Indkaldelse til generalforsamling 2008

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

10. november 2008

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerfor eningen Strandgårdsparken

 

mandag den 24. november 2008, kl. 18.30

 

i Strandgårdsskolens festsal.

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

– for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008.

Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest d.19.nov, hvis man vil være sikker på et uddybende svar.

5. Fastsættelse af kommende års kontingent (1. juli 2009– 30. juni 2010)

Se budget forslag.

 

6. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2009– 30. juni 2010)

Se budget forslag.

 

7. Fastsættelse af rykkergebyr.

Foreslås forhøjet til 129,-kr.

 

8. Valg af udvalg:

 

8.1. Valg af Legepladsudvalg:

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Asger Worm, Tjørnelunden 24, modtager genvalg

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtager genvalg

Peter Larsen, Egelunden 74, har ikke meldt tilbage om han ønsker at fortsætte.

 

Morten Sønderup, Fyrrelunden 33, opstiller som nyt medlem.

 

8.2. Valg af Fastelavnsudvalg:

Udvalget mangler medlemmer og det er af største nødvendighed, at flere melder sig til,   at afholde fastelavnsfesten.

 

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Lars Larsen, Fyrrelunden 10, modtager genvalg

Anne Klitfod, Granlunden 115, modtager genvalg.

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtager genvalg.

 

 

8.3.      Valg af sommerfestudvalg:

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Benny Petersen, Poppellunden 44, er fraflyttet  .

Jimmy Olsen, Fyrrelunden 2, modtager genvalg.

Per Thuesen, Bøgelunden 66, modtager genvalg.

Hans Jensen, Bøgelunden 88, modtager genvalg.

 

9. Indkomne forslag:

9.1. Afskærmning af fortov mod stamveje, standardprojekt.

Indgivet af bestyrelsen, se bilag 1.

 

9.2.  Ukrudtsdæmpende belægning foran skel, standardprojekt.

Indgivet af bestyrelsen, se bilag 2.

 

9.3.  Dobbelt affaldsrum på gårdfacade, standardprojekt.

Indgivet af Pernille Møller, Granlunden 101, se bilag 3.

 

9.4.  Opsætning af mobilantenne på genbrugspladsen.

Indgivet af bestyrelsen, se bilag 4.

 

10.    Bestyrelsen indstiller at Hvidbogen nedlægges.

Det er ikke lykkedes bestyrelsen, at få Hvidbogen klar til trykning, idet regler, arbejdsgange

mm. hele tiden ændres, hvilket medfører at materialet, så snart det er skrevet, er forældet. Bestyrelsen finder det udsigtsløst, at fortsætte arbejdet med bogen, og vil hellere bruge kræfterne på, at holde hjemmesiden opdateret, samt at udvikle denne.

Skulle forsamlingen stemme for, at Hvidbogen stadig forsøges udgivet, vil den nuværende bestyrelse ikke forestå dette arbejde. Det vil derfor være nødvendigt, at nedsætte et udvalg som på egen hånd sørger for dette.

 

11.    Valg af formand:

Nuværende formand Pernille Møller, Granlunden 101, modtager genvalg.

12.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

Jette Malling, Egelunden 30, modtager genvalg.

Bjarne Børgesen, Poppellunden 13, modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem Jan Krestensen, Granlunden 103, er udtrådt af bestyrelsen, og modtager ikke genvalg.

 

13.    Valg af 3 bestyrelsessuppleanter:

Nuværende bestyrelsessuppleanter:

Gitte Elgaard, Egelunden 89, modtager genvalg.

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtager genvalg

Elsebeth Rasmussen, Elmelunden 12, modtager genvalg.

14.    Valg af 2 revisorer:

Nuværende revisorer:

Knud Jensen, Egelunden 25, modtager muligvis genvalg.

Arne Hansen, Bøgelunden 40, modtager genvalg.

15.    Valg af 2 revisorsuppleanter:

Nuværende revisor suppleant Jens Smith, Bøgelunden 80, modtager genvalg

Nuværende revisor suppleant Morten Petersen, Egelunden 5, modtager genvalg.

 

16.    Evt.

 

 

Bilag 1

 

 

 

Afskærmning af fortov mod stamveje, standardprojekt.

 

  • Der må sættes afskærmning ud mod stamvejen, svarende til to standard fag, ikke over 180 cm i højden.
  • Der må sættes afskærmning ud mod parkeringspladsen, svarende til ét standard fag ikke over 160 cm i højden.
  • Hegnet skal være sortmalet.
  • Hegnet skal have et udseende, der ikke kan virke skæmmende, og som er harmonisk med bebyggelsen.

 

 

 

Bestyrelsen indstiller ovenstående, da vi i de senere år, har oplevet en stigning i disse afskærmninger.

Nogle er meget høje og brede, og bærer næsten præg af, at være en indhegning, eller en mindre fæstning, hvilket hverken er kønt eller lovligt.

Bestyrelsen ønsker derfor udformningen defineret ved godkendelse af ovenstående standardprojekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2

 

 

 

Ukrudtsdæmpende belægning foran skel, standardprojekt

 

 

 

  1. Der må udelukkende anlægges fast belægning i form af grå fliser eller sten.
  2. Fliserne må højst gå 25 cm ud fra skel.
  3. Fliserne/stenene skal lægges på stabil og i niveau med græsarealet.
  4. Ønsker flere grundejere i en række, at etablere fliser/sten skal disse være af samme type/farve, samt etableres i en lige linie.
  5. Grundejerne er pligtige til at vedligeholde fliserne.
  6. Ved overdragelse til ny ejer, skal der gøres opmærksom på pkt. 5.

 

Bestyrelsen indstiller ovenstående, da vi får mange henvendelser vedr. retningslinier for dette, samt at vi jævnligt har problemer med græsslåning pga. flis mm.

Der er flere grundejere, der har efterlyst en metode, der kan forhindre ukrudt i kanten af hækken. Det er oplagt at lægge en række fliser dér, men projektet skal udføres sådan, at grundejerforeningens personale kan køre uhindret rundt, når de slår græsset.

Belægningen skal være fast, da fx flis eller perlegrus ødelægger foreningens maskiner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 3

 

 

Dobbelt affaldsrum på gårdfacade, standardprojekt.

 

Som eksisterende standardprojekt, type A, men i dobbelt bredde, hvilket giver to rum.

 

Det ekstra rum skal placeres, således at det dækker el-måleren.

 

Det ekstra rum benyttes til opbevaring af affald til genbrugspladsen.

 

De 2 låger skal markeres med de officielle symboler for dagrenovation og genbrug, af hensyn til renovationsmedarbejderne.

 

Projektet er afprøvet i samarbejde med Leon P, som finder det udmærket.

 

 

Pernille Møller indstiller ovenstående, på grund af den øgede affaldssortering, som medfører store mængder affald, der opbevares enten i haven eller bryggers, da man jo ikke går på genbrugspladsen hver dag. Det ekstra rum er til stor gavn, og skæmmer ikke husets facade.

En prototype kan besigtiges i Granlunden 101.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 4

Opsætning af mobilantenne på Genbrugspladsen.

 

KM- Telecom, som ønsker at opstille en mobil-antenne på Grundejerforeningens genbrugsplads, har foreslået følgende:

 

–         En mast på ca. 22-28 meter ca. 40 cm i diameter.

–         Udformet som en flagstang (kan bruges som flagstang)

–         Lejeperiode for udlejer min. 10 år og for lejer min. 5 år

–         Lejer står for alle udgifter i forbindelse med etablering.

–         Lejer fjerner alt hvis/når lejekontrakt ikke fornyes.

–         Årlig leje 45.000,- dkr. (indeks reguleres årligt med 3%)

–         Lejer sørger selv for alle nødvendige tilladelser.

 

Den operatør der kommer til at bruge nettet er i første omgang Hi3G Denmark Aps.

Grunden til operatøren ønsker at placere en mobilmast på vores område, skyldes 3G mener det vil dække behovet for mobiltelefoni i området, hvor der pt. er manglende dækning.

 

WHO har undersøgt meget forskning på området, og har konkluderet: Radiobølger til mobiltelefoni har ikke nogen kendt indvirkning på menneskers helbred.

TV og radio master sender med betydelig højere effekt en mobilmaster. Mobil master har ikke så høj effekt rettet mod jorden, men derimod vandret mod de andre master i området.

Yderligere oplysninger vedrørende sundhed og mobiltelefoni kan findes på:

 

www.teleindustrien.dk

 http://www.teleindustrien.dk/Billeder/Pjece/mobilantenner_og_sikkerheden.pdf

Bestyrelsen indstiller ovenstående, da der er et stort behov for mobilmaster, for at man kan sikre dækning, samt at mobilmasterne er mange steder rundt om os. Foreningen kan derfor ligeså godt stille et hjørne til rådighed, og dermed få en betydelig lejeindtægt.

0

Din varekurv