Parkeringsbekendtgørelse 2014

Nedenstående bekendtgørelse er hentet på Ishøj kommunes hjemmeside og gengives på grundejerforeningens hjemmeside til almindelig orientering, idet Strandgårdsparkens stamveje er omfattet af bekendtgørelsen. I tvivlstilfælde skal politiet kontaktes.

 

Parkering af lastbiler

Det er alene tilladt at parkere lastbiler over 3500 kg samt campingvogne m.m. natten over på de afmærkede pladser ved Broenge (2 stk.), Vejleåvej (ca. 20 stk.).

 

Bekendtgørelse om parkering i Ishøj Kommune

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1, jf. § 92c, stk. 4, har Ishøj Kommune med samtykke fra Københavns Vestegns Politi truffet følgende bestemmelse om parkering på offentlige kommunale veje og på de private fællesveje, hvor kommunen er vejmyndighed: 

 

§ 1 Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser, autocampere m.v.), påhængs-køretøjer (trailere, campingvogne m.v.), motorredskaber og traktorer må i tidsrummet kl. 19.00 – 07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.

 

Stk. 2: Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 2.000 kg dog parkeres i indtil 24 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. 

 

§ 2 Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

 

§ 3 Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121. 

 

§ 4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. marts 2014. Samtidig ophæves tidligere udstedte lokale standsning- og parkeringsbestemmelser.

 

MEDDELELSE

I henhold til færdselslovens § 28, stk. 2 må STANDSNING eller PARKERING kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre befærdet vej og vej med ensrettet færdsel kan standsning eller parkering dog ske i venstre side. Ved standsning eller parkering skal køretøjet anbringes i vejens længderetning ved kørebanens yderkant eller om muligt uden for denne. Ved standsning eller parkering på parkeringsplads, som uden for tættere bebygget område er anbragt i umiddelbar tilslutning til vejen, skal føreren så vidt muligt benytte parkeringsplads, der er beliggende til højre i færdselsretningen.

 

I Glostrup Politikreds vil håndhævelse af forbud mod standsning og parkering i vejens venstre side ved pålæggelse af parkeringsafgift alene finde sted på gader og veje, ad hvilke der foregår bustrafik i rutefart, bortset fra veje med ensrettet færdsel.

POLITIMESTEREN I GLOSTRUP, den 19. juli 2004

 

Tomgangsregulativ

Københavns kommune, Frederiksberg kommune og samtlige kommuner i Københavns Amt (herunder Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner) har med virkning fra den 1. juli 1990 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 16. december 1982 og senere Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 366 af 10. maj 1992, kapitel 6, § 15, vedtaget et regulativ om holdende motorkøretøjers tomgang.

  • Holdende motorkøretøjer må herefter have motoren i gang i højst 1 minut.
  • Regulativet gælder for: personbiler, varevogne, busser, lastbiler, motorcykler og knallerter.
  • 1-minutsreglen gælder ikke, når køretøjet holder i trafikkø eller så længe motorkraften er nødvendig for at bruge køretøjet efter dets funktion. Det kan f. eks. være skraldevogne, udrykningskøretøjer og af- og pålæsning af køretøjer med egen kran eller lift.
  • Overtrædelser af regulativet straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.

Link til færdselsloven

0

Din varekurv