Referat af bestyrelsesmøde 19. august 2009

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Herved indkaldes til bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken onsdag den 19. august 2009 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

 

Afbud: Leon

Kaffe/Te: Bjarne

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 6.5. er godkendt. Ref af 17.6. har ikke været i cirkulation pga. ferie.

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Parkering i en gård – En grundejer optager dagligt fem parkeringspladser. Kontoret har fået flere klager over hans parkering.

 

2.2. Den kommende generalforsamling – Vi skal have lavet forslagene til generalforsamlingen. Fx skal der være sommerfest hvert år? – I kommende nyhedsbrev, skal der stå datoen for sidste frist for indkomne forslag til generalforsamlingen. Og selvfølgelig også datoen for generalforsamlingen.

Regnskabsmøde med Snoer d.7.9.

 

3. Dyssegårdsparken-invitation – Vi vil gerne besøge dem 27. september 2009

 

4. Skurgangsforsikring, hvad erstatter vi/hvornår – Vores skurgange er ikke forsikret, da denne forsikring vil være meget dyr. Flere grundejere har haft vandskader i deres skure, og hvis det ikke er pga. manglende vedligeholdelse fra grundejerforeningens side, dækker de forskellige grundejeres forsikring. Hvis det er vores skyld, skal vi måske dække skaderne. En aktuel sag er, at et stoppet nedløbsrør har forårsaget, at en grundejers ting er blevet ødelagt. Hvis et forsikringsselskab var blevet indblandet, ville de ikke have dækket det, da de ikke dækker skader fra nedløbsrør. – Vi skal fastsætte nogle retningslinier for, hvad vi skal dække og hvor meget. Måske skal der sættes net for nedløbsrørene, for børnene smider mange ting ned i rørene. – Johni vil undersøge, om grundejerforeningen har ret til at frasige sig erstatningsansvaret, selv om det kan skylde manglende vedligeholdelse.

 

5. Ny kommuneplan i høring – En grundejer har sendt og os noget om kommuneplanen og trafik omkring vores bebyggelse. Han vil gerne have begrænset trakikken i T-krydset Ishøj Boulevard- Ishøj Søvej. Han har fået et pænt brev fra Pernille.

 

6. Meddelelser fra interne udvalg

 

6.1. Økonomiudvalg

6.1.1. Status – Regnskabet 08/09 bliver taget på næste møde

 

6.1.2. Aftalekonti…- Nordea har sænket renten på aftalekontoen igen. Den er nu faldet fra 3,8 % til 1 % på 1 år, Danske Bank tilbød 1.5% første juni, nu er renten på 0,8 – Måske skal vi på et tidspunkt sætte vores penge i en lille bank. I hvert fald er det noget, vi skal have med i vore overvejelser.

 

6.2. Personaleudvalg

Ferien er afviklet uden problemer. Simon Friberg har været ansat deltids i løbet af sommeren, er nu ophørt.

 

6.2.1. Sag vedr. manglende refusion af sygedagpenge. Sagen er anket, men det ser ud til at vi taber den, da medarbejderen ikke har indsendt papirer rettidigt.

6.2.2. Ny planlagt operation, forventet varighed 5 dage.

 

6.3. Varmeudvalg

6.3.1. Status vandtab v. Bjarne – juni 5.1 kubikm, i juli 4,8 kubikm. Det er pænt lavt, og ind imellem rykker tallet sig slet ikke, så der er ingen utætheder.

 

6.3.2. Brunata – De kommer i uge 40 og begynder at sætte nye radiatormålere op. Kontrakten er på plads, og alle grundejere har fået et foreløbigt brev om tidspunktet. I det endelige brev til grundejerne med en aktuel dato, skulle der gerne stå, hvor lang tid det cirka vil tage at skifte målerne ud.

 

6.3.3. Renovering af gulv – Aftalen er kommet på plads mht. renovering af grundejerens gulv.

 

6.3.4. Gulvvarme – John Christensen har skrevet til Bjarne. Bjarne har bedt John om at udregne varmeforbruget på de kvadratmeter rør, grundejeren har i gulvet i spisestuen. De skal lave en anden GJ beregning. Grundejeren har endnu ikke hentet en circonventil på kontoret, og John mener ikke, at deres installation er lovlig, før de har sat den i. – Bjarne kontakter grundejeren.

 

6.3.5. Status forløb – Vi er lidt i tvivl om hvad vi besluttede med hensyn til etablering af målere på det varme vand. Vi er enige om at vi besluttede de skulle etableres, men ikke om vi besluttede hvornår. Det må vi så officielt beslutte på et kommende møde. Og så skal vi være OBS på at ref. er fyldestgørende.

 

6.4. Ansøgningsudvalg

6.4.1. status

 

6.4.2. En grundejer har trukket forslaget til gårdsiden tilbage, men vil gerne have sprossevinduer på havesiden – Vedtaget. Bestyrelsen har ingen indvendinger mod at der etableres sprossevinduer på haveside, men det skal godkendes af TMU. Ligeledes skal grundejeren være opmærksom på, at vinduerne ikke er lovlige hvis der senere hen etableres udestue.

 

6.4.3. Farver-kommunen – En grundejer har sendt endnu et brev, hvor han ikke er enig med bestyrelsen i forhold til farvevalg på gårdsiden. Pernille og Bjarne vil holde et møde med ham.

 

6.4.4. Vi venter med at gøre mere ved farver på gårdsiden, til vi har set, hvordan kommunen følger op og behandler klagerne(2 stk.)

 

 

6.5. Vedligeholdelsesudvalg

6.5.1. Regnvandsbrønde. – Det kunne være en god ide, at brøndene blev renset så sent på året som muligt. Så de sidste blade o. lign. kan blive fjernet.

 

6.5.2. Beplantning/Bøgelunden – Kommunen har åbnet for dialog om nye muligheder for alligevel at beplante Bøgelunden. Vi beder Erling Skovgård om et møde. Hvis der ikke kommer noget ud af det, vil vores advokat kræve, at vi får de penge tilbage, vi har betalt for beplantningen.

 

6.5.3. Grøn entreprise/kommunen – Kommunen havde ikke klippet de lange bede langs endegavlene i Popellunden, men nu er sagen bragt i orden – Grøn entreprise skal fremover kun klippe en gang om året. Det skulle være nok.

 

6.5.4. Stolpe til nøgleboks – Bettina har haft nogle problemer med at finde en stolpe til en rimelig pris. Men heldigvis har Pernille fundet en hjemmeside med forskellige stolper. Bettina arbejder videre med sagen.

 

6.5.5. Mariehønse bump. Jette har lavet et forslag. Og der ville bestyrelsen ikke have dem, så Jette laver et nyt.

 

 

6.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

6.6.1. Back-up problemer – Der er ingen problemer alligevel; der tages back-up dagligt, den bliver blot ikke sendt pr. mail.

 

7. Særlige opgaver

7.1. Sortering af arkiv

 

8. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

8.1. Fastelavnsudvalg

8.1.1. For tidligt –

 

8.2. Legepladsudvalg

8.2.1. Evaluering af gårdprisen – Bestyrelsen havde vedtaget, at der skulle vælges tre gårde, der skulle have præmier for pæn helhed. Legepladsudvalget har været ude og se på legepladser, men de syntes ikke, at nogen legepladser var gode nok til en pris. Begrundelsen var, at ingen havde lavet nye tiltag. Det var dog en misforståelse, da kriteriet var, at gården skulle være pæn. Pernille har holdt et møde med legepladsudvalget, hvor der blev enighed om, at der skulle besluttes hvilke tre gårde, der var vindere. Legepladsudvalget valgte tre gårde ud, og de fik deres præmie ved sommerfesten. Det var en succes – Forslag: Skal vi fortsætte med konkurrencen på nuværende eller ændret form. Beslutning: Ja. – Begrundelse: Mange har hentet penge på kontoret til forbedringer af deres legepladser, og mange steder er der sket noget. Forhåbentlig vil det fortsætte fremover. Forslag. Nye former for vindere. Fx Den flotteste gård, Den gård hvor der er sket en masse, Den gård, der er bedst vedligeholdt osv. Beslutning: Vi bestemmer kriterierne for vinderne på bestyrelsesmødet i januar. – Vi håber, at der vil ske noget i gårdene fremover.

 

8.3. Sommerfestudvalg.

8.3.1. Evaluering af sommerfesten – Det var en fin fest med god musik. Hele arrangementet var vellykket – Men der er alligevel en del, der skal laves anderledes. Det er ikke en fest for børnefamilier. Der er rockmusik og medbragt mad. Men ikke noget for børn. Tidspunktet er samtidig med kræmmermarked, skolestart og mange er ikke færdig med sommerferien. Musikken spillede til 4.30, og det er ikke i orden for de stakkels naboer. Mange talte med Pernille om et andet koncept.

 

Mange sagde, at festen skal holdes hvert år, og ikke hvert femte eller hvert andet år. Mange vil også gerne have noget for børnene, lege el. lign, og måske en hoppeborg – Sommerfestudvalget kommer med deres evaluering inden næste bestyrelsesmøde – I bestyrelsen er der enighed om, at sommerfesten er en god ide, men den skal ikke finansieres af grundejerforeningen. Festen kunne holdes på den måde, at man ved køb af billetten bestemmer, hvor meget man vil være med til. Fx én pris for bare at være der (til udgifter til telt osv. ), én pris for mad osv. – På næste bestyrelsesmøde skal vi finde ud af, hvilket forslag vi vil stille på den kommende generalforsamling.

 

 

9. Eventuelt

 Det er dyrt at printe alt det ud, vi får fra kontoret. Vi skal printe papirerne ud i sort, og vi har ret til at få en ny sort printerpatron en gang imellem.

 

Mødet sluttede 22.19

 

Referat Jette Malling

0

Din varekurv