Referat af Generalforsamlingen den 29. november 2004

Grundejerforeningen
STRANDGÅRDSPARKEN

 

Forhandlingsreferat

af ORDINÆR  GENERALFORSAMLING

MANDAG,  29.  NOVEMBER  2004  KL.  18.30

på Vibeholmskolen

Forinden generalforsamlingens begyndelse præsenterede formanden, Birger V. Nielsen, bestyrel-sens medlemmer, ligesom han meddelte, at generalforsamlingen ville blive refereret af Lise Hein, fra firmaet Adecco.

Pkt. 1  
Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog som dirigent advokat Birgitte Harring-Lund, der blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten gennemgik vedtægtens bestemmelser om generalforsamlingens indkaldelse, den opstillede dagsorden og punkternes placering. Ingen indlæg herimod, hvorfor diri-genten på denne baggrund godkendte generalforsamlingens afholdelse.

Dirigenten meddelte, at hun ville forsøge at få generalforsamlingen afviklet inden kl. 22,00 af hensyn til skolebetjeningen.

Efterfølgende valgtes Leif Kristensen, Tjørnelunden 30, og Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18 som stemmetællere.

Ordet blev herefter overladt til formanden.

Pkt. 2 
Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Beretningen var udsendt, hvorfor formanden overgav beretningen til generalforsamlin-gens behandling.

Af hensyn til refereringen bad dirigenten om, at alle indlæg indledtes med oplysning om navn og adresse.

Bent Jacobsen, Granlunden 54
I de første lundemøder om legepladserne fik vi besked på, at hver af de store pladser ville få 100.000 kr. til rådighed, og at der ville blive “høvlet” jord af hver plads.

Næstformanden svarede hertil, at bestyrelsen havde godkendt det af legepladsudvalget ønskede procesforløb, og at bestyrelsen herefter i løbet af processen havde udmeldt en holdning til demokratisk opfattelse og lundeperspektiv; disse udmeldinger var sket såvel i form af nyhedsbreve til grundejerne som på grundejerforeningens hjemmeside. På grundlag af meget få reaktioner på udmeldingerne antog bestyrelsen, at denne linie var i overensstemmelse med et stort flertal blandt grundejerne.

Peer Larsen, Granlunden 96
spurgte efter budget til hver plads, og hvorfor nogle af de mindre gårde havde fået mere end nogle store pladser.

Formanden henviste til næstformandens tidligere svar, og supplerede med, at der, jfr. udmeldingerne, ikke var opstillet et egentligt budget pr. plads. I vid udstrækning havde det været afgørende, hvad de enkelte gårde havde af ønsker på lundemøderne. Efter disse møder var det konstateret at Lundeperspektivet som helhed, udgjorde en farbar vej. Dette medførte forskelle i pris pr. gård.

Tunni Aabye, Granlunden 96
krævede bestykning af legepladsen i gård 21, som den var før nedrivningen; dette var der givet løfte om. På pladsen var der bl.a. et skib, der intet fejlede. Da de ikke kunne få det, som de havde før, havde de bestilt en vippe, men havde fået en sandkasse.

Formanden svarede med henvisning til de, med gårdens legepladsrepræsentanter, før-te samtaler, hvor der var truffet aftale om bestykningen. Han  beklagede, at bestyrelsen endnu manglede at indkalde til det lovede møde med hele gården.

 

Pernille Møller, Granlunden 101
mente, at udvalget havde udmeldt begrænsninger; formanden henviste til svaret til Granlunden 96.

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14
Bad generalforsamlingen om at kigge fremad og udtrykte stor ros til både udvalg og bestyrelse. Gård 17 mangler nu oprydning på legepladserne og i de grønne områder – dér vil de gerne have lavet nogle siddepladser.

Bjarne Winther, Poppellunden 5
spurgte, om grundejerne var forsikrede ved arbejde for grundejerforeningen.

Formanden svarede hertil, at foreningens medlemmer er dækket af den i TOP-Danmark tegnede erhvervsansvarsforsikring ved deltagelse i arbejder aftalt med foreningen.

Jette Jørgensen, Egelunden 9
udtalte stor tilfredshed med forhandlingerne mellem Noles og de enkelte gårdes repræ-sentanter, og hun mente, at udvalget på den måde havde sikret den enkelte gård så bred indflydelse som muligt. Havde selv deltaget i og havde refereret fra flere af disse møder og oplevet mødeforløbene som positive. Mener, at det af referatet fra sidste års generalforsamling fremgår, at legepladsudvalgets økonomiske ramme var på maksimalt 3 mio. kr.

Hun gav også udtryk for, at beskrivelsen på side 2 om lodtrækning mellem supplean-terne til besættelse af de ledige bestyrelsesposter var forkert.

Hun supplerede beskrivelsen på side 7 om fællesarealer/stamveje med, at Ishøj kom-mune dækker halvdelen af materialeudgiften og udfører arbejdet.

Formanden besvarede indlægget om legepladsudvalgets økonomiske ramme med, at bestyrelsen godt er klar over, at der er divergens mellem forslagets beskrivelse af den økonomiske ramme og det refererede. Fremhævede, at bestyrelsen har hæftet sig ved det forslag, generalforsamlingen skulle tage stilling til.

Bent Jacobsen, Granlunden 54
korreksede dirigenten for forsøg på at gribe ind, idet denne flere gange havde stoppet tale og samtale fra salen under henvisning til refereringen og til den tidsplan, det var nødvendigt at overholde.

Gav udtryk for viden om, at der var 2 gårde, der havde fået retableret bede.

Formanden svarede, at 3 af de første gårde, der havde fået et urimeligt kort varsel, havde fået retableret bede, således som det var beskrevet i nyhedsbrev.

Peer Larsen, Granlunden 119
bemærkede, at gården havde modtaget varsel om klargøring af indkørsel i løbet af en uge, men måtte så vente i 3 uger inden arbejdet startede.

Næstformanden svarede, at varslingerne var udsendt som besluttet i bestyrelsen. For-manden supplerede med, at Noles´ håndværkere nogle gange havde været bagud i forhold til gartnerens tidsplan, hvilket havde skabt venten.

Møller, Fyrrelunden 105
synes, at det er for dårligt, at den enkelte grundejer selv skal bære omkostningen ved retablering af bede i forbindelse med etablering af indkørsel.

John Christiansen, Tjørnelunden 19
Spurgte efter svar på mails om grusbunken på boldbanen.

Formanden svarede, at eftersom de pågældende mails var sendt til kommunen, og at bestyrelsen derfra var blevet bedt om kommentarer, så var svar sendt til kommunen. Bestyrelsen må forvente, at det så er kommunen der sender svar. I øvrigt behandles denne sag i samarbejde med kommunen.

Inge Wilinga, Tjørnelunden 23
gav udtryk for, at informationsniveauet om legepladserne havde været meget ringe, i særdeleshed i forhold til indsigelser mod grusbunke eller kælkebakke. Spurgte om, hvem der ordner restarealerne på legepladserne.

Næstformanden svarede, at der såvel i nyhedsbreve som på hjemmesiden havde været informeret om alt, så hurtigt det havde været muligt. Om istand-sættelse af restarealer og indkørsler havde der desuden stået i varslingsskrivelserne, at disse opgaver var ud-lagt som fælles opgaver for hele gården, bl.a. fordi istandsættelse af restarealerne ikke var medtaget i bevillingsrammen.

Tunni Aabye, Granlunden 96
manglede stadig svar på sit indlæg – og på en henvendelse til kontoret.

Formanden gentog sit svar og beklagede igen den manglende indkaldelse til et fælles gårdmøde.

Dirigenten satte herefter beretningen til afstemning og bekendtgjorde samtidig, at der var fremmødt 102 grundejere – heraf 15 ved fuldmagt. Afstemningen viste 52 stemmer for beretningen, 11 stemte imod og 20 undlod at stemme.

Pkt. 3 
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for perioden 1. juli 2003 – 30. juni 2004.

Regnskabet, der var udsendt, blev gennemgået af foreningens revisor Poul Erik Snor, der gennemgik de største afvigelser i forhold til budgettet.

John Pagh, Tjørnelunden 7
Hæftede sig ved de store henlæggelser på varmeregnskabet og udtalte forundring over fortsat at blive opkrævet “måling” for nedtagne radiatorer.

John Christensen, Egelunden 27, svarede, idet han havde været grundejerforeningens næstformand gennem flere år og havde stort kendskab til varmeregnskabet og måle-metoden. Henlæggelserne er store, fordi eventuelle udskiftninger af rørstrenge vil være meget kostbare – f.eks. havde udskiftning af en rørstreng mellem Elmelunden og Ege-lunden kostet 2,4 mio. kr. Udskiftning af en lang rørstreng vurderes i dag at koste ca. 3 mio. kr.

John Christensen redegjorde for målemetoden med, at tidligere bestyrelser havde be-sluttet, at vi alle i fællesskab skal medvirke til at dække fremføring og returløb i hele varmenettet – en udgift, der forekommer, uanset antallet af radiatorer.

Formanden supplerede med, at et nyligt tilbud på udskiftning af rørstrengen langs Tjør-nestien var på 650.000 kr. + moms.

Susanne Sørensen, Tjørnelunden 25
Kunne ikke finde udgiften til legepladserne på budgettet.

P E Snor svarede, at det budget, der ligger bag dette regnskab er for perioden fra 1. juli 2003 til 30. juni 2004, medens legeplads udgifterne først optræder på regnskabet i peri-oden fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005.

Dirigenten satte herefter regnskabet til afstemning, idet afstemningen gjaldt såvel regn-skabet over foreningens drift som varmeregnskab. Håndsoprækning viste enstemmig godkendelse.

Pkt. 4 Valg af formand.
Formanden redegjorde for sin beslutning om at genopstille, men erklærede sig villig til at træde tilbage, til fordel for en anden grundejer. Dette motiverede han med den ud-trykte utilfredshed under formandens beretning.

På dirigentens forespørgsel herom til salen, svarede denne med klapsalver, hvorefter dirigenten erklærede Birger V. Nielsen genvalgt med akklamation for yderligere 2 år.

Pkt. 5 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Dirigenten udtalte, at vi ved den skriftlige afstemning skulle skrive 3 navne på den udle-verede stemmeseddel. Følgende opstillede med det anførte antal stemmer til følge:

Pernille Møller, Granlunden 101   87 stemmer,
Bent Jacobsen, Granlunden 54  34 stemmer,
Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14  22 stemmer,
Jette Malling, Egelunden 30   62 stemmer,
Lars Jacobsen, Elmelunden 20  75 stemmer,

Hvorved Bent Jacobsen og Carsten Pålsson ikke opnåede valg i denne omgang.

Pkt. 6 
Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
Dirigenten meddelte samme procedure, som ved valg af bestyrelsesmedlemmer, men da kun 3 opstillede bortfaldt afstemningen. Herefter er følgende 3 suppleanter til besty-relsen

Jens Smith, Bøgelunden 80,
Torben Keimling, Tjørnelunden 27,
Søs Nielsen, Bøgelunden 13.

På indlæg fra salen om rækkefølgen gjorde dirigenten rede for forskellige løsningsmo-deller. Ved håndsoprækning tilkendegav generalforsamlingen, at bestyrelsen kunne trække lod ved behov.

Pkt. 7 Valg af 2 revisorer.
Nuværende 2 interne revisorer, Knud Jensen, Egelunden 25, og Ingelise Jensen, Fyrre-lunden 95, genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater.

Pkt. 8 Valg af 2 revisorsuppleanter.
Nuværende suppleanter, Arne Hansen, Bøgelunden 40, og Leif Kristensen, Tjørnelun-den 30, genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater.

Pkt. 9 
Fremlæggelse af budget vedr. foreningens drift samt forslag til kontingent til grundejerforeningen for perioden fra 1. juli 2005 til 30. juni 2006.
Revisor Poul Erik Snor fremlagde budgettet med gennemgang af afvigelserne i forhold til tidligere budget.

Knud Jensen, Egelunden 25
Hæftede sig ved, at de afsatte 30.000 kr. i tilskud til legepladser ikke harmonerer med et tilskud på 1.500 kr. pr. legeplads, når der er 29 legepladser.

Formanden svarede, at bestyrelsen ikke forventer ansøgninger fra alle legepladser, men bestyrelsen vil dog behandle enhver ansøgning positivt.

Susanne Sørensen, Tjørnelunden 25 
Kunne ikke finde, hvor i budgettet de 3 mio. kr. til legepladserne står.

P E Snor svarede, at legeplads projektet påvirker regnskabet  i perioden fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005, medens vi her behandler budgettet for perioden fra 1. juli 2005 til 30. juni 2006.

Formanden sluttede med at fremhæve, at kontingentet for grundejerforeningen fastsæt-tes uforandret til 405 kr. pr. måned til driften og 30 kr. pr. måned til terrænbelysningen pr. parcel.

Dirigentens forslag om afstemning ved håndsoprækning viste enstemmig godkendelse.

Pkt. 10 Fremlæggelse af budget over varmeforbrug samt forslag til bidrag til grundejer-foreningen for perioden fra 1. juli 2005 til 30. juni 2006.
Blev også fremlagt af revisor Poul Erik Snor.

Der fremkom ingen indlæg, hvorefter formanden bemærkede, at bidraget fastsættes uforandret til 1058 kr. pr. måned pr. parcel.

Afstemning ved håndsoprækning viste enstemmig godkendelse.

Pkt. 11 Valg af udvalg.

11.1 valg af hvidbogsudvalg

Det var indstillet, at udvalget ville blive nedlagt, såfremt der ikke meldte sig interessenter. Udvalget fortsætter efter valg af

Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95,
Jette Jørgensen, Egelunden 9,
Maiken Frederiksen, Tjørnelunden 35

11.2 valg af medieudvalg

Opstillet og valgt blev
Leif Kristensen, Tjørnelunden 30,
Jacob Boring, Bøgelunden 46,
Mikkel Kristiansen, Tjørnelunden 36,
Carsten Pålsson, Tjørnelunden 17

11.3 valg af legepladsudvalg

Opstillet og valgt blev
Leif Kristensen, Tjørnelunden 30,
Peter Larsen, Egelunden 74,
Asger og Anette Worm, Tjørnelunden 24,
Lizzi-Ann Rasmussen, Egelunden 66,
Carsten Pålsson, Tjørnelunden 17.

11.4 valg af fastelavnsudvalg

Opstillet og valgt blev
Arne Hansen, Bøgelunden 40,
Else Have Lund, Poppellunden 8,
Lars Larsen, Fyrrelunden 10,
Kim Bjerring, Fyrrelunden 117.

Bestyrelsen opfordrede flere til at melde sig, samt at nogle ville melde sig til hjælpere på dagen.

11.5 valg til sommerfestudvalg

Formanden redegjorde for bestyrelsens holdning til udvalgets opretholdelse, dels set i lyset af antallet af deltagere, men også i forhold til arrange-mentets økonomi. Indlæg fra salen tilkendegav et ønske om sommerfest, f.eks. hvert 5. år.

På dirigentens opfordring stemtes ved håndsoprækning om nedlæggelse eller opretholdelse af festen. For nedlæggelse stemte 33, 44 stemte imod og 7 undlod at stemme.

Ved håndsoprækning stemtes herefter om fest hvert 5. år, hvortil 43 stem-te for, 19 stemte imod og undladelser blev ikke optalt. Det er herefter be-sluttet, at grundejerforeningen afholder sommerfest hvert 5. år – næste gang i 2009. I henhold til budgetgodkendelsen opretholdes den årlige henlæggelse på 10.000 kr.

Til festudvalget opstillede og valgtes
Benny Petersen, Poppellunden 44,
Jimmy Olsen, Fyrrelunden 2,
Per Thuesen, Bøgelunden 66,
Lars Larsen, Fyrrelunden 10,
Hans Jensen, Bøgelunden 88

Pkt. 12 Indkomne forslag

12.1 Opstilling af flagstang

Bjarne Winther, Poppellunden 5, havde stillet forslag om, at der tillades opstilling af en flagstang af en højde på 6-8 meter i gård 13, Poppellunden 1-43.

Bestyrelsen havde afgivet afvisende bemærkninger hertil.

Forslag med motiveret indstilling samt bestyrelsens bemærkninger var udsendt.

Bjarne Børgensen, Poppellunden 13
Fremlagde og motiverede forslaget. I Poppellunden ulige numre havde man for en række år siden dannet en lokalforening. Som årene var gået havde lokalforeningens medlemmer fået mange ønsker opfyldt, og det var blevet svært at finde på nye ting. Senest havde man ønsket sig en flag-stang, hvilket lå til grund for forslaget. Han understregede, at man havde et godt sammenhold i gården og var fælles om mange ting.

Jørgen Schwaner, Elmelunden 5
redegjorde samtidig for dansk retsplejes almindelige culparegel, omhand-lende ansvar.

Bjarne Winther, Poppellunden 5
supplerede redegørelsen med en overheadplanche, der viste et hus, hvor der foran var placeret en flagstang. Modsagde meget markant bestyrel-sens afvisende holdning og dens forsikringsmæssige afstandtagen. Hav-de også rettet henvendelse til grundejerforeningens forsikringsselskabs kontor, der havde udtalt sig om foreningens og bestyrelsens ansvar i modsat retning end den af bestyrelsen udmeldte.

Leif Kristensen, Tjørnelunden 30
slog til lyd for, at bestyrelsen ville bøje sig og lade dem få deres flagstang.

Formanden fastholdt bestyrelsens holdning til det forsikringsmæssige ansvar. Den var et resultat af en drøftelse om spørgsmålet, der var foregået med foreningens assurandør. Endvidere oplyste formanden, at bestyrel-sen med sin skriftlige begrundelse havde informeret grundejerne, således at disse var i stand til at træffe den endelige beslutning.

På dirigentens forslag om afstemning ved håndsoprækning, stemte 66 for forslaget, ingen stemte imod og undladelser blev ikke talt op.

12.2 forslag til vedtægsændring

John Christensen, Egelunden 27, havde stillet forslag om ændring af grundejerforeningens vedtægter, § 7, stk. 8.

Bestyrelsen havde afgivet afvisende bemærkninger til forslaget.

Forslaget og den motiverede indstilling samt bestyrelsens bemærkninger var udsendt.

John Christensen, Egelunden 27
redegjorde for forslaget, der havde baggrund i et afvist forslag på sidste års generalforsamling – et forslag, der i løbet af generalforsamlingens af-vikling var fremkommet som et ændringsforslag til bestyrelsens oplæg om legeplads renoveringen. Dirigenten havde afvist forslaget med henvisning til, at dette havde en så vidtrækkende konsekvens, at det burde have væ-ret fremsendt som et egentligt forslag og været behandlet under reglerne herfor.

Susanne Sørensen, Tjørnelunden 25
udtalte, at man da altid kan komme med ændringsforslag til indgivne forslag.

Dirigenten, der også havde dirigeret sidste års generalforsamling, svare-de, at SS for så vidt havde ret. Det er dog altid dirigentens pligt at vurdere, om et ændringsforslag holder sig indenfor den  skarpe grænse, der er mel-lem en drøftelse af indholdet i et forslag set i forhold til et helt nyt forslag. Dirigenten foreslog, at vi nu holdt os til det fremlagte og redegjorde for proceduren i forbindelse med en vedtægtsændring.

Forslagsstilleren begrundede forslaget med, at en siddende bestyrelse til enhver tid selv kan medtage et forslag, som foreningens medlemmer så ikke kan nå at kommentere, inden indleveringsfristens udløb. Herved fremkommer en dårlig kommunikation, som ikke nødvendigvis er bestyrelsens hensigt.

John Pagh, Tjørnelunden 7
supplerede med, at bestyrelsen da bare kunne tilkendegive, at man fremtidig ville udsende egne forslag til diskussion, inden indleveringsfristens udløb. Så kan nuværende bestemmelse bevares, hvorefter forslaget bør trækkes.

Pernille Møller, Granlunden 101
Antydede som nyvalgt bestyrelsesmedlem at ville arbejde herfor, hvorfor der bør stemmes imod forslaget.

Formanden tilkendegav, at bestyrelsen fremtidig ville arbejde for at give grundejerne mulighed for at forholde sig til forslag fra bestyrelsen, inden indleveringsfristens udløb.

Forslagsstilleren trak herefter forslaget.

Pkt. 13 Eventuelt.

John Pagh, Tjørnelunden 7, udtrykte stor tak til bestyrelsen.

Lars Thomsen, Egelunden 89, spurgte om muligheden for at sætte vindue i siden på et enderækkehus.

Ruth Nørhave, Granlunden 18, svarede, at de for år siden havde søgt herom. Bestyrel-sen havde godkendt det under forudsætning af kommunens godkendelse. Kommunen havde så bedt om tegninger og beregninger, som ingen dog kunne opspore; henven-delse til søsterbebyggelsen i Næstved gav heller ikke noget resultat. Vi har nu opgivet projektet.

A.B. Carlson , Poppellunden 5, bad bestyrelsen kommentere den sidste sætning i af-visningen af forslaget til opsætning af flagstang – var der her udtryk for et kardinal-punkt?

Formanden svarede, at det ville blive drøftet i bestyrelsen.

Leif Kristensen, Tjørnelunden 30, syntes det var for dårligt, at kun 7 var mødt op til den ekstraordinære generalforsamling.

Pernille Møller, Granlunden 101, spurgte om sikkerheds-, ansvars- og forsikringsforhold ved grundejerforeningens  manglende snerydning, saltning/grusning. 
Havde efter samtale med kommunens tekniske forvaltning udarbejdet retningslinier for aflevering af affald på genbrugspladsen. Formanden havde tidligere svaret på forsik-ringsforholdene, og med hensyn til affaldshåndteringen, så er dette oplæg ved at blive behandlet.

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen kl.
ca. 22,30.

Formanden udtalte en stor tak til Jacob Boring for hans virke som næstformand.

Dirigent:

 

——————-
Birgitte Harring-Lund

 

——————-
Birger V. Nielsen, formand

For referat:

Birger V. Nielsen
formand

Jacob Boring
næstformand

Leon Axelsen
kasserer

Jette Malling  
sekretær

Tommy Olsen
bestyrelsesmedlem

Lars Jacobsen   
bestyrelsesmedlem

Ruth Nørhave
bestyrelsesmedlem

0

Din varekurv