Referat af bestyrelsesmøde 5. september 2011

 

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.5. september 2011 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

Afbud: Bent, Gitte

Kaffe/Te:

Dagsorden:

 

  1. 1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1.   Ref. af 14. marts og 11. april og 5. maj. OK

  1. 2.      Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1.   Møde med kommunen vedr. gebyrer, generalforsamlingsbeslutninger, beplantning stamvejene? Jette, Pernille, Gitte og Carsten

2.2.   En grundejer har fjernet hækken mellem sin egen og naboens have uden aftale. Der er nogle problemer i sagen.

2.3.   Affaldsgebyr – Vi er blevet opkrævet affaldsgebyr. Dette skal vi ikke betale, da vi har vores egen genbrugs-affaldsplads. Pernille har klaget til Vestforbrændingen.

2.4.   Br10- stiller os i en ny situation – I fremtiden skal de forskellige projekter ikke godkendes. Fx udestuer, terrasser osv. – Pernille vil beskrive det i et Nyhedsbrev. Det er nu rigtig vigtigt, at grundejerne laver deres projekter på en lovlig måde. Ellers kan de få problemer senere – Vi mener ikke, at en udestue i Strandgårdsparken er en del af det bebyggede areal, da udestuen ikke forandrer på bebyggelsesprocenten. Det mener de i kommunen. Det vil vi tale med kommunen om på mødet på torsdag. Hvis kommunen fastholder, at udestuen er en del af bebyggelsen, vil vi have en ordning, så de grundejere, der har en eksisterende udestuer, der skal synes i forbindelse med en handel, ikke skal betale den høje pris.

2.5.   Campingvogne mm. – En grundejer har klaget over sin nabo, der fylder meget med campingvogn og biler. Grundejeren har fået det svar, at grundejerforeningen ikke har nogen sanktioner. Grundejeren har så henvendt sig til kommunen om problemet. Vores veje er nu under fælles privatvej, så vi er under politiet. Det er nok ikke sandsynligt, at politiet vil gøre noget ved sagen

2.6.   Fortov beskadiget af håndværker – En grundejer har fået fliser i haven. Desværre har flisemanden kørt med en alt for tung elektrisk trillebør så SF stenene på fortovet er blevet trykket. Flisemanden har genoprettet et stykke af fortovet og udskiftet nogle ødelagte sten. Der er dog stadig et par lunker, men grundejeren bekræfter at de altid har været der. Derfor accepteres arbejdet, og sagen afsluttes.

  1. 3.      Meddelelser fra interne udvalg

3.1.   Økonomiudvalg

3.1.1.      Status – Droppet pga. tidsnød

3.1.2.      Restancer – Der er et par sager, men nu er der ikke flere store sager. Det må siges at være flot i sådan en stor bebyggelse

3.1.3.      Oplæg til budget – Legepladser. Vi skal se på, om vi i fremtiden skal øge vedligeholdelse af legepladserne og måske en legeplads-pulje, som gårdene kan søge. Fx kantafgræsningerne er slidte og de koster 1000 kr. m. De skal skiftes inden for den nærmeste fremtid. Vi får nogle store udskiftnings udgifter i fremtiden på renovering af legepladsredskaber, og der vil komme efterspørgsler i nogle gårde, hvor der nu er kommet flere børn, så man har brug for nye legeredskaber. Derfor skal vi drøfte, hvordan vi budgetterer legepladserne. Skal det gå ind under puljen Genopretning af foreningsanlæg? Og hvor stort skal dette beløb være?

          De kolde isvintre og den store mængde vand belaster kloakker og belægningen på parkeringspladserne. Det skal der gøres noget ved i fremtiden

          Vi har fået lavet to skurgange, der kostede 70.000 kr. da der var mange skader på væggene. Mureren mente, at det var en bedre ide at skifte hele muren. Vi har besluttet at bruge 140.000 på skurgange. Dette beløb skal holdes, så må der evt. kun laves én skurgang om året

Vi vil gerne forny asfalten på alle parkeringspladser. Det vil koste 3,5 mill. Samtidig skal vi også have ny terrænbelysning. De to projekter skal gøres i den rigtige rækkefølge. De nye ledninger skal så lægge foran bedene og ikke i bedene. Derfor skal belysningen laves før asfalten. Vi har før undersøgt hvad det vil koste af skifte belysningen, og det var meget dyrt. Det er gravearbejdet, der koster det meste. Til gengæld er lamperne blevet lidt billigere, end da vi sidst søgte om dem. Alternativt kan vi afvente udviklingen på solcelle markedet, så der ikke er behov for nye kabler.

Grøn Enterprise har været igennem alle de store projekter. Derfor skal vi kun bruge 50.000 til de almindelige vedligeholdelser.

3.2.   Personaleudvalg

3.2.1.      Forsikring – Jette har tegnet arbejdssygeforsikring for anden fraværsdag, så nu er det i orden

3.3.   Varmeudvalg

3.3.1.      Status vandtab v. Bjarne – vandtab 1,3 m3

3.3.2.      Circonventiler v. Bjarne – Bjarne ringede til Frese og talte med en dame, der kendte noget til ventilerne. Bjarne spurgte efter de gamle ventiler, det kan stilles fast. Han fik at vide, at man ikke få et opgraderingssæt, og at de holder nemlig ikke i længden. De kan holde et sted mellem 10-15 år. Men når vvs-manden siger til folk, at de skal købe nogle nye, er de cirkonventiler, han sælger, lige så gode, som dem vi har, bare dyrere. Problemet er at grundejeren selv kan indstille returvarmen.

Circonventilerne vi sælger, er oprindeligt lavet til brugsvand, men kan godt bruges på fjernvarmevand.

Vedtaget. Vi fastholder at vores ventiler skal installeres.

3.3.3.      Gulvvarme kriterier ikke up-to date. 25 % tillæg, håndklædemåler og sharky skal

           rettes.(opfølgning) – De gulvvarmekriter, vi har, er ikke rettet efter de nye retningslinier. Pernille rette den og sætter den på hjemmesiden.

         

          Da der nu er kaloriemåler på gulvvarmen, skal grundejeren ikke betale ekstra for en           nedtaget radiator

3.3.4 Vi skal indhente oplysning om to typer vandmålere, der kan være tale om, men vi venter til efter generalforsamlingen. Dette ift. målere på det varme vand.

3.4.   Ansøgningsudvalg

3.4.1.      status – Jette har haft en korrespondance med en ny byplanlægger i kommunen. Byplanlæggeren skriver nu til de grundejere, der har afvigelser, fx forkerte farver. Bestyrelsen holder møde med teknisk forvaltning torsdag d 8-9. Vi skal bl.a. tale om filsning og farver.

3.4.2.      Farver – Jette tager de sidste tre lunde, og grundejerne får frist til 1-6-2012

3.5.   Vedligeholdelsesudvalg

3.5.1.      Markvandringen-opfølgning. – De grundejere, der har for meget beplantning får et brev om at fjerne det. Driftlederen skal informeres om dette så hun kan lave en liste. Belysningen er flere steder generet af høj beplantning.

3.5.2.      Elektronik affald – info – Personalet skal i en kort periode håndlæsse elektronikken over i kommunens bil. Dette er ikke holdbart. Hvis M. Larsen ikke snart ordner problemet, må de bekoste et nyt skur. Det skur, vi har, er godkendt af dem.

3.5.3.      Mudder pop/elm – se udsendte tilbud – Vi har fået tre tilbud til at løse problemet med mudder ved Elmelunden. Det ene tilbud Brdr. Sindby er ikke en mulighed. De to andre kunne bruges, men nu afventer vi. – Forslag: Skal vi have en ingeniør til at se på de problematikker, vi har i grundejerforeningen med for meget vand mange steder? – Vedtaget: Ja, det gør vi – Det skal ske i løbet af vinteren

3.5.4.      Skybrud – De steder, hvor grundejerne har lukket legepladserne med sten og fliser, kan vandet ikke komme væk. Alle de steder, hvor vandet ligger på fortorvet efter meget regn, er der stadig passage, så folk kan komme tørskoet forbi vandpytterne. Grundejerne skal lave huller i stenene langs med bedene og legeplads kanterne, så regnvandet kan løbe ind på legepladsen – Tre grundejere har fået vasket deres jord ud på stien mellem bøg og eg pga. det de svære regnskyl. De skal gøre noget ved problemet. Tilskrives af Betina.

3.5.5.      Beskæring af skoven, dyrere end planlagt – Vi besluttede i sidste regnskabsår at dele regningen på beskæringen over to år. Beplantningen ved volden ved Egelunden er blevet lidt dyrere.

3.5.6.      Fugesand-sf-sten, fortove – Mange steder trænger SF stenene at få fugesand. Driflederen foreslog at lægge en bunke sand i gården, så grundejerne selv lægger det på. Men det vil ikke kunne fungere. Personalet skal sande efter oktober.

3.5.7.      Kloak-skurgang – Problemer med et skur, håndværkere skulle ind i og reparere noget. Problemet er blevet klaret. – Håndværkerne er gået i gang i dag. Det skulle have været nemt, et endags arbejde, men der er flere problemer, så de fortsætter i morgen

3.6.   Intern IT og Kommunikation udvalg

3.6.1.      Ny aftale vedr. databasen, max antal timer indgår nu i kontakten

3.6.2.      Hjemmesidemøde onsdag d 7-9, nu skal der ske noget..

  1. 4.      Særlige opgaver

4.1.   Sortering af arkiv, samt matrikelarkiv.

 

  1. 5.      Meddelelser fra eksterne udvalg

 

5.1.   Fastelavnsudvalg

5.2.   Legepladsudvalg

5.2.1.      Gårdprisen – Husk at medbringe skemaerne på næste møde, hvor vi taler om gårdpriserne  

 

5.3.   Sommerfestudvalg.

 

  1. 6.      Eventuelt

6.1.   Bestyrelsesarrangement, omkring jul. Bjarne spørger Hanne, om de vil lægge hus til..

Mødet sluttede 21.32

Referant Jette Malling 

                                                  

                                           

0

Din varekurv