Referat af bestyrelsesmøde 15. april 2008

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 15. april 2008 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

Afbud: Ingen

Kaffe/Te: Jette Malling

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 4.3. – ja underskrevet og i orden

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Brev til grundejer. Vi har fået et brev fra grundejeren. Han bliver henvist til kommunen for at få defineret lokalplanen, via et pænt brev fra os.

 

2.2. Mail fra grundejer. De synes ligesom ovenstående, at andre grundejere ikke retter sig efter reglerne. Får også et pænt svar.

 

2.3. Grundejer; ønske om at få fjernet et bord fra en legeplads, men det er deres eget bord, så det må de selv stå for.

 

2.4. To grundejere har fået regninger tilsendt, men de har ikke betalt. Regningerne går til inkasso.

 

3. Møde med kommunen

   • Vi blev lovet asfalt på to stamveje – Fyrrelunden og Granlunden

 

   • Vi må ikke lave pølsebump ved enden af stamvejene, men vi må gerne stille nogle chikaner, og skal fremsende forslag til godkendelse.

 

   • Kommunen er i tvivl om hvem der ejer koldtvandsrørene, det undersøges nærmere. Vi fastholder at det gør de.

 

   • Kommunens holdning til vedligeholdelse af stamvejene (Bøgelunden) er ikke acceptabel. De vil gerne lægge græs på rabatterne. Det mener vi ikke, fordi vi vil have sammenhæng i området, og fordi græs vil lægge op til fodgængertrafik, samt hundeluftning.

Forslag: Vi fastholder, at vi vil have den lave beplantning med buske, og at vi igen betaler halvdelen af udgiften til planterne, forudsat at kommunen renser bedene i Bøgelunden ordentligt op denne gang – forslaget er Vedtaget og kommunen skal overholde aftalen om vedligeholdelse af stamvejene.

Der skulle foreligge en vedligeholdesesplan fra kommunen inde vi accepterer at betale halvdelen igen

 

 

4. Loppemarked

· Der er flere, der har bestilt borde

 

· Jan og Pernille har deres gårds grill med. Vi har pølser, brød, kylling og kartoffelsalat, som er købt af Ishøj Volley efter deres landsstævne denne week-end.

 

· Minus Bent og Leon – vi andre giver besked efterhånden.

 

· Vi indkøber ny køle/frys til centralen, da det gamle køleskab er no good, og vi ofte har brug for frysekapacitet ifm. arrangementer.

 

· Bytte-plantedag – Dette skulle slås sammen med Loppemarkedet. Bent mailer til de aktive bytte- plante folk

 

5. Meddelelser fra interne udvalg

 

5.1. Økonomiudvalg

5.1.1. Status – v. Leon. Vi kommer ud med et merforbrug på ½ mill. på varmebudgettet. Vi har betalt 1 mill. Kr. indtil nu, men alt arbejdet på rørerne bliver taget fra henlæggelserne, hvilket vil sige at vi for nuværende har et mindre forbrug på varmen på ½ mil. kr.

På driftsbudgettet har vi udgifter på 71 % ( mod forventet 75 %), og vi mangler stadig genbrugspladstilskuddet fra kommunen. I den almene løbende drift er vi langt under budgettet

 

5.1.2. Henlæggelserne – I beg. af feb. fik vi flyttet 2.5mill til en konto med bedre renter. Men nu vil vi gerne have 1 mill flyttet tilbage til driftskontoen. Både renteudgiften og renteindtægten er ikke budgetteret, så overskud vil være ren indtægt.

 

5.1.3. Vi har et par skyldnere. Tvangsauktionen løber stadigvæk, men vi har første prioritet, og skal ikke møde.

 

5.1.4. Borde/Stole – Leon har modtaget en mail fra Oiega. De tilbyder at tage stolene retur for 9000 kr. vi har betalt 19.000 kr for dem. – Vedtaget: Vi vil kræve at handlen går tilbage. Vi har dokumentation for, at de har indrømmet fejlen, og ifølge købeloven kan vi kræve det. Dermed kan vi få det fulde beløb refunderet og ikke kun 50 % som der tilbydes.

 

5.2. Personaleudvalg

5.2.1. Benny stopper 30-4 efter eget ønske, grundet i sygdom opstået inden han begyndte hos os. Men vi skal have en ny mand til at lede arbejdet. Vi kan få en vikar fra et vikarbureau. De er dyre, men vi har sparet penge på lønbudgettet indtil nu. Hvis vi bliver tilfredse med vikaren, kan vi ansætte ham. Benny foreslår, at vi for fat i en grøn-mand, der kan tage et varmemester-kursus. Arbejdet er for det meste gartnerarbejde.

 

 

5.2.2. Pernille og Leon finder en vikar fra et gartner-bureau.

 

5.2.3. Der er fortsat interne stridigheder, og det må nu afsluttes. Der vil blive indkaldt til møde mhp. en advarsel.

 

5.2.4. Der skal laves en turnusordning mhp. den daglige drift, idet Pernille ikke kan overskue fortsat, at skulle være på hver dag vedr. driften. Pernille, Bjarne og Leon skal indgå i planen, som foreslås at være opdelt i uger.

 

5.3. Varmeudvalg

 

5.3.1. Status vandtab v. Bjarne – vi har mistet 22,7 m3, men der er vel håb forude, når den nye streng bliver tilsluttet. Der bliver arbejdet på livet løs, trods det ser det ikke ud til at tidsplanen overholdes.

 

5.3.2. Fjernvarmearbejde – Vi får lagt kabel – rør, til terrænbelysning, samtidig med, at der er åbent i jorden. – smedene er aktive og rørene fra græsplænen til bøjningen er næsten færdig. Brønden ved Bøg 90 flyttes. Tidshorisont: de er ved at lave udstikkene, og samme dag kører de hele strengen på. Vi får et par dages varsel til at sende et nyhedsbrev ud til grundejerne. Kabelrørene er kommet op på 35.000 plus moms, idet det ikke var en lige linie, men mange afstikkere på tværs.

 

5.3.3. Grundejer skal have nyt gulv. Bjarne rykker tømmeren og finder ud af hvornår han er færdig. Så skal vi have fat i en gulvafsliber.

 

5.3.4. Der skal sættes en ny lampe op ved Bøg 90. Den tager vi fra genbrugspladsen, fordi den lampe, der står der, alligevel skal fjernes, når pladsen skal udvides. Der har vi sparet 8.000,-kr.

 

5.3.5. Varmeudvalget – John Christensen har mailet ang. vandfordampere til radiatorerne. Ista – Clorius vil ikke benytte de gamle aflæsningsrør, men måske kan vi benytte et andet firma.

 

Vi skal finde ud af, hvor lang en opsigelse vi har med Ista. Det undersøger Bjarne. Derefter må varmeudvalget få et overblik over, hvad det vil koste af få elektronisk aflæsning, ift. hvis vi skal fortsætte med fordampningsrør og manuel aflæsning.

 

Bjarne og John C skal kontakte en grundejer og se efter, om hans installationer er korrekt installeret. Johni vil gerne arbejde i Varmeudvalget, da han ikke har så meget at se til i Vedligeholdelsesudvalget. Dette er yderst positivt modtaget.

 

Varmecentralen – alarmerne vedr. tryk og pumpestyring er monteret, så nu sker der (forhåbentlig) aldrig mere noget slemt, uden at vi ved det.

 

5.4. Ansøgningsudvalg

5.4.1. status – Listen opdateret.

 

5.4.2. Ejendomsbesigtigelser? Jette mailer til Bjarne Hansen og spørger om lovgivning om ejendomsforespørgsler.

 

5.5. Vedligeholdelsesudvalg

5.5.1. Regnvandsbrønde. – Jan melder tilbage om tilbud for oprensning fra ISS, Bjarne har ikke haft tid pga. fjernvarmearbejdet, men checker med Leon P.

 

5.5.2. Skabe til varmecentralen/oprydning, Jan + Leon? – vi kan ikke få skabe dybere end 60 cm. Så skal det være specialbyggede skabe. – Vedtaget: vi kontakter et skabsbyggefirma, og beder om at få et tilbud på specialbyggede skabe på hele væggen. Skabene skal indeholde stole, borde og service.

 

 

5.5.3. Mobilmast – vi har igen modtaget en mail fra mobilmast forhandleren. Han har dog stadig ikke forholdt sig til vores seneste ønsker, så han indkaldes til et møde. Det skal gå hurtigt nu, hvis det skal være en del af genbrugspladsudvidelsen. Ellers må det vente til GF i november.

 

5.5.4. Skilte – Bjarne har fået fat i skiltemanden, der har sat skiltene i den forkerte side af indkørslerne. Manden mener, at krydserne på tegningen var sat i den side. De skilte, der ikke er sat langt nok ned, kunne ikke komme længere ned pga. kabler. Bjarne afventer, at manden finder tegningen.

 

5.5.5. Udvidelse af genbrugspladsen. Vi afventer fortsat tilbud på SF-sten, udgravning, flytning og nedrivning af eksisterende hegn, opsætning af nyt hegn, flytning af lyskastere, samt evt. etablering af strøm til komprimatorerne.

 

5.5.6. Markvandring – Jette har lavet et referat, som Pernille retter til (og luger det værste ukrudt ud af J )

 

5.6. Intern IT og Kommunikations udvalg

5.6.1. Intet nu

 

6. Særlige opgaver

6.1. Renskrivning af Hvidbogen/mapper, ingen kommentarer idet stressniveauet er over max!

 

6.2. Sortering af arkiv – Pernille har kontaktet Gunnar Lund, der mener, at der skulle være et arkiv på kontoret. Der ligger nogle konvolutter i et skab på kontoret, vi kigger på det.

 

6.3. Metalskabe – samling – Johni og Leon, weekenden 27 april 2008, kl.10.00-12.00 – Leon er tovholder, alle er velkomne.

 

7. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

7.1. Fastelavnsudvalg

7.1.1. Har haft møde – Der var et par småting. Hoppeborgen koster 3000 kr at leje. En ny hoppeborg med sider koster 18.000 uden kompressor, men kan det betale sig?

Der skal være en ekstra aktivitet i hallen på Vibeholmskolen. Fastelavns udvalget vil gerne have regnskabet, så de kan se, hvor meget der er blevet købt ind. Fastelavnsudvalget efterlyser ekstra hjælp, men de skal også selv ud at lede blandt dem de kender. Bestyrelsen vil gerne hjælpe, men det er ikke os, der skal stå for det. Der er problemer med, at Vibeholmsvængets børn kommer gratis med. Festudvalget kontakter deres grundejerforening, og taler med dem. Billetten og udgiften skal passe sammen.

 

7.2. Legepladsudvalg –

7.2.1. Der har ikke været noget møde, men det er på vej, så gennemgås legepladserne som vanligt. Nogle har spurgt efter sand. Sandkassegårdene skal bestille sand på kontoret, det vil blive oplyst i et kommende nyhedsbrev.

 

7.3. Sommerfestudvalg.

7.3.1. Hvornår indkaldes til første møde? Det første møde blev aflyst, men Jan finder en ny dato. Der er 4 tilbage i sommerfestudvalget.

 

8. Eventuelt

 

8.1. Jette indkøber et køle/fryseskab. Vi står engang imellem i den situation, at det ville være godt med en fryser og et større køleskab.

 

8.2. Kommuneplans strategi – Vi skal helst deltage i det møde, der handler om byområdet. – Bjarne, Bent og Leon ser på det. Pernille har fået kommuneplanstrategien tilsendt. Pernille sender den rundt.

 

8.3. Brændeovne, hvor røgen generer andre mennesker – Grundejeren må selv henvende sig til kommunen, det er dem der skal gribe ind.

 

8.4. Dele – biler – Jette har fået den fantastiske ide, at vi skal have dele – bils – ordninger her i Strandgårdsparken, men de øvrige medlemmer finder ikke at der vil være grobund for det. Opfordrer dog Jette til at undersøge mulighederne.

 

8.5. Leon er med i en venskabsforening, og i den forbindelse kommer nogle Ukrainske børn til Danmark for at optræde. Vi ville gerne se dem, men hverken Varmecentralen eller vores udendørsarealer er velegnede, så Leon blev opfordret til at kontakte Kultur Café en.

 

8.6. Må man lægge sten uden for hækken, så græsslåmaskinen kan slå græs helt ind til hækken? Pernille og Bjarne ser på sagen. Det er vigtigt, at der ikke kommer en masse forskellige sten langs med hækkene. Det skal i hvert fald være sådan, at fliserne bliver lagt langs med hele hus – rækken.

 

mødet sluttede kl. 22. 51

0

Din varekurv