Referat af Generalforsamlingen den 16. november 2010

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

December 2010

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

tirsdag den 16. november 2010, kl. 18.30

 i Strandgårdsskolens festsal.

 


Formand Pernille Møller bød velkommen og udtrykte glæde over de mange fremmødte.

 


Referat:

 

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere:

Advokat Henrik Dreyer blev budt velkommen og valgt som dirigent.

 

2. Godkendelse af dagsorden:

Dirigenten oplyste at dagsordenen var godkendt, da fristen med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel var overholdt og fulgte vedtægterne. Det var derfor en lovlig generalforsamling.

 

Der var 91 stemmeberettigede og deraf fire på fuldmagt. Der blev valgt to stemmetællere.

 

Dagsorden blev godkendt

 

3. Spørgerunde til Brunata:

Dirigenten bød Regionsleder Steen Ipsen og Kontorchef Vivi Sørensen fra Brunata velkommen og opfordrede til kun generelle spørgsmål.

Tommy Olsen, Elmelunden 14, kommentar til brochure fra Brunata. Der er fire skalaer, men hvordan har vi kontrol med det er de rigtige skalaer? Steen, Brunata svarede at det kan teknikerne se. Tommy havde et eksempel på to ens, men med forskellige skalaer, men Steen, Brunata, kom med forklaring – de første to tal er kontrol tal, og de sidste tre er skala tallene, så alt var i orden.

John Pagh, Tjørnelunden 7, vedr. den sidste aflæsning. Kan man ikke få information om hvad der bliver målt af, sådan at man selv kan tjekke tallene med regningen? Steen, Brunata svarede at tallene står på regningen, men man kan ikke få oplyst tallene i forbindelse med aflæsningen, da de bliver sendt elektronisk direkte videre til centralen. Så man må selv aflæse tallene i forbindelse med aflæsningen, hvis man er interesseret.

John ønskede at blive informeret om når tallene skal aflæses. Hertil svarede Steen, Brunata, at alle næste år vil blive informeret herom.

 

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69, Til orientering skifter målerne pr. 30/6, så man kan aflæse sit årlige forbrug pr. 1/7.

 

John Christensen, Egelunden 27, ønskede besked når Brunata skal ind hos en og gerne også besked om hvilken radiator der skal kigges på. Steen, Brunata, oplyser at det vil man så vidt muligt gøre fremover.

 

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69, en opfordring til grundejerne og bestyrelsen. Har været ude for, at en radiator pludselig havde et ordentligt forbrug, og opdagede det kun da jeg selv aflæste hver måned, så det kan være en god idé selv at tjekke og følge forbrug.

 

Arne Hansen, Bøgelunden 40, Brunata skal overveje deres tone i brevene, kan godt virke meget negativ.

 

Brunata blev takket for deres fremmøde.

 

4. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:

Skriftlig beretning var udsendt til samtlige grundejere inden generalforsamlingen. Dirigenten spurgte om nogen havde kommentarer hertil?

 

Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18, havde en bemærkning vedr. at kontoret skal gøres opmærksom på, når man kommer hjem med campingvognen/vogne. Det kan være svært f.eks. fredag eftermiddag, der er ingen og det kan også være svært at ordne det hele på 24 timer. Han forslog derfor, at hvis man indbyrdes kan blive enige, så burde det være i orden. Hertil svarede Pernille, Formand, at det er lokalplanen/politiet der bestemmer dette, og ikke noget vi i grundejerforeningen kan gøre noget ved.

John Christensen, Egelunden 27, sagde først og fremmest tak til bestyrelsen for deres store arbejde. Kom med en bemærkning om at bestyrelsen skal passe på med måler på varmt vand. samt en kommentar til, at der altid har været problemer med vognene, om bestyrelsen ikke kan prøve at finde en løsning herpå.

Pernille, Formand, svarede at med hensyn til målerne på varmt vand, så er det et projekt der indtil videre er sat i bero, da der først skal kigges nærmere herpå og igen med vognene, så er det ikke bestyrelsen der har bestemt dette.

 

Børge Nielsen, Bøgelunden 49, en kommentar til præmiering af legepladsen. De deler legeplads med stort set hele kommunen, og synes derfor præmieringen er uretfærdig. Pernille, Formand, svarede at gårdprisen skal evalueres, og at Børge meget gerne må skrive en kommentar til kontoret herom.

 

Arne Hansen, Bøgelunden 40, der skal kigges på skiltene på legepladserne. Pernille, Formand, det tages op i bestyrelsen igen.

 

Oluf Mainz, Tjørnelunden 2 henviser til forslaget om trailerparkering.

 

 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab: (1. juli 2009 til 30. juni 2010)

Stella Hansen, kasserer, oplyste at spørgsmål til regnskabet skulle stilles skriftligt inden mødet, hvis man skulle være sikker på et uddybende svar.

Årsrapporten var delt ud til alle, og den vil ikke blive gennemgået i detaljer.

 

a) Godkendelse af driftsregnskab:

 Hvis man kigger på bundresultatet i driftsregnskabet, kan man se et mindre forbrug på kr. 25.000,-. Det er rigtig fint med overskud, når man ser på alle de ting der er blevet lavet, som f.eks. skurene.

 

b) Godkendelse af varmeregnskab:

 Niels Bargholz Bøgelunden 96, har gjort indsigelser mod sin varme regning og vil høre hvis han får medhold, om der så er penge til dem, der har penge til gode? Poul Erik Snor, Revisor svarede at der altid er reguleringer, og der vil være penge hertil, det bliver der taget højde for, f.eks. i næste års regnskab.

Der var ingen yderligere spørgsmål til regnskabet.

 

Herefter blev regnskaberne godkendt.

 

6. Fastsættelse af kommende års kontingent: (1. juli 2011– 30. juni 2012)

Dette sammen med bidrag til terrænbelysning. Se budget forslag.

 

Stella Hansen, Kasserer, oplyste at bestyrelsen har lavet et så realistisk budget som muligt og foreslår en kontingentforhøjelse på 30 kr.

 

John Pagh, Tjørnelunden 7, kan ikke se der er behov for forhøjelsen, da der f.eks. er overskud fra sidste år. Stella Hansen, Kasserer, svarede at henlæggelser kan diskuteres, men når der så sker noget, så er det rigtig mange penge, der skal bruges, og det er vigtigt, at der er penge til uventede ting.

 

John Christensen, Egelunden 27, Anbefalede at der blev sagt ja til budgettet, og at stigningen reelt ikke er så stor, f.eks. set i forhold til lønstigninger. Henlæggelserne er små, ift. de udgifter der kan komme.

 

Ingen yderligere bemærkninger, kontingent forhøjelsen blev godkendt.

 

7. Fastsættelse af kommende års varmebidrag: (1. juli 2011– 30. juni 2012)

Se budget forslag.

 

Ingen yderligere bemærkninger, varmebidraget blev godkendt, sammen med kontingentet.

 

8. Fastsættelse af rykkergebyr: 

Rykkergebyr var pt. kr. 141,- og blev foreslået forhøjet til kr. 150,-. Det blev vedtaget.

 

9. Indkomne forslag:

 Det er vedtaget at afstemningerne foregår ved håndsoprækning.

 

9.1. Farver på gårdside, 4 farver, se bilag 1:

Jan Skov, Granlunden 62, ønsker de samme farver godkendt på gårdside, som på have siden.  Jan præciserede at med naturtræ, mener han, træ der er behandlet til at bibeholde sin egen farve og synes ikke det skal præciseres mere i forhold til træsort.

Baggrund for dette er, at vi i 2008 fik at vide, at vi skulle male døre og vinduer sorte. Men vi har haft det sådan her i tyve år, så det agtede vi ikke. Det har ført til en del skriverier. Der har bl.a. været samarbejde med Ishøj Kommune, men i sidste ende har kommunen henvist til, at det er generalforsamlingen der skal indstille en ændring af farvevalg.

Jan oplyste, at han ikke har fået anbefalet sort træ, da de blegner, skaber højere temperaturer, damptryk og kortere levetid for træet.

Endvidere er det også et problem, at det ikke er alle, der har fået besked om, at de skal ændre farve, men kun nogen beboere.

 

Lars Nielsen, Bøgelunden 94, man skal overveje om det er det rette, nu hvor man ikke har måttet i så mange år. Jan Skov, Granlunden 62, det er sådan, det foregår og bliver jo taget op til afstemning og kan blive vedtaget.

 

Susanne Sørensen, Tjørnelunden 25, hvilke farver er på valg? Lone Qvistgaard, Tjørnelunden 12, er det kun de farver, der er på havesiden, der er på valg? De farver, der er tale om, er grå, hvid, svensk-rød og trykimprægneringsgrøn, oplyste Pernille, Formand.

 

Leif Kristensen, Tjørnelunden 30, da de købte deres hus, var der mørkebrune plastik vinduer, og hverken formand eller bestyrelse har sagt noget. Det har været sådan hele tiden, og teknisk forvaltning mener ikke, de kan males, så kan man vel ikke forlange at vinduerne skal skiftes ud? Leif tilføjede at han er ked af tonen i brevet fra bestyrelsen.

Anne Karlsson, Poppelunden 5, Det er vigtigt, at det bliver defineret vedr. natur træ, hvis det bliver godkendt. Vi har haft det i tolv år og ikke hørt fra bestyrelsen, at det ikke er ok.

John Christensen, Egelunden 27, har haft fornøjelsen af at kigge på vores søster bebyggelse i Næstved, hvor alle farver er tilladt. Det ser ikke pænt ud, så det er godt i vores grundejerforening at der er styr på farverne, så jeg går imod forslag.

 

Jørgen Schwaner, Elmelunden 5, først og fremmest tak til bestyrelsen for deres store arbejde. Vil lige gøre opmærksom på, at det er kommunen der har påtale retten og ikke bestyrelsen.

Man må gerne bygge terrasser og udestuer, hvorfor så ikke fravige med farver…Bebyggelsen er over 25 år gammel og derfor er arkitekt rettighederne væk. Selv har jeg købt hus som beset med naturtræ (pine), og vi er fem i gården der har det – så hvorfor må man ikke have forskellige farver i gården, hvor det kun er os selv og vores gæster der kommer? Så stem for forslaget.

Pernille, Formand, vil gøre opmærksom på, at hvis dette bliver vedtaget, så gælder det kun farverne på vinduer og døre. Vi skal være opmærksomme på, at der er stor forskel på farver, især træsorter, hvilket kan være problematisk.

Det skal lige påpeges, at kommunen ikke opfordrer til andre farver, men bare har gjort opmærksom på, at det kan tages op på generalforsamlingen, samt at bestyrelsen allerede i 2009 opfordrede Jan Skov til at stille forslag til generalforsamlingen, hvilket han ikke ville.

Vi ved godt, at folk er flyttet ind i huse med ikke godkendte farver, men det er ejendomsmæglers pligt at oplyse en eventuel køber om ulovligheder.

Endvidere har vi som bestyrelse påtaleret i forhold til kommunen, tænkte bare på at det var bedre, vi som bestyrelse gjorde beboerne opmærksom på ulovligheder, i stedet for at melde det til kommunen.

 

Jan Skov, Granlunden 62, bestyrelsen ville ikke bakke op om det, derfor tager jeg det selv op og synes vi i fællesskab skal finde ud af noget …

Der stemmes om de samme farver på have side, som på gårdside, oplyste Dirigenten.

(For 32 og 56 imod) Forslaget er faldet.

 

9.2. Farver på gårdside, antrecitgrå, se bilag 2:

Tunni Aabye, Granlunden 96, var ikke til stede. Der skulle stemmes om antrecitgrå.

 

(For 29 og 47 imod) Forslaget er faldet.

 

9.3. Farver på gårdside, pine, se bilag 3:

Lea Jørgensen, Elmelunden 27, håbede at folk ville støtte op om forslaget.

 

(For 34 og 48 imod) Forslaget er faldet.


9.4. Filsning af terrassemur, se bilag 4:

Henrik Olsen, Egelunden 10, mange har udestuer, som er filset, hvorfor må man ikke filse terrassen uden udestue?

Vickey Dahl, Granlunden 37, Er det kun indeni? Henrik Olsen, Egelunden 10, ja det er kun indvendig.

John Christensen, Egelunden 27, advarer imod det, og Pernille, Formand, siger at man skal være opmærksom på, at det kan være rigtig svært at fjerne igen.

(For 51 og 24 imod) Forslaget blev vedtaget.


9.5. Velux ovenlysvindue i rejsningstag, se bilag 5:

Flemming Jørgensen, Bøgelunden 58, forslag der giver mere lys og bedre ventilation…

(For 63 og 5 imod) Forslaget blev vedtaget.


9.6. Fældning af træer på Lundestien, se bilag 6:

Niels Bargholz, Bøgelunden 96, har problemer med blommetræer udenfor hans og sine naboers have, se bilag 6. Problemet var bl.a. at bestyrelsen først havde givet accept på at træerne skulle fældes, men derefter har fortrudt. Derfor ønskes det nu til afstemning, om træerne kan blive fældet.

 

Der var kommentarer fra salen, både for og imod om træerne skulle fældes.

 

(For 41 og 30 imod) Forslaget blev vedtaget.

 

9.7. Parkering af fællestrailere, se bilag 7:

Pernille, Formand, i forhold til bilag 7, så er det ikke bestyrelsen, der har lavet eller vil håndhæve disse regler, men politiet. Man må have campingvognen stående 24 timer, hvis man anmelder det til kontoret, så kan man bevise, den ikke har holdt der længere tid, det er måske en hjælp. Dette gælder også trailere. Der skal ses bort fra de 2 sidste linier i forslaget, idet de blot er understregning af nuværende forhold.

Der var snak frem og tilbage herom, at flere synes det var for dårligt, men igen, det er ikke Grundejerforeningen, der har besluttet det.

 

Olaf Mainz, Tjørnelunden 2, mener ikke idéen om fælles trailer kan lykkedes og foreslog derfor f.eks. at man inddrager et indhegnet område, lig genbrugspladsen til campingvogne og trailere, kun for Strandgårdens beboere. Evt. med en bruger betaling på kr. 150,- mdr. Idéen er hermed givet videre til bestyrelsen.

Pernille, Formand, Spørgsmålet drejer sig nu om at der er ønske om en bås, hvor en fælles trailer kan stå?

(For 54 og 22 imod) Forslaget blev vedtaget.

 

 

10. Valg af udvalg:

10.1. Valg af Legepladsudvalg:

Nuværende udvalgsmedlem Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtog ikke genvalg.

 

Nuværende udvalgsmedlemmer Asger Worm, Tjørnelunden 24, Peter Larsen, Egelunden 74, Morten Sønderup, Fyrrelunden 33, og Leon Axelsen, Bøgelunden 74, modtog genvalg og blev valgt.

 

 

10.2. Valg af Fastelavnsudvalg:

Nuværende udvalgsmedlem Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtog ikke genvalg.

 

Nuværende udvalgsmedlem Anne Klitfod, Granlunden 115, Rob Wiegmans, Elmelunden 1, og Christian Irgang-Dahlin, Granlunden 127, modtog genvalg og blev valgt.

 

11. Valg af formand:

Nuværende formand Pernille Møller, Granlunden 101, modtog genvalg og blev valgt. 

 

12. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:

 Nuværende bestyrelsesmedlem Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 111, modtog ikke genvalg.

 

Nuværende bestyrelsesmedlemmer Bjarne Børgesen, Poppellunden 13, Jette Malling, Egelunden 30, modtog genvalg og blev valgt.

 

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, stillede op og blev valgt.

 

13. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode:

Der var snak frem og tilbage om, hvor meget tid det forventes man skal bruge herpå. Gitte Elgaard, Egelunden 89, stillede op og blev valgt.


14. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter:

Nuværende bestyrelsessuppleanter Gitte Elgaard, Egelunden 89, og Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtog ikke genvalg.

 

Nuværende bestyrelsessuppleant Elsebeth Rasmussen, Elmelunden 12, modtog genvalg og blev valgt.

 

Endvidere blev Lone Qvistgaard, Tjørnelunden 12 og Tommy Vormslev Olsen, Elmelunden 14 begge valgt som bestyrelsessuppleanter.

 

15. Valg af 2 revisorer:

Nuværende revisorer Knud Jensen, Egelunden 25, og Arne Hansen, Bøgelunden 40, modtog begge genvalg og blev valgt.


16. Valg af 2 revisorsuppleanter:

Nuværende revisor suppleanter Jens Smith, Bøgelunden 80, og John Hübner Andersen, Elmelunden 10, modtog begge genvalg og blev valgt.

 

17. Overrækkelse af gårdprisen:

Bent Jacobsen, Bestyrelsesmedlem overrakte gårdsprisen;

  • Vinderen af den flotteste gård gik til Gård 25.
  • Vinderen af den flotteste legeplads, blev Gård 11.
  • Vinderen af bedste initiativ gik til Gård 25.

18.    Eventuelt

Jørgen Schwaner, Elmelunden 5, takker bestyrelsen for dens arbejde.

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69, siger tak til mureren for de flotte skurgange.

0

Din varekurv