Deklaration

Deklaration af  22/1-73
med senere tillæg af
21/9-73 og 27/8-74

D E K L A R A T I O N

Undertegnede Danske Fabrikshaller A/S, Næstved, som er ejer af ejendommen matr. nr. 18 a, 18 b og  18 e samt 9 fz Ishøj by og sogn, som er bebygget med 490 gårdhuse, deklarerer herved følgende forpligtelser, som skal pålægges de nævnte ejendomme for egen og alle efterfølgende ejeres besid-delsestid, og som vil være at tinglyse servitutstiftende på de ovennævnte ejendomme:

 

Gyldighedsperiode

1.     De i nærværende deklaration fastsatte bestemmelser har gyldighed inden for det på vedhæftede kortbilag indrammede område, der omfatter ejendommen matr. nr. 18 a, 18 b og 18 e samt 9 fz Ishøj by og sogn.

 

Udstykning – ophævet ved lokalplan 1.17

Bebyggelse –  ophævet ved lokalplan 1.17

 

Brandmure

5.     Den i skellet mellem rækkehusene opførte fællesmur er i henhold til byggemyndighedernes krav opført som brandmur, og der påhviler ejerne af husene stedse at vedligeholde disse mure i deres nuværende stand, hvorfor der ingensinde må ske gennembrydning af disse i strid med bygnings-lovgivningen. Udgifterne til brandmurens vedligeholdelse påhviler ejerne af de tilstødende ejendomme med halvdelen hver, medmindre opståede skader udelukkende skyldes den ene part, i hvilket tilfælde vedkommende alene skal afholde udgifterne. I tvivlstilfælde afgør kommunal-bestyrelsen skyldens placering

 

Benyttelse

6.      Brugeren af en ejendom skal benytte denne således, at den ikke ved støj, røg, støv, lugt, rystelser, ved sit udseende eller på anden måde efter Torslunde-Ishøj kommunes skøn er til gene for de omboende. Specielt må der ikke være dyrehold på ejendommen, bortset fra hund, kat og almindelige stuedyr.

7.      Ejendommen må kun benyttes til helårsbeboelse for én  familie eller et antal personer, hvor antallet ikke overstiger én person pr. husrum. Dog er fremleje tilladt.

På ejendommen må ikke være butik, udsalg, fabrik, værksted, vognmandsforretning, oplagsplads eller drives nogen erhvervsvirksomhed, bortset fra virksomheder, som almindeligvis forefindes i beboelseslejligheder, og kun når det efter Torslunde-Ishøj kommunes skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af boligkvarter brydes.

Skiltning må kun ske med kommunens godkendelse.

 

Udhuse

8.      Til hver gårdhus hører ubetinget brugsret til et nærmere betegnet rum i de på fællesarealerne opførte udhuse, og ingen ejendom kan sælges uden denne brugsret, ligesom de enkelte ejere ikke kan afhænde brugsretten til andre senere.

 

Hegn og have – ophævet ved lokalplan 1.17

Parkering – ophævet ved lokalplan 1.17

 

Tagrender og nedløb

12.      Vedligeholdelse af tagrender og nedløb, der ligger udenfor matrikelgrænsen på naboejendommen skal vedligeholdes af den ejer, der har de pågældende tagrender og nedløb beliggende på sit matr. nr. Tagrender og nedløb, der vender mod fællesarealer og stier, veje m.v. skal vedligeholdes af den ejer, på hvis hus tagrenderne og nedløbene er opsat. Efter vedtagelse på en generalforsamling i grundejerforeningen skal det dog kunne aftales, at vedligeholdelse af alle tagrender og nedløb skal forestås af grundejerforeningen.

 

Fjernsynsantenner  – ophævet ved lokalplan 1.17

 

Veje, stier og fællesarealer m.v.

14.     Ejeren  skal renholde, snerydde og gruse arealer med fast belægning indtil 2,5 m. fra indgangsfacaden ud for sit eget hus. Renholdelse, vedligeholdelse, snerydning m.v. af områdets tilkørselsveje, vej- og stianlæg, torve, fællesarealer samt p-pladser m.v. udføres af grundejerforeningen på medlemmernes vegne. De i bebyggelsen udlagte fællesarealer og fællesanlæg er forbeholdt grundejernes benyttelse og skal vedligeholdes i den af de nuværende ejere anlagte stand og udformning, som kun må ændres med den påtaleberettigedes samtykke.

 

Færdselsret m.m.

15.      De på kortbilaget viste veje og stier skal tjene til adgang for samtlige grunde inden for deklarationsområdet og skal herudover være tilgængelige for offentlighedens færden. Eventuel skade på stianlæg, veje og fællesarealer m.m. forårsaget af kørsel med ambulancer og andre katastrofekøretøjer skal bekostes af den ejendom, hvortil den pågældende kørsel har fundet sted.

 

Oversigtsarealer

16.     Det påhviler de til enhver tid værende ejere af de arealer, som på kortbilaget er angivet som oversigtsarealer, at drage omsorg for, at der derpå – hverken varigt eller midlertidigt – anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 1 m. over en flade gennem de tilstødende veje eller stiers midterlinier

Bestemmelsen gælder ikke sne.

 

Vandforsyning

17.     Grundejerne er pligtige at aftage deres vandforbrug fra det offentlige vandværk med deraf følgende rettigheder og forpligtigelser. Vandværket har til enhver tid ret til adgang til de på såvel grundene som vej- og sti- og friarealer anbragte vandledninger og stophaner, samt ret til de fornødne reparationer og fornyelser, jfr. De til enhver tid gældende vedtægter for vandværket.

Vandafgiften beregnes på grundlag af det samlede forbrug i hele bebyggelsen og opkræves hos ejeren af varmecentralen. Denne foretager uden udgift for vandværket en fordeling af vandafgiften mellem ejendommene med lige store parter. Institutionerne betaler dog efter målerforbrug.

 

Elektriske installationer

18.     Til den elektriske installation inden for de enkelte blokke er anvendt fælles stik- og måleledninger. Udgifterne ved eventuel reparation af disse fordeles ligeligt mellem de ejendomme, der forsynes fra de fælles ledninger.

El-installatøren og el-værkets repræsentanter har ret til adgang til ejendommene til nødvendig eftersyn og reparationer af de i ejendommene anbragte ledninger og øvrige el-installationer.

 

Forsynings- og afløbsledningers vedligeholdelse m.v.

19.     Alle fælles forsynings- og afløbsledninger, det være sig vand-, kloak- og el-ledninger, herunder vejbelysningsledninger, samt varme- og varmtvandsledninger, telefonledninger og fjernsynsantenneledninger, skal tilhøre grundejerforeningen, medmindre de nævnte anlæg tilhører eller senere overtages af offentlig myndigheder, NESA eller lignende institutioner, og i øvrigt uanset om de er placeret på eller i veje, stier, fællesarealer eller hos de enkelte pacelejere. Vedligeholdelsen af samtlige foran opregnede ledninger påhviler de, der i henhold til den foran bestemte er ejere af ledningerne. Større planter eller lignende må intetsteds anbringes så nær ved de ovennævnte ledninger, at de gennem deres vækst kan befrygtes at ville skade ledningsanlæggene eller vanskeliggøre og fordyre reparationer af ledningerne. Såfremt sådan beplantning foretages, kan den af grundejer-foreningen fordres fjernet. De af grundejerforeningen eller de fornævnte offentlige myndigheder eller institutioner bemyndigede teknikere og hjælpere skal til enhver tid have adgang for vedligeholdelse og renholdelse af samtlige ledninger, uanset hvem disse tilhører, eller hvor de findes, når det måtte være påkrævet. Såfremt opgravning eller lign. af ledningerne er nødvendig for kontrol eller reparation, skal forsvarlig efterreparation foretages og bekostes af den, der i henhold til det foran bestemte er ejer af ledningerne.

Vedligeholdelse af stikledninger påhviler den enkelte grundejer.

 

Børneinstitutioner

20.     Børneinstitutionerne er opført af Danske Fabrikshaller A/S og udlejes af dette selskab og fremtidige ejere af parcellen til Torslunde-Ishøj kommune.

Skellene mellem varmecentralen og børneinstitutionerne skal forblive som blinde skel i marken, og børneinstitutionerne skal have ret til færdsel over varmecentralens udenomsareal samt til benyttelse af skarnkasserne på denne, ligesom varmecentralen skal have ret til fornøden færdsel over børneinstitutionernes udenomsareal.

 

Varmecentralen

21.     Såfremt varmecentralen udstykkes som en selvstændig ejendom skal grundejerforeningen på anfordring tage skøde på denne.

 

22.     Udgået

 

Grundejerforeningen

23.     Samtlige ejere af ejendomme, der omfattes af nærværende deklaration, er pligtig at være medlemmer af den grundejerforening, der skal stiftes på anfordring af Torslunde-Ishøj kommune eller Danske Fabrikshaller A/S, der skal forestå stiftelsen af foreningen, når der er solgt 20 huse. Vedtægterne skal indeholde hjemmel til at påligne og opkræve kontingent hos de enkelte grundejere af en sådan størrelse, at foreningen altid er i stand til at bestride foreningens opgaver og afholde de dermed forbundne udgifter. Torslunde-Ishøj kommune er ikke pligtig at være af grundejerforeningen som ejer af arealer til offentlige formål, herunder børneinstitutioner.

Foreningens opgave skal hovedsagelig være at varetage grundejernes interesser i en fælles administration af alle fælles anlæg, herunder varmecentralen, vedligeholdelse af fælles anlæg, ledninger m.v. Grundejerforeningen skal forestå og bekoste vedligeholdelse og renholdelse, herunder grusning i glat føre samt rydning for sne, af parkeringspladser, veje, stier og torve.

Strømforbrug til belysning af veje og stier betales af grundejerforeningen. Grundejerforeningen skal forestå driften af den til bebyggelsen hørende varmecentral med alle dertil hørende anlæg.

Foruden de af nærværende deklaration omfattende ejendomme, der er pligtig at aftage hele forbruget af varme og varmt vand fra varmecentralen, er grundejerforeningen forpligtet til at levere varme og varmt vand til de på området opførte børneinstitutioner til samme enhedspris, som de øvrige aftager af varme og varmt vand, samt, hvis det ønskes af Danske Fabrikshaller A/S, efter samme retningslinier også til andre ejendomme i området. Den samlede udgift, der skal fordeles på forbrugerne, skal omfatte såvel udgifterne til brændselsforbrug i varmeperioden, som driften af de nødvendige pumper, ventilatorer, stokere og automatik samt udgifter til varmemester, varmeingeniør og udfærdigelse af varmeregnskab m.m. – Endvidere skal varmeregnskabet medtages samtlige reparationer- og fornyelsesudgifter, i det omfang disse udgifter ikke kan dækkes af tidligere foretagne henlæggelser, i hvilken forbindelse bemærkes, at der i varmeregnskabet skal medtages de fornødne beløb til afskrivning på anlægget med tilhørende kedelanlæg, installationer, hovedledninger, kanaler m.v. efter sædvanlige regnskabsmæssige principper, hvorved bemærkes, at varmecentralen med de til denne hørende ledningsanlæg m.v. er etableret med henblik på at skaffe forbrugerne billigst muligt varme og varmt vand, således at varmecentralen ikke skal give forretningsmæssigt overskud til ejerne.

Den nuværende ejer, Danske Fabrikshaller A/A, er berettiget til at give møde på de af grundejerforeningen afholdte generalforsamlinger, men er ikke pligtig at være medlem af foreningen.

 

24.     På anfordring er grundejerforeningen pligtig at tagge skøde på samtlige tilkørselsveje, veje, stier, torve, fællesarealer m.v. og alle og alle derpå værende indretninger, som de nuværende ejere overdrager vederlagsfrit til grundejerforeningen, senest når hele arealet, der er omfattet af nærværende deklaration, er fuldt udbygget. Foreningen er pligtig at overtage ethvert vejbidrag, som ved udvidelse eller lignende af de allerede eksisterende veje måtte blive pålignet en eller flere parceller indenfor foreningens område.

 

Servitut og pant

25.     Til sikkerhed for grundejerforeningens betaling af samtlige i denne deklaration omhandlende udgifter vil nærværende deklaration være at lyse pantstiftende i hver af de under udstykningen hørende gårdhusparceller til fordel for grundejerforeningen for et beløb på kr. 4.400,- skriver firetusindefirehundrede kroner pr. parcel, således at de samlede pantsikrede beløb udgør kr. 4.400,- gange antallet af gårdhusparceller, 490 eller i alt kr. 2.156.000.-.

Når udstykningen i parceller er approberet af Landbrugsministeriet, skal denne pantstiftende forpligtelse fordeles på hver enkelt af de 490 gårdhusparceller, således at hver kun hæfter for kr. 4.400.-, og grundejerforeningen er forpligtet til at meddele den hertil nødvendige kvittering. Såfremt grundejerforeningen på tidspunktet for approbationen ikke skulle være stiftet, er Danske Fabrikshaller A/S bemyndiget til at meddele den nødvendige kvittering til fordeling af beløbene.

Panteretten for kr. 4.400,- skal i enhver ejendom respektere dels pantebreve til Forenede Kreditforeninger af almindelig og særlig realkredit samt sparekassemidler, herunder også tillægslån og kontantlån med bestemmelser om særlig indfrielsesmåde for et samlet beløb op til kr. 3000.000,-og dels de sælgerpantebreve, som i forbindelse med første parcelkøbers køb af ejendommen fra Danske Fabrikshaller A/S måtte blive udstedt til dette selskab for et beløb op til kr. 150.000,-.

På grund af den i nærværende paragraf indeholdte pantstiftende forpligtigelse vil nærværende tillæg til deklarationen være at stemple med ½% af det ovenfor opgjorte beløb kr. 2.156.000,- eller med kr. 10.780,-, med fradrag af de til den oprindelige deklaration anvendte kr. 25.- til stempling, altså netto med kr. 10.755,-.

 

Påtaleret

26.     Påtaleberettiget vedrørende nærværende deklaration er

a)   Torslunde-Ishøj Kommune,

b)   Danske Fabrikshaller A/S, så længe selskabet ejer nogen ejendom, der omfattes af

deklarationen,

c)   Grundejerforeningen.

 

Torslunde-Ishøj kommunalbestyrelse fortolker i tvivlstilfælde alene med bindende virkning for såvel grundejerforeningen som den enkelte grundejer deklarationens bestemmelser.

Dispensation og lempelser, som ikke ændrer kvarterets præg, kan meddeles af Torslunde-Ishøj kommunalbestyrelse. Grundejerforeningen og ejerne af parceller kan ikke gøre indsigelse herimod.

 

Respektbestemmelser og stempel:

27.     Nærværende deklaration respekterer alle på ejendommen nu tinglyste hæftelser, servitutter og andre byrder, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Deklarationen respekterer endvidere alle lån af offentlige midler eller sparekassemidler og 2. og 3. prioritetslån i realkreditinstitutioner eller sparekasser, herunder forsikringsgaranterede tillægslån og kontantlån med bestemmelser om særlig indfrielsesmåde.

0

Din varekurv