Nyhedsbrev 2011-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

14. juni 2011

Nyhedsbrev 2011 – 04

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Fra sne og is til sommergrønt
  2. Haveaffald og storskrald
  3. Terrænbelysning og blomsterbede
  4. Gårdprisen
  5. Årsaflæsning af varmeforbrug
  6. Samarbejdet med Ishøj Kommune.
  7. Gør det selv, men husk at spørge.
  8. Hundes færden i bebyggelsen
  9. Bestyrelsen her og nu

1. Fra sne og is, til sommergrønt.

Det har været en hård vinter med mange problematikker om dagrenovation, rydning af fællesarealerne mm. Nu er det heldigvis blevet sommer, og vi kan glæde os over det grønne i stedet. Det vokser jo, og det er ikke foreningens forpligtigelse, at fjerne ukrudt, klippe hæk mm. ved grundejernes matrikler.

Vi skal minde om, at man har pligt til at klippe hæk, holde fortov ryddeligt, og luge på 40 cm udenfor matrikel for og bag sit hus.

 

2. Haveaffald og storskrald.

Skal holdes indenfor egen matrikel, det vil sige at det ikke må henstilles på fortov eller brandsti. Dette fordi den fri færdsel skal sikres, og for at vores personale kan komme til at slå græs og feje, dette i lighed med postvæsenet, skraldemændene m. fl. som skal kunne udføre deres arbejde.

 

3. Terrænbelysning og blomsterbede.

Bedene foran husene vedligeholdes af grundejerne. Ved dette års markvandring blev vi opmærksomme på, at der mange steder er beplantning som er så stor, at den skygger for terrænbelysningen. Ligeledes fandt vi flere steder træer/buske hvis rodnet på sigt kan give skader på fortovsbelægning og parkeringsplads. Dette fordi rødderne er kraftige og omfangsrige.

Da de nye fortove blev lagt for 10 år siden, udsendte grundejerforeningen en positivliste, som angav hvad man kunne plante uden problemer, og hvad der på længere sigt kunne give skader på belægningen, og som grundejeren selv hæfter for. Sørg for at holde beplantningen trimmet, så den ikke er til gene, hverken for belysning eller færdsel.

Positivlisten vedhæftes dette nyhedsbrev.

 

 

 

4. Gårdprisen.

Gårdprisen fortsætter også i år. De to første år har været lærerige og udviklende, og sat mange gårde i gang med at istandsætte og skabe nyt.

Der er dog behov for nogle justeringer, da intentionen har været at give en gulerod til dem som ville gøre noget. Dette overskygges af en enkelt, fantastisk gård, som det for de fleste vil være svært at leve op til.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at en gård ikke kan vinde mere end én pris pr. år, og ikke kan vinde den samme pris to år i træk.

 

Kategorierne er følgende:

Gårdprisen: Den gård som har det bedste helheds indtryk, det vil sige facader, bede, parkeringsplads, skurgang og legeplads.

Legepladsprisen: Den legeplads som har den bedste legeværdi, er bedst vedligeholdt, er mest brugervenlig for unge som gamle.

Initiativprisen: Et hvilket som helst initiativ i gården, som har bidraget til forskønnelse, sammenhold, fælleskab, udvikling.

 

Hvis du synes vi skal være ekstra opmærksomme på din gård, så skriv til kontoret og begrund din indstilling.

 

Alle tre priser præmieres med 5.000,-kr. som gården frit kan anvende til fælles bedste.

Sidste dag for vurdering er 30. september, og vinderne offentlig gøres og kåres på generalforsamlingen i november.

 

5. Årsaflæsning af varmeforbrug.

Tiden nærmer sig for vores årlige aflæsning. Heldigvis betyder det – efter overgangen til Brunata – at vi ikke skal være hjemme, da der fjernaflæses.

Dog vil der være grundejere som modtager en skrivelse om aflæsning i hjemmet. Dette fordi der enten ikke er radiokontakt til måleren, eller fordi de er en del af stikprøve kontrollen.

Får du et brev om aflæsning i dit hus, skal alle dine spørgsmål rettes til Brunata, grundejerforeningen har ingen oplysninger i den forbindelse.

 

6. Samarbejdet med Ishøj Kommune.

Vi har, vinteren i gennem, forsøgt at få et møde i stand med Plan-byg-miljø, som forvalter de ting der vedrører grundejerforeningen i forhold til lokalplanen og deklarationen. Her under beslutninger/indstillinger truffet på generalforsamlingen.

De har desværre været meget travle, og det er endnu ikke lykkedes, at beramme en mødedato.

Vi har derfor valgt, at alt vores materiale bliver tilsendt skriftligt, og håber så på en hurtig sagsbehandling.

Det betyder, at emner vedtaget på generalforsamlingen 2011 endnu ikke er godkendt af kommunen, og man bør derfor afvente dette.

 

Der er siden generalforsamlingen kommet en ny postlov, som indebærer at vi skal flytte vores postkasser ud i skel. Det vil sige at vores postkasser skal flyttes ud ved siden af el-måleren på gavlen. Vores søsterbebyggelse i Kokkedal, Fasanvænget, har fået påbudt dette efter besøg af Post Danmark.

Vi vil nu, sammen med Fasanvænget, indbringe sagen for højere instanser, idet det er vores fulde overbevisning, at det ikke var førnævnte der var tiltænkt med den nye lov.

Det er fuldstændigt uforståeligt, at postvæsenet får det nemmere ved at vi flytter vores postkasser 1 meter, og set i det samlede billede, kan denne merudgift for hver enkelt grundejer i det meste af Danmark, vel ikke være det der var tiltænkt da man lavede loven.

 

7. Gør det selv, men husk at spørge.

Årstiden er til mange projekter, både inde og ude. Vil du lave noget der har med fjernvarmen at gøre indendørs, eller vil du lave hegn, skur, udestue, overdækket terrasse, affaldsrum mm. så gør du klogt i, at spørge kontoret om råd og vejledning. Mange ting kræver byggetilladelse, og andre ting kræver blot at der er regler der følges.

Så lad være med at brænde fingrene, ring til kontoret, før det er for sent…

 

8. Hundes færden i bebyggelsen.

Vi får efterhånden rigtig mange henvendelser omkring hunde. Det være sig løse hunde, som ikke er under kontrol, og specielt om hundetræf på Lundestien, hvor de omkringboende er mere end trætte af at høre på folk der råber efter Fido, Buller osv. Der har været en tendens til, at man nærmest har arrangeret aftenudflugt på samme tid hver aften. Vi henstiller til, at man går ned til søen hvis man vil have ”fri leg”, så alle kan være her i fred og ro.

Der er desuden kommet henvendelser om folk som medbringer løse hunde på legepladserne. Det burde være selvsagt at løse hunde og legende børn ikke hører sammen, ligesom legepladserne ikke er lavet for at fungere som agility-baner.

Nogle hundeejere er måske ikke fra vores bebyggelse, og derfor er det vigtigt, at alle pænt gør opmærksom på hvad der er acceptabelt her, når man oplever ovennævnte.

 

9. Bestyrelsen her og nu.

Bestyrelsen har været ramt af sygdom, ligesom der har været sygdom blandt personalet. Dette har gjort, at mange opgaver har skullet løses af få mennesker i deres sparsomme fritid.

Derfor har vi ikke fået udsendt løbende nyhedsbreve, som vi ellers vanligt gør, og vi er langt bagud med mange ting.

Nu ser det dog lysere ud, og vi håber på at indhente det forsømte i løbet af sommeren.

Så snart der er nyt om hjemmesiden, nyt fra Ishøj Kommune osv. Vil vi lade jer det vide.

 

Med ønsket om en dejlig sommer

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

                                                              

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv