Referat af bestyrelsesmøde 8. august 2006

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 8. august 2006 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

Afbud fra Bjarne Børgesen. Søs Knoth-Nielsen ikke til stede

 

Dagsorden:

 

 

  1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

Alle ref. er underskrevet.

 

  1. Meddelelser fra formanden/næstformanden

Det har været en travl sommer, de fleste ting behandles under de pkt. de hører til.

 

  1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde og onsdagsvagt

Parabol/Granlunden – er nu fjernet.

 

  1. Indkommen post

Er under de pkt. det hører til.

 

  1. Larm – boldspil – Der er et alvorligt problem i og omkring en gård. Nogle halvstore drenge terroriserer naboerne. De larmer til sent om aftenen og skyder deres læderbolde ind i folks haver, så der sker materielskade. Flere af grundejerne tør ikke bruge deres have. Samtidig vil forældrene til drengene ikke samarbejde med naboerne om problemerne, men opfører sig tværtimod ikke civiliseret. Bestyrelsen har nu fået skriftlige klager fra flere af de involverede.

 

Bestyrelsen betragter denne situation som utrolig vanskelig. En sag som denne er ikke én, der hører under det arbejde, Strandgårdsparkens bestyrelse skal tage sig af. På den ene side skal bestyrelsen støtte grundejerne, på den anden side er det ikke en sag, bestyrelsen har lovhjemmel til at gå ind i.

 

Efter en lang diskussion blev konklusionen følgende: Vedtaget: Den part, hvilket klagerne omhandler, skal have et brev, der oplyser, at bestyrelsen har modtaget flere klager over ham og hans børn. De grundejere i gården, der bor ud til legepladsen plus et par omliggende grundejere ved firkant arealet mellem husene indkaldes til et møde på kontoret. Formålet med dette møde er, at de berørte parter kan få mulighed for at tale sammen. Formanden for bestyrelsen, Pernille Møller skal fungere som ordstyrer og sekretær – Samtidig skal hun opliste de muligheder grundejeren har, hvis det viser sig, at mødet ikke fører til en brugbar løsning på problemet. Grundejerne kan fx kontakte Natteravnene, SSP og evt. politiet – Leon Axelsen og Tommy Olsen er imod forslaget

 

 

  1. Skilte på legepladser – Bestyrelsen har fået en henvendelse ang. skilt på legepladsen. Hendes barn er blevet bedt om at forlade en legeplads i en anden gård. Vedtaget: I næste Nyhedsbrev skal der stå, at legepladserne er offentlige og må bruges af alle, der opfører sig fornuftigt. Samtidig skal der stå, at legepladserne er bygget efter Lundeperspektivet, hvilket vil sige, at der i hver Lund er en legeplads til små, til mellem og til store børn. Legepladserne er netop udformet sådan, for at børnene kan gå rundt til de legepladser, de har lyst til – Punkt til senere. Skal skiltene omformuleres? Kom med et bud

 

  1. Onsdagsvagt – De fleste onsdage kommer der ingen grundejere. Bestyrelsen diskuterede om der fortsat skal være åbnet hver onsdag. Vedtaget: Vi fortsætter med at have åbent hver onsdag. Det er vigtigt, at grundejerne har mulighed for at tale med bestyrelsen

 

  1. Budget/revisor – Møde 6.9.2006 med Snoer, Leon og Pernille om budget 2007/08 ift. generalforsamling

 

  1. Generalforsamling – Tirsdag 28.11.2006

 

Vedtægterne: Jette har sendt en revideret udgave af Vedtægterne til bestyrelsen. Leon begynder at rette det, han mener, der skal rettes. Derefter sender han den videre. Når alle har rettet og tilføjet det, de vil, skal vedtægtsændringsforslaget sendes til advokaten. Han skal sørge for, at forslaget er juridisk korrekt.

 

Dirigent: Pernille kontakter Birgitte Harring-Lund og fortæller hende om vores forventninger til hende og hendes måde at være dirigent på. Fx skal hun have læst det tilsendte materiale igennem inden generalforsamlingen og give besked tilbage, hvis der er noget, der ikke er efter reglerne. Derved kan grundejerne få mulighed for at rette deres indlæg. Pernille beder Birgitte om et møde inden generalforsamling

 

I næste nyhedsbrev skal der stå, at grundejerne skal huske, at forslag til generalforsamlingen skal indsendes inden 1.10.2006

 

10. Meddelelser fra interne udvalg

 

10.1. Økonomiudvalg

Status – v. Leon. Resultatet viser et underskud på 50.000 kr. men vi mangler små 30.000 for Owes løn. Dette modregnes i gammelt år. I dag har vi modtaget en regning på 32.000 på belysningsarbejde foretaget i januar og februar måned. Dette skal også på gammelt år merforbrug på 85.000 kr. Spørgsmål: Skal den nye klipper betales af driften i det gamle år eller skal den tages af henlæggelserne. Vedtaget. Udgiften dækkes af henlæggelserne. – generelt har vi brugt 84.000 mere en budgetteret, men vi har bl.a. fornyet maskinparken, købt kopimaskine og haft en medarbejder ekstra i et halvt år

 

Status pt. formuen er minus 1.2 million, dvs. at vi til næste år er lige med og ikke har gæld.

 

Varmeregnskab 539.000 som grundejerne har til gode. Vi har haft større vedligeholdelsesudgifter og større forbrug. Det skyldes bl.a. den strenge vinter.

 

10.2. Personaleudvalg

Nye ansættelsesbreve, er på plads, undtagen varmesterens.

Ny medarbejder, ansat, starter først 14.8.

Møde ref. af samtale m. medarbejder og fagforeningen godkendt.

 

10.3. Varmeudvalg

10.3.1 Status vandtab v. Tommy – juni og juli 6 m3 begge måneder

10.3.2.Opfølgning ift. anmeldte afvigelser – Clorius har læst varme af hos grundejerne. Aflæserne skulle samtidig se efter, om grundejerne har gulvvarme. En del grundejere har dog meldt sig til kontoret inden aflæsningen. Tommy har fra Clorius modtaget en seddel med grundejere, der har håndklædetørrere eller gulvvarme. Nogle var kendt i forvejen og andre ikke. Vi er ikke tilfredse med Clorius måde at takle sagen på. Aftale med Clorius er, at gennemgangen fremover skal være med kontrol af gulvvarme og håndklædetørre. Der har været klager over én af aflæserne, så han skulle ikke komme med mere.

 

10.4. Ansøgningsudvalg

status v. Jette . Jette har ret mange ansøgninger liggende, hvoraf en del er af ældre dato. Jette laver en liste til Bente, som hun skal tjekke efter (når hun har tid til det). Det skal bl.a. undersøges, om projekterne er godkendt af kommunen udenom grundejerforeningen. Der skal tages højde for, at nogle grundejere, der har indsendt ansøgninger, kan have solgt. De grundejere, der stadig bor i deres huse og som har en gammel ansøgning liggende hos bestyrelsen, skal have et venligt brev, hvori der spørges til ansøgningen.

Databasen v. Søs ! Intet nyt

 

10.5. Vedligeholdelsesudvalg.

10.5.1. Pernille har talt med teknisk forvaltning. De fleste opgaver er dog udført

 

Der skal fjernes stubbe ved Lundestien.

Asfaltere på stamvejene. Det er de i gang med i øjeblikket.

Brostensindkørslerne er renoveret. Man ved ikke pt. om de gamle pølsebump må genetableres.

Vi får en lukket stencontainer, der skal stå udenfor containerpladsen. Når alt er på plads, skal der nye skilte på. Vi får lov til at bestemme ordlyden af skiltene og farverne på disse.

Punkt til møde med kommunen: Beplantning af Elmelunden

 

Der skal være fem-års gennemgang af SF sten. Det skal ske nu, så evt. fejl kan rettes inden for garantien

 

10.6. Intern IT og Kommunikations udvalg

Server – Er vist nok ved at komme til live.

 

11. Særlige opgaver

Folderen – Vedtaget: Jettes nye Folder og med tilhørende velkomstbrev er godkendt. Nye grundejere skal have tilsendt begge dele inden de overtager deres hus. Hvidbogen får de, når de flytter ind, da den følger med huset

 

12. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

12.1. Fastelavnsudvalg

 

12.2. Legepladsudvalg

12.2.1. Iværksættelse af oliering og små rep. v. Leon. Leon har aftalt med Preben, at han ordner de ting, der skal laves, bl.a. fedtning af den store gynge i gård 1. Søren Brandborg olierer hønsehusene. Dette foregår i næste uge, når børnene er begyndt i skole

12.2.2. Div. Henvendelser – Gård 28 vil gerne have genetableret deres gamle legeplads, men den sag er forældet. Dog bliver deres legehus flyttet til den gamle plads. Samtidig fjerner vi det sand, der ligger på parkeringspladsen

 

Jette sørger for overdække til de to sandkasser, der er trekantede

 

12.3. Hvidbogsudvalg

12.3.1. Status – Sommer-Pause

 

12.4. Medieudvalg

12.4.1. Debat Forum, stadig i dvale.

 

13. Evt.

 Intet

 

 

 Mødet sluttede 22.43

 

 

Referat Jette Malling

0

Din varekurv