Formandens beretning 2010

Velkommen til formandens beretning 2010

 

Tirsdag den 16. november kl. 18.30 afholdes dette års generalforsamling, ligesom de foregående år på Strandgårdsskolen.

 

Beretningen er formandens beskrivelse af årets forløb. Dvs. i forhold til bestyrelsens arbejde, den daglige drift og grundejerne.

 

Beretningen er, som vanligt, opdelt i to dele; ” Virksomheden” og ”Foreningen”.

 

”Virksomheden” vil indeholde alt om den daglige drift og vedligeholdelse af foreningens bygninger og arealer, herunder hvad vi dog bruger alle de mange penge på.

 

”Foreningen” vil fortælle om vores fælles aktiviteter, samarbejdet med grundejerne, grundejernes ønsker, udvalgenes arbejde og bestyrelsens fremtidige mål.

 

I vil finde, at enkelte ting er gentagelser fra sidste år, men da de er en del af årets gang, er det nødvendigt, at tage dem med igen, håber i vil læse beretningen alligevel..

 

Pernille Møller

Formand

 

 

”Virksomheden”

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken er så stor, at den i det daglige fungerer som en virksomhed, med fastansat og timelønnet personale, samt eksterne samarbejdspartnere til varetagelse af de daglige opgaver.

 

Grundlaget for foreningens virke er vedtægterne, som i 2007 blev revideret og godkendt på den ordinære og ekstraordinære generalforsamling.

 

Foreningens interesser varetages, i det daglige, af bestyrelsen.

Der er i år 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Bjarne Børgesen og Jette Malling genopstiller. Benny Vahl-Møller genopstiller ikke, da han har fået både barn og arbejde, men han fortsætter som ressourceperson omkring IT-arbejdet. Carsten Pålsson, suppleant trådte ind for Johni Nielsen i august, da Johni fraflyttede bebyggelsen. Carsten stiller op til den 2 årige bestyrelsespost. Da Johni er udtrådt midt i en valgperiode, skal vi derfor finde et nyt bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode. Gerne et engageret menneske med god tid…

Vi er meget kede af at sige farvel til Benny og Johni, som har gjort et stort arbejde i bestyrelsen, såvel deres personlige, som faglige evner vil blive savnet.

Formandsposten er også på valg i år, og nuværende formand Pernille Møller genopstiller.

 

Driftsbudgettet er på ca. 3.000.000,-kr., og I vil i det efterfølgende bl.a. kunne se, hvordan disse penge bliver brugt, og hvorfor jeres grundejerforening er dyrere end mange andre, samt hvad bestyrelsesmedlemmerne bruger tid og energi på at føre ud i livet.

 

En stor udgiftspost er personale, i det forløbne regnskabsår knap 850.000,-kr.

Vi har en deltids kontorassistent, en driftsleder og en ejendomsfunktionær. Hertil kommer 3 timelønsmedarbejdere på genbrugspladsen, 2 timelønsmedarbejdere til snerydning og forefaldende arbejde, en rengøringsassistent, samt en omdeler.

 

Driftsleder Bettina Panek og ejendomsfunktionær Peter Lionborg varetager de daglige opgaver med stor omhu, og det er en fornøjelse at se hvor pænt vores arealer bliver holdt. Det er dejligt at de selvstændigt kan planlægge og udføre deres arbejde med vedligeholdelse af vores arealer og anlæg, og at de tager initiativer til forbedringer, samt kommer med input til bestyrelsen.

 

Personalets arbejdsforhold lettes betydeligt og de kan arbejde mere effektivt, hvis grundejerne tager hensyn og holder fortove, stier, skurgange, p-pladser mm. fri for affald, byggemateriel, cykler, barnevogne osv.

 

Vi har haft en lang og sne-rig vinter, det væltede dog ikke budgettet, selvom der blev brugt mange timer på at rydde sne og salte. Vi skal fortsat gøre opmærksom på, at grundejerne er forpligtet til, at rydde sne på fortovene, hvilket de fleste er rigtig flinke til, og at det ikke er foreningen muligt, at salte/rydde mellem parkerede biler. Ønsker man p-pladsen fuldstændigt ryddet/saltet skal alle køretøjer være fjernet, og aftale herom laves med driftslederen.

 

Renovering af skurgangene fortsætter. 18 skurgange har nu fået ordnet murene, og alle skurgange har fået efterset tage og nedløb. Fremover kan vi dog kun renovere 2 skurgange om året, da prisen er steget betragteligt. (70.000 kr. pr. stk).

Der har været problemer omkring vand i skurgange, og alle skurgangsafløb bliver nu checket sammen med den årlige oprensning af regnvandsbrønde.

Bestyrelsen skal her understrege at foreningen ikke hæfter for skader på ejendele i skurene, der sker som følge af indtrængende vand.

 

Parkeringspladserne blev gennemgået, og et omfattende asfaltarbejde sat i gang.

Pladserne fremstår nu uden de store skader, og det forventes, at vi kan vente et par år endnu, med at lægge ny belægning på alle pladserne. Reparationsarbejdet kostede lidt over 92.000,-kr, penge vi synes er godt givet ud.

I 2009 pålagde generalforsamlingen bestyrelsen, at arbejde på en løsning af parkeringsproblemer. En væsentlig årsag til mangel på p-pladser i nogle gårde, er trailere og campingvogne. Disse må slet ikke stå der, bortset fra 24 timers reglen, hvilket betyder at de skal anmeldes til kontoret på forhånd. Det har taget noget tid at finde ud hvem der skal håndhæve parkeringsvedtægten idet parkeringspladserne er privatområde med offentlig adgang. Det har så vist sig at det er politiet der skal gøre dette, og det vil de også gerne, men gjorde også opmærksom på at man, unødigt, kunne ramme gårde som fx havde en fælles trailer. For at undgå, at man rammer gårde som har en god ordning, fremsætter bestyrelsen derfor, i år, forslag om opstribning af bås til fællestrailer, som så ikke vil blive opkrævet afgift for parkering. Herefter vil grundejerne blive varslet om politiets gennemgang, og politiet vil tage flere runder i bebyggelsen med mellemrum.

Stamvejene fik højnet niveauet gevaldigt sidste år, men i år har vi været tilbage til status quo, hvilket skyldes at Park & Vej – som resten af kommunen – skal spare. Dette gjorde også, at vi ikke fik medhold i klagen over Bøgelundens beplantning, så vi må leve med at der kun er græs, og at endegavlene står ubeskyttet mod graffitti.

 

Samarbejdet med Plan-Byg-Miljø er godt, men præget af kommunens dårlige økonomi.

Så selvom der er velvilje til mange af vores forslag, er der ikke penge til at føre dem ud i livet. Dette omhandler især trafikforanstaltninger, og vi fik ikke bump i Bøgelunden, selvom det var et stort ønske.

Forrige år vedtog generalforsamlingen et forslag til standardprojekt for dobbelt affaldsrum.

Det har trukket ud med en endelig godkendelse, idet Plan-Byg-Miljø er velvilligt indstillet, men det har taget meget lang tid først at få en afgørelse fra DONG, og siden anke den. Vi har ikke fået lov til at placere affaldsrummet henover el-måleren, skuret skal udvides til modsat side. Nu mangler vi blot, at sende tegningerne til kommunen til deres endelige godkendelse, og så skal fru formand flytte sit affaldsrum til modsat side..

 

M. Larsen varetager vores dagrenovation og tømning af genbrugspladsen, og det fungerer upåklageligt.

Medarbejderne er meget fleksible, og det er derfor vigtigt at huske på, at det er grundejerens pligt, at sørge for, at affaldsstativ og rum er i en sådan stand, at det kan betjenes med én hånd. Dvs. at både låge, slå og udtræk skal være vel smurt, og ordentligt fastgjort.

 

Genbrugspladsen fik lagt den dårlige belægning om, og vi har endelig kunnet tage den nye del i brug. Den tidligere entreprenør tabte sagen, og skal betale for den nye belægning. Der er blevet lavet lys i det nye elektronikskur, så man kan se hvad man laver i de mørke vintereftermiddage.

Vi fik desværre ikke bevilliget komprimatorer, selvom der ville være en stor besparelse på tømninger for kommunen. Denne besparelse blev nemlig ædt op af prisen for leje af komprimatorer. Synd for os og miljøet, men det er endnu engang økonomien der bliver det afgørende.

 

Det går godt omkring avis/flaskecontainerne, dvs. at der ikke længere flyder med affald. Ser du nogen henstille affald, eller smide fx. pap i containeren, så gør dem opmærksom på, at dette hører til på genbrugspladsen. Er der problemer med overfyldte eller ødelagte containere, skal man kontakte Miljø afdelingen, Ishøj Kommune, ikke driftslederen eller kontoret, da det er Ishøj Kommune der har ansvaret for ren – og vedligeholdelse af stamvejene.

 

Graffitiværn er blevet etableret på mange gavle. De steder foreningen forestår dette, er det også foreningen som sørger for beskæring/vedligeholdelse. Som skrevet i et nyhedsbrev, kan alle blive skrevet op til at få en sådan beplantning på deres endegavl, men vi kan ikke lave alle på én gang, da det koster ca. 15.000 kr. pr. gavl.

I det forløbne år er etableret 3 gavle, og vi har yderligere 4 i gang.

 

Buskadset ved genbrugspladsen og Lundeskoven skal beskæres og udtyndes. Dette er bekosteligt (120.000,-kr), så vi starter med genbrugspladsen, samt Ishøj Boulevard og venter med skoven til næste år. Skoven er dog blevet tyndet af vores medarbejdere, da flere træer var syge.

 

Terrænbelysningen er jo også et lille smertens barn. Anlægget er gammelt, og sætter ud ved megen fugt. Vi var ved at komme i knibe, da en ny lovgivning(pr.1.6.2008) foreskrev, at der skulle etableres HPFI relæer på al udendørs belysning. Heldigvis for os, var store kræfter som DONG modstandere, og loven er nu blevet ændret. Det ændrer dog ikke på, at sikkerheden omkring disse gamle installationer er for dårlig, og vi ville ikke kunne have siddende på os, at nogen kom til skade som følge deraf, uanset om vi er juridisk ansvarlige eller ej.

Skal hele belysningen udskiftes vil det koste i omegnen af 4-6 mil.

Dette fordi det halve af bebyggelsen skal graves op. Alternativt kan der tænkes i solcelle lamper, med brug af de eksisterende standere. Det er også dyrt, men så spares der jo fremadrettet strøm. Vi arbejder videre på, at finde en løsning, som både er forsvarlig sikkerhedsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt.

Også i år har anlægget sat ud flere gange, og det har primært været Granlunden/Fyrrelunden der har været ramt.

 

Skulle nogen have en særlig viden omkring dette emne, hører vi meget gerne fra dem, da vi desværre bliver ved med at tilsidesætte det, fordi vi ganske enkelt ikke har tid til at sætte os ind i – og undersøge – hvad der vil være den bedste langsigtede løsning for os.

 

SF – sten (fortove mm) vil fremover kun blive sandet efter behov. Dvs. at driftslederen vurderer hvor der er behov for sanding. Grundejeren skal herefter sørge for, at sandet fejes ned i fugerne, dette gøres ved at feje på skrå af fugerne.

Renholdelse af fortovet er grundejerens forpligtelse, og dette indebærer også at fjerne ukrudt. Fjernes ukrudtet ikke bliver stenene løse og det medfører skader på belægningen. Det skal derfor indskærpes, at man renholder sit fortov inkl. at fjerne ukrudt.

 

Stien fra Egelunden til Bøgelunden får snart belysning. Det bliver en lav belysning som ikke kommer til at genere ind i haverne, men blot vise vej gennem den ellers fuldstændig mørklagte sti.

 

Flere steder har der i årevis været gennemgang over græsplænerne på udsatte steder. Nogle steder er blevet spærret igennem tiden, så dette ikke er muligt, men i år har vi valgt at lægge fliser 2 steder; ved Fyrrelunden ud mod Lundestien, og ved busstop på Ishøj Søvej ved genbrugspladsen.

 

Ved mange brandstier er pullerterne forsvundet gennem årene. De bliver nu reetableret, med en kæde, så de ikke sådan forsvinder, selvom de løftes af, for at kunne køre ind til haverne.

 

Den årlige oprensning af regnvandsbrønde sker i november, og som tidligere nævnt medtages nu også afløb fra skurgangene.

 

Koldt vands ledningerne tilhører kommunens vandforsyning. Ved udskiftning af vandmålerne i husene, har vi fået henvendelser omkring, hvor grænsen nøjagtigt går. Grundejerne ejer stikledningen fra stophanen og ind i huset. Stophanen tilhører grundejerforeningen og resten tilhører vandforsyningen. Det har givet problemer omkring defekte stophaner, da den VVS som er hyret af vandforsyningen til at udskifte vandmålere, tilfældigvis også giver tilbud på udskiftning af lukkehane i huset, samt er den der lukker/åbner for stophanen. Hvis stophanen så ikke duer, hvis skyld er det så? Vi arbejder videre med vandforsyningen om en løsning på denne problematik. Løsningen kunne være, at vandforsyningen simpelthen overtager stophanerne.

Vi skal her opfordre alle grundejere til, forsigtigt, at åbne/lukke deres lukkehane(den der sidder inde i huset, lige før vandmåleren), da manglende brug af denne får den til at ruste fast, så den ødelægges når den hver 10. år skal bruges ifm. udskiftning af måler.

 

Legepladsernes årlige gennemgang viste kun behov for få udbedringer, men viste til gengæld også en yderst mangelfuld vedligeholdelse af restarealerne, som er grundejernes forpligtelse. Læs mere herom under ”Foreningen”.

Noles redskaberne ser ud som om de trænger til olie, men det er rent kosmetisk, træet har det fint og der er ikke behov for oliering på nuværende tidspunkt.

 

Foreningen er forpligtet til, at levere varme til grundejerne.

Varmeregnskabet er omdelt særskilt, og der henvises til dette.

 

Forbruget af varme har været højere end sidste år, men skyldes formentlig den længere kuldeperiode.

Udviklingen i forbrug kan ses i nedenstående graf.

 

Varmegraf_2010

 

I 2006 meddelte ISTA, at vores målere skulle udskiftes indenfor en periode af 5 år. Da det er en betragtelig udgift, og ISTA samtidigt et af landets dyreste firmaer, valgte vi at kigge på andre muligheder.

Bestyrelsen besluttede efter grundig research, at skifte firma til Brunata, og opsagde aftalen med ISTA.

Da målerne skulle udskiftes valgte vi elektroniske, radioaflæste målere. Målerne måler ikke rumtemperatur, men radiatorens overflade temperatur. Ligeledes skal de ikke aflæses i huset, men bliver fjernaflæst, hvilket betyder at vi ikke fremover skal være hjemme for at få aflæst vores varme.

 

Aftalen med Brunata indebærer at den årlige aflæsning, incl. regnskab kan udføres for en tredjedel af ISTA’s pris. Så selvom udskiftningen af målere løber op i over 1 mill. kr. så er den årlige besparelse på 170.000,-kr. Udskiftningen af målere skulle være sket, uanset om vi var fortsat hos ISTA eller ej.

 

Der er igen i år fundet ikke-registrerede installationer under gennemgang af nye målere. Det betragtes som tyveri af varme, og kan få alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis man ikke meddeler ændringer af varmeinstallationerne til foreningen. Varmeforbrug bliver skønsmæssigt beregnet, 5 år tilbage.

Gulvvarmer er nu blevet påført GJ- målere, og det er ikke længere muligt at have gulvvarme med fast forbrug. De allerede godkendte gulvvarmer fik målerne opført gratis, mens nye gulvvarmer selv skal betale for dette. Dette gælder også håndklædetørrere. Udformning af håndklædetørrere er afgørende for hvilken type måler der kan etableres, og hvor pænt det bliver, retningslinier herfor vil snarest blive udfærdiget.

 

Overgangen til Brunata har bestemt ikke været smertefri. Udskiftning af radiatormålere gik planmæssigt, men kort efter viste det sig, at der var en fejl på målerne. Målerne skulle derfor gennemgås igen, og have frakoblet en diode. Midt under denne gennemgang forlod en Brunatamedarbejder sit arbejde, og gav ikke besked om hvor langt han var nået. Han havde desuden heller ikke skiftet dæksler, som påkrævet. Så måtte man lave en ny gennemgang, hvilket blev aftalt skulle ske udenfor normal arbejdstid, da vi ikke igen kunne kræve at folk skulle være hjemme i dagtimerne. Ydermere har flere grundejere så oplevet flere besøg, da der har været fejl på deres målere i form af følerfejl, forkert skalering e.l.

Så det har været rigtig øv, men ser ud til endeligt at være i orden. Med det sagt, at ser Brunata uregelmæssigheder eller mulige fejl ved fjernaflæsning, vil de selvfølgelig skulle kontrollere måleren.

På dette års generalforsamling vil det være muligt, at stille spørgsmål til Brunata. Det kan fx være om hvordan målerne fungerer, regnskabets udarbejdelse osv. Der kan ikke stilles spørgsmål til ens personlige varmeopgørelse.

 

Den samlede indsats omkring varmeforbrugets registrering, forventes at medføre en mere retfærdig fordeling af varmebetalingen, således at man i langt højere udstrækning kun betaler for sit reelle forbrug fremover.

 

Vores søsterbebyggelse Dyssegårdsparken i Næstved har målere på det varme vand, og det forventer vi at indføre indenfor et par år. Planen var at det skulle ske i 2010, men da det har været umådelig tidskrævende, at nå gennem første fase af overgangen til Brunata er dette sat lidt i bero. Bestyrelsen bliver nødt til at trække vejret ind i mellem.

 

Vi har været forskånet for større problemer på varmenettet i det forgangne år. Et par utætte ventiler er hvad det kunne blive til. Dog har der været hele 3 brud på gulvvarmer rundt om, så det er en god idé, at checke sin gulvvarme regelmæssigt. Grundejeren hæfter selv for udgifterne ifm. et sådant brud, og om forsikringen dækker afhænger både af selskab og om gulvvarmen er lovligt etableret.

 

Varmecentralen skal have nyt ventilationsanlæg i de kommende år. Udsugningen er ikke i orden, og det vil blive en bekostelig affære, ca. 300.000,-kr. Det er dog ikke lykkedes os, at finde et passende tilbud endnu, så vi starter nok renoveringen af centralen med rengøring, maling og ny belysning.

 

Vores deltidsansatte kontorassistent, Bente Bothmann, varetager mange opgaver. Udover den daglige kontakt med grundejerne, sørger hun for bogføring, arkivering, kontakt til samarbejdspartnere, tryk af nyhedsbreve mm. Hun er vores 25-armede blæksprutte, og ganske uundværlig. Kontoret sørger helt enkelt for, at foreningen fungerer både internt og eksternt.

Desværre måtte kontoret holde lukket i en længere periode pga. sygdom, men alt fungerer nu som det skal igen. Vi har dog valgt at ændre kontortiden, så der ikke længere er åbent om fredagen. Dette for at skabe mere arbejdsro.

 

Al kontakt til driftslederen, bestyrelsen og selvfølgelig kontoret skal ske pr. telefon, mail, post eller ved personlig henvendelse i kontorets åbningstid. Det er ikke muligt at kontakte driftslederen eller bestyrelsen direkte, men henvendelser via kontoret vil blive ekspederet hurtigt.

 

 

”Foreningen”

Strandgårdsparkens 515 husstande har mange fællesskaber, at byde på. Det være sig familie-relaterede, relateret i forhold til børnenes skole/fritidsinteresser, miljøet i de enkelte gårde, godt og langvarigt naboskab, og meget andet.

 

De forskellige arrangementer, som afholdes i løbet af året, er en kærkommen lejlighed til, at møde andre grundejere, bestyrelsen og at drøfte stort og småt om vores liv i Strandgårdsparken.

 

Èn tradition er Fastelavnsfesten, hvor et ihærdigt udvalg, år for år, har sørget for, at børn og voksne kan hygge sig, først med tøndeslagning, fastelavnsboller og meget mere ved varmecentralen, dernæst med leg og underholdning på Vibeholmskolen. Udvalget er valgt af generalforsamlingen, og består af frivillige, som yder en stor og påskønnet indsats.

Fastelavnsudvalget har stort set allerede næste års fest på plads, men mangler frivillige på selve dagen. Det være sig til at stå i bod, holde øje med hoppeborg, rydde op osv.

Du kan ringe til kontoret, hvis du gerne vil give en hånd med – du bestemmer selv til hvad og i hvor mange timer.

 

Maj måneds Loppemarked på grusbanen er blevet en god tradition. Vi var dog ikke specielt heldige med vejret i år; det så truende ud hele tiden, men begyndte dog først at regne kl.14 præcis da vi lukkede.

Antallet af boder voksede også i år, og man er velkommen til at have boder med kaffe/te, kage, pølse salg osv. så længe overskuddet tilfalder gården. Der vil dog ikke blive givet tilladelse til mere en bod af hver slags – så husk det er først til mølle..

 

3.søndag i november afholder vi Julemarked.

På varmecentralen er kun plads til 10 boder, men de har heldigvis været gode til at have et bredt udvalg. Det er – uanset vejret – en rigtig hyggedag med æbleskiver, glögg og musik, og så møder man en masse mennesker man ellers ikke ser.

Vil du have en ganske gratis bod, skal du ringe/skrive til kontoret.

Legepladsudvalget har haft sin årlige gennemgang af pladserne, der som tidligere nævnt, viste mindre behov for reparationer end sidste år. Dog måtte de igen konstatere, at udenomsarealerne er dårligt holdt mange steder, selvom det er gårdenes forpligtelse.

 

Udvalget sagde derfor, sidste år, ja tak, da de blev spurgt om de ville være dommere i bestyrelsens nye projekt : Den flotteste gård.

Projektet blev sat i gang i håb om at styrke fællesskabet, og dermed indsatsen i gårdene. Her var ikke blot tale om legepladserne, men om gårdens helhed; bede, vedligeholdelse af husene, oprydning osv.

Efter projektet blev søsat, fik kontoret mange henvendelser vedr. tilskudsordningen, maling til skurgange og spørgsmål om hvad man må og ikke må.

 

Bestyrelsen evaluerede herefter gårdprisens fremtid, og fandt frem til at det var bedre at præmiere mere specifikt; flotteste gård, flotteste legeplads og flotteste initiativ.

Det har legepladsudvalget så arbejdet med i år, og vinderne er fundet og bliver offentliggjort på generalforsamlingen. Der har også i år været fine initiativer at se rundt om, og bestyrelsen vil i det kommende år kigge på hvordan gårdprisen kan udvikles, hvis den skal fortsætte. Det handler specielt om kriterierne for at vinde en pris.

Legepladsudvalget fandt, at det var en stor mundfuld at vurdere gårdene, og ønsker ikke at være dem der gør det fremover. Bestyrelsen valgte ved gårdprisens start, at sige at det ikke skulle være bestyrelsen der var dommere, fordi man ønskede en uvildig gennemgang.

 

Flere gårde ønsker nye legeredskaber og der er ikke lagt op til dette i budgettet, siden legepladskontoen blev fjernet ved etableringen af de nye legepladser. Der må fremtidigt ses på muligheden for, at udvikle legepladserne, samt at erstatte ødelagte redskaber.

 

Ét af bestyrelsens mål er, at skabe et fællesskab på tværs af gårdene, og vi er gerne behjælpelige hermed: F.eks. kan vi udsende invitationer, både på hjemmesiden, maillisten og i Nyhedsbrevet, hvis nogen ønsker at lave en petanque-turnering, en åben gårdfest, bytte-plante-dag eller andet, som kan appellere til andre i Strandgårdsparken. Ret blot henvendelse til kontoret.

Bestyrelsens holdning til arrangementer i Strandgårdsparken er, at hverken grundejerforeningen, privatpersoner eller foreninger uden direkte relation til Strandgårdsparken, skal drage profit heraf. Arrangementer skal være skabt til fælles glæde.

 

Hjemmesiden er vores bedste mulighed for kontakt og information til grundejerne.

Vi har arbejdet sammen med et firma, som har udviklet en ny hjemmeside til os. Det har taget længere end forventet, men vi har også været kræsne, både ift. hvad den skulle kunne, men også hvordan den var for vores brugere, som jo er en meget bred flok.

Den nye hjemmeside har debatforum, billedgalleri, kalender og meget mere. Den bliver dog ikke lanceret før vi er helt klar, og det vil betyde december eller januar.

Når den nye side lanceres, skal alle grundejere tilmelde sig på ny. Dette fordi man nu får mulighed for at lægge indlæg på siden(i debatforum og billedgalleri), samt fordi vi ønsker at kunne begrænse nyhedsinformationer til de enkelte lunde det vedrører.

Vi udsender nyhedsbrev når dette bliver aktuelt.

 

De fleste henvendelser fra grundejerne vedrører ansøgning om, og godkendelse af standard-projekter.

 

Ansøgningsudvalget (som er et internt udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer) behandler disse, og vælger man at opføre et standardprojekt, samt får det godkendt, er man sikret et afprøvet, håndværks- og forsikringsmæssigt holdbart projekt, ligesom man gør sit til at bevare bebyggelsen harmonisk.

 

Ansøgninger ud over standardprojekter, videresendes til kommunen, som herefter vurderer projektet i forhold til lokalplan, deklaration, brandmyndighed osv.

Ansøgningsudvalgets fokusområde i 2008 og efterfølgende 2009/2010, blev håndhævelse af gældende regler/love på gårdsider. Dvs farvevalg, skralderum, afskærmninger mm. Udvalget har gennemgået bebyggelsen, og tilskriver grundejerne etapevis, i samarbejde med Ishøj Kommune. Halvdelen af bebyggelsen er gennemgået, og det er faktisk forbløffende få, som ikke overholder reglerne. Efter at være tilskrevet har de fleste rettet op på deres fejl, og de enkelte resterende er overdraget til Ishøj Kommune.

Bestyrelsen har, i den forbindelse, modtaget 3 henvendelser på vegne af 8 grundejere, som er utilfredse med farvevalget på gårdside. De er alle blevet opfordret til at stille forslag til generalforsamlingen.

 

Vi modtog mere end 140 henvendelser da nyheden om overdragelsen af Ishøj Fællesantenne slap ud. Så det må siges at være det der har optaget grundejerne mest i år.

Fra start af søgte bestyrelsen svar hos kommunen på hvad der skulle ske, og vi fik også flere svar, endda skriftlige, men de viste sig ikke at holde stik. Ishøj Kommune var ganske enkelt ikke helt klar over hvad de havde aftalt med Dansk Kabel TV. Det var en proces, som allerede var afsluttet da vi fik kendskab til den, og vi har derfor stået uden for indflydelse, ligesom alle de andre boligforeninger. Det lykkedes os dog, at få den betalingsfrie måned, samt gratis pakkeskift frem og tilbage, gennemført, hvilket må have været til nogen glæde.

Den kraftige reaktion fra så mange grundejere skyldtes nok mest det korte varsel, samt at det pludselig blev synligt hvor meget vi betaler for at modtage TV. Trods alt steg prisen kun med 50,- kr. for fuldpakken, men det var meget synligt da man modtog et girokort og det ikke gik over kommuneafgifterne længere.

Hastighedsændringerne på Aplus i flere omgange, har også medført protester, og de har virket; den laveste hastighed fjernes alligevel ikke. Det skal bestyrelsen dog ikke tage æren for, for inden vi kom i omdrejninger, havde protesterne allerede fået Aplus til at ændre mening.

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og ønsker man ændringer af foreningens forhold, hvad enten det er standardprojekter, økonomi, drift e.a. så kan man fremsætte forslag herom til forsamlingen. Forslag skal dog være indgivet skriftligt, senest ved september måneds udgang. Det er i demokratiets bedste ånd, at denne mulighed findes, og der er ikke nogen undskyldning for ikke at bruge den, hvis man ikke er tilfreds med forholdende.

I år er der flere forslag om farvevalg på gårdside, filsning af murværk, ovenlysvinduer på rejsningstage, fældning af træer og parkering af fællestrailere.

Det er forslag som omhandler bebyggelsens ydre, dvs. hvordan det ser ud når vi kigger os omkring, og et forslag som forsøger at frede trailere i de gårde hvor man har en fælles løsning.

 

Du sidder måske lige nu og tænker, hvad vedkommer det mig? Men bebyggelsens helhedsindtryk, det du kigger på hver dag, fællesarealerne, dine parkeringsmuligheder, dit hus salgsværdi og mange andre ting, afhænger af beslutninger der træffes på generalforsamlingen.

Brug derfor din stemme, om du vil stille dig på talerstolen og sige din mening, blot møde op for at stemme, eller giver en nabo fuldmagt til at stemme for dig – så er det vigtigt.

For et par år siden blev det vedtaget på en generalforsamling, at opstille en mobilmast med det sølle stemmetal 13 mod 12.

Det er demokratiet i sit fulde flor, men der bør være langt flere der afgiver deres stemme, så ikke 13 mennesker afgører hvad 515 skal leve med.

 

Bestyrelsen sætter dialogen med grundejerne højt, og behandler henvendelser hurtigst muligt. Det vil sige, at vi satser på at besvare henvendelser inden for 14 dage, medmindre de skal på bestyrelsesmøde eller vendes andetsteds. Da vi er pressede kan behandlingstiden godt være længere, og vi håber på forståelse herfor.

 

Vi afholder gerne et møde med grundejeren, hvis det kan hjælpe på at finde en løsning på et problem.

 

Selvom bestyrelsen mange gange gerne vil hjælpe, er det ikke altid muligt. Bestyrelsen har ofte ikke beføjelser ud over almindelige grundejere, men det kan i nogen tilfælde være en hjælp, at bestyrelsen tilskriver fx politi eller kommune. I de tilfælde hvor vi vælger, at gøre dette, skal det understreges, at der er tale om generelle problemer, ikke enkeltstående tilfælde eller almindelige nabostridigheder.

 

Vi hører dog oftere og oftere, om problemer mellem grundejere, hvor man ganske enkelt ikke respekterer hinanden. Det være sig parkering, larm, skadedyr, beplantning osv.

Hvad er det for en egoisme, der gør at man ikke kan udvise hensyn til hinanden?

Denne sommer har der været problemer omkring boldspil, hundeluftning/ophold på Lundestien, samt parkering i gårdene. Problemerne har kunnet løses ved gensidig dialog, men det er vigtigt at huske på, at færdes med omtanke. Ligeså at prøve at snakke sammen, tale og lytte, så tingene ikke går op i en spids.

 

Foreningens arkiv har været pakket ned i kasser og sække, og vi arbejder fortsat på at få det sat i kasser og ringbind. Det skrider støt frem, og er en stor hjælp, når vi skal finde informationer fra tidlige dage.

 

Mange grundejere benytter sig af muligheden for leje af borde/stole og service.

Det har altid været meningen, at dette skulle være økonomisk bæredygtigt. Indtægterne for udlejning dækker indkøb til nyanskaffelser, men vi har en stor udgift på transport af udlejninger. Der er derfor blevet pålagt et gebyr for udbringning. Ønsker man ikke at betale dette kan man selv afhente tingene efter aftale med driftslederen.

Vi har nu nye borde og stole, professionelle pølsekar og brødrister og meget mere, samt selvfølgelig ens service til min. 50 personer.

 

Sidste år havde vi besøg af vores søsterbebyggelse Dyssegårdsparken i Næstved, og vi besøgte dem. Det var udbytterigt. I år har vi haft besøg af en anden søsterbebyggelse, Fasanvænget, fra Kokkedal. Det er også interessant, og vi skal nu besøge dem.

Ved disse besøg bebyggelserne i mellem, kan vi bl.a. udveksle erfaringer om problematikker omkring vores huse/anlæg. Det være sig varmeledninger, skimmelsvamp, kloakker o.m.

 

I det kommende år ønsker den nuværende bestyrelse, at arbejde frem mod;

 

Udvikling af fællesskabet.

Tilpasning af lokalplan.

Renovering af terrænbelysning og p-pladser.

 

Følg bestyrelsens arbejde på hjemmesiden, under ”referater” og i Nyhedsbrevene.

Kommentér bestyrelsens arbejde ved kontakt til kontoret pr. mail eller brev, og i debatforummet når den nye hjemmeside starter op.

 

Du er nu nået igennem beretningen, og jeg håber du læste det hele, det ville være stor respekt for vores arbejde,

 

tak fordi du fulgte med så langt…

 

Mvh.

Pernille Møller

Formand

0

Din varekurv