Indkaldelse til generalforsamling 2006

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

1. november 2006

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerfor eningen Strandgårdsparken

 

tirsdag den 28. november 2006, kl. 18.30

 

Strandgårdsskolens kantine

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

 

– for perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006.

Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest d. 21. nov, hvis man ønsker uddybende svar.

 

 

5. Valg af formand:

Nuværende formand Pernille Møller, Granlunden 101, modtager genvalg.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:

Nuværende bestyrelsesmedlem Jette Malling, Egelunden 30, modtager genvalg.

Nuværende bestyrelsesmedlem Lars Jacobsen, Elmelunden 20, modtager genvalg.

Nuværende bestyrelsesmedlem Bjarne Børgesen, Poppellunden 13, modtager genvalg.

 

7. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter:

 

Nuværende suppleant Torben Keimling, Tjørnelunden 27, modtager genvalg.

Nuværende suppleant Bent Jacobsen, Granlunden 54, modtager genvalg.

 

8. Valg af 2 revisorer: 

 

Nuværende revisorer:

Knud Jensen, Egelunden 25, modtager genvalg.

Arne Hansen, Bøgelunden 40, modtager genvalg.

 

 

 

9. Valg af 2 revisorsuppleanter:

 

Nuværende revisor suppleant Jens Smith, Bøgelunden 80             modtager genvalg

Nuværende revisor suppleant Leif Kristensen, Tjørnelunden 30     modtager ikke genvalg

10. Fastsættelse af kommende års kontingent (1. juli 2007– 30. juni 2008)

 

 

11. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2007– 30. juni 2008)

 

12. Valg af udvalg:

12.1. Valg af Hvidbogsudvalg:

Udvalget foreslås nedlagt, da det resterende arbejde med Hvidbogen er internt.

12.2. Valg af Medieudvalg:

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Jacob Boring, Bøgelunden 46,                modtager genvalg.

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14,         modtager genvalg.

Leif Kristensen, Tjørnelunden 30            modtager ikke genvalg

 

12.3. Valg af Legepladsudvalg:

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Peter Larsen, Egelunden 74.                   modtager genvalg

Asger Worm, Tjørnelunden 24.               modtager genvalg

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14.         modtager genvalg

Bent Jacobsen, Granlunden 54              modtager genvalg

Leif Kristensen, Tjørnelunden 30           modtager ikke genvalg

 

12.4. Valg af Fastelavnsudvalg:

 

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Arne Hansen, Bøgelunden 40. modtager genvalg

Else Have Lund, Poppellunden 8.           modtager genvalg

Lars Larsen, Fyrrelunden 10.                  modtager genvalg

Kim Bjerring, Fyrrelunden 117.                modtager genvalg

Lisbeth Hansen, Elmelunden 20             modtager genvalg

 

13. Indkomne forslag:

Ingen.

 

14.    Vedtægtsændringer

Debat om oplægget til vedtægtsændringer, bilag 1.

Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal færdiggøre oplægget til generalforsamlingen     2007.

 

15.    Skiltning i Strandgårdsparken

Bestyrelsen får utallige henvendelser vedr. skiltning. Det være sig for meget, for lidt eller forkert

skiltning. Debat om emnet ønskes, specielt mhp. skiltningen af legepladserne.

 

16.    Lundeskoven

I det forløbne år har der været problemer omkring børns boldspil. Bestyrelsen har henvist til

Lundeskoven. Er det den fremtidige løsning, vi skal arbejde på at etablere?

Debat om emnet.

 

17.    Evt.

Bilag 1.

 

Vedtægter

for

GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDSPARKEN

 

§ 1.

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Strandgårdsparken”. Dens hjemsted er Ishøj kommune.

 

§ 2.

Stk. 1

Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med deklarationen af 22. januar 1973, tinglyst den 12. april 1973 med senere tillæg, at overtage og administrerer de til Strandgårdsparkens udstykning tilhørende fællesarealer og fællesanlæg, herunder varmecentral, tilkørselsveje, veje, stier og torve.

 

Stk. 2

Foreningen varetager den nødvendige drift, vedligeholdelse og renholdelse af alle fællesarealer og anlæg og sørger for nødvendig grusning og snerydning og afholder udgifterne til belysning af veje og stier.

 

Stk. 3

Foreningen forestår endvidere driften af den til bebyggelsen hørende varmecentral og er i overensstemmelse med nævnte tinglyste deklaration forpligtet til at levere varme til samtlige ejendomme i bebyggelsen Strandgårdsparken, herunder til de på området opførte børneinstitutioner,

 

Stk. 4

Foreningen er pligtig til at overtage betalingsforpligtelsen vedrørende vejbidrag, som ved udvidelsen eller lignende af de allerede eksisterende veje måtte blive pålignet en eller flere parceller inde for foreningens område.

 

§ 3.

Stk.1

Medlem af foreningen er enhver ejer af parceller indenfor det område, der afgrænses af Ishøj Boulevard – Ishøj Søvej – Ishøj Parkvej og Ishøjstien, dog bortset fra matr. Nr. 18 ff.

 

Stk.2

Medlemskabet indtræder ved underskrift af købekontrakt, skøde eller ved anden form for adkomsterhvervelse af en af de fornævnte ejendomme.

 

Stk.3

Udtræden sker ved vedkommende medlems afståelse af sin ejendom og regnes fra det tidspunkt, da afståelsen dokumenteres for foreningen, efter at vedkommende har berigtiget enhver skyld, som han/hun måtte stå i til foreningen. Udtrædende medlemmer kan ikke fordre nogen del af foreningens formue, og erlagt indskud (jfr.§ 20) kan ikke fordres tilbage betalt.

 

 

§ 4.

Hvert medlem er underkastet foreningens love, således som disse nu er eller senere til enhver tid på lovlig måde måtte blive ændrede. Dog kan  der ingensinde ved nogen lovbestemmelse pålægges det enkelte medlem  byggepligt eller solidarisk ansvar for andre medlemmers  økonomiske forpligtelser.

 

§ 5.

Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen

§ 6.

Generalforsamlingen er – indenfor de ved vedtægterne fastsatte grænser – den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og fatter beslutning ved simpelt stemmeflertal, for så vidt andet ikke udtrykkelig er bestemt.

 

§ 7.

Stk.1

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabets udløb 30.6.

 

Stk.2

På generalforsamlingen

  1. Afgives beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  2. Fremlægges det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår til godkendelse eller anden beslutning
  3. Foretages valg af formand, kasserer og fem bestyrelsesmedlemmer, som angivet i § 14
  4. Vælges tre bestyrelsessuppleanter
  5. Vælges to revisorer og to suppleanter, jævnfør § 14, stk. 4
  6. Fastsættes det kommende års kontingent
  7. Fastsættes det kommende års varmebidrag, jævnfør § 21
  8. Forhandles og stemmes om eventuelt fremkomne forslag

Punkterne behandles i den rækkefølge, som fremgår af den udsendte dagsorden.

 

Stk.3

De under pkt.3- og 4 nævnte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter skal have folkeregisteradresse og bopæl i ”Strandgårdsparken”.

 

Stk.4

Forslag til vedtagelse på den ordinære generalforsamling må – for at kunne behandles – være indgivet til bestyrelsen inden for hvert års 1. oktober.

Ændringsforslag til indgivne forslag, kan skriftligt forelægges dirigenten under generalforsamlingen, såfremt de holder sig inden for rammerne af det oprindelige forslag.

 

 

§ 8.

Indkaldelse til generalforsamling skal med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem efter den til foreningens bestyrelse opgivne adresse.

 

 

 

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, så ofte bestyrelsen finder det fornødent, samt når mindst 10 % af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom ved henvendelse til bestyrelsen med opgivelse af, hvad der ønskes forhandlet på generalforsamlingen. Denne skal afholdes senest fires uger efter begæringens modtagelse.

 

 

§ 10.

Ethvert af foreningens medlemmer med ægtefælle, værge eller kurator har adgang til generalforsamlingen, enten personlig eller ved fuldmægtig, der må være forsynet med skriftlige fuldmagt. Fuldmagt er ikke fornøden for ægtefælle. Fuldmagt overleveres dirigenten, forinden stemmeafgivningen finder sted. Ingen mødende kan have mere end én fuldmagt.

§ 11.

Stk.1

Generalforsamlingen er, når lovlig indvarsling har fundet sted, beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der har givet møde. Hvert medlem har én stemme for hver beboelsesejendom i Strandgårdsparken medlemmet ejer. Ejes en ejendom af flere medlemmer, kan der kun udstedes én stemme pr. ejendom.

 

Stk.2

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer af foreningens love, dens opløsning eller sammenslutning med anden forening, eller selskab fordres dog, at mindst ¾ af foreningens stemmetal afgives til fordel for forslaget. Er der på generalforsamlingen til behandling af sådanne emner ikke afgivet de fornødne stemmer, men forslaget dog er vedtaget med ¾ majoritet af de fremmødte stemmeberettigede, indvarsles i løbet af 14 dage til en ny generalforsamling. På denne kan forslaget vedtages uden hensyn til de mødendes antal, såfremt ¾ af de mødte stemmer for.

 

§ 12.

Stk.1

På enhver generalforsamling vælges en dirigent til at lede forhandlingerne og afgøre alle spørgsmål vedrørende den indre orden og afstemning.

 

Stk.2

Dirigenten skal, når mindst 1/3 af forsamlingen forlanger det, lade foretage skriftlig afstemning. Valg af bestyrelse og revisor skal altid ske ved skriftlig afstemning, såfremt der på generalforsamlingen fremsættes begæring derom.

 

§ 13.

Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol, der underskrives dirigenten, formanden og referenten, hvorefter den har fuld beviskraft.

 

 

 

Bestyrelsen

§ 14.

Stk.1

Bestyrelsen består af formand, kasserer og fem medlemmer, der vælges  på generalforsamlingen. Valget gælder for to år.

 

Stk.2

Bestyrelsen afgår skiftevis efter tur, således af formanden og tre medlemmer afgår i lige år og kasserer og to medlemmer i ulige år.

 

Stk.3

På generalforsamlingen vælges desuden tre suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for et år, og suppleanterne indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge deres stemmetal angiver. Ved stemmelighed foretages en lodtrækning.

 

Stk.4

Generalforsamlingen vælger to revisorer, der fungerer i ét år, og to suppleanter.

 

Stk. 5

Genvalg af bestyrelse og revisorer kan finde sted.

 

Stk. 6

Generalforsamlingen kan fastsætte vederlag til formanden, kasserer og revisorerne. Bestyrelsen er i øvrigt ulønnet, men alle direkte udlæg og dokumenteret tab af arbejdsfortjeneste refunderes efter regning.

 

Stk. 7

Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri.

 

Stk. 8

Ethvert medlem er på skift pligtig til at lade sig indvælge i bestyrelsen som medlem for en 2-årig periode, såfremt frivillig indvælgelse ikke opnås.

§ 15.

Stk. 1

Bestyrelsen repræsenterer foreningen som sådan og administrerer foreningens anliggender, derunder dens formue. Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen på gyldig måde og med bindende virkning ved underskrift to i foreningen, hvoriblandt skal være formanden eller (i dennes forfald) næstformanden. Ved almindelige ekspeditioner underskriver formanden alene på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen foretager de dispositioner, der i henhold til de enkelte medlemmers skøde og de på ejendommen lyste servitutter er pålagt foreningen at træffe samt udøver tilsyn med foreningens område.

 

Stk. 2

Bestyrelsen ansætter om fornødent inspektør eller anden medhjælp til varetagelse af foreningens forpligtelser. Ingen af grundejerforeningens fastansat må uanset bestemmelse i § 16 være medlem af bestyrelsen. Som fastansat menes, modsat timeansatte, medlemmer der er ansat med en opsigelsesperiode.

 

§ 16.

Stk.1

Bestyrelsen vælger selv en næstformand til at træde i formandens sted, hvor denne er forhindret, og referent. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.  Ved stemmelighed er formandens – og i dennes forfald næstformandens – stemme den afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

 

§ 17.

Ved behandling på bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger af spørgsmål, der angår et af bestyrelsens medlemmer eller andres af de mødende (personlig) har de pågældende og deres ægtefæller, værger eller kuratorer ingen stemmeret, ligesom de ej heller, efter at der er givet dem adgang til over for bestyrelsen eller forsamlingen at motivere deres stilling har ret til at være til stede under afstemningen.

 

§ 18.

Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdningen og regnskabsbøgerne med bilag.

 

Regnskabet

§ 19.

Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni

 

§ 20.

Stk.1

Hvert indtrædende medlem betaler et beløb, svarende til en måneds kontingent pr. ejendom i indskud. Indskud forfalder til betaling ved overtagelse af en under foreningen hørende ejendom.

 

Stk.2

Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af medlemmernes bidrag til såvel administrationsomkostninger m.v. og vej- og stianlægsvedligehol-delse, renholdelse og snerydning som til drift og vedligeholdelse af den fælles belysning m.m. ligesom generalforsamlingen kan træffe bestem-melse om opkrævning af bidrag til fornyelser, herunder henlæggelser til  fremtidige fælles aktiviteter og –anskaffelser.

 

 

Stk.4

De til grundejerforeningens fastsatte ydelser, der forfalder i 12 rater hver den 1. i måneden, betales portofrit til foreningen inden den 10, i måneden.

Forpligtelsen påhviler den til en hver tid værende ejer af ejendommen, hvor refusion sælger og køber imellem er foreningen uvedkommende

 

Stk.5

Såfremt noget medlem undlader at betale kontingent ordinært eller ekstraordinært, er bestyrelsen berettiget til at overgive det således forgæves afkrævede beløb til retslig inkasso. Omkostninger til inkasso pålignes medlemmet som pligtigt bidrag jfr. § 20a.

 

Stk.6

Medlemmer der er mere en én måned i restance med kontingent eller andre ydelser til grundejerforeningen, har ikke stemmeret til general-forsamlingen.

 

§ 20a.

Såfremt et medlem ikke senest d. 10. i måneden har betalt de i §§20 og 21 nævnte bidrag, betales endvidere et strafgebyr, dette fastsat af generalforsamlingen. Nyt strafgebyr forfalder hver den 10. i en måned, indtil skyldige bidrag og strafgebyr er betalt. Størrelsen af strafgebyret fastsættes af den ordinære generalforsamling.

 

§ 21.

Stk.1

Drift m. v., jfr. nedenfor, af varmeforsyningen med tilhørende fællesanlæg vil være at holde uden for foreningens øvrige virksomhed. Der føres særskilt regnskab med samme regnskabsår som foreningens almindelige regnskabsår. Betaling for leverancer af varme og varmt vand fordeles med 1 andel pr. hus og 13 ½ andel for børneinstitutionerne. Generalforsamlin-gen fastsætter størrelsen af medlemmernes a conto bidrag til varmefor-syningen.

 

Stk.2

De fastsatte a conto bidrag betales i lige store månedlige rater til forenin-gen. For varmebidragene finder i § 20, stk. 3-5 tilsvarende anvendelse.

 

Stk.3

Såfremt der i regnskabsåret måtte vise sig, at de vedtagne bidrag er eller har været utilstrækkelige, uanset årsagen hertil, er bestyrelsen efter eget skøn berettiget til for den resterende del af regnskabsåret at opkræve forhøjede a conto bidrag.

 

Stk.4

En negativ eller positiv saldo på varmeregnskabet overføres til næste år, med mindre generalforsamlingen under hensyntagen til beløbets størrelse finder, at den bør reguleres overfor brugerne.

 

Stk.5

Såfremt det efter varmeregnskabets afslutning og godkendelse viser sig, at der for en ejendom er betalt for meget i varmebidrag, er bestyrelsen berettiget til med frigørende virkning at tilbagebetale det overskydende beløb til den, der på udbetalingspunktet er registreret i foreningen som ejer af ejendommen.

 

 

§ 22.

De i henhold til foreningens tidligere vedtægter indgåede kautions-forpligtelser for indtil 10.600 kr. pr. husstand opretholdes.

 

§ 23.

Såfremt foreningen nogensinde måtte blive ophævet, kan dette kun ske ved at Ishøj kommune overtager de foreningen tilhørende arealer, ligesom dens mulige formue skal tilfalde Ishøj kommune.

 

 

§ 24.

Vedtaget på ekstraordinærgeneralforsamling den 24.10.1977 og 28.11.1977, ordinær generalforsamling den 23.11.1982 og ekstraordinær generalforsamling den 14.12.1982, samt på generalforsamlingen xxxxxx og ekstra ordinær generalforsamling xxxxxxxx.

0

Din varekurv