Referat af bestyrelsesmøde 9 november 2004

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 9. november 2004 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

Der foreligger ikke godkendt referat

 

 

2. Meddelelser fra formanden

2.1. Vi byder i dag velkommen til Ruth Nørhave, der som suppleant indtræder på Maiken Frederiksens ledige post. Udvalgene forsætter som hidtil, indtil generalforsamlingen er gennemført.

2.2. Der er modtaget regnskab for året 1. juli 2003 til 30. juni 2004 og budgetforslag for perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006, samt internt bilag over afholdte udgifter i forbindelse med legepladsbudgettet. Disse omdeles samtidig med indkaldelse og forslag.

2.3. Dirigent og referent til generalforsamling har bekræftet ny dato.

2.4. Der er møde med Ishøj kommune torsdag den 11. november.

2.5. Birger har brugt weekenden til at spørge medlemmerne af de eksterne udvalg om de vil fortsætte, og det vil de fleste. Dog er det muligt, at sommerfesten bliver nedlagt, da der ikke er særlig mange, der møder op til festen, og den magre tilslutning står ikke i forhold til udgifterne. Dette kan blive afgjort på generalforsamlingen eller ved at sommerfestudvalget selv beslutter at sommerfesten ophører. Birger har talt med en mulig kandidat til bestyrelsen og to af tre suppleanter klar.

 

 

3. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

3.1. Fremsendt inden mødet – Foreningens opgaver

3.2. Udarbejdelse af ejendomsskema ved ejendomsmæglerforespørgsel er igangsæt. Lars Jacobsen besigtiger de huse, der er til salg, og hvis der er afvigelser i forhold til lokalplanen, bliver det meddelt ejendomsmægleren. Sidstnævnte betaler et gebyr for meddelelsen.

3.3. Lars og Tommy har været på (billede) besøg i vores nabobebyggelse i Næstved

3.4. Tilbagemelding på skrivelse til Vallensbæk trælast – Foreløbigt intet svar

 

 

4. Indkomne breve

4.1. Rør og Fjernvarmeservice – tilbud på rørlægning langs Granlunden

4.2. Grundejer – tilmelding til grus på petanquebanen

4.3. Grundejer – ansøgning om materiale til 2 låger.

4.4. Grundejer – bekræftelse af klarmelding af udestue 1/5/2005

4.5. Skælskør Anlægsgartnere – tilbud og forslag til beplantning af ”tennisbanen”

4.6. Grundejer – bekræftelse af klarmelding af udestue 1/5/2005

4.7. Grundejer – større hensyntagen ved ombygninger

4.8. Skælskør Anlægsgartnere – resultat af jordanalyser

4.9. Skælskør Anlægsgartnere – ordrebekræftelse på ”tennisbane” beplantning

4.10. Bent Olsen – tilbud på reparation af døre if. indbrud.

4.11. Skælskør Anlægsgartnere – Tilbud på beplantning foran del af Tjørne- og Elmelunden

4.12. Advokat Sten Henriksson – underskrevet referat fra ekstraordinær generalforsamling.

4.13. JP EL Anlæg – tilbud på belysning

4.14. KP Multiservice – diverse tilbud på små opgaver

 

 

 

5. Økonomiudvalg

5.1. Status gennemgås ved Leon – Indtægtssiden ser god og fornuftig ud, men vi mangler stadig penge fra Ishøj Kommune. På udgiftssiden er der underskud pga. legepladserne, men vi har pengene. Der står figurerer under henlæggelser. Der er foreløbigt brugt 2/3 af årets budget, selv om der er kun gået 1/3 af tiden. Fysisk set har vi pengene, men de er bundet i henlæggelser. Regnskabet er som det skal være ifølge budgetplanen.

 

 

6. Personaleudvalg

6.1. Procedure ved sygdom er igangsat.

 

 

7. Særlige opgaver

7.1. Folderen – status – stadig under udformning

7.2. Debatforum på hjemmeside – status – stadig under udformning

7.3. Opkrævning af annoncepenge – status – Medieudvalget overtager sagen efter generalforsamlingen

 

 

8. Meddelelser fra interne udvalg

 

8.1. Ansøgningsudvalg

8.1.1. Status fremlægges – En del grundejere har skrevet under på, at de inden 1 maj 2005, vil bringe deres ejendom i stand efter lokalplanen. Der er dog stadig grundejere, der ikke har givet respons på ansøgningsudvalget forespørgsel.

 

 

8.2. Beplantnings udvalg

8.2.1. Det accepterede tilbud vedrørende beplantning af ”tennisbanerne” fremlægges

8.2.2. Det accepterede tilbud vedrørende beplantning for Tjørnelunden og Elmelunden fremlægges

 

 

8.3. Vedligeholdelsesudvalg

8.3.1. Status på eftersanding. Morten er godt i gang med at sande rundt i bebyggelsen. De fleste grundejere har været positive. Feje,sande-maskinen har fungeret fint.

8.3.2. Status på belysning – Tommy har bedt om et tilbud hos tre forskellige leverandører. Priserne er for armatur og arbejdsløn minus stolper. Tilbuddene er ret dyre, og det vil komme til at koste mange penge. Når vi har fået fornuftige tilbud på renovering af lys og standere, vil varmeudvalget set på det, Leon og Tommy mødes og ser på tilbudene for at sammenligne dem, og finde ud af, hvad og der egentlig er tilbud på. Der vil senere blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Det er mulighed, at det kun pærerne, der bliver skiftet ud med nogle stærkere. Birger vil forklare forløbet i Formandens beretning.

8.3.3. Drøftelse af sikring af kontoret, herunder det modtagne tilbud. Der har været to indbrud med to ugers mellemrum. Der er blevet stjålet mobiltelefoner og digitalkameraer. Kontoret er blevet repareret og der er sat tremmer for alle vinduer også foran vinduet i Mortens kontor. Tommy har fået tilbud på nye døre med jernkanter. Døren mellem kontoret og Mortens kontor er ikke lovlig, det samme gælder døren til varmecentralen. Der skal være en BD 60 dør. Tommy har også fået tilbud på én mere sikker lås. Tommy har sagt ja til tilbuddet. Noget af beløbet skal betales af forsikringsselskabet

8.3.4. Mundtligt referat af turen til Næstved – Lars og Tommy har været i Næstved. Lars talte med varmemesteren og fik tilladelse til at gå rundt og fotografere. Grundejerne havde mange mærkelige skure i haverne, men de har ingen skurgange, så det er nok derfor. Bebyggelsen så meget slidt og besynderlig ud. Varmemesteren var desværre gået, da Lars og Tommy var tilbage efter deres rundtur. Det var ærgerligt, for L og T ville gerne have spurgt om SF stenenes alder o.lign.

8.3.5. Plexiglas foran oversigtstavler – status – Plexiglasleverandøren er blevet rykket flere gange. Pladerne vil komme op inden for kort tid

8.3.6. Sortering af affald – status – skal med på mødet 11-11-04 med Ishøj Kommune

8.3.7. Grundejer – større hensyntagen ved ombygninger – Birger skriver et svar til dem

8.3.8. Der er udarbejdet standardformular til påtale af ukorrekt monteret parabol. Skrivelsen er foreløbig sendt til 2 grundejere. Den ene grundejer har sænket parabolantennen og har malet den grøn. Fremover vil alle grundejere med parabolantenner få dette brev.

8.3.9. KP Multiservice – De skal lave alt det flisearbejde, der blev samlet sammen på markvandringen i oktober – Bambus skal graves op. Det er ved etape 0, så egentlig må vi ikke røre ved SF stenene, men da bambussen vil brede sig, skal den fjernes nu. Kassereren siger ja til planen

 

 

8.4. Varmeudvalg

8.4.1. Tilbud på flytning af rør ved Granlunden – Der var rørbrud Granlunden 71-73, det er midlertidigt lappet. Tommy har skrevet til kommunen om tilladelse til at føre rørstrengen under fortovet, men har ikke fået noget svar. Tommy har fået flere tilbud på flytning af rørene fra haverne og ud under fortov. Der er stor forskel på priserne. Beslutning. Hulles skal lappes og dækkes til. På længere sigt skal hele rørsystemet renoveres, derfor skal der arbejdes videre med sagen. – Efter at hullet mellem Gran 71-73 er blevet stoppet, er mængden af spædevand blevet stabil

8.4.2. Værdifastsættelse for genskabelse af varmecentralen – Varmecentralen med maskiner og tilbehør er ikke forsikret. Det skal ændres. Derfor skal det hele værdifastsættes. Tommy har indkaldt forskellige håndværkere, der har bedømt det forskellige. Det er endt med, at varmecentralen og inventaret er værdisat til en million.

 

 

 

 

8.5. Legeplads udvalg

8.5.1. Leon meddeler status. Der er foretaget efterreparationer. Gård 8 er nu afsluttet, forhåbentlige til alles tilfredshed. Gård 7, hønsehuset er flyttet. Gård 17, ekstra kantbegrænsning ud til Tjørnestien, plus gård 26. Stativet i gård 19 er stivet af.

8.5.2. Grundejer – angående legeplads i gård 21 – 2 breve modtaget – de bliver indkaldt til et møde inden generalforsamlingen

8.5.3. Gård 7 er afsluttet.

8.5.4. Grundejer – mail – rykker for svar på tidligere mail – vedrører legeplads i gård 6.

8.5.5. Ansøgning om materiale til 2 låger – Tommy meddeler grundejeren, at han kan købe materialerne

8.5.6. Fjernelse af grus på ”boldbanen” – status – Lars har talt med manden, der skal have noget af gruset. Lars har tilbudt at komme og åbne lågen, når gruset skal køres ud

 

 

8.6. WICOTEC udvalg

8.6.1. intet

 

 

8.7. Intern IT og Kommunikation udvalg

8.7.1. Det skal præciseres et færdiggørelsen af ejendomsdatabasen nu har meget høj prioritet. – Det kommer i gang snart

8.7.2. Status på flytning af Webhotel – Jacob opsiger ikke abonnementet, før han har taget backup på alt.

 

 

9. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

 

9.1. Fastelavns udvalg

9.1.1. intet

 

9.2. Sommerfest udvalg

9.2.1. Udvalget er i debat om egen eksistens – forventer resultat senest onsdag.

 

 

 

10. Eventuelt

10.1. Der gennemføres personale- og bestyrelsesarrangement lørdag den 13. november 2004 kl. 17.10

 

 

 

Slut 23.18

 

Ref. Jette Malling

0

Din varekurv