Gulvvarme kriterier

Novbember 2006

 

Vedrørende: Godkendelse af gulvvarme.

 

De nedenfor anførte kriterier er gældende for allerede etablerede gulvvarmeanlæg samt for nye gulvvarmeanlæg.

 

 

Det samlede gulvvarmeanlæg er ejerens ejendom

1.       I forbindelse med dette skal samtlige nødvendige udgifter til etableringen afholdes af ejeren af ejendommen.

 

1 a.    Den fremtidige vedligeholdelse af anlægget påhviler ligeledes ejeren af ejendommen.

 

1 b.    Eventuelle skader eller erstatningsansvar som det pågældende anlæg ved fejl eller misligholdelse (som måtte påføres tredjemand) pålignes ejeren af ejendommen med det etablerede gulvvarmeanlæg at betale.

 

1 c..   Ved manglende vedligeholdelse af anlægget er bestyrelsen berettiget til på ejerens regning at lade nødvendig vedligeholdelse gennemføre, herunder ved akutte tilfælde, nødtørftig reetablering af varmeforsyningen for de øvrige berørte ejendomme.

 

1 d.    Grænsen for fjernvarmeforsyningens ejendom og ejerens anlæg er det oprindelige varmerørs opføring til gulv, i niveau med dette.

 

 

Vedligeholdelse af det oprindelige anlæg

 

2.       Der pålægges ejeren af ejendommen at vedligeholde foretagne ændringer af det oprindelige varmeanlæg efter samme retningslinier som ovenfor beskrevet.

 

2 a.    Øvrig vedligeholdelse af det oprindelige varmeanlæg, som forbliver uændret og intakt vedligeholder fjernvarmecentralen, efter de samme retningslinier som hidtil.

 

 

Isoleringskrav

 

3.       Ifølge bygningsreglement fra 1. januar 2006 stilles der ”krav” om minimum 250 mm isolering under gulv, samtidig skal det være en randisolering.

 

 

Afspærringsmulighed

 

4.      Gulvvarmeanlægget skal inden for ejendommen kunne afspærres ved ”tætte” ventiler på såvel fremløbs- som returstrengen, inden tilslutningen til det oprindelige varmeanlæg.

 

4.a.   Hvis den eksisterende varmetilslutning ikke anvendes og proppes af under gulvet, så skal rørene lukkes med en type 3 svejsning.(dvs. der skal benyttes et vvs firma, som har autorisation til at foretage denne type svejsning)

Arbejdet skal synes af foreningen før det lukkes af.

 

Temperaturbegrænsning

 

5.       Gulvvarmeanlægget skal være forsynet med en Sharky energimåler. Specifikationer fåes ved henvendelse til kontoret.

 

5 b.   Fjernvarmeværket er til enhver tid berettiget til at kontrollere anlægget.

 

 

Temperaturregulering

 

6.      Der skal monteres yderligere en ventil til at regulere temperatur og varmeafgivelse fra gulvvarmeanlægget.

 

 

Temperaturniveauer

7.      Der kan ikke opkræves erstatning af Grundejerforeningen for evt. skade, som måtte forvoldes, grundet fjernvarmeanlæggets temperatur, tryk- og vandmængdestyring.

 

7 a.   Grundejerforeningen er berettiget til at styre det samlede fjernvarmeanlæg (herunder temperatur) uden hensyn til eventuelle gulvvarmeanlæg.

 

 

Fjernvarmevand & materialekvalitet

 

 

8.      Grundejerforeningen kan ikke opkræves erstatning for evt. skade som måtte forvoldes grundet fjernvarmeanlæggets fjernvarmevands-kvalitet (der udføres vandbehandling).

 

8 a.   Grundejeren skal planlægge opbygning af sit anlæg og valg af materialekvalitet ud fra ovennævnte.

Fjernvarmevandets normale kvalitet kan oplyses ved henvendelse til varmecentralen.

 

 

Energiafregning

9.      Ejendomme med gulvvarmeanlæg deltager i de fælles udgifter for fjernvarmeanlægget i Strandgårdsparken, på lige fod med de øvrige ejendomme i bebyggelsen.

 

9 a.   For rum som tidligere er opvarmet med radiatorer, og hvor disse erstattes med gulvvarmeanlæg, skal der ikke afregnes med ”2 streger” til dækning af varmetabet ved transmission, som normalt ved demontering af radiator.

Såfremt der foruden også er radiator i det pågældende rum, afregnes varmeforbruget for denne via måler i lighed med øvrige radiatorer. Udgiften herfor modregnes under et i den beregnede udgift til gulvvarmeanlægget.

 

 

9 b.   For anlæg med godkendt energimåler sker afregningen efter det registreret forbrug for gulvvarmeanlæggene til en GJ-pris, svarende til den enhedspris, som Grundejerforeningens varmecentral til enhver tid afregnes for fra Ishøj Varmeværk. Hertil tillægges dog 25 % for andel af jordtab.

 

 

Kaloriemålere

 

 

 

10.    Såfremt der skal opsættes egentlig kaloriemåler, skal denne opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser for ”små målere” i Danmark. Måleren skal leveres og opsættes med certifikat, hvoraf kopi skal tilgå grundejerforeningen.

Kaloriemåleren er grundejerens ejendom og skal underkaste sig de kontrolordninger, som på ethvert tidspunkt er gældende for små målere i Danmark. Herunder periodisk kontrol.

Omkostningerne ved kontrolordningen skal dækkes af grundejeren. Måleren skal have indbygget kontrolur (timekontrol)

Måleren skal være med GJ og m³ visning (som minimum) udover timekontrollen.

 

Energiforbrugsfastlæggelse

 

11.    For efterfølgende anførte rum, hvori der pt. i bebyggelsen er etableret gulvvarme fastlægges efter følgende under a, b og c teoretiske årsforbrug af energi, og som er gældende for de anlæg, hvor afregning ikke sker efter godkendt kaloriemåler.

 

11a.    Som baggrund for de teoretiske udregnede årsforbrug, anvender Grundejerforeningen DFF`s procentfordeling, som kan læses på foreningens hjemmeside www.strandgaardsparken.dk.

 

Nedenfor angives det udregnede normalårsforbrug som anvendes:

 

Badeværelse: årsforbrug                          8,6 GJ

Gæstetoilet: årsforbrug                          5,1 GJ

Entre: årsforbrug                          9,0 GJ

 

 

Håndklædetørrer : årsforbrug                          6.7 GJ

 

Håndklædetørrer bliver som standart afregnet med 6.7 GJ men grundejerne kan få den opmålt af Ista Clorius mod betaling, og så betale efter det som Ista Clorius kommer frem til. Den skal monteres med en circonventil. 

Overgangsbestemmelser:

 

 

 

12.    I forbindelse med ”lovliggørelse” af etablerede anlæg fastlægges eventuelle
overgangsbestemmelser til enhver tid af bestyrelsen.

Bestyrelsen skal dog følge det i godkendelseskriterierne anførte.

 

 

13.    Udestue:

 

Der må ikke på nogen måde monteres en fast energikilde i udestuen, dvs.

gulvvarme på el eller vand, fjernvarmeradiatorer, samt brændeovne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venlig Hilsen

Bestyrelsen

0

Din varekurv