Referat af xtra-ordinært bestyrelsesmøde 17. februar

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken søndag d. 17. februar 2008 kl. i Bøgelunden 7.

 

 

Tilstede: Pernille Møller, Johni Nielsen, Bent Jacobsen og Leon Axelsen.

Afbud fra: Jette Malling, Bjarne Børgesen, begge med bemærkninger til dagsorden.

 

 

Dagsorden: 1) Redegørelse for undersøgelse af tab af spædevand fra fjernvarmeforsyningen,

2) Indhentelse af tilbud på renovering af varmenettet.

3)Stillingtagen til renovering/tilbud.

 

 

Ad 1

Som følge af et uforholdsmæssigt stort tab af spædevand blev iværksat undersøgelse af forsynings-strengen mellem Bøgelunden og Egelunden. Undersøgelserne blev gennemført med thermografi og opgravning ved mulige formodede lækager. Lækager konstateret ved Bøgelunden 90 og 56.

 

Strengen ligger nedgravet i haverne syd for Bøgelunden, hvorfor opgravninger i forbindelse med reparationer ville skulle ske gennem haverne. Det vil derfor være billigere og mere hensigtsmæssigt, at anlægge en ny streng i stien mellem Bøgelunden og Egelunden. I forbindelse med udskiftning af rør vil kortvarige lukninger af varmtvandsforsyningen blive aktuel, hvorfor vi ikke varsler lukninger af under 1 times formodet varighed.

 

I forbindelse med undersøgelserne anbefales også udskiftning af del-strengen fra Bøgelunden gennem græsarealet mod Lundeskoven øst for Egelunden, ligesom firkantsarealerne i Bøgelunden vil indgå.

 

Samlet varighed formodes at være ca. 8 uger.

 

Ad 2

Overslag modtaget fra AJ – entreprise vedr. asfalt- og gravearbejder mellem Bøgelunden og Egelunden. Entreprenøren oplyser, at kørsel vil ske med dumper gennem Egelunden til P-pladser, men jernplader vil blive udlagt. Overslagspris på kr. 1,147 mio. ex. moms, men der tages flere forbehold som følge af det hurtigt indhentede overslag.

 

Tilbud modtaget fra Rør Og Fjernvarmeservice vedr. rørarbejderne mellem Bøgelunden og Egelunden. Entreprenøren oplyser, at kørsel vil foregå ad stisystemet med indkørsel fra genbrugspladsen. Tilbudspris på 0,560 mio. ex. moms.

 

Ingen overslag/tilbud på del-strengen i græsarealet øst for Egelunden endnu.

 

Ad 3

Tilslutning til iværksættelse af udskiftning af varmenettet som beskrevet i de modtagne overslag og tilbud. Forbehold fra AJ entreprise er bemærket og accepteret.

 

Overslag /tilbud på del-strengen syd for EG indhentes, men forudsat samme prisniveau medtages også renovering af denne del-streng.

 

De store sten fra firkantsarealerne i Bøgelunden omplaceres til græsarealet øst for Egelunden. Ved retablering af firkantsarealerne skabes grønne arealer omkranset af chaussesten. Beplantning besluttes senere.

 

Den samlede renovering finansieres fuldt ud af henlæggelser til fjernvarmeforsyningen.

 

Ref.: Leon Axelsen

0

Din varekurv