Nyhedsbrev 2006-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

januar 2006

Nyhedsbrev 2006 – 01

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Hærværk
  2. Affaldsposer på genbrugspladsen
  3. Ændring af vedtægterne
  4. Fastelavn
  5. Snerydning
  6. Bestyrelsen her og nu

 

1. Hærværk

 

Igennem de sidste par måneder har en gård været udsat for hærværk på flere biler. Dette er nu politianmeldt af de implicerede grundejere. Samtidig har adskillige grundejere fået smadret urtepotter etc. som var placeret udenfor deres huse. Dette er sket flere steder i bebyggelsen. Bestyrelsen vil gerne opfordre grundejerne til, at holde et vågent øje, samt at kontakte politiet, såfremt man observerer noget, der kunne relatere til ovenstående.

 

2. Affaldsposer på genbrugspladsen

 

På generalforsamlingen blev der vedtaget et forslag, om kun at benytte gennemsigtige poser ved levering af affald på genbrugspladsen. Ordningen er gældende fra 1. januar 2006, men der vil være en overgangsperiode, hvor det fortsat er muligt at benytte farvede sække. Pladsmedarbejderne fastsætter længden af denne periode. Haveaffald skal fortsat leveres i papirsække.

 

3. Ændring af vedtægterne

 

På baggrund af et forslag om vedtægtsændring på generalforsamlingen, blev det besluttet, at bestyrelsen det kommende år, skal gennemgå vedtægterne mht. en samlet ændring af disse, på generalforsamlingen 2006. Personer, der måtte være interesserede i at deltage i dette arbejde, eller har kommentarer hertil er velkomne til at kontakte bestyrelsesmedlem Jette Malling, via kontoret.

 

4. Fastelavn

 

Foreningens årlige fastelavnsfest afholdes søndag d.26.2.2006 Invitation, og information om billetsalg udsendes senere. Fastelavnsudvalget hører meget gerne fra folk, som kunne tænke sig at hjælpe til på selve dagen. Henvendelse herom til bestyrelsesmedlem Lars Jacobsen, via kontoret.

 

5. Snerydning

 

Vi vil gerne minde om, at snerydning, på fortove foran husene, påhviler den enkelt grundejer at udføre. Hvis dette ikke bliver gjort, kan det medføre at der ikke leveres post eller at dagrenovationen ikke tømmes.

Foreningen har, denne vinter, 3 personer tilknyttet ”snevagten”. Dette i håb om hurtigere og mere effektiv rydning/saltning på foreningens arealer end hidtil.

 

6. Bestyrelsen her og nu

 

Bestyrelsen holdt konstituerende møde i dec. og forventer på sit møde i januar, at lave en prioritering over indsatsområder i 2006. Der har været afholdt et meget positivt møde med Ishøj Kommune, mere om dette på hjemmesiden, når referat foreligger. Herudover er der en del opfølgning på igangværende projekter, samt generalforsamlingens beslutninger.

Det forløbne år har – for mig – været spændende, med introduktion til bestyrelsesarbejdet og efterfølgende valg til formand. Jeg håber at kunne leve op til dette, samt at kunne medvirke til at gennemføre og videreudvikle den vision om åbenhed, dialog og udvikling, som den tidligere bestyrelse, med Birger V. Nielsen i spidsen, lagde grundstenene for. Det er et stort og tidskrævende arbejde, hvor vi er dybt afhængige af grundejernes tilbagemeldinger; er i tilfredse, hvad mangler der etc. Benyt derfor de forhåndenværende muligheder for kontakt (mail, tlf. og brev til kontoret, samt onsdagsvagten), så vi har mulighed for at forholde os til ris/ros.

 

Til slut skal jeg meddele, at referater af bestyrelsesmøderne i efteråret forventes på hjemmesiden i uge 4, denne forsinkelse skyldes travlhed, og vi håber på fremover, at kunne have referater af bestyrelsesmøder på hjemmesiden, senest 6 uger efter mødets afholdelse. Grundejere som har sager til behandling på møder, vil altid få direkte besked om udfaldet senest 1 uge efter mødets afholdelse.

 

 

Venlig hilsen

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv