader på belægningen. Det skal derfor indskærpes, at man renholder sit fortov inkl. at fjerne ukrudt, og så bliver der også plads til sandet.

 

Den årlige oprensning af regnvandsbrønde sker, hvert 2. år, i november, og som tidligere nævnt medtages nu også afløb fra skurgangene.

Ved skybrud kommer enorme mængder vand ned på kort tid. Vores regnvandsafledning er vel-dimensioneret, men Ishøj Forsynings net kan ikke aftage de store mængder.

Vi ville gerne være på forkant med fremtidige hændelser, og vi entrerede derfor sidste år med et ingeniørfirma, som ville beregne hvilke muligheder vi havde for at ”skybrudssikre” området, samt hvor store risici der var for vandskader i husene, i vores område.

Generelt har Strandgårdsparken ikke risiko for skader ifm. skybrud, selvom vi har oplevet meget høje vandstande, fx ved skybruddet i 2011, som var en ”1600 års hændelse”, og derfor ikke skulle forekomme igen foreløbig.

Det vigtigste er dog, at være opmærksom på, at des flere der laver flisebelægning i haverne, des færre steder er der vandet kan sive ned – så tænk lidt ud i fremtiden og på genboen, når man overvejer dette.

 

Koldt vands ledningerne, ca. 5 km, tilhører grundejerforeningen. Vi indgik en aftale med Forsyningen om overdragelse af ledningerne, såfremt vi etablerede stophaner for alle gårde. Dette gjorde vi i 2013 til en udgift af 230.000,-kr, men overdragelsen er stadig ikke sket, trods mange henvendelser til Forsyningen.

Vi forventer, at dette bringes i orden inden for kort tid, så der fremover vil være klare afgrænsninger af ejerforhold og forpligtigelser.

Det er forbudt at benytte stophanen uden for sit hus. De er i så dårlig stand, at de bliver ødelagt ved brug. Er der behov for at lukke for det kolde vand til huset, skal man, indtil videre meddeles, kontakte kontoret.

Vi skal samtidig opfordre alle grundejere til, forsigtigt, at åbne/lukke deres lukkehane (den der sidder inde i huset, lige før vandmåleren), da manglende brug af denne får den til at ruste fast, så den ødelægges når den hver 10. år skal bruges ifm. udskiftning af målere. Dette er et arbejde som Forsyningen udfører, og ligger uden for grundejerforeningens indflydelse.

 

Legepladsernes årlige gennemgang, har ikke vist de store skader på foreningens redskaber, men på en del af de redskaber, som tilhører gårdene. De enkelte gårde vil blive tilskrevet om de ønsker at beholde og dermed reparere disse redskaber, hvis gården ikke ønsker dette, bliver de nedlagt af sikkerhedsmæssige årsager.

Da der nu er gået en årrække siden etableringen af de nye legepladser, har vi tidligere valgt, at afsætte penge til udbedring, vedligeholdelse, samt nyetablering på legepladserne i budgettet.

I år har tre gårde ansøgt om tilskud til projekter, to gårde er blevet imødekommet, og de har fået henholdsvis en klatrevæg, og et legehus, samt borde-bænkesæt.

Ansøgningsskema til midler til udvikling af legepladser fås ved henvendelse til kontoret, og skal afleveres inden d. 1. juni, herefter træffer bestyrelsen afgørelse om hvem der i møde kommes. Dette ud fra legepladsens helhed, og projektets sikkerhedsmæssige og vedligeholdelsesmæssige værdi.

Ud over muligheden fro at søge midler til udvikling af legepladser, kan man også hvert år bruge 1.500 kr. til vedligeholdelse – se mere under ”Foreningen”.

 

 

Grundejerforeningen er forpligtet til, at levere varme til grundejerne.

Varmeregnskabet er omdelt særskilt, og der henvises til dette.

 

Forbruget af varme er faldet, men udgiften steget, da prisen på GJ er højere, og fastprisen også er steget. Derfor vil nogen, trods mindre forbrug opleve at deres årsopgørelse ikke er tilsvarende lavere.

Grundejerforeningen køber varme fra Ishøj Varme værk, og priserne afspejler det vi betaler der.

Udgiften til udskiftning af hovedledningen i Tjørnelunden blev taget af henlæggelserne på varmeregnskabet og har ikke haft nogen indflydelse på årsopgørelsen.

Varmegraf_2014

 

Brunata har nu serviceret os i 5 år. Det har ikke været uden problemer, og vi har holdt flere møder med Brunata, for at indskærpe de kontraktlige forhold.

Problemerne ligger ikke i målernes funktion, men i arbejdsgange og ventetid ved udskiftninger, flytninger osv.

Vi har skærpet tonen ift. Brunata, og vi har nu en opsamling hver 2. måned, så vi forhåbentlig undgår for lange ventetider, samt den usikkerhed det måske medfører hos grundejerne når de bliver skønsmæssigt beregnet for et forbrug de ikke har.

 

Gulvvarmer skal være påført GJ- målere, og det er ikke muligt at have gulvvarme med fast forbrug. Dette gælder også håndklædetørrere. Udformning af håndklædetørrere er afgørende for hvilken type måler der kan etableres, og hvor pænt det bliver, retningslinjer for disse er ikke mulige at lave, idet de afhænger af håndklædetørrerens udformning, og Brunatas udvalg af målere. Du skal derfor henvende dig til grundejerforeningen for, at høre nærmere.

Ikke-registrerede installationer betragtes som tyveri af varme, og prøv at se det som at det ikke kun er foreningen du stjæler fra, men faktisk din nabo, som betaler dit varmeforbrug.

 

Målere på det varme vand har været et ønske igennem mange år. Det var intentionen, at det skulle ske når vi havde skiftet radiatormålere og var overgået til Brunata.

Den overgang var dog langt vanskeligere end vi havde forventet, og tærer stadig på kræfterne, fordi det ikke fungerer optimalt.

Lækagen på hovedledningen i Tjørnelunden sidste år tog en stor del af vores henlæggelser på varmeregnskabet, og det betyder vi ikke lige står over for at etablere målere på det varme vand, da det i så fald ville være en ekstraudgift vi skulle påføre grundejerne.

Den samlede udgift til hovedledningen endte omkring 3.000.000,-kr. incl. beplantning og reetablering af asfalt.

 

Varmecentralen skal renoveres. Det er ift. udsugning, lys og øvrige arbejdsforhold. Centralen er blevet rengjort, hvilket medarbejderne er rigtig glade for, men resten mangler fortsat. Det indebærer renovering af belysning og udsugning, er bekosteligt og arbejdstilsynet har ikke været til megen hjælp ift. hvad der er nødvendigt.

Vi bliver derfor selv nødt til, at beslutte hvad der skal gøres og i hvilket omfang. Dette vil ske sammen med medarbejderne.

Efter et indbrud på kontoret fandt vi ud af, at væggen var så ringe opbygget, at den måtte udskiftes, som tidligere nævnt er dette gjort, så medarbejderne har ordentlige arbejdsforhold.

 

”Foreningen”

 

Strandgårdsparkens 515 husstande har mange fællesskaber, at byde på. Det være sig familie-relaterede, relateret i forhold til børnenes skole/fritidsinteresser, miljøet i de enkelte gårde, godt og langvarigt naboskab, og meget andet.

 

De forskellige arrangementer, som afholdes i løbet af året, er en kærkommen lejlighed til, at møde andre grundejere, bestyrelsen og at drøfte stort og småt om vores liv i Strandgårdsparken.

 

Vores traditionsrige Fastelavnsfest blev som i de seneste år, afholdt på Strandgårdsskolen. Tøndeslagning, leg og underholdning, samt masser af fastelavnsboller, pølser mm. gled rent ind hos de mere end 300 deltagere.

Et utrætteligt fastelavnsudvalg på blot to personer, har sammen med en håndfuld frivillige på dagen, formået at få stablet en flot fest på benene, år for år.

I år bliver fastelavnsudvalget reduceret til blot én person – det er ganske enkelt ikke nok, og vi risikerer at måtte stoppe med at afholde fastelavn!

Det kan ikke være rigtigt, at der ikke er flere der vil gøre noget for dette fremragende arrangement, når det er det mest besøgte arrangement der afholdes i grundejerforeningen.

Det er NU du skal melde dig til udvalget, har du ikke mulighed for at komme til generalforsamlingen, kan du kontakte kontoret.

 

Vores årlige Loppemarked, d. 3. søndag i maj, var bedre venner med vejrguderne i år end sidste år og forløb i tørvejr indtil det blev lukketid.

Som vanligt havde vi mange stader, og endnu flere besøgende.

Vi vil gerne have boder med kaffe/te, kage, pølse salg osv. så længe overskuddet tilfalder gården. Der vil dog ikke blive givet tilladelse til mere end én bod af hver slags – så husk det er først til mølle..

 

Vi har endnu ikke fundet en erstatning for julemarkedet, men det er bestyrelsens intention, at skabe mere samvær og dialog med grundejerne, så vi lægger hovederne i blød for at finde noget vi kunne byde på i vintermånederne.

Skulle nogen have en god idé, så kontakt kontoret.

 

Sommerfesten afholdes hvert 5. år, og det var i år blevet tid igen til et brag af en fest. Ca. 175 deltagere nød grillmaden og den levende musik, og mange kiggede forbi til en drink og lidt musik senere på aftenen. En flot og festlig aften, som sommerfestudvalget havde knoklet for igennem flere måneder – stor tak til dem!

 

Legepladsudvalget har haft sin årlige gennemgang af pladserne, der som tidligere nævnt, stadig trængte til oprydning/vedligeholdelse, selvom mange har gjort en stor indsats for at få pladserne til at se godt ud. Udvalgets indsats er uvurderlig, idet de faktisk laver en komplet sikkerhedsmæssig gennemgang. De skal have stor tak for deres utrættelige arbejde. Husk at hver gård kan hæve legepladstilskud på 1.500,-kr hvert år til vedligeholdelse og ny – indkøb. Det kan være en god hjælp til, at komme i gang med at gøre legepladsen pæn og brugbar.

 

Bestyrelsen udnævner hvert år Gårdprisen. Bestyrelsen har gjort dette på den måde, at medlemmerne ikke kan stemme på eller udtale sig om egen gård, så bedømmelsen bliver så uvildig som muligt.

Sidste år fik gård 4, gård 19 og gård 27 priserne. Kom til generalforsamlingen og hør hvem der har gjort sig fortjent i år!

Vi har valgt fremover, at reducere Gårdprisen til én pris på 8.000,-kr. og håber ikke det gør interessen mindre, der er nemlig mange der har fået blod på tanden og kæmper for at komme i betragtning.

Projektet blev sat i gang i håb om at styrke fællesskabet, og dermed indsatsen i gårdene. Her var ikke blot tale om legepladserne, men om gårdens helhed; bede, vedligeholdelse af husene, oprydning osv.

Efter projektet blev søsat, fik kontoret mange henvendelser vedr. tilskudsordningen, maling til skurgange og spørgsmål om hvad man må og ikke må. Man kan fortsat henvende sig til kontoret, for at høre nærmere.

 

Ét af bestyrelsens mål er, at skabe et fællesskab på tværs af gårdene, og vi er gerne behjælpelige hermed: F.eks. kan vi udsende invitationer, både på hjemmesiden, maillisten og i Nyhedsbrevet, hvis nogen ønsker at lave en petanque-turnering, en åben gårdfest, bytte-plante-dag eller andet, som kan appellere til andre i Strandgårdsparken. Ret blot henvendelse til kontoret.

Bestyrelsens holdning til arrangementer i Strandgårdsparken er, at hverken grundejerforeningen, privatpersoner eller foreninger uden direkte relation til Strandgårdsparken, skal drage profit heraf. Arrangementer skal være skabt til fælles glæde.

 

Hjemmesiden er, i vores elektroniske verden, den oplagte mulighed for kontakt og information til grundejerne.

På sidste års generalforsamling var stillet forslag om, at pålægge bestyrelsen at lancere den nye hjemmeside inden for en given frist. Dette blev heldigvis ikke vedtaget, men det har ikke betydet at der ikke er blevet arbejdet videre på, at få den nye hjemmeside klar.

Med stor hjælp fra Winnie Halberg forventer vi nu, at hjemmesiden lanceres inden dette års generalforsamling! Ja man skal passe på hvad man siger, men det ser faktisk ud til, at blive virkelighed langt om længe.

 

De fleste henvendelser fra grundejerne vedrører ansøgning om, og godkendelse af standard-projekter.

 

Bestyrelsen behandler disse, og vælger man at opføre et standardprojekt, samt får det godkendt, er man sikret et afprøvet, håndværks- og forsikringsmæssigt holdbart projekt, ligesom man gør sit til at bevare bebyggelsen harmonisk, og til at overholde div. reglementer.

 

I år har vi arbejdet på, at få godkendt sidste års vedtagne standardprojekter. Som tidligere nævnt, er denne proces ikke færdig, og vi vender tilbage når vi ved mere.

 

Når man har købt sit eget hus, tænker mange, at nu har man frihed til at gøre hvad man vil Det er desværre ikke tilfældet. Der er regler for farver, højder, størrelser osv. Uanset om det er vinduer, skure, hegn eller andet. Træværk på gårdsiden må eksempelvis kun være sort, mens der er flere farvevalg på havesiden.

Selvom du måske ikke er i tvivl, så kan det være en god idé, at spørge på kontoret før du maler, bygger osv. for selv om andre har noget er det ikke sikkert, det er tilladt, og det vil før eller siden blive påtalt.

 

Friheden til, at gøre som man vil er meget lille, selvom man ejer sit hus. Indvendigt kan man gøre mange ting uden indblanding, men vil man lave brændeovn eller ændre på radiatorer, gulvvarme osv, så skal man lige pludselig have tilladelser og følge særlige regler. Det er ikke noget grundejerforeningen bestemmer, men følge af diverse lokalplaner, deklarationer, reglementer og lovgivninger.

Udendørs skal man tage hensyn til de samme regulativer, men også til sine naboer. For at ændre på noget i skel eller lige indenfor skel, f.eks. hækken, skal naboerne være enige. Er de ikke det, kan foreningen rådgive, men ellers kan det ende i en sag i Hegnssynet, eller en skelsforretning. Begge dele koster penge, og ofte også det gode naboskab. Så snak sammen, og bliv enige før i laver drastiske ændringer-det betaler sig.

 

Grønt Forum skal koordinere aktiviteter i kommunen, som har relation til klima, miljø og natur – og som understøtter kommunens vision og planer for udvikling.

Deltagere i Grønt Forum er repræsentanter fra organisationer, virksomheder og foreninger der er lokalt forankret og som arbejder for arbejdet med klima.

Det er Ishøj Kommune, som har taget initiativ til forummet, og vi er selvfølgelig med.

Særligt fordi fokus er på miljø og udnyttelse af ressourcer, hvor vi jo har interesse i både solceller, affaldssortering, vandafledning og mm.

I Merlegårdsparken har man lavet forsøg med sortering af dagrenovationen, og dette er aktuelt for os, fordi vi ikke har samme muligheder, pga. vores skralderums udformning. Derfor rigtig vigtigt, at vi er med og kan fortælle om vores bebyggelses muligheder og begrænsninger.

Forummet har dog brugt det meste af dette år, på at rekonstituere sig efter formandens afgang, og formulere målsætning mm.

 

Naboskabet betyder meget, når man bor i rækkehus. Vi bor tæt, og skal tage hensyn til hinanden. Det gælder i alle henseender; larm, husdyr, børn, parkering, renholdelse osv. Flere og flere efterspørger regler for dette, men vi må henvise til almindelig sund fornuft og respekt for hinanden. Desuden hører mange problemstillinger faktisk ind under gældende love og regler, f.eks. vedligeholdelse af beplantning, som kommer ind under hegnsloven.

 

Vi hører dog oftere og oftere, om problemer mellem grundejere, hvor man ganske enkelt ikke respekterer hinanden. Hvorfor køber man hus i en bebyggelse som vores, hvis man ikke vil tage hensyn til naboer, forpligtige sig til vedligeholdelse og overholde gældende regler?

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og ønsker man ændringer af foreningens forhold, hvad enten det er standardprojekter, økonomi, drift e.a. så kan man fremsætte forslag herom til forsamlingen. Forslag skal dog være indgivet skriftligt, senest ved september måneds udgang. Det er i demokratiets bedste ånd, at denne mulighed findes, og der er ikke nogen undskyldning for ikke at bruge den, hvis man ikke er tilfreds med forholdende.

 

Du sidder måske lige nu og tænker, hvad vedkommer det mig? Måske ingenting, men budgettet, størrelsen af kontingentet, hvilke prioriteringer vi gør med pengene i fremtiden og vores visioner, vil i høj grad have indflydelse på hvordan du vil opfatte dit lokalområde, og hvor attraktivt du og andre vil finde det at bo her.

Brug derfor din stemme, om du vil stille dig på talerstolen og sige din mening, blot møde op for at stemme, eller giver en nabo fuldmagt til at stemme for dig – så er det vigtigt.

Grundejere har henvendt sig i de forløbne år, efter at de konstaterede at man vedtog opsætning af mobilmast, fældning af frugttræer osv. på generalforsamlingen. Men så er løbet kørt, man skal ikke sidde der hjemme og tro, at ”det går aldrig igennem”, for det kan nemt ske, og så må man leve med den beslutning forsamlingen traf – uanset om man er enig eller ej.

Det er demokratiet i sit fulde flor, men der bør være langt flere der afgiver deres stemme, så ikke et fåtal afgør hvad 515 skal leve med.

 

Bestyrelsen sætter dialogen med grundejerne højt, og behandler henvendelser hurtigst muligt. Det vil sige, at vi satser på at besvare henvendelser inden for 14 dage, medmindre de skal på bestyrelsesmøde eller vendes andetsteds. Da vi er pressede kan behandlingstiden godt være længere, og vi håber på forståelse herfor.

 

Vi afholder gerne et møde med grundejeren, hvis det kan hjælpe på at finde en løsning på et problem.

 

Selvom bestyrelsen mange gange gerne vil hjælpe, er det ikke altid muligt. Bestyrelsen har ofte ikke beføjelser ud over almindelige grundejere, men det kan i nogen tilfælde være en hjælp, at bestyrelsen tilskriver fx politi eller kommune. I de tilfælde hvor vi vælger, at gøre dette, skal det understreges, at der er tale om generelle problemer, ikke enkeltstående tilfælde eller almindelige nabostridigheder.

 

Foreningens arkiv har været pakket ned i kasser og sække, og vi arbejder fortsat på at få det sat i kasser og ringbind. Det skrider støt frem, og er en stor hjælp, når vi skal finde informationer fra tidlige dage. Databasen er endelig færdig, og indtastningen af de mange, mange oplysninger er afsluttet. Det er et fantastisk arbejdsredskab, og en unik historik, som nu er let tilgængelig. Vi har besøgt Lokalhistorisk arkiv og fået materiale derfra, det glæder vi os til at kunne lægge på hjemmesiden.

Forrige år blev vi kontaktet af Anders Keller, formand fra 1980-1989. Han havde en masse materiale liggende på sit loft, og det har vi modtaget, og samtidig haft en rigtig god snak om dengang. Bl.a. havde Anders et komplet sæt af Lundeposten fra første nummer, meget spændende.

Måske tænker du nu; og hvad så? MEN bebyggelsen er faktisk fyldt 40 år, og har en, endda meget, broget historie bag sig. Fra første spadestik på en pløjemark, uden S-togsforbindelse, og hvor end ikke Gadekæret var bygget endnu. Så selv om man bor i forstads-beton-byggeri, så får alting sin historie, som medvirker til at gøre os stolte af netop vores område.

 

Mange grundejere benytter sig af muligheden for leje af borde/stole og service.

Det har altid været meningen, at dette skulle være økonomisk bæredygtigt. Indtægterne for udlejning dækker indkøb til nyanskaffelser, men vi har en stor udgift på transport af udlejninger. Der er derfor blevet pålagt et gebyr for udbringning. Ønsker man ikke at betale dette kan man selv afhente tingene efter aftale med driftslederen.

Vi har nu nye borde og stole, professionelle pølsekar og brødrister og meget mere, samt selvfølgelig ens service til min. 50 personer.

 

 

 

I det kommende år ønsker den nuværende bestyrelse, fortsat at arbejde frem mod;

 

Udvikling af fællesskabet.

Tilpasning af lokalplan.

Renovering af terrænbelysning og p-pladser.

 

Følg bestyrelsens arbejde på hjemmesiden, den er klar lige om lidt.

Kommentér bestyrelsens arbejde ved kontakt til kontoret pr. mail eller brev, og i debatforummet når den nye hjemmeside starter op.

 

Du er nu nået igennem beretningen, og jeg håber du læste det hele, det ville være stor respekt for vores arbejde,

 

Tak fordi du fulgte med så langt…

 

Mvh.

Pernille Møller

Formand

0

Din varekurv