Referat af bestyrelsesmøde 8 .april 2009

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken onsdag den 8. april 2009 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

 

Afbud:

Kaffe/Te: Bjarne har lavet te og kaffe

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 11.2. og 11.3.? – Ja, og underskrevet

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Indbrud – Der har været to indbrud med to dages mellemrum. Det ene i garagen og det andet på varmecentralen. Der er ikke blevet taget noget, men alarmen lyder også meget højt. – Forsikringsselskabet anerkender skaderne.

 

2.2. Knallertkørsel – Vi har fået henvendelse fra flere grundejere angående knallertbude, der under megen larm, deler morgenaviser ud tidligt om morgenen. Grundejeren har klaget til budtjenesten, men har ikke fået noget ud af det. Vi skriver til distributionsselskabet og klager.

 

2.3. Mail angående kommunemøde, tung trafik og hurtig trafik – En grundejer mener, at der bliver kørt for hurtigt og med tung trafik på Ishøj Søvej og Ishøj Boulevard – Vi tager stilling til situationen på et senere møde. – Vi kan opfordre politiet til, at lave fartkontrol.

 

2.4. Tagpladesag – Nogle har betalt, nogle har endda vist kvitteringer på bortkørsel, hvilket ikke betyder noget i denne sag, da firmaerne skal kunne dokumentere bortskaffelse. Advokaten mener, at vi skal sende et nyt brev til de involverede grundejere. De tre grundejere, der har fået fjernet deres tagplader af Multiservice kan gå hen og blive sorteper i denne sag.

 

2.5.  A+ har overtaget TV kanalerne i Ishøj fra 1. maj 2009. Ishøj borgerne har længe spurgt om, hvad der skal ske indenfor tv-kanal systemet. Nu har A+ meldt ud. 22-4-09 er der et borgermøde om sagen. – Det er ret sandsynligt, at grundejerne vil ringe og spørge kontoret om, hvad der skal ske. Derfor er det en god ide, at vi selv ved noget om det. Benny sætter sig ind i det, og aftaler et møde med A+. Alle fra bestyrelsen kan deltage

 

2.6. Lene fra Dyssegårdsparken er blevet genvalgt som formand. Hun har en ny positiv bestyrelse, der gerne vil besøge os og se Strandgårdsparken. Vi inviterer dem en søndag formiddag i en ulige uge.  

 

3. Loppemarked – 17-5 – Vi sender en indbydelse ud to gange – Alle deltager undtagen Bjarne. Johni kører maskiner + bordene over på pladsen

 

 

4. Meddelelser fra interne udvalg

 

4.1. Økonomiudvalg

4.1.1. Status – v. Leon – Hvis vi ikke påbegynder nye tiltag, bliver der ingen problemer med regnskabet. – Mht. maskinerne, så beholder vi dem. Leasingaftalen udløber nu, og vi forlænger den ikke. Vi køber maskinerne, og i fremtiden kan vi selv vedligeholde dem. Nu har vi jo Peter, der kan klare de almindelige reparationer

 

4.1.2. Aftalekonto? Hvordan er forrentningen? Leon kigger mere på det…

 

4.2. Personaleudvalg

4.2.1. Sommerferie – Reglerne for personalets sommerferie har ikke været meldt godt nok ud, derfor fungerer sommerferieplanen ikke helt, som den skulle. Det skal rettes op på i fremtiden.

 

4.2.2. Operation udskudt – , og det er skidt i forhold til den kommende sæson. Vi skal derfor trække på Søren, eller anden timelønnet medarbejder, mens vi mangler arbejdskraft.

 

4.2.3. Personalet har fået deres nye arbejdstøj med logoer på. Det ser pænt ud

 

4.3. Varmeudvalg

4.3.1. Status vandtab v. Bjarne – Vandtab er 6,1 kubik. Efter de to utætheder er repareret har det set godt ud. Men en del grundejere har skiftet radiatorer uden at de har meldt det.

 

4.3.2. Fjernvarmearbejde, burde være afsluttet. – Den grundejer, der har fået noget repareret pga. fjernvarmearbejdet er tilfreds med, hvordan det ser ud ved deres hus.

 

4.3.3. Varmemøde m. John C og Brunata. – Mødet blev meget anderledes, end de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer havde ventet. Vi skal have energimålere på gulvvarme, så fremover skal alt ny gulvvarme have en måler med det samme. Skal vi også have målere på det varme vand? Vi har modtaget bekræftelse på vores opsigelse fra Ista Clorius. Bjarne har skrevet til Heinrich og har bedt om et møde. Bjarne og Johni finder ud af, hvad vi skal melde ud. Vi skal have skiftet varmemålerne hurtigst muligt.

 

4.3.4. Vi kører varmesagen i to etaper. Første etape: Vi har opsagt Ista, og vi skal fremover bruge Brunata. Radiatormålerne skal skiftes, og de kendte gulvvarmere skal have en Brunata måler på. Anden etape er, at vi skal have et tilbud fra Brunata på varmtvandsmålere. Når vi skal have måler på vandvarmerne, vil vi kunne opdage de gulvvarmer, der er i badeværelserne.

 

4.4. Ansøgningsudvalg

4.4.1. status

 

4.4.2. Hegnsag. Grundejeren har flyttet sit hegn. Grundejeren vil fra nu af kun tale med bestyrelsen gennem vores advokat. Der skal laves en opmåling af hegnets placering. Der er fastsat en dato.

 

 

4.4.3. En grundejers hegn var under diskussion – Bestyrelsen er ikke helt enig om, hvilken farve hegnet ud mod parkeringspladsen/stamvejen er. Den sorte farve er slidt, men det er brunt indvendigt, og det er grunden til, at grundejeren har fået et brev. Vi har ikke modtaget nogen klage fra grundejeren. – Vi havde en diskussion om, hvor meget grundejerforeningen skal blande sig i eller ikke, hvilken standard fx et hegn er. Der skulle gerne se pænt ud i Strandgårdsparken, men samtidig ejer grundejeren sit hus og have og kan derfor bestemme over det indenfor de vedtagne regler og deklarationer.

 

4.4.4. Grundejerne er begyndt at henvende sig for at få at vide, hvor de må sætte deres hegn. Det er positivt, for så kommer de ikke til at sætte det forkert, så de skal flytte det bagefter.

 

4.5. Vedligeholdelsesudvalg

4.5.1. Genbrugspladsen – udvidelse. – PEA byg, der skulle lægge de nye SF sten, har måttet lægge dem om to gange, fordi hældningen ikke var rigtig. Elektronikskuret er næsten færdigt. Vi har fået anbefalet, at skuret har hylder, så renovations manden kan tage de enkelte ting ned selv. På den måde kan han se, hvad det er. Hylderne er desværre ikke pæne. Det skal laves om. De store låger kan ikke stå åbne i blæsevejr, og derfor etableres skyderigler. Ellers er skuret pænt. Det ville blive dyrt at få taget det gamle skur ned, men Betina og Pernille havde en aftale om at få det gjort på en rimelig måde. Så skete det heldige, at nogle grundejere gerne ville have skuret, så de piller det selv ned. Personalet skal have et nyt skur til at være i, men det er svært at finde et, der ikke er kæmpestort. Peter mener, at han har set et, så det vil han undersøge.

 

4.5.2. Skurtage – opstart. D 15-4 går de i gang med skurtagene.

 

4.5.3. Bom ved Granlunden.- Pælene var rådne, så bommen væltede. Nu er der en ny bom.

 

4.5.4. Gødning af plæner. – Vi har fået et tilbud fra Grøn Entreprice. Vi har 30.000 M3 græsplæne, som vi kan få gødet for 15.000 kr. græsset er ret grimt. Vedtaget: Vi overlader til fagfolkene, hvornår de gøder, selv om det vil blive en overskridelse af regnskabet. Det er vigtigt, at græsset bliver gødet på det rigtige tidspunkt, så det kan blive pænt igen.

 

4.5.5. Ishøj kommune mener ikke, at de har nogen aftale om beplantning af stamvejen! Desværre har hverken kommunen eller grundejerforeningen den skriftlige aftale. Hvis den altså findes.  Men en mundtlig aftale er lige så bindene som en skriftlig, så nu skal tidligere bestyrelsesmedlemmer formulere deres opfattelse af aftalen.

 

4.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

4.6.1. Intet nu

 

5. Særlige opgaver

5.1. Sortering af arkiv – Pernille har sorteret arkivet, så nu ved hun i det mindste, hvad det består af.

 

 

 

 

6. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

6.1. Fastelavnsudvalg

6.1.1. Evaluering. – Budgettet er godkendt. Det er et fantastisk udvalg, der har holdt møde en gang om måneden indtil nu. Underholdningen til fastelavnsfesten er under overvejelse. Der var en mindre budgetoverskridelse, men det betyder ikke noget. Rigtig mange havde en god dag.

 

6.1.2. Ide. Vi skal holde en sommerfest for børnene. Vi kan holde den første til den officielle sommerfest, og så kan vi fortsætte med hvert år. Børnenes sommerfest skal være ”gammeldags” og fx indeholde sækkevæddeløb, skeløb og tovtrækkeri, og ligge sammen med Sommerfesten.

 

6.2. Legepladsudvalg

6.2.1. Kriterier for pæn gård? Legepladsudvalget var indstillet på, at vurderingen skulle omfatte både gården, husene og legepladsen. Det er det samme, som bestyrelsen havde besluttet – Vi fra bestyrelsen laver en fin skrivelse om præmisserne for konkurrencen. I skrivelsen skal der stå, at gårdene løbende bliver evalueret. Afgørelsen bliver 3-8-2009 og alle bedømmelserne kommer på hjemmesiden. Vinderne bliver kåret til sommerfesten.

 

6.2.2. Noles – sandkasser? Legepladsudvalget har undersøgt samtlige sandkasser. De har skrabet sandet af ved siderne af sandkasserne. Det er ikke alle sandkasser, der er rustne, kun de sandkasser, der er meget fugtige. Fra Teknologisk institut siger de, at sandet skal tømmes ud om vinteren. Dette har ikke været meldt ud fra Noles, så det kan vi ikke acceptere. Leon kontakter advokaten og hører, hvad han mener om sagen.

 

6.3. Sommerfestudvalg.

6.3.1. Behov for en lang debat om hvad der foregår. På forrige bestyrelsesmøde blev sommerfestudvalget og dets arbejde debatteret. Leon har efterfølgende talt med udvalget. Det er blevet meldt tilbage, at festudvalget vil have arbejdsro. Det er desværre det problem, at intet af udvalgets arbejde er dokumenteret. Fx er der ingen skriftlige aftaler om leje af telt, musik, kok til mad osv. Dette er ikke i orden. Bestyrelsen er ansvarlig for, at sommerfesten kan foregå på en forsvarlig og lovlig måde. Det er både teltlejen og forsikring osv., der skal være i orden. Festudvalget bestemmer musik, mad og underholdning, men det er bestyrelsen, der skal svare for regnskabet. Derfor skal det hele være med regning – Bestyrelsen er enig om, at hele planlægningen og afholdelsen af sommerfesten skal foregå med åbne budgetter og regnskaber.

 

7. Eventuelt

Sommerferie – Vi skal alle sammen melde til Bente, hvornår vi har sommerferie

 

 Bestyrelsesarrangement – nu skal alle melde til Leon, om de kommer med

 

Mødet sluttede 22.47

 

Referent

Jette Malling

0

Din varekurv