Referat af bestyrelsesmøde 19. august 2013

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d. 19. august 2013 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

Afbud:

Kaffe/Te: Carsten

Dagsorden:

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1.  ingen

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1 Grundejer – træ – Det handler om, at der udenfor grundejers skel stod der et lille vildskudstræ, der ragede ud på græsstien. Dem, der bor overfor klagede over, at træet skyggede for dem. Grundejer svarede ikke på vores forespørgsler, så Bettina skar træet ned til 180 cm. Nu har naboen klaget over, at nogen har skåret ”hendes” træ ned og at det foregik tidligt om morgenen, så personalet kunne se hende inde i hendes have i morgentøj. Men træet stod ikke i hendes skel, så selv om hun har været glad for det, så er det vores afgørelse, at det skulle beskæres så det ikke var til gene.

2.2. Tre grundejere – hæk – Hækkene var ved at vælte og brandvejen var blevet meget smal. En anden grundejer klagede over hækkene. Den ene grundejer forsvandt og var flyttet fra huset. Advokaten har fået en tvangsbegæring. Det forlyder at huset er solgt, men vi har ikke fået noget officielt. Grundejeren har klippet hækken pænt og bundet den fast i naboens hegn. Alle tre grundejere har klippet hækkene ind, men ikke nok. Hækkene skal nok klippes helt ind, og det kunne så være at de går ud.

2.3. Energimøde, Ishøj Kommune – Det handler om at få fx grundejerforeninger til at spare 20 % energi. Vi kunne have glæde af at få noget at vide om hulmursisolering af vores ydervægge og solcelleanlæg. – Carsten går med til mødet d 29-8.

3. Gårdprisen – Vi bruger de samme skemaer som sidste år. Vi skal være færdige inden mødet i oktober.

 

4. Kasserer

3.1. Hvem kan påtage sig kasserer hvervet frem til generalforsamlingen? – Ifølge regler og love behøver bestyrelsen ikke at få en ny kasserer før næste generalforsamling. I stedet kan vi konstituere en kasserer i bestyrelsen. Arbejdet består i, at vedkommende kontrollerer fakturarer/regninger en gang om ugen. Bente sætter dem til betaling, og Pernille og Bjarne attesterer. Samtidig skal kassereren godkende personalets timeplan. Snoer konterer og bogfører som hidtil. – Carsten siger ja til posten.

 

5. Meddelelser fra interne udvalg

5.1. Økonomiudvalg

5.1.1.   Status – ingen bemærkninger

5.1.2.   Restancer –intet nyt

5.1.3.   Nets – udbetaling fremover? Hvem følger op? – Gitte har talt med administratoren af Fasanvænget, og hun havde nogen forskellige muligheder, men har heller ikke fundet nogen løsninger. Så foreløbig er der ikke noget positivt. – Pernille: vi kommer til at bruge mange ressourcer på at tilbagebetale varmepenge de næste mange år. Derfor vil det kunne betale sig, at vi bruger tid på at gøre noget ved det. Vi skal kontakte finansstyrelsen og klage over det. – Gitte prøver at gå videre med det. Hun spørger Fasanvængets administrator, om hun vil være med til en klage Nets.

5.1.4.   Varmeregnskab-fordeling – Vi har brugt mange penge på lækagesporingen. Pernille har skrevet i et nyhedsbrev, at vi har sparet op til sådanne reparationer, og vi tager pengene af henlæggelserne.

5.1.5.   Årsregnskab-omposteringer? – Vi sætter Egholmen på regnskabet 2012/13 og Holderen på 2013/14 på grund af den forsinkede levering. Der er et par småting på budgettet, der står et forkert sted, så Pernille vil se på det og tale med Snoer om at få det rettet. – Vi ser på det endeligt på det møde, hvor vi skal tale budget.

5.2. Personaleudvalg

5.2.1.   Søren tilbage – Han er på 5 timer om dagen. Han ville begynde før tiden, men hørte heldigvis efter både sin fysioterapeut og Pernille. Søren har lige vrikket om på foden, så han tager også fem timer om dagen i næste uge. Så holder han ferie, og må så begynde på fem timer igen.

5.2.2.   Bente, syg – Bente er blevet opereret for grå stær og det er gået godt. Hun vil også gerne begynde hurtigt, men det kommer jo an på, hvordan hun har det.

5.2.3.   Vi har haft god hjælp af Jan K og timelønner Preben H i løbet af sommeren.

5.3. Varmeudvalg

5.3.1.   Status vandtab, juni 69,6 m3, juli 29,1 m3 – Bjarne har haft problemer med grundejer, der klagede over en varmemåler. Der var blevet skiftet skalatrin på måleren. Og derfor vil han ikke betale sin varmeregning. En anden grundejer havde en måler, der ikke var typegodkendt. Det var der ingen, der vidste noget om, men nu skulle det være i orden.

5.3.2.   Udskiftning af hovedledning – På Tjørnestien. – Kommunen vil gerne have udskiftet asfalten på Tjørnestien, og samtidig vil de gerne have svar på forskellige spørgsmål. Bl.a. hvor stien skal lukkes under arbejdet. Kommunen vil gerne sløjfe rækken af fliser og have asfalt i stedet for. Det tilbud, vi har fået på den nye asfalt, er kun på rendebredden. Det skal selvfølgelig være hele stiens bredde. Kommunen skal så betale for det areal, der er fliser på nu, men vi er imod at de nedlægger fortovet.

Det kan blive dyrere end beregnet at ordne lækagen, fordi flere af grundejerne i endehusene har udbyggede køkkener, der så skal pilles ned, når vi skal lave bøjningerne under huset.

Nogle skal genhuses, men Pernille har talt med flere, der hellere bare vil være hjemme imens.

5.3.3.   Grundejer – varmelækage – Pernille kontaktede Gitte og Carsten pga. lækage kl.22 søndag aften, men Gitte mente ikke hun var på tilkald, og Carsten kunne ikke finde Pernille. Problemet var hos grundejer, der havde en lækage i bryggerset. Vi ordnede lækagen, og forsikringen skal så ordne resten af arbejdet. Det kan de desværre ikke komme til at gøre, fordi grundejeren er samler og der findes så mange ting i huset, at det måske ikke kan lade sig gøre at tørre det. Måske kan vi blive nød til at lukke hullet i bryggerset med cement, for varmerørene må ikke ligge blotlagte, selv om gulvet ikke er tørret.

5.3.4.   Transmitter relæ – Centralen fik nogle sjove signaler og pumperne kørte vildt meget. Det var forbindelsen til den ene transmitter, der var gået, og derfor måtte den anden som om der var manglende tryk. Det betød, at Bjarne var på centralen to gange om dagen i en uge, hvor han styrede det manuelt. Nu skulle det være i orden. Det fejlsignal, den sendte, er nu lavet om så den ikke sender den mere.

5.4. Ansøgningsudvalg

5.4.1.   status – den gemmer vi til næste gang

5.4.2.   besigtigelse af ejendomme, er vi videre med udkast til skemaer? Nej – Vi skal inden for kort tid se alvorligt på skemaet. – Vi har på et møde besluttet, at vi besigtiger alle ejendomme, som handles, uanset om der bliver anmodet om det eller ej. Pernille og Jette har været inde i et hus og besigtige det, og der var der en vandvarmer, som så meget anderledes ud, end de vandvarmere, vi kender. Problemet er, hvad vi skal og kan godkende, for er vi sagkyndige nok?

5.4.3.   Ishøj Kommune – farver, forslag til generalforsamlingen – grundejer har stillet sit forslag om, at man kan male svenskrød, hvis en hel række gør det. Kommunen har så givet ham henstand til generalforsamlingen.

5.4.4.   Ishøj Kommune-hegn – Gitte har fået det svar fra kommunen, at de ikke kan godkende hegn i stedet for hæk som et standardprojekt. De vil have det som en ansøgning fra en grundejer. – Gitte vil prøve at arrangere et møde med kommunen en torsdag

5.4.5.   Ishøj Kommune-endegavls vinduer – Vi skal tale med kommunen om emnet på vores kommende møde

5.4.6.   Grudnejer – rødt tag – Pernille er blevet kontaktet af tre grundejere, der klagede over, at en grundejer har fået et rødt tag. Resten af rækkens tag er mokkafarvet. Pernille talte med grundejeren. Hun blev meget vred over at få at vide, at farven på hendes tagplader ikke må være anderledes end resten af rækkens tagplader. Grundejeren vil modtage et brev fra bestyrelsen om tagsagen.  – Vi skal tale med kommunen om sagen. Hvis de ikke gør noget ved sagen, skal vi heller ikke gøre noget. Vi er ikke bestyrelsespoliti.

5.4.7.   Grundejere – overdækning ved skurgang – De vil gerne overdække et lille stykke af legepladsen i et indhak. Det kan vi desværre ikke give dem lov til, fordi flere andre gårde har søgt om permanent overdækning, og det har vi sagt nej til. En pergola er ikke noget problem, men hvis den bliver overdækket, er det en anden sag. Så skal der tages hensyn til fx sne, der ligger og tynger på taget om vinteren. pergolaen, der så er blevet til en overdækning, sidder fast på skurgangen, som er grundejerforeningens. Pernille skriver til ham.

5.5. Vedligeholdelsesudvalg –

5.5.1.   Overdragelse af vand forsyningen/stophaner, hvor langt er vi? Mangler fortsat overdragelseserklæring. Bettina må rykke for den.

5.5.2.   Genbrugspladsen-vi opkræves gebyr for tømning af container. Intet nyt. Pernille kan ikke komme i kontakt med Hans Schmidt.

5.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

5.6.1.   intet

6. Særlige opgaver

6.1. Sortering af arkiv, samt matrikelarkiv. Afventer

 

7. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

7.1. Fastelavnsudvalg

 

 

7.2. Legepladsudvalg

7.2.1. intet

 

7.3. Sommerfestudvalg

 

8. Eventuelt – Grundejere, et møde om stien mellem børnehaven og Bøgelunden. Grundejerne havde indkaldt Tommy fra kommunen, selv om Pernille havde sagt, at han ikke skulle komme. Han kom som udsending fra kommunen. Mødet gik mest ud på, at grundejerne var utilfredse med, at de ikke var blevet inddraget fra begyndelsen, selv om ingen havde reageret på det brev, de fik om tiltaget.

Lederen af Bøgely har sendt en mail til Tommy/kommunen, hvor hun har præciseret, hvem der skulle gøre hvad ift. opgaverne. Den mail har grundejerforeningen ikke set, og er ikke enige i indholdet.

Grundejerforeningen vil sætte to skilte op for hver ende af stien, hvor der står, at det er en sti, og kontakter Hot Spot og sige til dem, at de unge mennesker på knallerter kører rundt og larmer. Vi skal se på to af grundejernes hegn, som skal udbedres. Så må vi bagefter finde ud af, hvem der skal betale det, Bøgely, kommunen eller os.

 

Mødet sluttede 21.12

Referent Jette Malling

0

Din varekurv