Referat af bestyrelsesmøde 17. juni 2009

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken onsdag den 17. juni 2009 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

Afbud:

Kaffe/Te: Pernille

Dagsorden:

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 8.4. og 6.5.? Desværre nej. Jette trykker referaterne plus markvandringsreferatet, og giver dem til Bente, der sender dem i cirkulation

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Klage fra en grundejer over ny regning(tagplader). – Grundejeren reagerede ikke på den første skrivelse, men først på den anden. Kontoret kan dokumentere regningen, så grundejeren har ingen sag. Pernille skriver brev til ham.

2.2. flere indbrud, ny version. – En grundejer har haft indbrud 14-4. der er blevet observeret, at nogle mænd har gået med river ude i stamvejsbedet. Enten er det Park og Vejs mænd, eller også er det nogle fupmænd. Vi tjekker P og V.

3. Evaluering Loppemarked. Fint fremmøde, og mange gæster. Og dejligt vejr. Johni og Jette ryddede op (Johni kørte i traktoren og stakkels Jette måtte gå med trækvognen) – Vi skal lave den aftale med stadeholderne, at de kun kan få ét bord. Hvis der så er ledige borde, kan der deles ud, når vi er sikre på, at der ikke kommer flere. Grundejerne kan selvfølgelig selv tage ekstra borde med. Som et socialt arrangement, er det fint. – Næste år skal vi se på økonomien for grill og drikkevarer i forhold til, at en gård overtager salget. I år fik gården pølser og tilbehør gratis. – Pernille havde lagt en annonce ind på ”det sker i Ishøj.dk”. Hun havde også sørget for lejlighedsbevilling. Det skal man have, når man reklamerer udad til.

 

4. Besøg af Dyssegårdsparken. – Det var et fint besøg. Gæsterne fik meget ud af besøget, men de har også meget, vi kan få glæde af at høre om fra dem. Den foreløbige aftale er, at Dyssegårdsparken sender deres ansatte hertil, så de kan tale med vores ansatte. De vil også gerne have os på besøg til efteråret – Jens, Bøg 80 skal have en hilsen med en flaske, fordi han åbnede sin have og sit hus for alle os.

 

5. Kommunemøde. Mødet blev holdt i en positiv stemning, og en pæn imødekommenhed. Dog fik vi at vide, at de ikke var så glade for henvendelserne fra de grundejere, der har fået breve fra os om farver på gårdsiden. Da måtte vi fortælle dem, at vi sidste års møde indgik en aftale om, at Jette skriver breve til grundejerne, for så at videregive sagen til kommunen, hvis træværket ikke er den rigtige farve. Problemet er, at kommunen har talt med en grundejer, og har rådgivet ham ud fra hans version af sagen, uden at kontakte kontoret for at høre, hvad sagen handler om. Den aktuelle sag er desværre nok en følge af, at der igen, igen er kommet en ny ansat i afdelingen.

Alle positive bemærkninger sluttede med, at det ikke blev i dette regnskabsår. Det er jo valgår i år, men vi får nok både komprimatorerne og mariehønsebombene. Der vil nok blive gjort noget ved stoppestedet ved 400 S stoppested på Ishøj Parkvej. Måske kan selve stoppestedet blive flyttet. Erling S-H begyndte også at tale om nogle solitaire buske ved gavlene i Bøgelunden.

De parkeringsregler vi er underlagt er sådan, at det er kommunen der er øverste vejmyndighed og ikke politiet. Det er ikke så godt, for kommunen har ikke de store sanktionsmuligheder. Måske skal vi overveje at have et privat P-korps, men det tager vi ikke stilling til endnu.

 

6. Datoer for møder i efteråret.

Herunder fastsættelse af generalforsamlingen (Snoer er på ferie 14.11. og måneden ud), samt evt. julearr.

Generalforsamling 9-11-2009 kl. 18.30 – på Strandgårdsskolen

Bestyrelses møder:

19-8-2009

02-09-2009

23-09-2009 – budgetmøde

07-10-2009

28-10-2009 – et måske møde, hvis vi har brug for det

02-12-2009 første bestyrelsesmøde i den ”nye” bestyrelse

15-11-2009 julemarked

Vi holder julefesten hjemme hos Pernille lørdag 21-11-2009

 

 

7. Meddelelser fra interne udvalg

7.1. Økonomiudvalg

7.1.1. Status – v. Leon. Leasing på Holderen og Egholm er slut, og vi har overtaget maskinerne. Der er ingen særlige bemærkninger til regnskabet. Vi kommer sandsynligvis ud med det underskud på regnskabet, som vi har regnet med, pga. af de store reparationer, vi har foretaget dette regnskabsår.

7.1.2. 60.000,-kr.modtaget for kopimaskine? – Pengene er modtaget, men når regningen er ekskl. Moms, skal vi også have moms på beløbet. Vi skal have 15.000 kr. oven i. Så det følger Pernille op på.

7.2. Personaleudvalg

7.2.1. Afholdt MUS med Bente. Herunder lønforventning. Denne imødekommet.

7.2.2. Pga. operation er medarbejder endnu ikke tilbage på fuld kraft. Simon er ansat for fire uger ad gangen. Han maler legeredskaber og lignende.

7.2.3. Betina og Peter er glade for at være her, og vi er også glade for dem. Hele bebyggelsen er blevet så PÆN, og Peter kan reparere mange ting, som vi før skulle have håndværkere til at ordne.

7.3. Varmeudvalg

7.3.1. Status vandtab v. Bjarne – 4,5 kubik spædevandstab

7.3.2. Brunata. – Bjarne og Johni holdt møde med Thomas fra Brunata. Vi får en fast kontaktperson på Brunatas kontor. En grundejer med godkendt gulvvarme skal ikke købe måler. Hvis en grundejer har gulvvarme, der ikke er registreret, skal de selv købe en måler. Udskiftning af fordampnings målere begynder uge 36 til uge 40. De kommer fra 8,00-11,00 eller 14,00 til 17.30 Det er en smed, der skal se på de grundejere, der har gulvvarme, men han skal ikke skifte målerne. Det ville være en god ide, at manden først så et hus med gulvvarme.

Når Brunatas folk skal skifte varmemålerne, ser de samtidig efter, om der er nogen uregelmæssigheder ved radiatorerne eller mangel på samme. Hvis grundejeren har en ikke registreret gulvvarme, skal de selv betale for den nye måler, ca. 5000 kr.

Den samlede udskiftning af fordampningsmålere og gulvvarmemålere koster 1.3 mill inkl. Moms. – Vi skal skrive i et nyhedsbrev, at de grundejere, der har lovlige installationer, får målerne udskiftet på grundejerforeningens regning.

7.3.3. En grundejer har varme i udestuen. Huset er sat til salg, og der stod i annoncen, at der var varme i gulvet i udestuen. Vi meddeler kommunen, at huset har en ulovlig varmekilde idet det er el-varme og dermed ikke vedkommer grundejerforeningen, men kommunen vedr. bygningsreglementet.

7.3.4. En grundejer har dobbelt stregantal i stuen – Han har fået aflæst varmestreger, der er dobbelt så stort antal som sidste år. Næsten alle har bruget 10-12 streger mere, end sidste år. På den måde bliver fordelingen alligevel retfærdig.

7.3.5. Ny aftale. – En grundejer, der har fået gulvet brækket op pga. rørskade får igen slebet gulvet og får lagt en ny lak på, der skulle være i orden. De får to lag på. De skal selv sørge for at flytte møbler denne gang. Udgiften er på 8000 kr.

 

7.4. Ansøgningsudvalg

7.4.1. status – Jette tjekker farver igen

7.4.2. Klager over farvevalg fra to grundejere– Bestyrelsen havde en diskussion om farvevalg på gårdsiden. Vi er enige om, at farven på gårdsiden skal være sort. Hvis en grundejer ønsker en anden farve, skal det på som punkt på generalforsamlingen. Det er Lokalplanen, der dikterer, at al træværket mod gårdsiden skal være sort. Det får grundejerne at vide, når de køber huset. Og der har stået i adskillige nyhedsbreve.

7.5. Vedligeholdelsesudvalg

7.5.1. Gødning – Grøn entreprise gøder plænerne jf. tilbud.

7.5.2. Genbrugspladsen, belægning. Skal vi køre en sag eller bare lægge det om? – Fliserne er stadig ikke i orden, men vi kan ikke få kontakt med manden. Bygge Ankenævnet mener, at vi ikke kan komme i betragtning, da vi er en forening og ikke en privat person. Hvis vi kører en privat sag imod ham, vil vi sikkert vinde sagen, men så har vi vandproblemer i lang tid, da vi så ikke må gøre noget ved stedet. I stedet for kan vi få fliserne lagt om for max 30-40.000. – Vi havde en diskussion i bestyrelsen, om det er rimeligt, at vi skal bruge så mange penge på noget, som vi har betalt i forvejen. Desværre er det et stort problem, at vi ikke kan tage hele genbrugspladsens areal i brug nu. Den skulle have været klar for et halvt år siden. Vi endte med at mene, at Pernille kontakter advokaten og brancheorganisationen og spørger om, hvordan vi står i sagen. Hun mailer ud til bestyrelsen, om hvad hun finder ud af, så må vi tage det derfra.

7.5.3. Beskæring v. Grøn Entreprise. – Bettina mener 1 gang beskæring årligt er nok.- Grøn Enterprise mener, at de skal komme to gange om året, men det siger vi nej til.

7.5.4. Havelåge – En grundejer havde et lille hegn, der blev fjernet, da der skulle lægges nyt asfalt efter fjernvarmearbejdet. Derfor skal hegnet genoprettes. Vi sætter en havelåge op samtidig. Udgiften skal deles mellem varme- og driftsregnskab.

7.5.5. Oplæg Mariehøns i Bøgelunden – hvem vil? – Jette laver en tegning af Bøgelunden

7.5.6. Nøgleboks..- Benny har anskaffet en nøgleboks, der skal sidde på en betonklods ved genbrugspladsen, samt en der skal sidde ved kontoret. De er til brug for brandvæsnet.

7.5.7. Tyverialarm, kontakt til IVV. – Den var desværre ikke så effektiv, som vi havde håbet på. Der er nu opsat en ny fordeler, og vi skal aftale nærmere med IVV hvad de skal handle på og hvordan.

7.5.8. Skurvogn. – Vi er stadig på jagt efter en skurvogn, der er magen til den, vi har. Den behøver ikke at stå på hjul. Vi skal enten købe en ny eller renovere den, vi har, og det skal ske inden vinteren, for skurvognen er for sølle, som den er nu.

7.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

7.6.1. Intet nu

8. Særlige opgaver

8.1. Sortering af arkiv

 

9. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

9.1. Fastelavnsudvalg

9.1.1. Holder pause, men havde de lyst til at lave noget til Sommerfesten? – Det bliver ikke til noget, sommerfestudvalget ønsker ikke noget samarbejde.

9.2. Legepladsudvalg

9.2.1. Projekt pæn gård har bevirket, at mange har henvendt sig til kontoret. Der er indkøbt maling til skurgangene, og mange har spurgt, om forskelligt mht. gårdene. Leon indkalder snart udvalget. Det er vigtigt, at der både blive set på, hvilke gårde der generelt er pæne, og hvilke gårde der nu gør noget ud af det. Næste gennemgang bliver 1.7.

9.2.2. Løbende gennemgang – Nærmest alle legepladsredskaberne har skullet efterspændes. Det har personalet gjort. Gård 8 har et legeredskab, hvor der er et stort mellemrum ved noget tovværk. Leon ser på det. Personalet er i gang, har fundet flere problemer.

9.2.3. Sandkasserne ? – Advokaten siger, at det nuværende Noles ikke er det samme som det gamle Noles, fordi firmaet er købt op. Det nye firma har ikke de forpligtelser, det gamle firma havde. Derfor har vi ingen sag med vores rustne sandkasser – Efter sommerferien vil grundejerne får en udmelding om, hvad der skal ske med sandkasserne.

 

9.3. Sommerfestudvalg.

9.3.1. Leon ser på pris for forsikring af telt. Festudvalget vil have teltet fra om fredagen, men så skal der vagt på om natten. Leon har bestilt teltet til lørdag formiddag. Festudvalget har aftalt med gård 13, at de står for baren. Her kan bevillingen blive et problem. – Peer Larsen har givet Pernille et foreløbigt oplæg til invitation til sommerfesten. Festudvalget har besluttet, at der ikke skal serveres mad. Pernille tager kontakt til festudvalget og fortæller, hvor stort et overskud der skal være på drikkevarerne for at dække udgifterne, og at baren skal være lovlig i forhold til den lejlighedsbevilling, som Pernille er garant for.

 

10. Eventuelt

A+ – Ikke noget nyt

 

Mødet sluttede 22.33

Referat Jette Malling

0

Din varekurv