Referat af bestyrelsesmøde 7. februar 2006

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 7. februar 2006 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

Fraværende: Søs Knoth-Nielsen

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

Ref. fra 10.januar 2006 underskrevet.

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Vi spiser noget smørrebrød, og holder en brainstorming, da dagsordenen er meget kort.

 

3. Indkommen post
intet væsentligt

 

4. Meddelelser fra interne udvalg

 

4.1. Økonomiudvalg

4.2. Status – af Leon. – Der er et lineært forløb i budgettet. Forbruget følger budgettet.

 

Ishøj kommune har opgjort Strandgårdsparkens varmeregnskab for kalenderåret 2005, og vi har fået 170.000,00 kr. tilbage. Dette beløb vil grundejerne få glæde af, når deres varmeregnskab skal gøres op. Plus 330,00 pr. husstand.

 

Ved januars indbetalinger mangler 4 grundejere at betale med et samlet tilgodehavende på ca. 6.500 kr. tilsammen. Fogedsag mod skyldner fra oktober (i alt kr. 6.420 ex. sagsomk.) er berammet til afholdelse 07.02.06. Der er 3 grundejere, der ikke har overholdt deres afdragsordning med de første rater af varmepengene. De aftalte 3. rater på tilsammen 13.500 kr. skal være indbetalt senest 10.02.06. Alle sager følges tæt.

 

Løn til ekstra ejendomsfunktionær, skal omposteres til at være dækket af budgettet til fremmed gartnerhjælp/snerydning – PM kontakter forretningsfører.

 

 

4.2. Personaleudvalg

 

4.2.1. Info om flexjobsansøgning. Nu venter vi på udspil fra kommunen. Sagen følges af Pernille og Tommy. Når kommunen har accepteret, overtager Leon.

 

 

 

4.3. Varmeudvalg

4.3.1. Status vandtab. – Vandtabet har kun været på 4 kbm. Det er rigtig fint, særlig da vi har tappet meget vand af ved Elm 1

 

4.3.2. Sidste nyt vedr. gulvvarme og andre installationer – Vores GJ forbrug stiger samtidig med at stregforbruget falder. Det betyder, at der bliver lavet varmeforbrugende installationer, som ikke bliver registret på kontoret !!!

 

4.3.3. Elm 1.- Sagen er afsluttet. Nu er der en brønd og et skab for enden af huset og varmen fungerer som den skal. Refusion 1000,00 kr for udgift til el-varme i reparationsperioden.

 

4.3.4. Brev til Clorius vedr. registrering – Clorius aflæser radiatorerne én gang om året, og det er dyrt. Vi har erfaret, at firmaet ikke har registreret fx håndklædetør-rere, som de er kontraktlig forpligtet til at gøre. Varmeudvalget skriver til Clorius og pointerer, at de skal leve op til den aftale, de bliver betalt for. Problemet er, at der efterhånden er en del grundejere, der ikke betaler for deres faktiske forbrug, og det betyder, at resten af grundejerne skal betale mere, da varmespildet fordeles på alle grundejere.

 

Når Varmeudvalget får kendskab til en grundejer fx har en håndklædetørrer, der ikke har været registreret, får grundejeren en henvendelse om at få dette bragt i orden. Grundejerforeningen kan gå rettens vej og få adgang til det på gældende hus og efterse varmeinstallationerne, da hovedledningerne løber under husene..

 

4.4. Ansøgningsudvalg

4.4.1. Status – af Jette

 

4.4.2. Når et hus sættes til salg, får grundejerforeningens kontor en henvendelse fra den pågældende ejendomsmægler, der vil vide, om alt er i orden. En såkaldt ejen-domsforespørgsel. Ansøgningsudvalget ser så på huset udefra, fx om farven på vinduer er ifølge vedtægterne. Ejendomsmægleren får data fra huset, hvilke godkendelser der foreligger og hvis der er nogle afvigelser fra lokalplanen og deklarationen. I den senere tid har der været et par tilfælde, hvor de huse, der er til salg fx har en ikke godkendt udestue.

 

I de sager er proceduren følgende: Bestyrelsen skriver et brev til den nye grundejer, som han/hun får sammen med velkomstbrevet. Derved har den nye ejer mulighed for at gøre regres overfor sælgeren. Hvis den nye grundejer ikke får tingene i orden, orienterer bestyrelsen kommunen. De pågældende grundejere kommer på en liste, som bestyrelsen vil give kommunen på de halvårlige møder.

 

4.4.3. Database – Søs har søgt dataregisteret om vi må oprette en database, og om hvilke data, det må indeholde. Forespørgslen har dog ikke været specifik nok, hvorfor Søs sender en ny.

 

 

4.5. Vedligeholdelsesudvalg

4.5.1. Snerydning, Park og Vej – Der har været problemer med tømning af flaske- og papircontainerne, da Ishøj kommune ikke har ryddet sne foran containerne. Fremover vil Ishøj kommune få en regning på de mandetimer, Strandgårdsparkens mandskab skal bruge på at rydde foran containerne, når kommunen ikke har gjort det.

 

 

4.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

Pernille har set på statistik over hjemmesidens besøg, og der er ikke mange, der benytter siden. Det forventes at det bliver bedre, når maillisten bruges oftere.

 

 

5. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

 

5.1. Fastelavns udvalg

Udvalget er i fuld gang med forberedelserne

 

 

5.2. Legepladsudvalg

 

Udvalget holder møde 15.02.06, hvor Prebens optegnelser gennemgås. Udvalget orienteres om møde med Noles 1.03.06 med henblik på forevisning af Prebens håndværksmæssige bemærkninger, og ligeledes udarbejdes en plan for arbejdet i gård 21

 

 

5.3. Medieudvalg

Har holdt møde. Et Debat-Forum skal startes op og bl.a. indeholde en køb/salg applikation. – Udvalget mødes igen, når Jacob har sat forummet op.

 

5.4. Hvidbogsudvalg

Tommy tager materialerne med hjem og får det givet videre.

 

7. Særlige opgaver

 

7.1 Folderen

 Bliver sendt ud til bestyrelsesmedlemmer til gennemsyn.

 

8. Eventuelt

8.1 Granlunden:. Stadig problemer med knallertkørsel og oliespild på SF stenene. Pernille og Tommy vil se på stenene, når sneen er væk.

 

8.2 Vi har fået henvendelse om, at Kommunen holder ”Vandets dag”. Det er sket siden den 22 marts siden 1992. De laver en et arrangement på andre dage, hvis der bliver tilmeldt et hold på 20 personer eller derover. Der bliver skrevet noget om det på hjemmesiden.

 

8.3 Fremover vil Pernille og Tommy rydde op i arkiverne, da der er pladsmangel.

 

8.4 Web-betalingen, der skal afløse PBS fremover, fungerer nu.

 

Mødet sluttede 22.16

 

 

Referat Jette Malling

0

Din varekurv