Indkaldelse til generalforsamling 2005

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

7. november 2005

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerfor eningen Strandgårdsparken

 

mandag den 28. november 2005, kl. 18.30

 

i Vibeholmskolens festsal.

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, samt stemmetæller.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005. (Vedlægges eller fremsendes snarest).

Uddybende spørgsmål til regnskabet bedes være bestyrelsen i hænde skriftligt, senest den 23. november 2005, således at der kan afgives tilfredsstillende svar på generalforsamlingen.

 

4. Valg af formand for en 1årige periode :

Bestyrelsen foreslår valg af, nuværende bestyrelsesmedlem Pernille Møller

 

5. Valg af kasser for en 2årige periode:

Nuværende kasserer Leon Axelsen                                          modtager genvalg.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2årige periode:

Nuværende bestyrelsesmedlem Tommy V. Olsen                  modtager genvalg.

Nuværende bestyrelsesmedlem Jens Smith                           modtager ikke valg.

Bestyrelsen foreslå valg af, Søs Nielsen, Bøgelunden 13.

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for en 1årige periode:

Valg af bestyrelsesmedlem som erstatter Pernille Møller

Hvis hun bliver valgt som formand .

 

8. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter: 

 

Nuværende suppleanter:

Torben Keimling, Tjørnelunden 27.         modtager genvalg.

Søs Nielsen, Bøgelunden 13.                   modtager genvalg.

 

 

9. Valg af 2 revisorer: 

 

Nuværende revisorer:

Knud Jensen, Egelunden 25                   modtager genvalg

Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95.             modtager ikkegenvalg

 

Bestyrelsen foreslår valg af, Arne Hansen, Bøgelunden 40.

 

 

 

10. Valg af 2 revisorsuppleanter: 

 

Nuværende revisor suppleanter:

Arne Hansen, Bøgelunden 40.                 modtager genvalg

Leif Kristensen, Tjørnelunden 30.

11. Fastsættelse af kommende års kontingent (1. juli 2006 – 30. juni 2007).

Med forbehold for godkendelse af økonomiske krævende forslag.

(Budgetforslag vedlægges eller fremsendes snarest.)

 

 

12. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2006 – 30. juni 2007).

(Budgetforslag vedlægges eller fremsendes snarest.)

 

13. Valg af udvalg:

13.1. Valg af Hvidbogsudvalg:

Nuværende udvalgsmedlem:

Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95.           modtager ikke genvalg

Jette Jørgensen, Egelunden 9.               modtager ikkegenvalg

Maiken Frederiksen, Tjørnelunden 35.   modtager ikke genvalg

 

 

Det er aftalt, at såfremt, der ikke opstiller nye grundejere til udvalget, vil udvalget blive betragtet som nedlagt.

13.2. Valg af Medieudvalg:  

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Jacob Boring, Bøgelunden 46.                modtager genvalg

Leif Kristensen, Tjørnelunden 30

Mikkel Kristiansen, Tjørnelunden 36.

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14.         modtager genvalg

13.3. Valg af Legeplads udvalg

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Leif Kristensen, Tjørnelunden 30.

Peter Larsen, Egelunden 74.                   modtager genvalg

Asger Worm, Tjørnelunden 24.               modtager genvalg

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14.         modtager genvalg

 

13.4. Valg af Fastelavnsudvalg: 

 

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Arne Hansen, Bøgelunden 40.                 modtager genvalg

Else Have Lund, Poppellunden 8.           modtager genvalg

Lisbeth Hansen, Elmelunden 20.            modtager genvalg

Lars Larsen, Fyrrelunden 10.                  modtager genvalg

Kim Bjerring, Fyrrelunden 117.                modtager genvalg

 

14. Indkomne forslag:

14.1. Jonna og Bjarne Sørensen, Fyrrelunden 63, stiller forslag om, tilføjelse af farven hvid på havesiden, se bilag 14.1.1.

 

14.2. Pernille Møller, Granlunden 101, stiller forslag om, at der pr. 1. januar 2006 kun må leveres emballeret affald på genbrugspladsen, såfremt emballagen er gennemsigtig. Se bilag 14.2.1.

 

14.3. Pernille Møller, Granlunden 101, stiller forslag om vedtægtsændring, at § 15 sidste sætning hvor der står ansat, se bilag 14.3.1.

 

14.4. Maj-Britt Leifelt Olsen, Bøgelunden 25, stiller forslag om, vedligeholdelse af

legepladser og udenomsarealet, se bilag 14.4.1.

 

14.5. Maj-Britt Leifelt Olsen, Bøgelunden 25, stiller forslag om, farvevalg på gårdsiden lempes. Se bilag 14.5.1.

 

14.6. Per Sørensen, Granlunden 43, stiller forslag om, der sættes bomme og lignende op

for enden af stierne, for at hindre knallertkørsel, se bilag 14.6.1.

 

14.7. Kaj Christensen, Fyrrelunden 93, stiller forslag om, hver gård kan ansøge om et

14.8. beløb på højest 1.500 kr. efter regning hver år, til vedligeholdelse af legepladsarealet.

Se bilag 14.7.1.

14.8. Johnny Munch Pedersen, Poppellunden 33, stiller forslag om opførelse af en multibane                 på den gamle boldbane ved containerpladsen, se bilag 14.8.1.

14.9. Bjarne Winther, Poppellunden 5, stiller forslag om at, anmodning om

tilbagebetaling af udgifter på 1.200 kr. for bortkørsel af grus og sand, se bilag 14.9.1.

15. Eventuelt.

 

 

Venlig hilsen

p.b.v.

 

Tommy V. Olsen.

Fungerende formand

 

Forslag til generalforsamlingen 28. november 2005

Bilag 14.1.1.

 

Bestyrelsens kommentar og indstilling til forslaget, om tilføjelse af farven hvid på havesiden.

 

Jonna og Bjarne Sørensen, Fyrrelunden 63, stiller forslag om tilføjelse af farven hvid på havesiden.

Da begrænsningen af farvevalg er udtryk for ønsket om et harmonisk udseende på bebyggelsen, kan bestyrelsen ikke tiltræde, at dette farvevalg udvides yderligere.

Der er på nuværende tidspunkt, mulighed for at vælge mellem 4 farver,(tryk-imprægneringsgrøn, sort, grå og svenskrød).

Farvevalg er en smagssag, og selvom paletten bliver udvidet, vil der stadig være grundejere, som ønsker en anden farve.

Bestyrelsen finder derfor den nuværende farveskala som værende et rimeligt udvalg.

 

 

 

 

 

Forslag til generalforsamlingen 28. november 2005

 

 

 

Bilag 14.2.1.

 

Bestyrelsens kommentar og indstilling til forslaget om gennemsigtige poser.

 

 

Pernille Møller, Granlunden 101, stiller forslag om, at der fra 1. januar 2006 kun må leveres emballeret affald på genbrugspladsen, såfremt emballagen er gennemsigtig.

 

Med gennemsigtige poser vil personalet på genbrugspladsen få langt lettere ved at se, om der bl.a. er husholdningsaffald i posen, samt at hindre omsortering af container, hvor det er blevet smidt i.

Bestyrelsen anbefaler at stemme ja til dette forslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Forslag til generalforsamlingen 28. november 2005

Bilag 14.3.1.

 

 

Bestyrelsens kommentar og indstilling til forslaget om vedtægtsændring af § 15.

Pernille Møller, Granlunden 101, foreslår vedtægtsændring af § 15, sidste afsnit, hvor der står, at ingen af grundejerforeningen ansat må uanset bestemmelsen i § 16 være medlem af bestyrelsen.

 

Dette ændres til, at ingen af grundejerforeningen fastansat må uanset bestemmelsen i § 16 være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen finder forslaget relevant, da det vil sikre de grundejere, som er ansat på genbrugspladsen, til snerydning og som gartnerhjælp.

Den juridiske del af dette er, at alle grundejere er medlem af grundejerforeningen og sidestilles derfor med et bestyrelses-medlem. Dette fremgår af ”Normalvedtægten for Ejerforeninger” og i denne vedtægt står der i § 10, at en ansat administrator/medhjælp ikke må være medlem af ejerforeningen (i dette tilfælde grundejerforeningen). En administrator sidestilles med inspektør, varmemester eller anden hjælp.

Ifølge grundejerforeningens vedtægt § 15 sidste afsnit, skelnes der ikke imellem

fastansatte og midlertidigt ansatte.

Med fastansat menes f.eks. kontormedarbejder, varmemestre og ejendomsfunktionær, der har en opsigelsesperiode.

Øvrige medarbejdere, det være sig genbrugspladsmedhjælper, hjælp til snerydning og lignende, er ansat til timebetaling, og disse er i princippet fyret ved arbejdstid ophør.

Bestyrelsen foretrækker – som hidtil – at kunne benytte intern hjælp til disse arbejdsopgaver, idet vi ser det som en fordel, at løsarbejderne er kendt med bebyggelsen.

Bestyrelsen anbefaler at stemme ja til denne vedtægtsændring.

 

 

 


 

 

Forslag til generalforsamlingen 28. november 2005

Bilag 14.4.1.

 

 

Bestyrelsens kommentar og indstilling til forslaget om vedligeholdelse af legepladser og udenomsarealer.

Maj-Britt Leifelt Olsen, Bøgelunden 25, stiller forslag om, at vedligeholdelse af legepladser og udenomsarealer bør varetages af grundejerforeningens personale og ikke påhvile grundejerne.

Mange legepladser er ikke vedligeholdt siden Noles forlod dem, og de ser farlige ud.

 

Bestyrelsen har meget sympati for forslaget, der vil sikre løbende oprydning og renholdelse.

Vi har dog valgt ikke at støtte forslaget, idet dette vil fratage grundejerne i den enkelte gård en oplagt mulighed for noget fællesskabende – en holdning bestyrelsen vægter højt.

Yderligere må det forventes, at foreningen skal ansætte yderligere 1,0 ejendomsfunktionær med en udgift på ca. 300.000 kr. til følge. Denne udgift vil medføre forhøjelse af foreningskontingentet med 50 kr. pr. måned pr. ejendom – en udgift som vi vil være nødt til at øge det i forvejen anspændte budget med.

 

 

Forslag til generalforsamlingen 28. november 2005

Bilag 14.5.1.

 

Bestyrelsens kommentar og indstilling til forslaget om andet farvevalg på gårdsiden.

 

Maj-Britt Leifelt Olsen, Bøgelunden 25, stiller forslag om, at regler vedr. farvevalg på hoveddøre og vinduesrammer bør lempes lidt, således at man kan vælge at have enten lyst ”ubehandlet” træ eller sortmalet træ. At det hele skal holdes i sort er ikke helt up to date.

 

Bestyrelsen har forståelse for ønsket om andre valgmuligheder, vedr. farver. Ligeledes kan vi også være enige i at sort måske ikke helt er oppe i tidens trend.

Vi må dog henvise til bebyggelsens samlede udseende, hvor man netop på gårdsiden, har valgt kun at have én farve. Skulle dette farvevalg udvides, ville der stadig gælde reglen om ensartet

udformning, hvorfor en gård så samlet skulle vælge at skifte farve, hvilket ikke anses for realistisk. Bestyrelsen kan derfor ikke støtte forslaget.

Man skal også tage sig for øje, at hvis sådan et forslag bliver vedtaget, så er det ikke ensbetydende med, at det bliver ført ud i livet, da det i sidste ende er Ishøj kommune der afgør om lokalplanen 1.17 skal ændres.

Bestyrelsen finder derfor den nuværende farveskala, som værende et rimeligt udvalg.

 

 


 

 

 

 

 

 

Forslag til generalforsamlingen 28. november 2005

Bilag 14.6.1.

 

 

Bestyrelsens kommentar og indstilling til forslaget om tiltag for at begrænse knallertkørsel.

Per Sørensen, Granlunden 43, har redegjort for, at der er meget knallertkørsel, og at det er generende. Derfor foreslår han, at der bliver opsat bomme eller lignende for enden af stierne.

 

Ifølge brandtilsynet er det tilladt, at grundejerforeningen placerer bomme eller lignende dér, hvor stierne i Strandgårdsparken støder ud til de større stier rundt om bebyggelsen.

Men hvis bomme eller andre chikaner skal have en forebyggende effekt på den generende knallertkørsel, skal bommene stå så tæt, at man ikke kan køre hurtigt igennem. Det vil så bevirke, at det er svært eller umuligt at komme igennem med en kørestol eller en stor barnevogn, samt fejemaskine. Denne løsning kan derfor ikke bruges.

Bestyrelsen vil gerne medvirke til at løse problemet med den generende knallertkørsel men kan på nuværende tidspunkt ikke finde en fornuftig måde at gøre det på, så man både stopper knallertkørslen og lader andet trafik køre og gå uhindret igennem. Bestyrelsen kan derfor på nuværende tidspunkt ikke støtte forslaget, men modtager meget gerne forslag til løsningen af problemet.

 

Forslag til generalforsamlingen 28. november 2005

Bilag 14.7.1.

 

 

Bestyrelsens kommentar og indstilling til forslaget om, at hver gård kan ansøge om højest 1.500 kr. pr. år til vedligeholdelse af legepladserne.

Kaj Christensen, Fyrrelunden 93, stiller forslag om, at hver gård kan ansøge om et beløb på højest 1.500 kr. efter regning til vedligeholdelse af legepladsarealer. Dette beløb skal fremover kunne søges hvert år af en gård, der ønsker at reparere, forskønne, male eller lignende – til gavn for både børn og voksne.

 

Bestyrelsen støtter gerne forslaget.

Støtten til forslaget gives dog med det forbehold, at det afsatte beløb hertil på hvert års budget også skal benyttes i samme regnskabsår, og ikke kan gøres til genstand for opsparing.

Ved budgetlægningen har bestyrelsen valgt ikke at afsætte den fulde udgift, idet erfaring tilsiger, at ikke alle gårde vil gøre brug heraf.

Det er dog bestyrelsens holdning, at ingen gård skal gå forgæves – så må vi finde besparelse et

andet sted !

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Forslag til generalforsamlingen 28. november 2005

Bilag 14.8.1.

 

Forslaget om anlæg af en multibane.

Johnny Munch Petersen, Poppellunden 33, stiller forslag om at anlægge en multibane på den gamle boldbane ved containerpladsen, jævnfør nedenstående tilbud.

 

 

 

Vedr.: Anlæg af multibane

 

I henhold til aftale fremsender vi forslag til og tilbud på anlæg af multibane med asfaltbelægning på ejerforeningens grund i Poppellunden.

 

Vi foreslår, at banen udføres i størrelsen 12,00 x 24,50 meter, og at selve asfaltarealet udføres i én meters overbredde langs alle sider. Dette giver et samlet asfaltareal på 14,00 x 26,50 meter, eller 371 m2.

Banen anlægges på et eksisterende grusareal, der overtages som det er, rettes af og forsynes med et ekstra gruslag på ca. 10 cm. Selve banens belægning er asfalt af en særlig hård type, der er god til rulleskøjteløb.

De fuldsvejste, galvaniserede mål forsynes med basketballstativer. Bandepladerne går op langs, og over målene, jf. skitsen.

 

Vi kan således tilbyde følgende:

 

Tilbud

 • Indretning og drift af arbejdsplads.
 • Afretning af den eksisterende grusbelægning og levering og udlægning af yderligere 10 cm.
 • stabilgrus. Banens finafrettes og anlægges med 8 o/oo kuvertfald.
 • Sætning af 73 lbm. kantsten, 6x20x60, omkring hele banen som kant mod omgivelserne.
 • Levering og nedstøbning af fundamenter til kombinerede mål og basketballstativer.
 • Støbning af bøsninger til bandesystem.
 • Levering og udlægning af asfaltbelægning som 5 cm. GAB0 og 2 cm. AB 0/6.
 • Levering og opsætning af Sportsbyg Bandesystem i højde 100 cm. med faststøbte,
 • galvaniserede stolper pr. 250 cm. Bandeplader er 18 mm fenollimede, birkekrydsfiner. Overkant afdækkes med galvaniseret U-profil. Underkant afdækkes med vinkelliste.
 • Levering af fuldsvejste, galvaniserede mål i størrelsen 200 x 300 cm. Målene er forsynet med
 • basketballstativer.
 • Opstribning til træningsbasket og fodbold.
 • Tilpasning til omgivelser.

 

Samlet pris – excl. moms                                                                                             Kr. 354.800,00

Forudsætninger:

Tilbudet er baseret på udførelse inden den 1/7, 2006. Ved hurtig ordreafgivelse vil arbejdet

sandsynligvis kunne færdiggøres i indeværende år.Alle priser er excl. moms.

 

 

 

Vi håber, at I kan gøre brug af vores tilbud og ser frem til at høre nærmere.

 

Med venlig hilsen

Sportsbyg A/S

Peter Jørgensen.

 

 

Bestyrelsens kommentar og indstilling til forslaget.

 

Bestyrelsen har meget sympati for det særdeles velbeskrevne og dokumenterede forslag, der ganske givet vil blive modtaget med stor glæde blandt bebyggelsens større børn.

I forbindelse med budgetlægningen har vi valgt ikke at indarbejde udgiften hertil, hvorfor der ved behandlingen af budgettet må tages forbehold for forhøjelse af dette med ca. 500.000 kr. alene til dækning af dette forslag.

Når bestyrelsen vælger at kræve dækning i budgettet er årsagen den negative egenkapital, der medfører, at foreningen ikke har økonomi til at kunne samtidig at dække eventuelle skader på det 30 år gamle varmeanlæg og kloakanlæg. For at genoprette vor opsparing hertil har foreningen behov for, at der i 2 år ikke røres ved henlæggelserne.

Yderligere gøres opmærksom på, at dette budget vedrører regnskabsåret 1.juli 2006 til 30. juni.2007, hvorfor fuld dækning til projektet først er til rådighed i sommeren 2007.

I dette forslag er der heller ikke taget højde for den løbende vedligeholdelse af anlægget, samt

restarealet.

Forhøjelsen af budgettet vil blive på 80 kr. pr. måned pr. ejendom, hvis dette forslag vedtages.

Bestyrelsen kan derfor ikke anbefale at vedtage dette forslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til generalforsamlingen 28. november 2005

Bilag 14.9.1.

 

Til

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Ishøj, den 27. september 2005

 

Forslag til strandgårdsparkens generalforsamling 2005

Anmodning om tilbagebetaling af udgifter kr. 1.200, – for bortkørsel af grus/sand fra pladsen ved containergården, i forbindelse med etablering af petanquebane i gård 13.

I maj 2005 beslutter vi – beboerne i Poppellunden 1-43 (”Poppelbo”) – at etablere en petanquebane på legepladsen. Til dette formål er det nødvendigt at anvende specielt grus, hvorfor noget af det

allerede eksisterende grus/sand skal fjernes fra legepladsen.

Vi henvender os derfor personligt til kontoret i Strandgårdsparken, for at høre om ”man” hér kan være os behjælpelig med afhændelse af dette. Ved henvendelsen taler vi med Strandgårdsparkens gårdmand – Morten -, der mundtlig giver os en tilladelse til/accept af, at vi kan køre vores ”gamle” grus på Strandgårdsparkens containerplads.

 

Beboerne i gården aftaler herefter en nærmere fastsat arbejdsweekend (Juni måned), således at vores petanquebane kan står klar til sommeren.

Under arbejdsweekenden bliver vi kontaktet af to mænd, der meget bestemt anmoder os om øje-

blikkelig, dels at stoppe kørslen af grus til containerpladsen, og dels at fjerne det allerede leverede grus fra pladsen. De hævder at vi ikke har tilladelse til at afhænde gruset på pladsen. Ved nærmere konversation får vi endelig oplyst, at de to er henholdsvis næstformand og kasserer fra bestyrelsen i Strandgårdsparken.

 

Efterfølgende uge mødes vi med gårdmanden (Morten) ved containerpladsen for at besigtige

mængden af gruset, og sammen får vi opgjort, at vi har henlagt ca. 4 kubikmeter, og at deralt i alt,

ligger mere end 1000 kubikmeter grus/sand. Dette er senere bekræftet af firmaet der har fjernet alt grus/sand fra container pladsen.

 

Vores andel er altså 0,4 % af den samlet mængde. Bestyrelsen fastholder, at bortkørsel af vores andel skal ske på vores regning – altså beboerne i Poppellunden 1-43´s regning.

 

4 uger efter, at vi har fået en vognmand til at bortkøre vores andel af grus/sand, bliver vi bekendt med, at en anden gård i Strandgårdsparken, ligeledes har etableret petanquebane, og at deres grus fra deres denne, med tilladelse fra bestyrelsen, er kørt væk og henlagt samme sted, som dét, der fra vores side var tilfældet …

 

I relation til denne/disse af bestyrelsen uens handlinger og beslutninger, skal vi venligst anmode

om, at få refunderet vores allerede udlagte beløb i alt kr. 1.200,00

 

Bjarne Winther                                          Ole Grenaa                          Morten Holm

Poppellunden 5                                          Poppellunden 17                  Poppellunden 21

 

Amy Holm                                                 Jørgen Beck                         Jørgen Jensen

Poppellunden 7                                          Poppellunden 41                  Poppellunden 43

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens kommentar og indstilling til forslaget om at tilbagebetale 1.200 kr. 

 

 

Bjarne Winther mfl., Poppellunden, stiller forslag om tilbagebetaling af 1.200 kr. for bortkørsel af grus og sand.

 

 

Alle gårde, som har udført arbejde på restarealerne ved legepladserne, har haft udgifter i forbindelse med dette. Man vedtog derfor på generalforsamlingen 2004, at hver enkelt gård kunne søge et tilskud på max. 1500,- kr. pr. år.

Såfremt det stillede forslag tiltrædes vil det danne præcedens, dvs. gælde alle gårde, hvorfor udgiften ikke vil være 1200,-kr, men 34.800,-kr.

Bestyrelsen indstiller derfor, at forslaget IKKE tiltrædes, og at gården søger om tilskuddet på 1500,-kr. på lige fod med alle andre.

0

Din varekurv