Referat af bestyrelsesmøde 4. april 2006

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Herved indkaldes til bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Der foreligger ref. fra d.7. 3. 06, underskrevet.

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Vedr. kontakt med ejendomsmægler. Leon har skrevet et brev til ejendomsmægleren om vores kritikpunkter. Derefter har Pernille talt med hende. Pernille har forklaret at bestyrelsen ikke er interesseret i at få problemer med nye købere, og derfor skal formalia være i orden mht. godkendelser. Samtalen var positiv og ejendomsmægleren tog det oplyste til efterretning

2.2. Grundejer ikke kommet til møde, brev gennemgås. – Der er problemer i en gård om larm fra nogle knallerter og oliespild på SF stenene. Grundejeren har ikke svaret på første henvendelse. Vi sender et nyt,skarpere brev

2.3. Referater af udvalgsmøder – Ifølge forretningsordenen skal referater af udvalg sendes til kontoret og bestyrelsen (husk det)

 

3. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde og onsdagsvagt

3.1. Er sat ind under de punkter det hører til.

 

4. Indkommen post

4.1. Intet væsentligt – er under de pkt. det hører til

 

5. Kopimaskine – Kopimaskinen udsender ubehagelige lugte, når den er i gang. Vi har haft en repræsentant fra Ikon til at undersøge, hvad vi skal foretage os. Vi har fået et tilbud fra Copidan, men firmaet Mathiesen har et godt tilbud på en kopimaskine, der kan printe ud og hæfte. Det vil spare mange mandskabstimer. Kopimaskinen er brugt og koster fra ny 300.000,00. vi skal give 45.000,00 plus moms og driften er 6.3 øre pr kopi. – Vedtaget: Vi køber kopimaskinen

 

6. Parabolantenne i Granlunden – Grundejer har en parabol på taget af udestuen. De skal have et venligt brev (Jette skriver et oplæg)

 

7. Meddelelser fra interne udvalg

 

7.1. Økonomiudvalg

7.1.1. Status – v. Leon. – Der er ingen problemer. Vi har endnu ikke modtaget tilskuddet til containerpladsen fra kommunen. Men hvis vi indregner det, er vi nede på 74,5 % i forbrug. Vi får penge inden påske. Vi har overskredet budgettet for snerydning, men det bliver opvejet af Owes flexjob-tilskud. Vi har et par enkelte skyldnere, men det kommer i orden.

7.1.2. Status webservice v. Pernille – Det lykkedes PBS at trække alle kontingent regningerne uden problemer. Alligevel har et par grundejere betalt på giro, de har fået deres penge retur. Alle har heldigvis taget problemerne fint.

 

7.2. Personaleudvalg

7.2.1. Ejendomsfunktionærs ansættelse anbefales ikke at fortsætte, af økonomiske årsager – Vedtaget: hans ansættelse forlænges ikke.

7.2.2. Varmemester bliver tilkendt flex-job – Sagsbehandleren har givet tilsagn, der mangler blot den reumatologiske vurdering

 

7.3. Varmeudvalg

7.3.1. Status vandtab v. Tommy – 7 kubikmeter. Varmecentralen har tappet af, da der var en utæthed på varmecentralen.

7.3.2. Møde med Ista Clorius – Tommy og Pernille har været til møde med Clorius. Vi påpegede, at de var meget længe om at svare på vores henvendelser. De var velforberedt og det var et positivt møde. Det blev aftalt, at der på opkrævningen skal være specifikation for fx gulvvarme og for tomgangsstreger . Ift. aflæsning blev det aftalt, at der til sommer skal aflæses specificeret. Ved næste aflæsning vil det være Clorius områdeleder, der aflæser. Inden for de næste 4-5 år skal vi have en måler på radiatorerne, der både måler nye og gamle streger.

7.3.3. Straksafregning rettet – Clorius begyndte at opkræve straksafregningerne på et forkert grundlag, men det er rettet nu

7.3.4. Nye tilmeldinger- Der er allerede kommet henvendelser fra grundejere om gulvvarme og håndklædetørrere

 

7.4. Ansøgningsudvalg

7.4.1. status v. Jette – Brevet til nye ejere om manglende godkendelser af fx udestue. Der skal laves et brev, der handler om afvigende farver./Jette

7.4.2. databasen, emner – Der arbejdes på sagen

7.4.3. aluminiumsfront på udestue, – Vinduerne mål og farve skal være efter vedtægterne. Jette skriver et brev (Pernille har talt med dem)

7.4.4. Aluminium/træ vindue, Vinduerne mål og farve skal være efter vedtægterne. Jette skriver et brev(Pernille har talt med dem)

7.4.5. Endemur, – Det er ikke lovligt ift. brandvedtægterne at lave en muret mur i endevæggen på en udestue. Det er dog lovligt med en halvmur

 

7.5. Vedligeholdelsesudvalg

7.5.1. Hegn genbrugspladsen – Vi har fået en god forhandling med Ishøj kommune om beløbet til containerpladsen på 38.000,00 kr. med tilbagevirkende kraft fra 2001. Vi er nu oppe på et årsbeløb på 118.000.00. Hegnet om containerpladsen er i stykker og skal repareres og det vil koste 45.000,00. Dette vil vi nu have mulighed for.

7.5.2. Ny sorteringsvejledning – Ishøj kommune har dikteret en ny sorteringsvejledning, der træder i kraft 1-4-2006. Problemet er, at grundejerforeningen ikke har modtaget nogen vejledning, samtidig med, at der ikke findes containere til den nye sorteringsordning. Det drejer sig om elektriske artikler, der fremover skal sorteres. Vi modtager en container fra Ishøj kommune i morgen – Når sorteringen kommer i orden, skal grundejerne have en seddel vedrørende sorteringen, der kan sættes op på opslagstavlen el.lign. samtidig skal der stå noget om det i et Nyhedsbrev

7.5.3. Tennislunden og bedet ved Poppellunden – Leon skal kontakte Skælskør Anlægsgartner og spørger, hvornår de ordner de bede, hvor planterne er gået ud. Det skal de nemlig ifølge kontrakten, Gartner Lars Heigård har ventet på, at sneen skulle smelte. Han kan godt komme i gang nu. Med bedet foran Poppelunden lige nr.

7.5.4. Hæk, ønske fra grundejer ifm. SF-sten; kan benytte grundejerforeningens mandskab til at få fjernet sin hæk i tiden maj til oktober. Hans hæk er formentlig ødelagt pga. SF sten.

 

7.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

7.6.1. Server skulle være klar til juni dette år.

7.6.2. Brugeradgang og mail til varmemesteren. – Morten skal begynde dagen med at tjekke computeren.

 

8. Særlige opgaver

8.1. Folderen

 

9. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

9.1. Fastelavnsudvalg

 

9.2. Legepladsudvalg – Leon har bestil og rykket for legeredskaber til gård 21, og har bestilt og rykket for olien til legeredskaberne. Gennemgangen bliver midlertidigt udskud til weekenden efter påske

 

9.3. Hvidbogsudvalg

9.3.1. Indholdsfortegnelse drøftes – Bente er gået i gang med indholdsfortegnelsen

9.3.2. Gennemgang af foreliggende materiale, udskudt til næste møde.

 

9.4. Medieudvalg

 

 

10. Eventuelt

10.1. Sommerferie – Bente laver en afkrydsning til sommerferie

10.2. Vedtægterne – Jette går i gang med at lave et udvalg

10.3. Advokat til generalforsamling. Søs undersøger en mulighed

 

 

 

Ref Jette Malling

0

Din varekurv